Uzņemšanas kārtība pamatstudijās

 • Jāiepazīstas ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem
 • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādas studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā, un kādi centralizētie eksāmeni jānokārto
 • Ja nepieciešams sagatavoties iestājpārbaudījumiem vai centralizētajiem eksāmeniem, Latvijas Universitāte (LU) piedāvā Sagatavošanas kursus
 • Ja reflektants beidzis vidusskolu sākot no 2004. gada, viņš piedalās kopējā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Ja nepieciešamie centralizētie eksāmeni nav nokārtoti vai arī reflektants/-e vēlas uzlabot to rezultātu, centralizētos eksāmenus var nokārtot LU Pirmsstudiju mācību centrā
 • Jāiesniedz pieteikums

Vienotajā uzņemšanā piedalās 12 augstākās izglītības iestādes: Banku augstskola, Daugavpils Universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA", Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola.

Vairāk informācijas

Ja esi ieguvis studiju vietu LU, tad reģistrējies un slēdz studiju līgumu atbilstošajā LU fakultātē vai filiālē. Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Neierodoties uz reģistrāciju noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām. Līdzi jāņem dokumenti:

 • personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
 • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
 • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
 • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2018./2019. akadēmiskajā gadā.

 

Pēc reģistrācijas un līguma noslēgšanas:

 • Ja nepieciešams, piesakies kredīta saņemšanai
 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā līdz noteiktam datumam jūlijā. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai
 • Lai saņemtu budžeta stipendiju, jāpiesakās elektroniski www.luis.lv akadēmiskā gada rudens reģistrācijas un pirmās studiju nedēļas laikā, izmantojot lietotāja vārdu un paroli, kuru saņemsi reģistrējoties studijām. Ja lietotāja vārds un parole nestrādā, to var nomainīt Studentu servisu departamentā.
 • Reģistrējies arī sporta nodarbībām
 • Ja nepieciešams, rezervē vietu dienesta viesnīcā
 • Tu vari pieteikties arī uz LU mecenātu stipendijām
 • Septembra sākumā piesakies uz atsevišķiem studiju kursiem pirmajam semestrim savā fakultātē. Sīkāku informāciju par pieteikšanos uz studiju kursiem var iegūt pie savas studiju programmas lietveža.
 • Studenta apliecības tradicionāli tiek izsniegtas studentu sveikšanas svētkos “Aristotelis”, kas notiek katru gadu pirms studiju sākuma. Ja šajos svētkos nepiedalīsies, apliecību varēsi saņemt arī fakultātē, uzsākot studijas
 • Studijas sākas 1. studiju nedēļā, kuras sākuma datumu var noskaidrot akadēmiskā gada studiju kalendārā

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Centralizētā eksāmena aizstāšana

Kārtību, kādā svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāj ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 543 (skatīt šeit).

Tiesības aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā ir gan 12. klases skolēniem, gan arī personām, kuras jau ieguvušas dokumentu par vidējo izglītību. Jebkurā gadījumā ir jāsaņem Valsts izglītības satura centra (VISC) atzinums par centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautisko eksāmenu. Papildu informācija (no VISC mājas lapas). 

Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo centralizēto eksāmenu angļu, franču vai vācu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču vai vācu valodas testa rezultātu, kurš nav zemāks par B1 līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm (EKP).

Latvijas Universitātē starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 40 līdz 103:

Aizstājot centralizēto eksāmenu angļu, vācu vai franču valodā, starptautiskā valodas testa rezultāta koeficients konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulā ir centralizētā eksāmena daļu koeficientu summa.

Piemēram: bakalaura studiju programma „Angļu filoloģija”

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā (klausīšanās (1,5 x 100 = 150) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1,5 x 100 = 150) + valodas lietojums (1,5 x 100 = 150) + rakstīšana (2 x 100 = 200))

Formulas vērtību atšifrējums: centralizētā eksāmena nosaukums (centralizētā eksāmena daļas nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti))

Ja centralizētais eksāmens angļu valodā tiek aizstāts ar IELTS (International English Language Testing System), tad:

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + IELTS (7,5 x 103 = 772.5)

Formulas vērtību atšifrējums: centralizētā eksāmena nosaukums (centralizētā eksāmena daļas nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti)) + starptautiska angļu valodas testa nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti))

Starptautiskā valodas testa rezultāta koeficients konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulā:

