2014. gadā

Vārds, uzvārds

Studijas LU doktorantūrā

Zinātniskais vadītājs

Promocijas darba nosaukums

Studiju programma

Zinātnes nozare

Zinātnes apakšnozare

Andris Bojarevičs

-

Dr.h.fiz. J.Geļfgats

Elektromagnētiski ietekmētu hidrodinamisko procesu eksperimentāli pētījumi šķidru metālu noslēgtos tilpumos

-

Fizika

Šķidrumu un gāzu mehānika

Ģirts Strazdiņš

2008-2011

Dr.dat. L.Seļāvo

Bezvadu sensoru tīklu operētājsistēmas efektīvai lietojumprogrammu izstrādei un jaunu platformu adaptācijai

Datorzinātne

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Agnese Ruskule

2007-2010

Dr.med. M.Leja

Biomarķieru metode kuņģa gļotādas atrofijas diagnostikā

Medicīna un farmācija

Medicīna

Internā medicīna

Jurijs Spiridonovs

2009-2012

Dr.h.ekon. G.Oļevskis

Latvijas ūdenssaimniecības attīstība Eiropas Savienības līdzfinansējuma kontekstā

Ekonomika

Ekonomika

Latvijas tautsaimniecība

Aleksandrs Belovs

2009-2012

Dr.dat. A.Ambainis

Adversary metodes izmantošana kvantu vaicājošajiem algoritmiem

Datorzinātne

Datorzinātne

Datorzinātnes matemātiskie pamati

Aldis Miņins

2009-2012

Dr.vēst. J.Taurēns

Cīņa par varu Krievijas postimpērijas Rietumu perifērijā (1917-1920): teorētiskās un historiogrāfiskās problēmas

Vēsture

Vēsture

Vispārējā vēsture

Didzis Ustups

2002-2005

Dr.biol. G.Korņilovs

Plekstes (Platichthys flesus L) agrīno attīstības stadiju bioloģiskais raksturojums Baltijas jūras centrālajā daļā

Bioloģija

Bioloģija

Hidrobioloģija

Lelde Grantiņa-Ieviņa

2006-2010

Dr.biol. V.Nikolajeva

Dažādu faktoru ietekme uz augsnes mikroorganismu daudzveidību lauksaimniecības un meža augsnēs

Bioloģija

Bioloģija

Mikrobioloģija

Marija Dunce

2009-2012

Dr.h.fiz. A.Šternbergs

Fāzu pārejas un fizikālās īpašības cietajos šķīdumos uz Na½Bi½TiO₃ bāzes

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Cietvielu fizika

Andris Tomašūns

1999-2004

Dr.h.ped. A.Špona

Personības un sabiedrības attīstības sakarību izzināšana Latvijas vēstures problēmmācībās skolā

Pedagoģija

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Ērika Pičukāne

2009-2012

Dr.h.ped. I.Maslo

Tālākizglītības potenciāla izmantošanas un pilnveides iespējas darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem

Pedagoģija

Pedagoģija

Pieaugušo pedagoģija

Valentīna Koliškina (RTU)

(RTU)

Dr.mat. I.Volodko

Virpuļstrāvas nesagraujošās kontroles tiešo problēmu analītiskie un kvazianalītiskie atrisinājumi

(RTU)

Matemātika

Matemātiskā modelēšana

Ingars Reinholds

2009-2012

Dr.h.ķīm. V.Kaļķis

Jauni viedie materiāli no multifāzu polimēru kompozīcijām, to fizikāli-mehānisko, deformatīvo un struktūras īpašību izmaiņas jonizējošā starojuma un magnētiskā lauka ietekmē

Ķīmija

Ķīmija

Fizikālā ķīmija

Mihails Ščepanskis

2009-2012

Dr.fiz. A.Jakovičs

Cieto piemaisījumu dinamikas modelēšana EM ierosinātās, noslēgtās, turbulentās šķidrā metāla plūsmās

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Šķidrumu un gāzu mehānika

Sanita Pavloviča

2008-2012

Dr.h.ķīm. A.Zicmanis

Videi draudzīgie jonu šķidrumi (2-hidroksietil)amonija karboksilāti

Ķīmija

Ķīmija

Organiskā ķīmija

Angelika Voronova

2008-2012

Dr.biol. D.Ruņģis, Dr.biol. N.Rostoks

Retrotranspozonu struktūra parastās priedes (Pinus sylvestris L.) genomā un to ekspresija

Bioloģija

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Reinis Rutkis

2008-2012

Dr.biol. U.Kalnenieks

Zymomonas mobilis atjūgtā enerģētiskā metabolisma pētījumi

Bioloģija

Bioloģija

Mikrobioloģija

Andris Anspoks

2009-2012

Dr.fiz. A.Kuzmins

Lokālās struktūras relaksācijas pētījumi nanosavienojumos

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Cietvielu fizika

Baiba Švalbe

2009-2012

Dr.farm. M.Dambrova; Dr.h.biol. R.Muceniece

L-karnitīna biosintēzes inhibitora mildronāta neirotropo efektu pētījumi eksperimentālajos modeļos

Medicīna un farmācija

Farmācija

Farmaceitiskā farmakoloģija

Normunds Strautmanis

2007-2010

Dr.ģeogr. M.Rozīte

Investīciju nekustamajā īpašumā loma pilsētas telpiski funkcionālās struktūras attīstībā Rīgā

 

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Dainis Jakovels

2009-2012

Dr.h.fiz. J.Spīgulis

Ādas parametru izpēte un kartēšana ar optiskām metodēm

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Medicīniskā fizika

Olga Kazaka

2009-2012

Dr.vēst. O.Skudra

Sociālo mediju lietošana korporatīvajā komunikācijā Latvijā (2009.-2011.)

Komunikācijas zinātne

Komunikācijas zinātne

Komunikācijas teorija

Artūrs Sproģis

2009-2012

Dr.h.dat. J.Bārzdiņš

Domēnspecifisku rīku konfigurācijas valoda un tās realizācija

Datorzinātne

Datorzinātne

Programmēšanas valodas un sistēmas

Juris Ciganovs

2006-2009

Dr.vēst. I.Butulis

Latvijas armijas intendantūras dienesti 1919. – 1940.gads

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Reinis Kalniņš

2008-2011

Dr.h.vēst. I.Feldmanis

Vācu civilās pārvaldes ekonomiskā politika okupētajā Latvijā 1941.-1944.

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Iveta Pirktiņa

2008-2011

Dr.filoz. R.Kūlis

Kanta reliģijas un ētikas universālo principu postmetafiziskā transformācija kā pavērsiens uz argumentatīva ētikas diskursa pamatošanu

Filozofija

Filozofija

Filozofijas vēsture

Māris Nartišs

2005-2009

Dr.ģeol. V.Zelčs

Ledājkušanas ūdeņu baseini Ziemeļlatvijas un Vidusgaujas zemienēs Vēlā Vislas leduslaikmeta beigu posmā

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Dabas ģeogrāfija

Anastasija Vedela

2009-2012

Dr.filol. L.Sproģe

Mīts par Tristānu un Izoldi 20.gs. pirmās puses krievu literatūras kontekstā

Filoloģija

Literatūrzinātne

Salīdzināmā literatūrzinātne

Gunta Klinta

2009-2012

Dr.ķīm. A.Rauhvargers

Mācīšanās rezultātu nozīme profesionālās vidējās izglītības vadībā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Aleksandrs Berezins

2010-2012

Dr.jur. A.Lieljuksis

Svešu un viltotu maksājumu karšu izmantošanas izmeklēšana: teorētiskie un metodiskie aspekti

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

Viktorija Perepjolkina

2009-2012

Dr.psihol. V.Reņģe; PhD I.Austers

Daudzdimensionālas personības aptaujas izstrāde un validizācija Latvijas pieaugušo izlasē

Psiholoģija

Psiholoģija

Personības psiholoģija

Iveta Ozola

2009-2012

Dr.ped. I.Ķestere

Pedagoģijas zinātnes ģenēze Latvijā no 20.gadsimta 20.gadiem līdz 60.gadu sākumam

Pedagoģija

Pedagoģija

Pedagoģijas vēsture

Mudīte Rudzīte

1994-1998

Dr.h.biol. T.Zorenko

Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Latvijā: izplatība, populāciju ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas izdzīvošanas iespēju novērtējums

