Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! 10 padomi, dodoties uz latviešu valodas eksāmenu
Inta Urbanoviča, LU Humanitāro zinātņu fakultāte
15.05.2017

1.

Gatavojoties latviešu valodas eksāmenam, jāielāgo, ka jebkura valoda ir sistēma, kurā viss ir savstarpēji saistīts, tāpēc ir jāapzinās, kuras valodas parādības un likumības ir viegli saprotamas un uztveramas, un jāpadomā, kā ar zināmo varētu atrisināt ne tik labi apgūto vai piemirsto. Piemēram, ja ikdienā problēmas sagādā pieturzīmju lietošana, eksāmena laikā ir rūpīgāk jāpārdomā teikuma gramatiskā struktūra, jāizvēlas īsāki teikumi, kuros ir skaidri nosakāms gramatiskais centrs un pārējie teikuma locekļi.

2.   

Ja latviešu valoda ir dzimtā valoda, daudzas valodas likumības un atbilsmes ir zināmas un saprotamas arī bez īpašas sagatavošanās, jo valoda ir mūsu domāšanas instruments. Bieži vien latviešu valodas eksāmena laikā svarīgāk ir nevis drudžaini mēģināt atcerēties kādu likumu, bet gan paļauties uz savu kompetenci, koncentrēties un uzmanīgi izlasīt uzdevumu, lai neko nepalaistu garām, tad mierīgi un rūpīgi izdomāt atbildi. Ja ir paredzēts darbs ar tekstu, tas ir rūpīgi jāizlasa līdz beigām, un tikai tad var sākt darboties ar valodas uzdevumiem.

3.   

Izvēloties vārdus un frazeoloģismus, noteikti jāpārdomā to stilistiskā papildinformācija, jo daudziem ikdienišķiem izteicieniem un vārdiem piemīt sarunvalodas nokrāsa, kas ne vienmēr iederas eksāmena atbildē. Tāpat nevajadzētu pārspīlēt ar patētiskiem un emocionāliem vārdiem, jo, domājot par emociju izteikšanu, var piemirsties ortogrāfijas, interpunkcijas un sintakses likumības. Eksāmens pieder pie zinātniskā stila darbiem, un šāda stilistika būtu jāievēro (šis nosacījums neattiecas uz uzdevumos iekļautajiem tekstu piemēriem).

4.   

Ortogrāfijā bieži vien problēmas sagādā svešvārdu pareizrakstība, tāpēc vēlams rakstot izvēlēties tikai tādus vārdus, kuru rakstība ir labi zināma. Pirms eksāmena vajadzētu atkārtot tos latviešu valodas vārdus, kuru pareizrakstība ir problemātiska, un atcerēties svarīgākos pareizrakstības likumus, piemēram, par darbības vārdu ar izskaņām -īt, -īties, -ināt, -ināties pareizrakstību, vārdu lūzt, birzt, milzt pareizrakstību, vietniekvārdu pareizrakstību, saīsinājumu rakstību, lielo sākumburtu lietošanas nosacījumus, vēsturisko miju gadījumus, kas ietekmē ortogrāfiju.

5.   

Morfoloģijā ir jāatkārto lietvārda ģenitīva lietošanas nosacījumi, īpašības vārdu noteikto un nenoteikto galotņu izmantošanas principi, kā arī jāpārdomā darbības vārda gramatisko kategoriju lietojums – kad lieto darāmo un ciešamo kārtu, kā noformējams teikums vajadzības izteiksmē, kad un kā izmantojama pavēles izteiksme.

6.   

Sintaksē galvenā uzmanība jāpievērš teikuma struktūrai. Rakstot teikumu, rūpīgi jānoformē tā gramatiskais centrs, kā arī jāpārdomā pārējo teikuma locekļu nepieciešamība un secība. Jebkura liekvārdība palielina kļūdu daudzumu.

7.   

Interpunkcija parasti šķiet visbriesmīgākais pārbaudījums latviešu valodas eksāmenā. Ir jāatceras, ka latviešu valodā interpunkcijas zīmes tiek lietotas atbilstoši gramatiskajām vajadzībām, tāpēc ir jāiegaumē visas svarīgākās gramatiskās struktūras, lai varētu tikt galā ar interpunkcijas likumībām. Teksts sastāv no vienkāršiem un saliktiem teikumiem, un ir noteiktas pieturzīmes, kas ir liekamas teikumu beigās, kā arī ir pieturzīmes, kas paredzētas teikuma iekšējai struktūrai. Pirms eksāmena vajadzētu pārdomāt katras pieturzīmes (īpaši, punkta, komata, domuzīmes, pēdiņu) funkcijas latviešu rakstu valodā.

8.   

Vienkārša teikuma interpunkcijā ir jāatkārto tās gramatiskās struktūras, kas ir svarīgas no interpunkcijas viedokļa: vienlīdzīgi teikuma locekļi, savrupinājumi (arī divdabja teiciens), iespraudumi un paskaidrojošo vārdu grupas, uzrunas un izsauksmes vārdi.

9.   

Salikta teikuma interpunkcijā ir jāatceras visi gadījumi, kas ir aktuāli vienkārša teikuma interpunkcijā, jo jebkurš salikts teikums sastāv vismaz no divām vienkārša teikuma daļām. Un tam klāt jāpievieno zināšanas par interpunkciju, kas liekama starp teikuma daļām. Jāatkārto, kādas pieturzīmes un kādos gadījumos tiek liktas vai netiek liktas starp salikta sakārtota teikuma daļām, kā arī jāatkārto salikta pakārtota teikuma interpunkcija, īpašu uzmanību pievēršot palīgteikumu ievadītājvārdiem. Noteikti jāatkārto tiešās runas interpunkcija.

10.

Mēs katrs ikdienā radām dažādus tekstus latviešu valodā, un gadu gaitā ir radusies nojausma par tipiskajām kļūdām un nepilnībām, kas mūsu tekstveidē ir raksturīgas (par to liecina skolotāja labojumi dažādos sacerējumos, draugu vai paziņu aizrādījumi, paša autora pamanītās nepilnības utt.). Gatavojoties latviešu valodas eksāmenam, ir vērts pārdomāt šīs nepilnības un koncentrēties uz to likvidēšanu un savu zināšanu pilnveidi.

Uzzini vairāk par studiju iespējām Latvijas Universitātē!