Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Iepriekšējā izglītībā vai profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.09.2017

Pārtrauktas studijas atsākot, var veikt iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. Iesniedzot pieteikumu, jāpievieno dokumenti, kas apliecina sasniegtos studiju rezultātus – sertifikātus, darba devēja apliecinājumus, rekomendācijas, projektu rezultātus, amata aprakstus u.c.

Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai:

1. tajā attiecīgās studiju programmas daļā, kuru veido prakse, turklāt šiem studiju rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst studiju programmas izglītības tematiskajai jomai;

2. tajā studiju programmas studiju kursā vai modulī, kurā iegūst praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci.

Iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus var atzīt, ja tie atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegti:

1. profesionālās tālākizglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt ceturto vai piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni;

2. atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona ir apguvusi kā klausītājs;

3. studiju programmas daļā;

4. citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos, izņemot studiju programmas, kuras atbilst reglamentētajām profesijām.

(izraksts no MK noteikumiem nr. 36)

Lēmumu par atzīšanu komisija pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Pozitīva lēmuma rezultātā, studējošajam samazinās studiju slodze, kā arī dekāns var izskatīt iespēju samazināt studiju maksu, ņemot vērā apgūstamo studiju kursu kredītpunktu apjomu konkrētajā semestrī.

Pieteikšanās termiņi: LU studentiem fakultātē, citām personām Studentu servisā no katra gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.maijam .

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: LU studentiem – pie studiju programmas lietveža, pārējiem interesentiem – Studentu servisā, Raiņa bulvāris 19, 125.telpa.

Maksas pakalpojums. 

Saistītie dokumenti:

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.36) 

Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu Latvijas Universitātē (LU Senāta 26.03.2012. sēdes lēmums Nr.201)

Par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu LU (LU 13.09.2012 rīkojums Nr. 234)