Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Teoloģijas fakultātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.02.2016

Pasaules reliģijas II, Teol1031

Kurss iepazīstina ar galvenajām Austrumāzijas un Tuvo Austrumu reliģijām: daoismu, Ķīnas tautas reliģiju, Čaņ budismu, šinto, jūdaismu, islāmu, zoroastrismu saskaņā ar reliģiju ģeogrāfisko sadalījumu un reliģisko priekšstatu, filosofisko mācību un kulta vēsturiskās attīstības hronoloģiju. Īpaša uzmanība ir pievērsta soterioloģijai, pēc kuras parametriem tiek modelēti sabiedrisko attiecību regulēšanas mehānismi. Ir mēģinājums salīdzināt Austrumāzijas reliģiju pamatidejas ar Dienvidāzijas un Tuvo Austrumu reliģiju piedāvāto kosmoloģiju, antropoloģiju un soterioloģiju. Kursa uzdevums ir pieradināt studentus pie pirmavotu un sekundārās literatūras analizēšanas.

Ievads reliģijpētniecībā, Teol1028

Kursa gaitā studējošie iepazīstas ar reliģipētniecību kā zinātnes nozari, tās vēsturi un metodēm. Semināros studējošie kritiski analizē pazīstamāko reliģijpētnieku tekstus, gūst iemaņas sava viedokļa formulēšanai jautājumos, kas skar reliģijpētniecības problemātiku.

Reliģijas socioloģija: jaunās reliģiskās kustības, Teol2030

Kursa mērķis ir aplūkot jauno reliģisko kustību (JRK) ģenēzi mūsdienu sabiedrībā sociāli politiskā kontekstā, vienlaikus sniedzot ieskatu reliģijpētniecības metodoloģijās, kuras tiek izmantotas JRK analīzē. Kursa gaitā tiek pievērsta uzmanība reliģisko grupu attīstības dinamikas īpatnībām mūsdienu sekularizācijas un globalizācijas apstākļos.

Ievads teoloģiskajā ētikā, Teol 20156

Kursa mērķis ir sniegt ievadu ētikā ar uzsvaru uz kristīgo teoloģisko ētiku. Kurss plānots trīs daļās. Pirmā daļa ir metodoloģiska, un tajā tiek definēts ētikas priekšmets kā tāds, tā pamata jēdzieni, jautājumi un pieejas. Pēc tam uz šī fona tiek iezīmētas teoloģiskās ētikas atšķirības un specifika. Tā kā teoloģiskās ētikas pieejas nereti tiek izstrādātas saistībā ar filosofiskās ētikas teorijām, šajā daļā tiek arī īsumā iezīmētas vispārējās ētikas galvenās pieejas. Nākamajā daļā seko ieskats kristīgās ētikas avotos, vēsturē un attīstībā no kristietības sākumiem līdz mūsdienām, beigās koncentrējoties uz 20. gadsimta un mūsdienu ētikas teologu uzskatu analīzi. Pēdējā kursa daļa sastāv no semināriem par vairākiem centrāliem praktiskās ētikas jautājumiem, apskatot tos no teoloģiskās ētikas perspektīvas.

Ievads islāmā, Teol3028

Kurss "Ievads islāmā I" paredzēts studentiem, kuriem nav priekšzināšanu par islāma pamatiem. Šis kurss sniedz ieskatu islāma vēsturē, ticības mācībā (t.sk. par Svētajiem Rakstiem), kulta praksē, kā arī dod ieskatu par islāma izplatību pasaulē.

Ievads reliģijas psiholoģijā, Teol2014

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar reliģijas psiholoģijas jēdzienu, tā veidošanās vēsturi, kā arī ar reliģijas psiholoģijas metodēm un galvenajiem jautājumiem gan no individuālas, gan kolektīvas perspektīvas. Balstoties Lielbritānijas un Amerikas pētnieku darbos, tiks sniegts ieskats par reliģijas psiholoģijas nozīmi un funkciju dažādās dzīves situācijās (krīzes situācijas, novecošana, nāve u. tml.), kā arī skaidrots, kādā veidā, izmantojot reliģijas psiholoģijas piedāvātās metodes, iespējams palūkoties uz dažādiem ar reliģiju saistītiem fenomeniem (misticisms, jaunās reliģiskās kustības u. tml.).,

Latvijas baznīcas vēsture, Teol4008

Kursa mērķis - kultūrvēsturiskā kontekstā aplūkot kristietības vēsturi Latvijā, sākot no kristietības sākuma Latvijas teritorijā līdz 20. gs. beigām (neatkarības atgūšanai). Kursā gaitā uzmanība pievērsta dažādiem kristietības novirzieniem, analizējot to ietekmi Latvijā dzīvojošās etniskās grupās un atsevišķos reģionos, parādot dažādu teoloģisko strāvojumu ģenēzi.