Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm.

Katra prioritāte tiek veidota, ņemot vērā norādīto augstskolu + studiju programmu + studiju formu + studiju finansējumu (budžeta vai maksas).

Piemērs:

Prioritāte

Studiju programma

Augstskola

Studiju forma 

Finansējums

1. prioritāte 

Datorzinātnes, bak. pr.

LU

Pilna laika

Budžeta

2. prioritāte 

Datorsistēmas, bak. pr.

RTU

Pilna laika

Budžeta

3. prioritāte 

Datorvadība un datorzinātne, bak. pr. 

LLU

Pilna laika

Budžeta

4. prioritāte 

Datorzinātnes, bak. pr.

LiepU

Pilna laika

Budžeta

5. prioritāte 

Datorzinātnes, bak. pr.

VeA

Pilna laika

Budžeta

6. prioritāte Datorsistēmas, bak. pr. RTU Pilna laika Maksas

7. prioritāte 

Datorvadība un datorzinātne, bak. pr. 

LLU

Pilna laika

Maksas

 

ATCERIES! Ja, neizturot konkursu uz valsts finansēto (budžeta) studiju vietu, vēlies studēt par saviem finanšu līdzekļiem (maksu), – jānorāda studiju programma par maksu (pilna vai nepilna laika) kā atsevišķa prioritāte.

Programmas ir jāsakārto prioritārā secībā – tātad kā 1. prioritāte jānorāda tā studiju programma, studiju forma un finansējums, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā 2. prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle utt..

IEVĒRO! Nosakot pieteikumā prioritātes, tu izdari izvēli.

Izmantojot prioritāšu sistēmu konkursa rezultātu aprēķināšanā, katram reflektantam tiks atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas reflektants vairs nevarēs mainīt savu izvēli un reģistrēties citā studiju programmā.

Par vienoto pieteikumu, neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita, ir viena reģistrācijas maksa - EUR 35. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.

1) Piesakoties elektroniski, samaksāt varēs:

  • izmantojot apmaksas iespēju portālā. Šajā gadījumā vispirms ir jāizveido pieteikums un pēc tam, izvēloties vienu no portāla piedāvātajām internetbankām, ir jāveic apmaksa;
  • izdrukājot no portāla rēķinu un apmaksājot to izvēlētajā veidā – bankā, pasta nodaļā, citā internetbankā u. c.. Ierodoties uzņemšanas punktā apstiprināt pieteikumu studijām, ir jāņem līdzi bankas apliecinājums (maksājuma uzdevums/kvīts/internetbankas maksājuma apstiprinājums), kas apliecina veikto maksājumu. 

Samaksu elektroniskajā pieteikumā var arī neveikt. Tādā gadījumā, atnākot uz uzņemšanas punktu apstiprināt pieteikumu, reģistrācijas maksa jāsamaksā uzņemšanas punkta kasē.

2) Piesakoties uz vietas augstskolās, reģistrācijas maksu samaksāt varēs uzņemšanas punkta kasē.

Iestājpārbaudījumi ir noteikti profesionālā bakalaura studiju programmās "Māksla", "Skolotājs" un "Sākumizglītības skolotājs".

Iestājpārbaudījumi tiešsaistē notiks ZOOM platformā šādos laikos:

Studiju programma "Skolotājs" - 14.07.2021. Sākums plkst. 10.00

Studiju programma "Sākumizglītības skolotājs" - 14.07.2021. vai 15.07.2021. Sākums plkst. 10.00

Iestājpārbaudījums klātienē notiks studiju programmā "Māksla" šādos laikos:

13.07.2021. plkst. 10.00 - 14.30 vai plkst. 15.00 - 19.30

14.07.2021. plkst. 10.00 - 14.30 vai plkst. 15.00 - 19.30

15.07.2021. plkst. 10.00 - 14.30 vai plkst. 15.00 - 19.30

Lai piedalītos iestājpārbaudījumā klātienē:

1) jālieto mutes un deguna aizsegs;

2) pirms iestājpārbaudījuma būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pieteikuma apliecinājuma izdruka un viens no šiem dokumentiem: 1) pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma veikta Covid-19 testa rezultāts, kuram jābūt negatīvam; 2) Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu; 3) Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.

 

Latviešu valodas pārbaude reflektantiem, kuri vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, notiks 16. jūlijā plkst. 10.00 tiešsaistē. Sākums (instruktāža) plkst. 10.00, pieslēdzoties ZOOM. Pēc tam sekos pirmā - rakstiskā daļa vietnē edu.lu.lv. Otrā - mutiskā daļa notiks individuāli ZOOM. Informāciju par pieslēgšanos ZOOM un edu.lu.lv saņemsiet pēc pieteikšanās.Tiešsaistē būs nepieciešams izmantot kameru un mikrofonu.