Bioloģija

Bioloģija

Zooloģija

Ieva Birka

2009-2012

Dr.polit. D.Auers; Dr.polit. N.Muižnieks

Piederības sajūta integrācijas politikas kontekstā – Latvijas gadījuma izpēte

Politikas zinātne

Politikas zinātne

Salīdzinošā politika

Aija Lulle

2009-2012

Dr.ģeogr. Z.Krišjāne

Translokālā ģeogrāfiskā mobilitāte no Latvijas Gērnsijā

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Māra Grīnfelde

2009-2012

Dr.filoz. S.Krūmiņa-Koņkova

Absolūta fenomena iespējamība Žana Lika Mariona fenomenoloģijā

Filozofija

Filozofija

Filozofijas vēsture

Uldis Vēgners

2009-2012

Dr.h.filoz. M.Kūle

„Tagad”  loma laikapziņā. Fenomenoloģisks pētījums

Filozofija

Filozofija

Filozofijas vēsture

Ginta Kronberga

2009-2012

Dr.soc. A.Zobena

Augstskolas zināšanu pārnesē Latvijā

Socioloģija

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

Ilvis Ābeļkalns

2002-2005

Dr.ekon. A.Geske

Augstas klases sportistu duālās karjeras vadība augstskolā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Jevgenija Ponomarenko

2009-2012

Dr.ķīm. A.Vīksna

Zemmolekulāro un augstmolekulāro augu polifenolu struktūras-antioksidantās aktivitātes sakarību noteikšana, izmantojot eksperimentālās analītiskās ķīmijas, hemometrijas un molekulāras modelēšanas metodes

Ķīmija

Ķīmija

Analītiskā ķīmija

Ervīns Čukurs

2009-2012

PhD S.B.Sebre

Psihoterapeitu kreativitātes un personības iezīmju saistība ar psihoterapeitu klientu simptomu izmaiņām

Psiholoģija

Psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Ilze Jermacāne

2009-2012

Dr.vēst. Ē.Jēkabsons

Sarkanās armijas 201. (43.gvardes) latviešu strēlnieku divīzija: sociālpolitiskie procesi, 1941.gad augusts – 1943.gada aprīlis

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Ilona Kunda

2009-2012

Dr.soc. T.Tisenkopfs

Inovācijas universitātē: varas un leģitimitātes aspekti

Socioloģija

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

Aigars Gedroics

2008-2012

Dr.h.mat. H.Kalis

Matemātiskās fizikas problēmu ar periodiskiem robežnosacījumiem matemātiskā modelēšana

Matemātika

Matemātika

Skaitliskā analīze

Zane Vincēviča-Gaile

2009-2012

Dr.h.ķīm. M.Kļaviņš

Mikro- un makroelementu saturs pārtikas produktos Latvijā: vides faktoru integrēto ietekmju izpēte

Vides zinātne

Vides ķīmija

Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

Renāte Kārkliņa

2009-2012

Dr.h.filol. S.Ankrava

Svētā Grāla mīta elementi – metavēstījuma veidošanas līdzeklis kriptovēstures romānos

Filoloģija

Literatūrzinātne

Salīdzināmā literatūrzinātne

Kristīne Salmiņa

2009-2012

Dr.h.med. J.Ērenpreisa

Pašatjaunošanās un meijotisko gēnu aktivācija pēc genotoksiskas apstrādes rezistentās audzēju šūnu līnijās

Bioloģija

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Valters Kaže

2009-2012

Dr.ekon. R.Škapars

Latvijas nelegālā bezakcīzes alkohola aprite

Ekonomika

Ekonomika

Latvijas tautsaimniecība

Klinta Ločmele

2009-2012

Dr.vēst. V.Zelče

Lauku diskurss presē latviešu valodā Latvijā (1989-2012)

Filoloģija

Komunikācijas zinātne

Komunikācijas teorija

Tabita Bobinska

2008-2011

Dr.h.mat. A.Buiķis

Matemātiskie modeļi un to risinājumi sarežģītas formas apgabaliem

Matemātika

Matemātika

Matemātiskā modelēšana

Linda Romele

2006-2012

Dr.ekon. M.Purgailis

Izglītības privātās un sociālās atdeves novērtējums Latvijā

Ekonomika

Ekonomika

Latvijas tautsaimniecība

Ineta Kalniņa

2006-2009

Dr.biol. J.Kloviņš

Aptaukošanās un otrā tipa cukura diabēta ģenētiskie riska faktori Latvijas populācijā

Bioloģija

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Māris Plikšs

-

Dr.biol. I.Druvietis

Vides mainības un zvejas ietekme uz Baltijas mencas (Gadus morhua callarias L.) paaudžu ražību

Bioloģija

Bioloģija

Zooloģija

Sanda Rapa

2006-2009

Dr.h.filol. O.Bušs

Ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdi latviešu toponīmijā

Valodniecība

Valodniecība

Baltu valodniecība

Anita Zaļaiskalne

2009-2012

Dr.fiz. A.Grīnfelds

Profesionālās izglītības satura reformas pārmaiņu vadības kontekstā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Ludmila Babajeva

2009-2012

Dr.h.ped. T.Koķe

Pieaugušo personības pilnveidošanās tautas skolā

Pedagoģija

Pedagoģija

Pieaugušo pedagoģija

Ilona Dubra

2009-2012

Dr.ekon. Ē.Šumilo

Inovācijas Baltijas valstīs un to ietekmējošie faktori

Ekonomika

Ekonomika

Latvijas tautsaimniecība

Andris Voitkāns

2009-2012

Dr.h.fiz. I.Tāle

Struktūra un fotofizikālie procesi 0D un 1D InGaN kompozītu materiālos

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Cietvielu fizika

Maruta Ludāne

2009-2012

Dr.psihol. I.Bite

Sakarības starp stresa pārvarēšanas pašefektivitāti, pārliecību par taisnīgu pasauli, darba zaudējuma kognitīvo novērtējumu un depresiju bezdarbniekiem, kas vecāki par 45 gadiem

Psiholoģija

Psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Laima Geikina

2009-2012

PhD A.Filipsone

Mācīties būt… un dzīvot kopā!. Reliģiskā izglītība valsts skolās: Latvijas un Eiropas pieredze

Teoloģija un reliģiju zinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

Sistemātiskā un praktiskā teoloģija

Raimonds Popļausks

2009-2012

Dr.ķīm. D.Erts

Ultra plānu anodētā alumīnija oksīda pārklājumu veidošana un pielietojumi

Ķīmija

Ķīmija

Neorganiskā ķīmija

Jeļena Harlamova

2009-2012

PhD S.B.Sebre

Negatīvo pārliecību saistība ar posttraumatisko stresa traucējumu un panikas lēkmju izpausmēm

Psiholoģija

Psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Oksana Petričenko

2008-2011

Dr.h.fiz. A.Cēbers

Feromagnētiskas nanodaļiņas un to pielietojums mīkstu materiālu (dihidropiridīna tipa lipīdu organiski savienojumi, polimēri) funkcionalizācijai

Ķīmija

Ķīmija

Organiskā ķīmija

Kalvis Brangulis

2008-2011 (RSU)

Dr.biol. R.Ranka

Borrelia burgdorferi infekciozā fenotipa saistīto ārējo virsmas proteīnu, kas pieder paralogajai gēnu saimei Pfam54, strukturālā analīze

Farmācija (RSU)

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Agnese Dubova

1999-2005

Dr.filol. S.Pavidis

Politiskās jomas svešvārdi vācu 20.gadsimta leksikogrāfiskajos avotos sastatījumā ar latviešu valodu

 

Valodniecība

Valodniecība

Ģermāņu valodniecība

Ireta Čekse

2009-2012

Dr.ekon. A.Geske

Pilsoniskās izglītības pilnveides vadība multikulturālā sabiedrībā: Igaunijas un Latvijas salīdzinošais novērtējums

 

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Eva Sinkēviča

2005-2010

Dr.h.fiz. R.Ferbers

Reliģiskā cionisma kustība Latvijā: vēsture, organizācijas, ietekme

Teoloģija un reliģiju zinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

Baznīcas un reliģiju vēsture

Artūrs Gaveika

2010-2013

Dr.jur. Z.Indrikovs

Eiropas Savienības ārējās robežas Latvijā tiesiskā reglamentācija

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Policijas tiesības

Ksenija Ijevļeva

2010-2013

Dr.ekon. B.Sloka

Latvijas patērētāju finanšu lietpratība mājokļu kredītu tirgū mārketinga kontekstā