Studiju programma

Koeficients

Cilvēkresursu/Biroja administrēšana5
Industriālās inženierijas vadība1
Komercdarbības organizācija5

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

2,5

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (angļu valodā)

5

Vadības zinības (angļu valodā)

5

Ģeogrāfija, Ģeoloģija, Vides zinātne

2,5

Angļu filoloģija

7,5

Āzijas studijas

7,5

Baltu filoloģija

2,5

Franču filoloģija

7,5

Klasiskā filoloģija

6,25

Krievu filoloģija

2,5

Kultūras un sociālā antropoloģija

5

Moderno valodu un biznesa studijas

5

Somugru studijas

7,5

Vācu filoloģija

7,5

Tiesību zinātne

2,5

Ārstniecība

1

Ārstniecība (angļu valodā)

2

Farmācija

9

Zobārstniecība (angļu valodā)

2

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs3

Māksla

2

Pirmsskolas izglītības pedagogs

2,5

Pirmsskolas izglītības skolotājs5
Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā3

Psiholoģija

6

Angļu valodas skolotājs

7,5

Informātikas un programmēšanas skolotājs

8

Latviešu valodas un literatūras skolotājs

2,5

Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs

5

Pirmsskolas skolotājs

2,5

Sākumizglītības skolotājs

5

Speciālās izglītības skolotājs/skolotājs logopēds

5

Sporta skolotājs

2,5

Vācu valodas skolotājs

7,5

Vizuālās mākslas skolotājs

5

Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs3

Sociālais pedagogs

5

Informācijas pārvaldība

5

Komunikācijas zinātne

5

Politikas zinātne

5

Socioloģija

5

Teoloģija un reliģiju zinātne

4

Filozofija

7

Vēsture

2,5

2. Gada atzīmes aizstāšana

Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi angļu, franču vai vācu valodā var aizstāt ar sekmīgu, ja nav noteikts citādi, starptautiska angļu, franču vai vācu valodas testa rezultātu. Starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 30 līdz 103 (skat. augstāk). Aizstājot vidējās izglītības dokumenta atzīmi, tas tiek dalīts ar 10.

Reflektantiem, kuriem vidējā izglītība iegūta ārvalstīs, ir jāiesniedz vidējās izglītības dokuments un tā pielikums – atzīmju izraksts LU Studentu servisā Raiņa bulvārī 19, 125. telpā, lai veiktu atzīmju pielīdzināšanu 10 baļļu atzīmju skalai. Minēto dokumentu kopijas var iesniegt jebkurā laikā līdz uzņemšanai.

1) Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām vidējās izglītības dokumenta atzīmēm. Konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. 

2) Uzņemšanai nepieciešamo mācību priekšmeta atzīmi vidējās izglītības dokumentā var aizstāt ar centralizētā eksāmena vērtējumu, uzrādot centralizēto eksāmenu sertifikātu. Centralizēto eksāmenu kārtošana ir iespējama LU Pirmsstudiju mācību centrā. 

3) Uzņemšanai nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi latviešu valodā un literatūrā var aizstāt:

 • Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas zināšanas vismaz otrā līmeņa A pakāpes līmenī (no 2000. gada 1. septembra līdz 2009. gada 1. septembrim) vai Valsts izglītības satura centra (VISC) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas zināšanas vismaz vidējā līmeņa 1. pakāpē (B1) (no 2009. gada 1. septembra).

Plašāka informācija par pieteikšanos valsts valodas pārbaudei un pārbaudes norisi ir atrodama VISC mājaslapā

VAI

 • LU Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centra latviešu valodas prasmes pārbaudē iegūtais vērtējums, kuram jābūt vismaz 4 (gandrīz viduvēji) 10 baļļu skalā.

Šī pārbaude notiek noteiktos jūlija datumos.

4) Ir jāveic ārvalstīs izdotā vidējās izglītības dokumenta akadēmiskā atzīšana Latvijā. Izziņu par akadēmisko atzīšanu izsniedz Akadēmiskās Informācijas centrs.

5) Ir jāveic ārvalstīs izsniegtā vidējās izglītības dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija).

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā: 

 • Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar "Apostille" dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā;
 • Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā, vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī, vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Sākot ar 2010. gada 24. novembri, ir atcelta dokumentu legalizācijas prasība dokumentiem, kuri ir izsniegti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā. Tas nozīmē, ka šajās valstīs izsniegtajiem dokumentiem nav nepieciešami nekādi papildu apstiprinājumi (legalizācija vai „Apostille”) to izmantošanai Latvijā. 

Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šveices Konfederācija

Plašāka informācija par legalizāciju skatīt šeit.

6) Piesakoties studijām, ir jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

 • pase 
 • legalizēts (ja nepieciešams) vidējās izglītības dokuments un Akadēmiskās Informācijas centra izsniegtā izziņa par tā atzīšanu Latvijā;
 • vidējās izglītības dokumenta pielikums – atzīmju izraksts (ja ir pieejams, jāpievieno atzīmju sistēmas apraksts, kurš satur informāciju par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu).

Nepieciešams notariāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās;  

 • CE sertifikāti, ja ir kārtoti centralizētie eksāmeni; 
 • Valsts valodas prasmes apliecība, ja ir kārtota valsts valodas pārbaude.

Papildu informāciju var saņemt Studentu servisā: Laila Jansone, tel. 67034407, e-pasts: laila.jansone@lu.lv.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 45. panta otro daļu, tiesības studēt augstskolā ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas (Savienības) pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja.

Minētajā normā noteiktās vienādās tiesības studēt ietver sevī arī tiesības pretendēt uz studijām valsts budžeta finansētā studiju vietā. Visas šīs personas tiek uzņemtas studiju programmā atklātā un vienlīdzīgā konkursā.

Personām, kurām ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, bet kuras nepieder pie kādas no augstākminētajām personu grupām, nav vienādas tiesības studēt ar Latvijas Republikas pilsoņiem. Līdz ar to – ārvalstu (trešo valstu) pilsoņi, kuriem ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, bet nav iegūts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss, nevar pretendēt uz studijām valsts budžeta finansētā studiju vietā.

Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss nav obligāts un netiek piešķirts personām automātiski – personai, kura vēlas iegūt šo statusu, ir jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) un ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Vairāk par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu var lasīt PMLP mājaslapā.

Savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/38/EK noteic, ka ir jāievēro vienlīdzīga attieksme pret visiem ES pilsoņiem un arī viņu ģimenes locekļiem. Līdz ar to – ja topošā studenta ģimenes locekļi (saskaņā ar minēto direktīvu) ir ES pilsoņi, tad ir iespēja pretendēt uz studijām valsts budžeta finansētā studiju vietā.

Ja vidusskolu esmu beidzis agrāk un neesmu kārtojis CE, vai man ir iespēja uzsākt studijas manis izvēlētajā studiju programmā? 
Ja esi ieguvis vidējo izglītību sākot no 2004. gada, tu piedalies kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. 
Ja esi ieguvis vidējo izglītību līdz 2004. gadam, tu piedalies kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm.

Ja skolā esmu atbrīvots no CE kārtošanas, vai un kādā veidā man ir iespēja pieteikties studijām?
Ja esi atbrīvots no centralizēto eksāmenu kārtošanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un par šo faktu ir ieraksts vidējās izglītības atestātā, tad tu vari pieteikties studijām un piedalīties konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm.

Ja agrāk esmu ieguvis/-usi centralizēto eksāmenu sertifikātu, vai tas ir derīgs visu laiku?
Centralizēto eksāmenu sertifikāti ir derīgi no to izdošanas gada, kad minētajā sertifikātā ir norādīts punktu skaits procentos katrā no eksāmena daļām. 

Ar ko atšķiras bakalaura studiju programma no profesionālās?
Apgūstot bakalaura studiju programmu, iegūst akadēmisko izglītību. Bakalaura grādu ieguvēju intereses vairāk vērstas uz studiju turpināšanu kādā no zinātņu nozarēm vai apakšnozarēm maģistra studiju programmās, bet pēc tam doktorantūrā. Akadēmiskā izglītība vairāk orientēta uz teorētisko zināšanu apgūšanu noteiktā zinātnes nozarē, kas nepieciešamas darba tirgū. Savukārt profesionālo studiju programmu absolventi vairāk tiek sagatavoti tieši darba tirgum, jo, beidzot studijas, iegūst kādu noteiktu kvalifikāciju. Ir divu veidu – 1. līmeņa augstākās profesionālās un 2. līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas. 1. līmeņa profesionālās studiju programmas ilgums ir 2 vai 2,5 gadi, un tā dod tiesības turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās studiju programmās, bet ne maģistrantūrā. 2.līmeņa profesionālās programmas beidzējs var turpināt studijas maģistrantūrā. 

