Uzņemšanas kārtība augstākajās studijās

 • Iepazīsties ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem
 • Noskaidro, kādas studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā un vai ir jākārto iestājpārbaudījumi
 • Ja studēji ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju -  kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs
 • Iesniedz pieteikumu

Pieteikuma iesniegšana notiek:

 • piesakoties elektroniski;
 • pieteikumu iesniedzot fakultātē.

Ja esi Latvijas Universitātes (LU) absolvents sākot no 2003. gada un, ja tev ir iespēja samaksāt reģistrācijas maksu Citadele bankasSwedbankSEB bankas vai Luminor bankas internetbankā, tad vari pieteikties augstākā līmeņa studijām elektroniski. Lai pieteiktos elektroniski, jābūt LU absolventam studiju programmā, kas ir atbilstoša iepriekšējās izglītības nosacījumiem studiju programmā, kurā piesakies.

Elektroniskā pieteikšanās maģistra un augstākā līmeņa profesionālajām studiju programmām norisināsies noteiktos jūlija datumos. Ja, saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās, esi ieguvis tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju, tad šim konkursam būs iespējams pieteikties noteiktos datumos. Gadījumā, ja konkursa rezultātā neiegūsi tiesības reģistrēties ārpuskonkursa kārtībā, tavu pieteikumu ņems vērā vispārējā konkursā.

Elektroniskā pieteikšanās notiek LU Informatīvajā sistēmā (www.luis.lv). Pieejai jāizmanto studenta LUIS lietotājvārds (login) un parole.

Piesakoties elektroniski, vari izvēlēties vienu vai vairākas augstākā līmeņa studiju programmas. Reģistrācijas maksa - EUR 25 ir noteikta par katru pieteikumu (maksājuma veikšanai iespējams izvēlēties kādu no iepriekš minēto banku internetbankām).

Ja esi atbrīvots no reģistrācijas maksas (atbrīvoti ir bāreņi un 1. grupas invalīdi), piesakies studijām LU personiski, ierodoties fakultātē norādītajos laikos.

Ja studiju programmā, kurā piesakies ir paredzēts iestājpārbaudījums, tad elektroniskajā pieteikumā tiks norādīts iestājpārbaudījuma laiks un vieta. Ja piedalies konkursā uz studiju vietām ar vērtējumiem iepriekšējās izglītības diplomā (saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās) – norādi to, veicot elektronisko pieteikšanos.

Rezultātus uzzini LUIS vai attiecīgajā fakultātē, vai filiālē. Reģistrēties studijām ir jāierodas personiski fakultātē vai filiālē.

 • Pieteikumu iesniegšana notiks noteiktos datumos fakultātēs vai filiālēs to norādītajā laikā un vietā. Ja, saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās, esi ieguvis tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju, tad piesakies šim konkursam no 2. līdz 6. jūlijam.
 • Ejot iesniegt pieteikumu, līdzi jāņem dokumenti:
  - jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  - jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas
  -  LU absolventiem jāuzrāda izvēlētās programmas apgūšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokuments un tā pielikums (ja tāds pastāv);
  - citu (ne LU) augstākās izglītības iestāžu absolventiem jāuzrāda izvēlētās programmas apgūšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokuments un tā pielikums (ja tāds pastāv). Jāiesniedz minēto dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus, ja tas nepieciešams konkursa rezultātu aprēķināšanai;
  - jāuzrāda citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās (CV, darba stāža apliecinājums, valodu zināšanu apliecinājums u.c.);
  - ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;
  - jāsamaksā reģistrācijas maksa par katru iesniegto pieteikuma veidlapu. No reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi.
 • Iesniedzot pieteikumu, jāmaksā reģistrācijas maksa – EUR 30 par katru pieteikumu. No reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi.
 • Noskaidro, vai tev ir jākārto iestājpārbaudījums. Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un pieteikuma reģistrācijas izdruka, ko saņemsi, iesniedzot pieteikumu. Iestājpārbaudījumi notiek fakultātēs.
 • Uzzini rezultātus
 • Rezultāti tiek paziņoti LUIS vai fakultātēs
 • Reģistrējies studijām
 • Reģistrācija notiek jūlijā fakultātēs vai filiālēs pēc uzņemšanas konkursa rezultātu paziņošanas.
 • Ja esi uzņemts LU, tev jāreģistrējas studijām fakultātēs vai filiālēs. Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru. Līdzi jāņem dokumenti.
 • Reģistrējoties studijām, ir jāparaksta studiju līgums.
 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā līdz  jūlija beigām. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
 • Studiju dokumentācijas izgatavošanai jānofotografējas LU. Fotografēšanās notiek reģistrēšanās laikā, Raiņa bulvārī 19. Ja nenofotografējies reģistrēšanās laikā, to iespējams izdarīt arī vēlāk.
 • Kredītiem var pieteikties Reģistrācijas nedēļā elektroniski www.luis.lv, izmantojot LU studējošā loginu un paroli, sadaļā AKTUALITĀTES.
 • Ja vēlies turpināt dzīvot dienesta viesnīcā, jāaizpilda pieteikums un jāiesniedz tavas dienesta viesnīcas komandantei.
 • Ja tu jau studē augstākā līmeņa studiju programmā, bet vēlies turpināt studijas citā augstākā līmeņa studiju programmā, jāvēršas pie attiecīgās studiju programmas direktora. Studiju turpināšanai citā augstākā līmeņa studiju programmā jāpiesakās līdz reģistrācijas nedēļas beigām. To, vai tas ir iespējams un ar kādiem nosacījumiem, noteiks programmas direktors. Studiju programmas direktora kontaktus var noskaidrot fakultātē.
 • Studijas sākas 1. studiju nedēļā, kuras sākuma datumu var noskaidrot akadēmiskā gada studiju kalendārā.

Kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs

Reflektanti, kuri ieguvuši iepriekšējo augstāko izglītību ārvalstīs, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties augstākā līmeņa studijām, pamatojoties uz uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās.

Pirms pieteikšanās studijām:

1. Ir jāveic ārvalstīs izdotā izglītības dokumenta akadēmiskā atzīšana Latvijā. Izziņu par akadēmisko atzīšanu izsniedz Akadēmiskās Informācijas centrs.

2. Ir jāveic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija).

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā:

1) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar "Apostille" dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

2) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā, vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī, vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Sākot ar 2010. gada 24. novembri, tiek atcelta dokumentu legalizācijas prasība dokumentiem, kuri ir izsniegti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā. Tas nozīmē, ka šajās valstīs izsniegtajiem dokumentiem nav nepieciešami nekādi papildus apstiprinājumi (legalizācija vai „Apostille”) to izmantošanai Latvijā.

Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šveices Konfederācija

Plašāka informācija par legalizāciju šeit.

Piesakoties studijām, ir jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

1) Pase

2) Legalizēts (ja nepieciešams) izglītības dokuments un Akadēmiskās Informācijas centra izsniegtā izziņa par tā atzīšanu Latvijā.

3) Izglītības dokumenta pielikums – atzīmju izraksts (ja ir pieejams, jāpievieno atzīmju sistēmas apraksts, kurš satur informāciju par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu).

Nepieciešams notariāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās.
Papildu informāciju varat saņemt Studentu servisā: Laila Jansone, e-pasts: laila.jansone@lu.lv, tel. 67034407.

Jāiesniedz CV, ja tas norādīts studiju programmas uzņemšanas nosacījumos.