Pēc pārtraukuma

Pārtrauktas studijas Latvijas Universitātē (LU) ir iespējams atsākt un pabeigt izglītošanos noteiktā izglītības pakāpē. To var izdarīt tikai programmā, kura konkrētā brīdī tiek īstenota. Ja studiju programmā ir notikušas saturiskas izmaiņas (jauni kursi, mainījies kredītpunktu apjoms), studiju programmas direktors salīdzina izpildīto programmas daļu ar spēkā esošo programmu un pieņem lēmumu, kurus no iepriekšējā studiju periodā apgūtajiem studiju kursiem var atzīt aktuālajā programmā. Kursu atzīšanas procesa rezultātā programmas direktors nosaka studiju semestri, ar kuru iespējams atsākt studijas.

Uzsākot studijas citā programmā, iepriekš apgūtu studiju kursu atzīšanai var iesniegt sekmju izrakstu, kuru var saņemt Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā, vai LU Arhīvā, Raiņa bulvārī 19, 25. telpā. Ja apgūtie studiju kursi atbilst konkrētās programmas rezultātiem, tie tiek atzīti un iekļauti programmas plāna izpildē.

Papildu informācija un dokumentu iesniegšana: fakultātēs pie studiju programmu lietvežiem un/vai metodiķiem.

Pieteikšanās termiņi: fakultātē līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai darba dienai, saskaņā ar Akadēmisko kalendāru.

Tie, kas vēlas iegūt augstāko izglītību, bet nav pārliecināti, vai iepriekš iesāktās studijas ir īstās, LU Karjeras centrs  piedāvā bezmaksas karjeras konsultācijas. Iepriekš piesakot konsultāciju elektroniski karjera@lu.lv vai telefoniski 67034410.

Saistītie dokumenti:

Studiju pārtraukšanas kārtība Latvijas Universitātē  

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē

Uzsākt studijas vēlākos posmos LU var personas, kuras iepriekš studējušas vai studē Latvijas vai ārvalstu augstskolā un iepriekšējais studiju periods nav mazāks par 2 semestriem, vai ir apgūta programmas daļa 40 kredītpunktu apjomā. Informācija par LU īstenotajām studiju programmām pieejama LU portālā www.gribustudet.lv.  

Piesakoties studijām, jāaizpilda pieteikums un kopā ar iepriekšējās augstskolas izsniegtu Akadēmisko izziņu (Transcript) jāiesniedz fakultātē. Studiju programmas direktors izvērtē iepriekš apgūtos studiju kursus un norāda, kurus studiju kursus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Studiju kursus atzīst, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā studiju kursā ir lielāks. Papildus kārtojamo studiju kursu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus. Papildu studiju kursu apgūšana vai pārbaudījumu kārtošana ir maksas pakalpojums.

Studentiem no citas augstskolas vai koledžas, uzsākot studijas LU vēlākos studiju posmos, budžeta finansējums studijām netiek saglabāts.

Saistītie dokumenti:

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos ( Ministru kabineta noteikumi Nr.932)

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē  

Pārtrauktas studijas atsākot, var veikt iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Iesniedzot pieteikumu, jāpievieno dokumenti, kas apliecina sasniegtos studiju rezultātus – sertifikātus, darba devēja apliecinājumus, rekomendācijas, projektu rezultātus, amata aprakstus u. c..

Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai:

  • tajā attiecīgās studiju programmas daļā, kuru veido prakse, turklāt šiem studiju rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst studiju programmas izglītības tematiskajai jomai;
  • tajā studiju programmas studiju kursā vai modulī, kurā iegūst praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci.

Iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus var atzīt, ja tie atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegti:

  • profesionālās tālākizglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt ceturto vai piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni;
  • atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona ir apguvusi kā klausītājs;
  • studiju programmas daļā;
  • citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos, izņemot studiju programmas, kuras atbilst reglamentētajām profesijām.

(izraksts no MK noteikumiem nr. 36)

Lēmumu par atzīšanu komisija pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Pozitīva lēmuma rezultātā studējošajam samazinās studiju slodze, kā arī dekāns var izskatīt iespēju samazināt studiju maksu, ņemot vērā apgūstamo studiju kursu kredītpunktu apjomu konkrētajā semestrī.

Pieteikšanās termiņi: LU studentiem fakultātē, citām personām Studentu servisā no katra gada 1. septembra līdz nākamā gada 31.maijam.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: LU studentiem – pie studiju programmas lietveža, pārējiem interesentiem – Studentu servisā, Raiņa bulvāris 19, 125. telpa.  