Ar ko atšķiras pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas?
Pilna laika klātienes studijas vairāk ir piemērotas, ja tu tikko esi beidzis skolu un vēl nestrādā, jo nodarbības notiek galvenokārt darba dienās no 8.30 līdz 18.00 atkarībā no lekciju grafika. Nepilna laika studijas ir piemērotas, ja tu strādā. Nodarbības nepilna laika klātienē parasti notiek vai nu sestdienās, svētdienās, vai darba dienu vakaros. Nepilna laika neklātienē uz lekcijām jāierodas vēl retāk – pāris reizes mēnešos vai pat pāris dienas semestrī. Parasti nepilna laika studijās salīdzinājumā ar pilna laika studijām mazāks ir kontaktnodarbību apjoms un lielāks patstāvīgā darba apjoms. Ar precīzākiem lekciju norises laikiem nepilna laika studiju programmās var iepazīties šeit

Kāds būs mācību gada sadalījums pa semestriem? Kad būs brīvdienas?
Ar katra akadēmiskā gada kalendāru vari iepazīties šeit.

Kas ir rotācija?
Rotācija ir ikgadējs konkurss uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām. Tā ir iespēja tiem, kas studē par maksu iekļūt budžeta grupā. Rotācija attiecas tikai uz pilna laika studentiem. 

Es nedzīvoju Rīgā, kur es varēšu dzīvot studiju laikā?
Latvijas Universitāte piedāvā vietas vairākās studentu viesnīcās. Ar precīzāku informāciju par studentu viesnīcām var iepazīties šeit.

Man ir nozaudēts vidusskolas atestāts, kā es varu pieteikties studijām? 
Šajā gadījumā vērsies ar iesniegumu izglītības iestādē, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi vai attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē, ja izglītības iestāde ir likvidēta. Papildus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tev ir jāizsludina nozaudēto dokumentu par nederīgu. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izglītības iestādes direktors vai pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izrakstīs vispārējās izglītības dokumenta dublikātu, ar kuru varēsi pieteikties studijām. Kārtība, kādā  tiek izsniegts atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāts, ir noteikta Ministru kabineta noteikumos.

Ko darīt, ja vidējo izglītību apliecinošo dokumentu saņemšu pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa?
Šādā gadījumā pieteikums tiks izskatīts individuāli un tev pirms pieteikuma iesniegšanas būs jākonsultējas ar LU Studentu servisa direktoru. 

Vai iesniedzot pieteikumu, man ir jāiesniedz arī dokumentu oriģināli?
Nē, dokumenti ir tikai jāuzrāda. 

Vai studiju maksa jāmaksā uzreiz par visu studiju gadu? 
Studiju maksu var maksāt dalīti. Tu vari izvēlēties, kā maksāt – divas vai četras reizes gadā. Taču pirmā iemaksa būs jāsamaksā par visu pirmo studiju semestri. 

Vai studiju laikā studiju maksa var mainīties? 
Nē, studiju maksa ir nemainīga, ja tu studiju programmu apgūsti noteiktajā termiņā bez studiju pārtraukuma/iem. 

Ja es piesakos kredītam, vai man jāiemaksā kāda daļa personīgi? 
Ja tu piesakies kredītam, pirmā iemaksa (maksa par pirmo studiju semestri) tev vienalga ir jāsamaksā līdz LU noteiktajam datumam. Pēc tam, kad banka būs izskatījusi visus kredīta piešķiršanas pieteikumus, tu būsi noslēdzis līgumu ar banku un LU kontā būs ieskaitīta studiju maksa, tad iemaksātā summa tiks atmaksāta, pārskaitot to uz tavā iesniegumā norādīto kontu. 

Ko darīt, ja es nevaru ierasties reģistrēties noteiktajā termiņā? 
Ja tu fakultāšu noteiktajā laikā nereģistrējies, tu zaudē tiesības uz konkursa rezultātā iegūto studiju vietu. Tāpēc, lai to nezaudētu, pilnvaro reģistrāciju veikt kādai citai personai. Šādā gadījumā būs nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara. 

Kā es varu samaksāt par studijām? 
Samaksāt par studijām vari, pārskaitot naudu uz LU kontu. LU rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai

Man joprojām ir jautājumi par iespējām studēt LU, kam lai es jautāju? 
Zvani: 67034444, raksti: studijas@lu.lv vai vērsies personīgi Studentu servisā, Raiņa bulv. 19, 125. telpa. Pieņemšanas laiki apskatāmi šeit.