Kā uzsākt studijas LU, ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs

1) Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās pamatojoties uz sekmīgām vidējās izglītības dokumenta atzīmēm. Konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta

2) Uzņemšanai nepieciešamo mācību priekšmeta atzīmi vidējās izglītības dokumentā var aizstāt ar centralizētā eksāmena vērtējumu, uzrādot centralizēto eksāmenu sertifikātu. Centralizēto eksāmenu kārtošana ir iespējama LU Pirmsstudiju mācību centrā. 

3) Uzņemšanai nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi latviešu valodā un literatūrā var aizstāt:

1.  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas zināšanas vismaz otrā līmeņa A pakāpes līmenī (no 2000. gada 1. septembra līdz 2009. gada 1. septembrim) vai Valsts izglītības satura centra (VISC) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas zināšanas vismaz vidējā līmeņa 1. pakāpē (B1) (no 2009. gada 1. septembra).

Plašāka informācija par pieteikšanos valsts valodas pārbaudei un pārbaudes norisi ir atrodama VISC mājas lapā. 

VAI

2. LU Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centra latviešu valodas prasmes pārbaudē iegūtais vērtējums, kuram jābūt vismaz 4 (gandrīz viduvēji) 10 ballu skalā

Šī pārbaude notiks 16. jūlijā plkst. 10.00 tiešsaistē. Sākums (instruktāža) plkst. 10.00, pieslēdzoties ZOOM. Pēc tam sekos pirmā - rakstiskā daļa vietnē edu.lu.lv. Otrā - mutiskā daļa notiks individuāli ZOOM. Informāciju par pieslēgšanos ZOOM un edu.lu.lv saņemsiet pēc pieteikšanās.Tiešsaistē būs nepieciešams izmantot kameru un mikrofonu.

Pieteikties pārbaudes kārtošanai – pa telefonu 67034407, Laila Jansone vai rakstot uz e-pasta adresi: laila.jansone@lu.lv.

4) Ir jāveic ārvalstīs izdotā vidējās izglītības dokumenta akadēmiskā atzīšana Latvijā. Izziņu par akadēmisko atzīšanu izsniedz Akadēmiskās Informācijas centrs

5) Ir jāveic ārvalstīs izsniegtā vidējās izglītības dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija)

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā: 

1. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar "Apostille" dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā;

2. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

3. Sākot ar 2019.gada 1.aprīli Ukrainas, Uzbekistānas Republikas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas, Moldovas Republikas, Kirgizstānas Republikas izglītības dokumentiem ir jābūt legalizētiem vai apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille" ārvalsts kompetentajā iestādē.

Sākot ar 2010. gada 24. novembri ir atcelta dokumentu legalizācijas prasība dokumentiem, kuri ir izsniegti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā. Tas nozīmē, ka šajās valstīs izsniegtajiem dokumentiem nav nepieciešami nekādi papildus apstiprinājumi (legalizācija vai „Apostille”) to izmantošanai Latvijā. 

Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Šveices Konfederācija

Plašāka informācija par legalizāciju šeit.

6) Piesakoties studijām ir jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

  • Personu apliecinošs dokuments
  • Legalizēts (ja nepieciešams) vidējās izglītības dokuments un Akadēmiskās Informācijas centra izsniegtā izziņa par tā atzīšanu Latvijā. 
  • Vidējās izglītības dokumenta pielikums – atzīmju izraksts (ja ir pieejams, jāpievieno atzīmju sistēmas apraksts, kurš satur informācija par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu).
    Nepieciešams notariāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās  
  • CE sertifikāti, ja ir kārtoti centralizētie eksāmeni. 
  • Valsts valodas prasmes apliecība, ja ir kārtota valsts valodas pārbaude.

Papildu informāciju varat saņemt Studentu servisā: Laila Jansone, e-pasts: laila.jansone@lu.lv, tel. 67034407.