Ekonomika

Ekonomika

Tirgzinība

Zane Dzirkale

2006-2009

Dr.h.med. V.Z.Kluša

Dabas vielu ietekme uz peļu uzvedības reakcijām

Medicīna un farmācija

Farmācija

Farmaceitiskā farmakoloģija

Zigmārs Andžāns

2009-2012

Dr.ķīm. A.Krauze

Optiski aktīvu 1,4-dihidropiridīn-6-sulfanilalkilkarbonskābju esteru sintēze un īpašības

Ķīmija

Ķīmija

Organiskā ķīmija

Daina Vasiļevska

2005-2008

Dr.fiz. A.Grīnfelds

Sociāli ekonomiskie faktori augstākās izglītības pieejamības nodrošinājumam Latvijā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Līga Danilāne

2001-2007

Dr.h.ped. I.Žogla

Patērētājizglītības būtība pamatskolā

Pedagoģija

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Anvars Zavackis

2009-2012

Dr.soc. A.Tabuns

Riska novērtējums kā noziedzīga nodarījuma recidīva prognoze

Socioloģija

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

Vineta Rūtenberga

2009-2012

Dr.filol. V.Kalnbērziņa

Sintaktiskās kriteriālās pazīmes rakstveida snieguma angļu un franču valodā vērtēšanā

Valodniecība

Valodniecība

Lietišķā valodniecība

Diāna Borovikova

2006-2012

Dr.h.biol. A.Rapoports

Raugu anhidrobioze: šūnas virsmas struktūru izmaiņas un anhidrobiozes netradicionālā izmantošana

Bioloģija

Bioloģija

Mikrobioloģija

Andrejs Bessonovs

2009-2012

Dr.ekon. M.Hazans

Faktoru modeļu priekšrocības ekonomiskās aktivitātes īstermiņa prognozēšanā

Ekonomika

Ekonomika

Ekonometrija

Jurģis Šuba

2009-2012

Dr.biol. G.Pētersons

Latvijas sikspārņu resursu izmantošanas stratēģija rudens spietošanas un migrācijas laikā

Bioloģija

Bioloģija

Zooloģija

Andris Levāns

-

Dr.vēst. I.Misāns

Tuvās vēstures ainas. Vēsturisko priekšstatu par Livoniju rašanās 13.gadsimta historiogrāfija

-

Vēsture

Vispārīgā vēsture

Ligita Landzmane

2009-2012

Dr.fiz. A.Kangro

Valsts pārvaldes speciālistu profesionālās veiktspējas attīstības vadība: meditācijas institucionalizācijas konteksts

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Sabiedrības vadība

Liene Kalviša

2009-2012

Dr.filol. A.Kalnača

Evidencialitātes izteikšanas līdzekļi latviešu valodā

Valodniecība

Valodniecība

Latviešu sinhroniskā valodniecība

Līga Āboltiņa

2004-2009

Dr.h.ped. I.Žogla

7-gadīgo bērnu sociālā adaptēšanās 1.klasē skolā

Pedagoģija

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Mārtiņš Zviedris

2009-2012

Dr.dat. G.Bārzdiņš

Dati kā ontoloģija – glabāšana, vaicāšana, vizualizācija

Datorzinātne

Datorzinātne

Programmēšanas valodas un sistēmas

Santa Rutkovska

2006-2012

Dr.biol. M.Laiviņš

Augājs kā pilsētvides indikators Daugavpilī

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Dabas ģeogrāfija

Inese Paklone

2005-2010

Dr.h.filol. J.Kursīte-Pakule

Literāra darba autorības koncepts: kontekstuālie aspekti

Filoloģija

Literatūrzinātne

Literatūras teorija

Inese Bērziņa

2009-2012

Dr.mat. J.Buls

Aperiodiskums galīgi ģenerētos bi-ideālos un ierobežotos bi-ideālos

Matemātika

Matemātika

Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika

Anta Sparinska

2007-2012

Dr.biol. N.Rostoks

Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā daudzveidība

Bioloģija

Bioloģija

Augu fizioloģija

Sarmīte Kupča

2010-2013

Dr.h.med. I.Rumba-Rozenfelde

Aptaukošanās bērniem Latvijā un ar to saistītie riska faktori

Medicīna un farmācija

Medicīna

Pediatrija

Marta Ābula

2010-2013

Dr.h.jur. J.Bojārs

Tiesību aizsardzības pagaidu līdzekļi Starptautiskajā investīciju strīdu izšķiršanas centrā (ICSID)

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Starptautiskās tiesības

Olga Beinaroviča

2010-2013

Dr.h.jur. J.Bojārs

Ārpus laulības kopdzīves ekskluzīvais statuss tiesībās un tās tiesiskais regulējums Eiropā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Starptautiskās tiesības

Olga Petrova

2007-2010

Dr.ped. L.Geikina

Džihāds islāmā, tā izpratnes Eiropas un Latvijas musulmaņu kopienās XXI gs.

