Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sociālo zinātņu fakultātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.02.2016

Demokrātija darba vietā - pašpārvaldošas komandas un pašvadīšana (KomZT008)

Angļu valodā līdz 14. aprīlim, ceturtdienās 12:30-16:00

Kursa mērķis – iepazīt un izprast jēdzienus: demokrātiska darba vieta, komandas, komandas darbs, grupu dinamika, pašpārvalde, vadība un efektīva sekošana.
Temati tiek apgūti, iepazīstot teorijas un pildot praktiskus uzdevumus lekcijās, pārspriežot lasīto, filmās redzēto, analizējot gadījumus diskusijās, prezentējot uzdevumus studentu grupās, kā arī ar citām empīriskām (uz pieredzi pamatotām) aktivitātēm.

Kinematogrāfiskā vēstījuma stratēģija Džima Džārmuša un Pītera Grīneveja filmās (MākZ1383)

Atsevišķās sestdienās

Kursā tiek aplūkoti filmas vēstījuma konstruēšanas principi Džima Džarmuša un Pītera Grīneveja filmās, un naratīva struktūras nozīme filmas komunikācijā ar skatītāju. Tiek apskatīta neatkarīgā kino tradīcija (Džims Džarmušs) un kino formālisma tradīcija (Pīters Grīnevejs) kā divas atšķirīgas „kino valodas”, kas prasa arī dažādu uztveres mehānismu, bet kuras vieno postmodernisma elementi. Tiek analizēta realitātes reprezentācija abu režisoru darbā, un atkāpes no konvencionālajiem vēstījuma principiem.

Ievads žurnālistikā (KomZ2123)

Ceturtdienās 10:30-12:00

Vai žurnālistika ir profesionālā nodarbošanās, dzīves veids vai pasaules uztvere? Kursa „Ievads žurnālistikā” mērķis ir radīt tā apmeklētājos velmi rast savu(-as) atbildi(-es) uz šo jautājumu, kas tiks retoriski uzdots pirmajās ievadlekcijās un daudzpusīgi izanalizēts turpmākajās diskusijās un darbnīcās. Studentiem tiks piedāvāta iespēja pašiem iezīmēt mūsdienu žurnālista profesionālo vērtību un inteliģences spektru un apgūt profesijas ētiskos standartus, balstoties uz atzītiem teorētiskiem avotiem un gadījumu studijām.

Komunikācija un semiotika (SDSK2045)

Latviešu valodā – otrdienās 10:30-12:00, angļu valodā – trešdienās 10:30-12:00

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par semiotiku kā jomu, kas pēta dažādu zīmju sistēmu funkcijas un to strukturēšanas paņēmienus. Jebkura zīmju sistēma ir vērsta uz komunikatīvās funkcijas īstenošanu, un semiotiskie pētījumi ļauj dziļāk izprast pašu komunikatīvo procesu. Valoda uzskatāma tikai par vienu no daudzām semiotiskajām sistēmām. Semiotika aplūko to, kas ir zīme, kā arī principus, kas ļauj ar dažādu zīmju palīdzību izteikt jēgu, tātad nodrošināt saziņu.

Dzimtes pētījumi: teorētiskās atziņas un komunikācijas prakse (Soci1047)

Atsevišķās sestdienās

Kurss aplūko dzimuma kā sociālas kategorijas dažādus aspektus. Sniegts ieskats feminisma teorijā, tā attīstības galvenajos posmos, kā feminisma literatūrkritikas pamatproblemātikā. Iztirzāti dzimtes vēstures jautājumi. Aplūkotas arī dzimtes un valodas lietojuma attiecības, dzimtes socioloģija, dzimtes problemātika psiholoģijā, vīriešu pētījumi u.c. Īpaša vērība veltīta dzimtes kategorijas nozīmei masu komunikācijā Kurss ietvaros iztirzāta dzimumu līdztiesības problemātika Rietumu un postsociālistiskajās valstīs.

Sabiedrisko attiecību teksti (KomZ3074)

Atsevišķās sestdienās

Apgūstot kursu Sabiedrisko attiecību teksti, studenti iegūs zināšanas par sabiedrisko attiecību tekstu dažādajām formām (preses relīzes, atbildes uz žurnālistu jautājumiem, bukleti, gada pārskati, interneta resursi u.c.), prasmes to sagatavošanā, izsūtīšanā un efektivitātes novērtējumā. Kompetences – analizēt sabiedrisko attiecību speciālista darba uzdevumus, pienākumus notikumu atspoguļošanā, lai nodrošinātu to efektivitāti un izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Vizuālā komunikācija kino naratīvā (KomZ2129)

Atsevišķās sestdienās

Mūsdienu vidē dominē dažādi vizuālie teksti, un kursa mērķis ir aplūkot, kā vizuālie naratīvi, galvenokārt kino, nodrošina komunikatīvo saikni ar auditoriju, kādi ir to piesaistes mehānismi, estētikas un naratīva strukturēšanas jaunākās tendences. Izmantojot sociālās semiotikas, vizuālo zīmju semiotiskos principus tiek aplūkoti kino sociālā un kultūras iedarbīguma cēloņi.

Politisko ideju vēsture (PolZ2024)

Pirmdienās 12:30-14:00

Kursa mērķis ir veidot studentiem priekšstatu par nozīmīgu politisko ideju un jēdzienu attīstību no Senās Grieķijas līdz pat mūsdienām. Uzsvars tiks likts uz Rietumu politiskās domas tradīciju. Politiskās idejas tiks aplūkotas saistībā ar laikmetu nozīmīgākām filozofijas, reliģijas, zinātnes un mākslas nostādnēm. Studenti tiks iepazīstināti ar politiskās domas attīstību Senajā Grieķijā un Senajā Romā, kristietības un antīkās politiskās domas attiecībām, Viduslaiku devumu Eiropas politiskās domas veidošanā, jaunās tiesību un valsts filozofijas veidošanos Renesanses laikmetā, modernās politiskās domas veidošanos un attīstību XVII un XVIII gs., Apgaismības tradīcijas nozīmi, vācu klasiskās filozofijas devumu politiskās domas attīstībā, marksisma ieguldījumu politisko ideju jomā u.c. Laikmetu filozofiskā, vēsturiskā un kultūras konteksta ietvaros speciāla uzmanība tiks pievērsta nozīmīgāko politiskās domas darbu apspriešanai semināra nodarbībās.

Ievads publiskajā administrācijā (PolZ2123)

Otrdienās10:30-12:00

Apgūstot kursu, studenti iegūst:

  • Prasmes – apgūtas prasmes analizēt praktiskas situācijas publiskās pārvaldes darbā, prasme strādāt grupā, prasme izmantot individuālo spriestspēju, veikt patstāvīgu publiskās pārvaldes problēmu un dilemmu analīzi, izprast normatīvos ierobežojumus publiskajā sektorā strādājošajiem, prasme analizēt normatīvos aktus, veidot efektīvu birokrātijas kontroles mehānismu publiskās pārvaldes iestādēs, gatavot svarīgākos dokumentus publiskās pārvaldes iestādē.
  • Iemaņas – apgūtas praktiskās iemaņas atrast nepieciešamo informāciju birokrātijas rīcības un uzvedības izvērtējumam saskaņā ar vispārpieņemtiem standartiem, normatīvajiem aktiem, kā arī iemaņas birokrātijas kontroles mehānismu izmantošanā.