Maksas pakalpojums

Saistītie dokumenti:

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.36) 

parbaude

ff

dfgd

Pārtrauktas studijas LU ir iespējams atsākt, un pabeigt izglītošanos noteiktā izglītības pakāpē. To var izdarīt tikai programmā, kura konkrētā brīdī tiek īstenota. Ja studiju programmā ir notikušas saturiskas izmaiņas (jauni kursi, mainījies kredītpunktu apjoms), studiju programmas direktors salīdzina izpildīto programmas daļu ar spēkā esošo programmu un pieņem lēmumu, kurus no iepriekšējā studiju periodā apgūtajiem studiju kursiem var atzīt aktuālajā programmā. Kursu atzīšanas procesa rezultātā programmas direktors nosaka studiju semestri, ar kuru iespējams atsākt studijas.

Uzsākot studijas citā programmā, iepriekš apgūtu studiju kursu atzīšanai var iesniegt sekmju izrakstu, kuru var saņemt Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125.telpā, vai LU Arhīvā, Raiņa bulvārī 19, 25.telpā. Ja apgūtie studiju kursi atbilst konkrētās programmas rezultātiem, tie tiek atzīti un iekļauti programmas plāna izpildē.

Papildu informācija un dokumentu iesniegšana: pie studiju programmu lietvežiem.

Pieteikšanās termiņi: fakultātē līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai darba dienai, saskaņā ar Akadēmisko kalendāru

Tie, kas vēlas iegūt augstāko izglītību, bet nav pārliecināti, vai iepriekš iesāktās studijas ir īstās, LU Karjeras centrs  piedāvā bezmaksas karjeras konsultācijas. Iepriekš piesakot konsultāciju elektroniski karjera@lu.lv vai telefoniski 67034410.

Saistītie dokumenti:

Studiju kursu atzīšanas kārtība Latvijas Universitātē  

Studiju pārtraukšanas kārtība Latvijas Universitātē  

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē

Parbaude

Pārtrauktas studijas LU ir iespējams atsākt, un pabeigt izglītošanos noteiktā izglītības pakāpē. To var izdarīt tikai programmā, kura konkrētā brīdī tiek īstenota. Ja studiju programmā ir notikušas saturiskas izmaiņas (jauni kursi, mainījies kredītpunktu apjoms), studiju programmas direktors salīdzina izpildīto programmas daļu ar spēkā esošo programmu un pieņem lēmumu, kurus no iepriekšējā studiju periodā apgūtajiem studiju kursiem var atzīt aktuālajā programmā. Kursu atzīšanas procesa rezultātā programmas direktors nosaka studiju semestri, ar kuru iespējams atsākt studijas.

Uzsākot studijas citā programmā, iepriekš apgūtu studiju kursu atzīšanai var iesniegt sekmju izrakstu, kuru var saņemt Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125.telpā, vai LU Arhīvā, Raiņa bulvārī 19, 25.telpā. Ja apgūtie studiju kursi atbilst konkrētās programmas rezultātiem, tie tiek atzīti un iekļauti programmas plāna izpildē.

Papildu informācija un dokumentu iesniegšana: pie studiju programmu lietvežiem.

Pieteikšanās termiņi: fakultātē līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai darba dienai, saskaņā ar Akadēmisko kalendāru

Tie, kas vēlas iegūt augstāko izglītību, bet nav pārliecināti, vai iepriekš iesāktās studijas ir īstās, LU Karjeras centrs  piedāvā bezmaksas karjeras konsultācijas. Iepriekš piesakot konsultāciju elektroniski karjera@lu.lv vai telefoniski 67034410.

Saistītie dokumenti:

Studiju kursu atzīšanas kārtība Latvijas Universitātē  

Studiju pārtraukšanas kārtība Latvijas Universitātē  

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē

Ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs

Reflektanti, kuri ieguvuši iepriekšējo augstāko izglītību ārvalstīs, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties augstākā līmeņa studijām, pamatojoties uz uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās.

Pirms pieteikšanās studijām:

1.Ir jāveic ārvalstīs izdotā izglītības dokumenta akadēmiskā atzīšana Latvijā. Izziņu par akadēmisko atzīšanu izsniedz Akadēmiskās Informācijas centrs.

2.Ir jāveic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija).

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā:

1) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar "Apostille" dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā;

2) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Sākot ar 2010. gada 24. novembri tiek atcelta dokumentu legalizācijas prasība dokumentiem, kuri ir izsniegti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā. Tas nozīmē, ka šajās valstīs izsniegtajiem dokumentiem nav nepieciešami nekādi papildus apstiprinājumi (legalizācija vai „Apostille”) to izmantošanai Latvijā.

Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Šveices Konfederācija

Plašāka informācija par legalizāciju šeit.

Piesakoties studijām ir jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

1) Pase

2) Legalizēts (ja nepieciešams) izglītības dokuments un Akadēmiskās Informācijas centra izsniegtā izziņa par tā atzīšanu Latvijā.

