Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju turpināšana vēlākos posmos, pārnākot no citas augstskolas vai koledžas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.06.2018

Uzsākt studijas vēlākos posmos Latvijas Universitātē var personas, kuras iepriekš studējušas vai studē Latvijas vai ārvalstu augstskolā un iepriekšējais studiju periods nav mazāks par 2 semestriem vai ir apgūta programmas daļa 40 kredītpunktu apjomā. Informācija par LU īstenotajām studiju programmām pieejama LU portālā www.gribustudet.lv.  

Piesakoties studijām, jāaizpilda pieteikums un kopā ar iepriekšējās augstskolas izsniegtu Akadēmisko izziņu (Transcript) jāiesniedz fakultātē. Studiju programmas direktors izvērtē iepriekš apgūtos studiju kursus un norāda, kurus studiju kursus no iepriekš apgūtajiem, var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Studiju kursus atzīst, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā studiju kursā ir lielāks. Papildus kārtojamo studiju kursu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus. Papildu studiju kursu apgūšana vai pārbaudījumu kārtošana ir maksas pakalpojums.

Studentiem no citas augstskolas vai koledžas, uzsākot studijas LU vēlākos studiju posmos, budžeta finansējums studijām netiek saglabāts.

Studiju turpināšana ar 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību


Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
uzsāks pieteikumu pieņemšanu studiju turpināšanai  profesionālā bakalaura studiju programmā “Māszinības”

Iegūstamais grāds:        profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē
Iegūstamā kvalifikācija:  bērnu aprūpes māsa,
                                       internās aprūpes māsa,
                                       anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa,

                                       operāciju māsa,
                                       ambulatorās aprūpes māsa,

                                       ķirurģiskās aprūpes māsa,
                                       garīgās aprūpes māsa

Mērķauditorija: māsas, kuras ir ieguvušas  koledžas izglītību un māsas kvalifikāciju

Studiju vietu skaits: 30 budžeta,  50 maksas

Dokumentu iesniegšana:

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē,  Raiņa bulvārī  19 – 109. kab, Rīgā

Iesniedzamie dokumenti:

  • pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
  • iepriekšējo izglītību apliecinošo dokumentu un to pielikumu kopijas (jāuzrāda oriģināli);
  • dokumenta, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu kopija, ja tāds ir (jāuzrāda oriģināls).

 Pieteikšanās studijām – 03.07. – 17.07.2018

Datums

Laiks

Vieta

03.07. - 05.07.

9.30-11.30 un 13.00-16.30

Raiņa bulv. 19
Medicīnas fakultāte
109. kab.

10.07. - 12.07.

10.30-13.00 un 14.30-18.00

17.07.

9.30-13.00 un 14.30-17.30


Rezultātu paziņošana

Rezultātus iespējams uzzināt 18.07.2018. no plkst. 12.00 Raiņa bulv. 19, 109. telpā 

Reģistrācija (reģistrēties iespējams pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas)

Datums

Laiks

Vieta

18.07.

12.30 – 17.00

Raiņa bulv. 19
Medicīnas fakultāte
109. kab.

19.07.

9.30 -17.00

20.07.

8.30 – 16.00


Informācijai
:
Sekretāre: Anita Jankovska,  e-pasts:anita.jankovska@lu.lv, tālr.: 67034378; 
Studiju programmas direktore: Ina  Mežiņa – Mamajeva, e-pasts: ina.mezina@lu.lv, tālr.: 67034492


Pārējās studiju programmās
pieteikšanās studiju turpināšanai vēlākos studiju posmos notiek līdz reģistrācijas nedēļas pēdējai darba dienai.

Papildu informācija un dokumentu iesniegšana: pie studiju programmu lietvežiem.

Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Sociālais darbinieks” iegūšanu, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai sociālā darba jomā mikro, mezo un makro līmeņos un tālākai izglītībai. Studiju programma LU SZF sagatavo augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus sociālos darbiniekus.

Papildus informācija pieejama šeit

Saistītie dokumenti:

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos ( Ministru kabineta noteikumi Nr.932)

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē