2013. gadā

Vārds, uzvārds

Studijas LU doktorantūrā

Zinātniskais vadītājs

Promocijas darba nosaukums

Studiju programma

Zinātnes nozare

Zinātnes apakšnozare

Ingus Bērziņš

2007-2010

Dr.ped. I.Brikše

Publiskā sfēra un internets: Attīstības prakses un teorētisko konceptu analīze Latvijas gadījumu studijās

Komunikācijas zinātne

Komunikācijas zinātne

Komunikācijas teorija

Daiga Kalēja-Gasparoviča

1997-2001

Dr.h.ped. A.Špona

Studentu radošuma veicināšana vizuālās mākslas studijās

Pedagoģija

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Pēteris Lakovskis

2006-2010

Dr.ģeogr. O.Nikodemus

Ainavu ekoloģiskā plānošana un tās metodoloģiskie risinājumi mozaīkveida ainavās

Vides zinātne

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Inese Nikuļceva

2003-2006

Dr.jur. R.Balodis

Tautas nobalsošana un vēlētāju likumdošanas iniciatīva

Juridiskā

zinātne

Juridiskā zinātne

Valststiesības

Baiba Rudevska

2004-2009

Dr.h.jur. J.Bojārs

Ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanas un izpildes attīstības tendences civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā un Hāgas Starptautisko privāttiesību konferencē

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Starptautiskās tiesības

Gatis Litvins

2008-2011

Dr.jur. J.Briede

Alternatīvās tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas metodes administratīvajā procesā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Valststiesības

Dmitrijs Zablockis

2008-2011

Dr.h.fiz. E.Blūms

Mikrokonvektīvās parādības neizotermiskās un neviendabīgās magnētisko nanodaļiņu dispersijas

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Siltumfizika un molekulārā fizika

Krišs Kapenieks

2006-2009

Dr.vēst. Ē.Jēkabsons

Kursenieku etniskā kopiena XIX gadsimta beigās -  XX gadsimta pirmajā pusē: skaits, izvietojums, vēstures procesi

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Anita Skalberga

2008-2011

Dr.ped. R.Andersone

Vidusskolēna literārās kompetences veidošanās

Pedagoģija

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Rita Geske

2008-2012

Dr.fiz. A.Kangro

Sākumskolas skolēnu dabaszinātņu sasniegumus ietekmējošie valsts līmeņa faktori starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos izglītības vadības skatījumā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Kitija Bite

2010-2012

Dr.jur. Z.Indrikovs

Dienesta gaitas Latvijas policijā tiesiskais regulējums

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Policijas tiesības

Aija Peršēvica

2008-2011

Dr.ķīm. A.Rauhvargers

Vidusskolu skolotāju apmierinātības ar darbu un tās mijsakarības ar izglītības kvalitāti

Pedagoģija

Pedagoģija

Vispārīgā pedagoģija

Mareks Niklass

2003-2006

Dr.soc. A.Tabuns

Jauniešu ar zemu izglītību iekļaušanās darba tirgū Latvijā

Socioloģija

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

Agnese Beļska

2008-2011

Dr.h.jur. U.Krastiņš

Noziedzīga nodarījuma izpratne Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu krimināltiesībās

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Krimināltiesības

Edvīns Šnore

2008-2011

Dr.h.vēst. A.Zunda

Ukrainas bada tēma Rietumu publiskajā telpā 20.gs. 30.gadu sākumā

Vēsture

Vēsture

Vispārīgā vēsture

Edvīns Danovskis

2009-2012

Dr.jur. R.Balodis

Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Valststiesības

Jeļena Vasiļkova

2008-2011

Dr.ģeol. E.Lukševičs

Devona mugurkaulnieku atrodņu tafonomiskais raksturojums un veidošanās apstākļi dienvidaustrumu Baltijā

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Pamatiežu ģeoloģija

Artis Stucka

2009-2012

Dr.jur. R.Balodis

Latvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumi

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Valststiesības

Oļegs Krasnopjorovs

2008-2011

Dr.mat. I.Revina

Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori

Ekonomika

Ekonomika

Ekonometrija

Aija Taimiņa

2006-2010

Dr.filol. V.Zanders

Johana Kristofa Broces (Brotze, 1742-1823) dzīvesgājums un viņa rokrakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā

Filoloģija

Komunikācijas zinātne

Bibliotēkzinātne

Daina Priede

2008-2011

Dr.ķīm. A.A.Krūmiņa

Vides izpratību un automehāniķa profesionālo kompetenci attīstošu mācību materiālu izstrāde ķīmijā

Ķīmija

Ķīmija

Ķīmijas didaktika

Armands Vēveris

2008-2011

Dr.ekon. I.Kālis

Eiropas Savienības atbalsta loma Latvijas lauksaimniecības attīstībā

Ekonomika

Ekonomika

Latvijas tautsaimniecība

Līga Strazdiņa

2007-2011

Dr.biol. G.Brūmelis

Saistība starp briofītu funkcionālajām grupām, substrātu īpašībām un meža augu sabiedrībām Moricsalas dabas rezervātā

Bioloģija

Bioloģija

Ekoloģija

Pauls Daija

2008-2011

Dr.filol. M.Grudule

Tautas apgaismības idejas latviešu laicīgajā literatūrā 18.gs. otrajā pusē un 19.gs. sākumā

Filoloģija

Literatūrzinātne

Latviešu literatūras vēsture

Jānis Birzaks

-

Dr.biol. G.Spriņģe

Latvijas upju zivju sabiedrības un to noteicošie faktori

-

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Didzis Tjarve

1995-1998

Dr.h.biol. V.Ģ.Balodis

Parastās priedes radiālā pieauguma parametriska analīze vides izmaiņu noteikšanai

Bioloģija

Bioloģija

Ekoloģija

Ilze Brēmere

2008-2011

Dr.filol. L.Sproģe

Tēlotājmākslas objekta verbālā reprezentācija XX gs. sākuma latviešu dzejā

Filoloģija

Literatūrzinātne

Literatūras teorija

Reinis Markvarts

2006-2011

Dr.jur. J.Rozenfelds

Intelektuālā īpašuma teoriju nozīme patenttiesību attīstībā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Matīss Neimanis

2008-2011

Dr.soc. T.Tisenkopfs

Mijiedarbība inovācijā mazajos un vidējos uzņēmumos meža nozarē Latvijā

Socioloģija

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

Nora Jansone-Ratinika

2007-2011

Dr.ped. Z.Rubene

Tēva pedagoģiskā kompetence mūsdienu ģimenē

Pedagoģija

Pedagoģija

Sociālā pedagoģija

Ginta Brūmane-Gromula

2008-2011

Dr.vēst. I.Butulis

Politiskais plakāts kā Latvijas vēstures avots: 1920.-1940.gads

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Tatjana Kuļikova

2008-2011

Dr.h.ekon. G.Oļevskis

Tirdzniecības uzņēmumu mijiedarbība preču kategoriju vadības procesā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Dace Reihmane

2008-2011

Dr.biol. A.Jurka

Fiziskās slodzes akūta ietekme uz iekaisuma molekulu koncentrācijām asinīs: slodzes izraisītās atbildes reakcijas ietekmējošie faktori

Bioloģija

Bioloģija

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Jeļena Ļevina

2005-2011

Dr.psihol. N.Ivanova

Pusaudžu Es-koncepcija un sociālais statuss klasē un tuvu draugu grupā

Psiholoģija

Psiholoģija

Attīstības psiholoģija

Laimdota Ločmele

2004-2009

Dr.filol. O.Lāms

Literatūrkritiskais naratīvs dienas presē

Filoloģija

Literatūrzinātne

Literatūras teorija

Maija Ušča

2008-2011

Dr.ģeogr. P.Šķiņķis

Teritoriālo kopienu veidošanās procesi Rīgā

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Linda Kusiņa

2007-2010

Dr.filol. A.Cimdiņa

Sieviešu jautājums un sievietes tēls latviešu rakstniecībā 1870-1920

Filoloģija

Literatūrzinātne

Literatūras teorija

Guna Pudule

2008-2011

Dr.ped. I.Ivanova

Karjeras izglītības vadības pilnveide vispārizglītojošās skolās Latvijā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Ilze Jansone

2008-2011

Dr.filoz. N.Titāns

Domāt par Dievu pēc „ Dieva nāves”: Žorža Bataja romānu interpretācija

Teoloģija un reliģiju zinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

Sistemātiskā teoloģija

Vitālijs Romanovs

2008-2011

Dr.h.ķīm. Ļ.Ignatoviča

Germil- un silil-heterociklu sintēze, struktūra un bioloģiskā aktivitāte

Ķīmija

Ķīmija

Organiskā ķīmija

Daina Leimane

2006-2011

Dr.h.māksl. S.Radzobe

Diaboliskie spēki Raiņa dramaturģijā

Filoloģija

Literatūrzinātne

Latviešu literatūras vēsture

Rūdolfs Brūzis

2007-2010

Dr.vēst. A.Vijups

14.-16.gs. tuvcīņas ieroči Latvijas arheoloģiskajā materiālā

Vēsture

Vēsture

Arheoloģija

Taisija Miščenko-Slatenkova

2007-2011

Dr.mat. R.M.Freivalds

Kvantu vaicājošie algoritmi

Datorzinātne

Datorzinātne

Datorzinātņu matemātiskie pamati

Rihards Gulbis

2008-2011

Dr.jur. J.Rozenfelds

Programmatūras civiltiesiskās apgrozības tiesiskie aspekti

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Tatjana Turilova-Miščenko

2008-2011

Dr.psihol. M.Raščevska

Bilingvālo skolēnu verbālā izpratne un darba atmiņa

Psiholoģija

Psiholoģija

Vispārīgā psiholoģija

Jeļena Koļesņikova

 