3) Izglītības dokumenta pielikums – atzīmju izraksts (ja ir pieejams, jāpievieno atzīmju sistēmas apraksts, kurš satur informācija par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu).
Nepieciešams notariāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās

Jāiesniedz CV, ja tas norādīts studiju programmas uzņemšanas nosacījumos.
Papildu informāciju varat saņemt Studentu servisā: Laila Jansone, e-pasts: laila.jansone@lu.lv, tel. 67034407.

Iepriekšējo rezultātu atzīšana

Pārtrauktas studijas atsākot, var veikt iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Iesniedzot pieteikumu, jāpievieno dokumenti, kas apliecina sasniegtos studiju rezultātus – sertifikātus, darba devēja apliecinājumus, rekomendācijas, projektu rezultātus, amata aprakstus u.c.

Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai:

1. tajā attiecīgās studiju programmas daļā, kuru veido prakse, turklāt šiem studiju rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst studiju programmas izglītības tematiskajai jomai;

2. tajā studiju programmas studiju kursā vai modulī, kurā iegūst praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci.

Iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus var atzīt, ja tie atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegti:

1. profesionālās tālākizglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt ceturto vai piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni;

2. atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona ir apguvusi kā klausītājs;

3. studiju programmas daļā;

4. citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos, izņemot studiju programmas, kuras atbilst reglamentētajām profesijām.

(izraksts no MK noteikumiem nr. 36)

Lēmumu par atzīšanu komisija pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Pozitīva lēmuma rezultātā, studējošajam samazinās studiju slodze, kā arī dekāns var izskatīt iespēju samazināt studiju maksu, ņemot vērā apgūstamo studiju kursu kredītpunktu apjomu konkrētajā semestrī.

Pieteikšanās termiņi: LU studentiem fakultātē, citām personām Studentu servisā no katra gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.maijam .

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: LU studentiem – pie studiju programmas lietveža, pārējiem interesentiem – Studentu servisā, Raiņa bulvāris 19, 125.telpa.

Maksas pakalpojums. 

Saistītie dokumenti:

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.36) 

Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu Latvijas Universitātē (LU Senāta 26.03.2012. sēdes lēmums Nr.201)

Par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu LU (LU 13.09.2012 rīkojums Nr. 234)

Pārnākot no citas augstskolas vai koledžas

Uzsākt studijas vēlākos posmos Latvijas Universitātē var personas, kuras iepriekš studējušas vai studē Latvijas vai ārvalstu augstskolā un iepriekšējais studiju periods nav mazāks par 2 semestriem vai ir apgūta programmas daļa 40 kredītpunktu apjomā. Informācija par LU īstenotajām studiju programmām pieejama LU portālā www.gribustudet.lv.  

Piesakoties studijām, jāaizpilda pieteikums un kopā ar iepriekšējās augstskolas izsniegtu Akadēmisko izziņu (Transcript) jāiesniedz fakultātē. Studiju programmas direktors izvērtē iepriekš apgūtos studiju kursus un norāda, kurus studiju kursus no iepriekš apgūtajiem, var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Studiju kursus atzīst, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā studiju kursā ir lielāks. Papildus kārtojamo studiju kursu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus. Papildu studiju kursu apgūšana vai pārbaudījumu kārtošana ir maksas pakalpojums.

Studentiem no citas augstskolas vai koledžas, uzsākot studijas LU vēlākos studiju posmos, budžeta finansējums studijām netiek saglabāts.

Studiju turpināšana ar 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte uzsāks pieteikumu pieņemšanu studiju turpināšanai  profesionālā bakalaura studiju programmā “Māszinības”

Iegūstamais grāds:        profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē
Iegūstamā kvalifikācija:  bērnu aprūpes māsa,
                                       internās aprūpes māsa,
                                       anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa,

                                       operāciju māsa,
                                       ambulatorās aprūpes māsa,

                                       ķirurģiskās aprūpes māsa,
                                       garīgās aprūpes māsa

Mērķauditorija: māsas, kuras ir ieguvušas  koledžas izglītību un māsas kvalifikāciju

Studiju vietu skaits: 30 budžeta,  50 maksas

Dokumentu iesniegšana:

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē,  Raiņa bulvārī  19 – 109. kab, Rīgā

Iesniedzamie dokumenti:

  • pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
  • iepriekšējo izglītību apliecinošo dokumentu un to pielikumu kopijas (jāuzrāda oriģināli);
  • dokumenta, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu kopija, ja tāds ir (jāuzrāda oriģināls).

 Pieteikšanās studijām – 03.07. – 17.07.2018

Datums

Laiks

Vieta

03.07. - 05.07.

9.30-11.30 un 13.00-16.30

Raiņa bulv. 19

Medicīnas fakultāte
109. kab.

10.07. - 12.07.

10.30-13.00 un 14.30-18.00

17.07.