   

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 16. jūlijā pēc plkst. 18.00, otrās kārtas rezultāti - 20. jūlijā pēc plkst. 17.00. Konkursa rezultāti tiek paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Pēc konkursa 1.kārtas rezultātu uzzināšanas 16. jūlijā tev jāizlemj, vai vēlies turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā norādītajām studiju programmām vai nevēlies vairs pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām.

Konkursa 1. kārtā studiju vietu iegūsi tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta tavā 1. prioritātē.

Ja konkursa rezultātā netiks apstiprināta tava 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu vēl neiegūsi. Tādā gadījumā studiju vietu vari iegūt konkursa 2. kārtā. Pēc 1. kārtas rezultātiem varēsi iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu Latvijas Universitātē (LU):

  • Ja konkursa 1. kārtas rezultātā tu esi ieguvis studiju vietu, tad šī studiju vieta tev ir garantēta ar noteikumu, ja tu no 19. līdz 20. jūlijam ieradīsies attiecīgajā LU fakultātē vai filiālē noslēgt studiju līgumu. Ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties fakultātē vai filiālē, bet tu vēlies saglabāt savu iegūto studiju vietu, tev savā portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā līdz 20. jūlija plkst. 16.00 ir jāaktivizē izvēlne „Apstiprināt iegūto vietu”. Tādā gadījumā varēsi noslēgt līgumu no 21. līdz 23. jūlijam.

Ja neieradīsies augstskolā vai neapstiprināsi iegūto vietu, tu izstājies no vienotās uzņemšanas un zaudē iegūto studiju vietu.

  • Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu, tomēr nevēlies uzsākt studijas izvēlētajā studiju programmā, tad savā e-pakalpojumā aktivizē izvēlni „Atteikties no iegūtās vietas”. Līdz ar to tu atteiksies no iegūtās studiju vietas.

Ja konkursa 1. kārtā neesi ieguvis studiju vietu (ir zināma provizoriskā studiju vieta):

  • Ja konkursa 1. kārtas rezultātā vēl neesi ieguvis studiju vietu, tad savā e-pakalpojumā  līdz 20. jūlija plkst. 16.00 ir jāaktivizē izvēlne „Pieteikties 2.kārtai”, līdz ar to tu apstiprināsi dalību konkursa 2. kārtai, lai iegūtu studiju vietu. Konkursa 2. kārtā tu vari iegūt 1. kārtā norādīto provizorisko studiju vietu, vai studiju vietu augstāk prioritāšu sarakstā. Iegūstot studiju vietu LU 2. kārtā, jāierodas attiecīgajā fakultātē vai filiālē no 21. līdz 23. jūlijam noslēgt studiju līgumu.

Ja nepieteiksies 2. kārtai, tu izstājies no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu.

  • Ja pēc konkursa 1. kārtas tu vairs nevēlies pretendēt uz studijām nevienā no izvēlētajām studiju programmām, tad savā e-pakalpojumā aktivizē izvēlni „Atteikties no dalības 2. kārtā”.
 

Apstiprināt savu dalību konkursa 2. kārtā var arī:

Pa tālruni 67089003

Klātienē jebkurā no uzņemšanas punktiem

Plašāka informācija attiecīgajā laika periodā būs pieejama tavā Lietotāja kontā portālā www.latvija.lv.

Lai apstiprinātu elektronisko pieteikumu, reflektantam:

1.   jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

2.   jāuzrāda dokumenti un to pielikumi (ja tādi ir), kas apliecina iegūto vidējo izglītību;

3.   jāuzrāda attiecīgās studiju programmas uzsākšanai nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;

4.   jāuzrāda dokumenti, kuri pamato reflektanta tiesības uz priekšrocībām (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, u.tml.).

Apstiprināt elektronisko pieteikumu var:

1.   Personīgi ierodoties, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentus, kas apliecina studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādos no uzņemšanā uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;

2.   cita persona, uzrādot piesakāmās personas personu apliecinoša dokumenta kopiju un dokumentus, kas apliecina piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.

Piesakoties pamatstudijām reflektantam: 

1.   jāaizpilda pieteikums elektroniski (datorklasē) vai jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas; 

2.   jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

3.   jāuzrāda dokumenti un to pielikumi (ja tādi ir), kas apliecina iegūto vidējo izglītību;

4.   jāuzrāda attiecīgās studiju programmas uzsākšanai nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;

5.   jāuzrāda dokumenti, kuri pamato reflektanta tiesības uz priekšrocībām (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, u.tml.).

Iesniegt pieteikumu studijām var:

1.   personīgi ierodoties, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentus, kas apliecina studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādos no uzņemšanā uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;

2.   cita persona, uzrādot piesakāmās personas personu apliecinoša dokumenta kopiju un dokumentus, kas apliecina piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.

  • Pēc pieteikuma iesniegšanas jānofotografējas LU studiju dokumentācijas izgatavošanai. Fotografēšanās notiek pieteikumu iesniegšanas laikā Raiņa bulvārī 19, vestibilā. Ja nenofotografējas pieteikumu iesniegšanas laikā, to iespējams izdarīt arī vēlāk.