Teoloģija un reliģiju zinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

Baznīcas un reliģiju vēsture

Patrīcija Ivanova

2005-2010

Dr.med. D.Krieviņš

Operācijas rezultātu korelācija ar miega artērijas revaskularizācijas metodēm

Medicīna un farmācija

Medicīna

Ķirurģija

Līga Baltiņa

2004-2010

Dr.ekon. T.Muravska

Uz vietu balstītas pieejas izmantošana reģionālās attīstības plānošanas pilnveidošanai Latvijā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Sabiedrības vadība

Jeļizaveta Sokolovska

2010-2014

Dr.ķI.Kalviņš

Glikozes transportieru un slāpekļa oksīda produkcijas izmaiņas cukura diabēta komplikāciju patoģenēzē un farmakoloģiskās korekcijas iespējas

Medicīna un farmācija

Medicīna

Medicīniskā bioķīmija

Sergejs Stacenko

2008-2012

Dr.ekon. B.Sloka

Arodbiedrības loma sociālajā partnerībā publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Sabiedrības vadība

Ēriks Treļs

2010-2012

Dr.jur. A.Rodiņa

Pret nacionālajām minoritātēm  vērstie likumpārkāpumi un to novēršanas problēmas policijas darbībā

 

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Policijas tiesības

Laura Treimane

2009-2012

Dr.filol. J.Dorošenko

Valodas reģistrs parlamentā: sistēmiski funkcionālais skatījums

Valodniecība

Valodniecība

Lietišķā valodniecība

Jana Kuzmina

2009-2012

Dr.filol. I.Karapetjana

Žanru kontekstualizācijas un retoriskās organizācijas aspekti angļu valodas rakstveida saziņā informācijas tehnoloģiju jomā

Valodniecība

Valodniecība

Lietišķā valodniecība

Jānis Oga

2009-2012

Dr.filol. A.Cimdiņa

Literārais tulkojums Latvijas un Eiropas kultūras identitātes veidošanā: radošo industriju aspekts

Filoloģija

Literatūrzinātne

Salīdzināmā literatūrzinātne

Jeļena Liģere (RTU)

(RTU)

Dr.mat. I.Volodko

Analītiskie atrisinājumi magnetohidrodinamiskām problēmām par vadītspējīga šķidruma plūsmu kanāla ieejas apgabalā stiprā magnētiskā laukā

(RTU)

Matemātika

Matemātiskā modelēšana

Igors Ivanovs

2011-2014

Dr.h.med. M.Mihelsons

Jaunas lokālās un sistēmiskās terapija metodes žultsceļu ķirurģijā

Medicīna un farmācija

Medicīna

Ķirurģija

Sandra Heiden

2011-2014

Dr. K.Kellner

Jaunā komunikācijas pieeja klientu attiecību pārvaldībai viesnīcu nozarē

 

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Klaus Venus

2011-2014

Dr. J.Neuert

Piegādes ķēžu vadības ietekme uz organizāciju konkurētspēju

 

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Iļja Feščenko

2009-2012

Dr.h.fiz. M.Auziņš

Koherentu procesu lāzeru spektroskopijas pētījumi

sārmu metālu atomos un molekulās

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija

Andis Zīlāns

2003-2007

Dr.ģeogr. P.Šķiņķis

Latvijas lielo pilsētu attīstības politikas ilgtspējības vērtējums

Ģeogrāfija

Vides zinātne

Vides pārvaldība

Kristīne Vende

2009-2012

PhD S.B.Sebre

Mātes neverbālā pieskaņošanās, depresijas iezīmes, emociju regulācijas stratēģijas un bērna uzvedības problēmas

Psiholoģija

Psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

.