9.30-13.00 un 14.30-17.30


Rezultātu paziņošana

Rezultātus iespējams uzzināt 18.07.2018. no plkst. 12.00 Raiņa bulv. 19, 109. telpā 

Reģistrācija (reģistrēties iespējams pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas)

Datums

Laiks

Vieta

18.07.

12.30 – 17.00

Raiņa bulv. 19
Medicīnas fakultāte
109. kab.

19.07.

9.30 -17.00

20.07.

8.30 – 16.00


Informācijai 
:
Sekretāre: Anita Jankovska,  e-pasts:anita.jankovska@lu.lv, tālr.: 67034378;  
Studiju programmas direktore: Ina  Mežiņa – Mamajeva, e-pasts: ina.mezina@lu.lv, tālr.: 67034492


Pārējās studiju programmās
 pieteikšanās studiju turpināšanai vēlākos studiju posmos notiek līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai darba dienai.

Papildu informācija un dokumentu iesniegšana: pie studiju programmu lietvežiem.

Saistītie dokumenti:

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos ( Ministru kabineta noteikumi Nr.932)

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē  

Pēc pārtraukuma

Pārtrauktas studijas LU ir iespējams atsākt, un pabeigt izglītošanos noteiktā izglītības pakāpē. To var izdarīt tikai programmā, kura konkrētā brīdī tiek īstenota. Ja studiju programmā ir notikušas saturiskas izmaiņas (jauni kursi, mainījies kredītpunktu apjoms), studiju programmas direktors salīdzina izpildīto programmas daļu ar spēkā esošo programmu un pieņem lēmumu, kurus no iepriekšējā studiju periodā apgūtajiem studiju kursiem var atzīt aktuālajā programmā. Kursu atzīšanas procesa rezultātā programmas direktors nosaka studiju semestri, ar kuru iespējams atsākt studijas.

Uzsākot studijas citā programmā, iepriekš apgūtu studiju kursu atzīšanai var iesniegt sekmju izrakstu, kuru var saņemt Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125.telpā, vai LU Arhīvā, Raiņa bulvārī 19, 25.telpā. Ja apgūtie studiju kursi atbilst konkrētās programmas rezultātiem, tie tiek atzīti un iekļauti programmas plāna izpildē.

Papildu informācija un dokumentu iesniegšana: pie studiju programmu lietvežiem.

Pieteikšanās termiņi: fakultātē līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai darba dienai, saskaņā ar Akadēmisko kalendāru

Tie, kas vēlas iegūt augstāko izglītību, bet nav pārliecināti, vai iepriekš iesāktās studijas ir īstās, LU Karjeras centrs  piedāvā bezmaksas karjeras konsultācijas. Iepriekš piesakot konsultāciju elektroniski karjera@lu.lv vai telefoniski 67034410.

Saistītie dokumenti:

Studiju kursu atzīšanas kārtība Latvijas Universitātē  

Studiju pārtraukšanas kārtība Latvijas Universitātē  

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē

Pēc pārtraukuma

Pārtrauktas studijas LU ir iespējams atsākt, un pabeigt izglītošanos noteiktā izglītības pakāpē. To var izdarīt tikai programmā, kura konkrētā brīdī tiek īstenota. Ja studiju programmā ir notikušas saturiskas izmaiņas (jauni kursi, mainījies kredītpunktu apjoms), studiju programmas direktors salīdzina izpildīto programmas daļu ar spēkā esošo programmu un pieņem lēmumu, kurus no iepriekšējā studiju periodā apgūtajiem studiju kursiem var atzīt aktuālajā programmā. Kursu atzīšanas procesa rezultātā programmas direktors nosaka studiju semestri, ar kuru iespējams atsākt studijas.

Uzsākot studijas citā programmā, iepriekš apgūtu studiju kursu atzīšanai var iesniegt sekmju izrakstu, kuru var saņemt Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125.telpā, vai LU Arhīvā, Raiņa bulvārī 19, 25.telpā. Ja apgūtie studiju kursi atbilst konkrētās programmas rezultātiem, tie tiek atzīti un iekļauti programmas plāna izpildē.

Papildu informācija un dokumentu iesniegšana: pie studiju programmu lietvežiem.

Pieteikšanās termiņi: fakultātē līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai darba dienai, saskaņā ar Akadēmisko kalendāru

Tie, kas vēlas iegūt augstāko izglītību, bet nav pārliecināti, vai iepriekš iesāktās studijas ir īstās, LU Karjeras centrs  piedāvā bezmaksas karjeras konsultācijas. Iepriekš piesakot konsultāciju elektroniski karjera@lu.lv vai telefoniski 67034410.

Saistītie dokumenti:

Studiju kursu atzīšanas kārtība Latvijas Universitātē  

Studiju pārtraukšanas kārtība Latvijas Universitātē  

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē