Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm.

Katra prioritāte tiek veidota, ņemot vērā norādīto augstskolu + studiju programmu + studiju formu + studiju finansējumu (budžeta vai maksas).

Piemērs:

Prioritāte

Studiju programma

Augstskola

Studiju forma 

Finansējums

1. prioritāte 

Datorzinātnes, bak. pr.

LU

Pilna laika

Budžeta

2. prioritāte 

Datorsistēmas, bak. pr.

RTU

Pilna laika

Budžeta

3. prioritāte 

Datorvadība un datorzinātne, bak. pr. 

LBTU

Pilna laika

Budžeta

4. prioritāte 

Datorzinātnes, bak. pr.

LiepU

Pilna laika

Budžeta

5. prioritāte 

Datorzinātnes, bak. pr.

VeA

Pilna laika

Budžeta

6. prioritāte

Datorzinātnes, bak. pr.

LU

Pilna laika

Maksas

7. prioritāte

Datorsistēmas, bak. pr.

RTU

Pilna laika

Maksas

8. prioritāte 

Datorvadība un datorzinātne, bak. pr. 

LBTU

Pilna laika

Maksas

 

ATCERIES! Ja, neizturot konkursu uz valsts finansēto (budžeta) studiju vietu, vēlies studēt par saviem finanšu līdzekļiem (maksu), – jānorāda studiju programma par maksu (pilna vai nepilna laika) kā atsevišķa prioritāte.

Programmas ir jāsakārto prioritārā secībā – tātad kā 1. prioritāte jānorāda tā studiju programma, studiju forma un finansējums, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā 2. prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle utt..

IEVĒRO! Nosakot pieteikumā prioritātes, tu izdari izvēli.

Izmantojot prioritāšu sistēmu konkursa rezultātu aprēķināšanā, katram reflektantam tiks atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas reflektants vairs nevarēs mainīt savu izvēli un reģistrēties citā studiju programmā.

Par vienoto pieteikumu, neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita, ir viena reģistrācijas maksa - EUR 40. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.

1) Piesakoties elektroniski, samaksāt varēs izmantojot apmaksas iespēju portālā. Šajā gadījumā vispirms ir jāizveido pieteikums un pēc tam, izvēloties vienu no portāla piedāvātajām internetbankām, ir jāveic apmaksa;

2) Piesakoties uz vietas augstskolās, reģistrācijas maksu samaksāt varēs uzņemšanas punkta kasē.

Iestājpārbaudījumi LU ir noteikti profesionālā bakalaura studiju programmās "Māksla" un "Skolotājs". Tie, saskaņā ar uzņemšanas grafiku, notiek jūlijā.

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. Konkursa rezultāti tiek paziņoti Latvijas valsts portālā, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Pēc konkursa 1.kārtas rezultātu uzzināšanas tev jāizlemj, vai vēlies turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā norādītajām studiju programmām vai nevēlies vairs pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām.

Konkursa 1. kārtā studiju vietu iegūsi tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta tavā 1. prioritātē.

Ja konkursa rezultātā netiks apstiprināta tava 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu vēl neiegūsi. Tādā gadījumā studiju vietu vari iegūt konkursa 2. kārtā. Pēc 1. kārtas rezultātiem varēsi iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu Latvijas Universitātē (LU):

  • Ja konkursa 1. kārtas rezultātā tu esi ieguvis studiju vietu, tad šī studiju vieta tev ir garantēta ar noteikumu, ja tu noteiktos datumos jūlijā/augustā ieradīsies attiecīgajā LU fakultātē vai filiālē noslēgt studiju līgumu. Ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties fakultātē vai filiālē, bet tu vēlies saglabāt savu iegūto studiju vietu, tev savā Latvijas valsts portālā e-pakalpojumā līdz noteiktam datumam ir jāaktivizē izvēlne „Apstiprināt iegūto vietu”. Tādā gadījumā varēsi noslēgt līgumu vēlāk.

Ja neieradīsies augstskolā vai neapstiprināsi iegūto vietu, tu izstājies no vienotās uzņemšanas un zaudē iegūto studiju vietu.

  • Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu, tomēr nevēlies uzsākt studijas izvēlētajā studiju programmā, tad savā e-pakalpojumā aktivizē izvēlni „Atteikties no iegūtās vietas”. Līdz ar to tu atteiksies no iegūtās studiju vietas.

Ja konkursa 1. kārtā neesi ieguvis studiju vietu (ir zināma provizoriskā studiju vieta):

  • Ja konkursa 1. kārtas rezultātā vēl neesi ieguvis studiju vietu, tad savā e-pakalpojumā  līdz noteiktam datumam jūlijā/augustā ir jāaktivizē izvēlne „Pieteikties 2.kārtai”, līdz ar to tu apstiprināsi dalību konkursa 2. kārtai, lai iegūtu studiju vietu. Konkursa 2. kārtā tu vari iegūt 1. kārtā norādīto provizorisko studiju vietu, vai studiju vietu augstāk prioritāšu sarakstā. Iegūstot studiju vietu LU 2. kārtā, jāierodas attiecīgajā fakultātē vai filiālē noteiktos datumos noslēgt studiju līgumu.

Ja nepieteiksies 2. kārtai, tu izstājies no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu.

  • Ja pēc konkursa 1. kārtas tu vairs nevēlies pretendēt uz studijām nevienā no izvēlētajām studiju programmām, tad savā e-pakalpojumā aktivizē izvēlni „Atteikties no dalības 2. kārtā”.
 

Apstiprināt savu dalību konkursa 2. kārtā var arī:

Pa tālruni 67089003

Klātienē jebkurā no uzņemšanas punktiem

Plašāka informācija attiecīgajā laika periodā būs pieejama tavā Lietotāja kontā Latvijas valsts portālā.

Lai apstiprinātu elektronisko pieteikumu, reflektantam:

1.   jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

2.   jāuzrāda dokumenti un to pielikumi (ja tādi ir), kas apliecina iegūto vidējo izglītību;

3.   jāuzrāda attiecīgās studiju programmas uzsākšanai nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;

4.   jāuzrāda dokumenti, kuri pamato reflektanta tiesības uz priekšrocībām (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, u.tml.);

5. Akadēmiskās informācijas centra izziņu par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs;

6. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma oficiāli apstiprinātu tulkojumu latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās.

Apstiprināt elektronisko pieteikumu var:

1.   Personīgi ierodoties, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentus, kas apliecina studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādos no uzņemšanā uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;

2.   cita persona, uzrādot piesakāmās personas personu apliecinoša dokumenta kopiju un dokumentus, kas apliecina piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.

Piesakoties pamatstudijām reflektantam: 

1.   jāaizpilda pieteikums elektroniski (datorklasē) vai jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas; 

2.   jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

3.   jāuzrāda dokumenti un to pielikumi (ja tādi ir), kas apliecina iegūto vidējo izglītību;

4.   jāuzrāda attiecīgās studiju programmas uzsākšanai nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti, ja uzņemšana notiek, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;

5.   jāuzrāda dokumenti, kuri pamato reflektanta tiesības uz priekšrocībām (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, u.tml.);

6. jāuzrāda Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs;

6. jāuzrāda vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma oficiāli apstiprinātu tulkojumu latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās.

Iesniegt pieteikumu studijām var:

1.   personīgi ierodoties, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentus, kas apliecina studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādos no uzņemšanā uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;

2.   cita persona, uzrādot piesakāmās personas personu apliecinoša dokumenta kopiju un dokumentus, kas apliecina piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.

  • Pēc pieteikuma iesniegšanas jānofotografējas LU studiju dokumentācijas izgatavošanai. Fotografēšanās notiek pieteikumu iesniegšanas laikā Raiņa bulvārī 19, vestibilā. Ja nenofotografējas pieteikumu iesniegšanas laikā, to iespējams izdarīt arī vēlāk.