2007-2011

Dr.fiz. A.Muižnieks

No narkotikām atkarīgo cilvēku personības traucējumi un sociālo problēmu risināšana rehabilitācijas procesā

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Fizikas didaktika

Linda Gerra-Inohosa

2008-2011

Dr.biol. G.Brūmelis

Struktūrelementu un sūnu sugu bagātība apsaimniekotā meža ainavā

Bioloģija

Bioloģija

Ekoloģija

Dmitrijs Rutko

2008-2011

Dr.dat. G.Arnicānas

Nestrikta meklēšana spēļu kokos

Datorzinātne

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Laimrota Kriumane

2004-2008

Dr.ped. M.Marnauza

Mūzikas skolotāja emocionālās kompetences pilnveide augstskolas studiju procesā

Pedagoģija

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Ināra Upmale

2007-2011

Dr.ekon. A.Geske

Pieaugušo veselības izglītības organizācija un vadība primārās veselības aprūpes māsas praksē

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Guntis Šolks

2008-2011

Dr.ģeogr. Z.Krišjāne

Pilsētas revitalizācijas procesi Rīgā

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Elīna Apsīte-Beriņa

2008-2011

Dr.ģeogr. Z.Krišjāne

Starpvalstu migrācija Eiropas Savienībā: Latvijas iedzīvotāju migrācija uz Lielbritāniju

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Ģirts Burgmanis

2008-2011

Dr.ģeogr. Z.Krišjāne

Jauniešu ģeogrāfiskās telpas kognitīvā struktūra un aktivitātes pilsētā

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Sergejs Kozlovičs

2008-2011

Dr.h.dat. J.Bārzdiņš

Transformāciju vadītā arhitektūra un tās grafiskie prezentācijas dziņi

Datorzinātne

Datorzinātne

Programmēšanas valodas un sistēmas

Aleksejs Šņitņikovs

2007-2011

Dr.soc. B.Zepa

Valsts pārvaldes amatpersonu profesionālā ētosa veidošanās Latvijā, Dānijā un Somijā

Socioloģija

Socioloģija

Politikas socioloģija

Kaspars Veldre

2008-2011

Dr.ķīm. A.Actiņš

Latvijas rūpniecībai aktuālu farmaceitiski aktīvo vielu kristālsolvāti

Ķīmija

Ķīmija

Fizikālā ķīmija

Ieva Kuplā

2007-2011

Dr.filol. I.Lokmane

Kustības verbu daudznozīmība

Valodniecība

Valodniecība

Latviešu sinhroniskā valodniecība

Jānis Misiņš

2007-2011

Dr.med. M.Leja

Saslimstība ar kuņģa un kolorektālo vēzi Latvijā un vēža slimnieku uzskaites sistēmas ticamības un kvalitātes analīze

Medicīna un farmācija

Medicīna

Sabiedrības veselība

Inese Dudareva

2008-2011

Dr.fiz. A.Muižnieks

Sensoru, datu uzkrājēju un interaktīvās tāfeles lietojums fizikas mācību procesā

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Fizikas didaktika

Ilze Prūse

2008-2011

Dr.ekon. B.Šavriņa

Eiropas Savienības CO₂ emisijas kvotu tirdzniecības sistēma un Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība

Ekonomika

Ekonomika

Latvijas tautsaimniecība

Kristīne Tovmasjana

2002-2007

Dr.ģeol. Ģ.Stinkulis

Nogulumu sodimentācijas apstākļi plūdmaiņu kontrolētā transgresīvā baseinā: Baltijas devona  Rēzeknes un Pērnavas reģionālie stāvi

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Pamatiežu ģeoloģija

Ilze Ozola

2008-2011

Dr.ģeogr. L.Kalniņa

Holocēna organogēnie nogulumi un to uzkrāšanās apstākļu izmaiņas purvos Ziemeļvidzemē

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija

Irina Lando

2001-2003

Dr.ekon. I.Vorončuka

Zināšanu vadīšanas pilnveidošana organizācijās

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Annija Švemberga

2008-2011

Dr.jur. J.Rozenfelds

Nekustāmā īpašuma reģistrācijas sistēmas Eiropā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Oskars Bikovens

2008-2011

Dr.h.ķīm. G.Teliševa

Komposta humusvielu ķīmiskais raksturojums un to izmaiņas lignocelulozes un lignocelulozes/gaļas tauku atkritumu kompostēšanas gaitā

Vides zinātne

Vides zinātne

Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

Rita Treija

2008-2011

Dr.filol. D.Bula

Annas Bērzkalnes darbība latviešu folkloristikā starptautisko sakaru kontekstā

Filoloģija

Folkloristika

Latviešu folkloristika

Kristīne Zaksa

2004-2010

Dr.ekon. A.Geske

Studentu lojalitāti ietekmējošie faktori un to nozīme vadības lēmumu pieņemšanā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Ivars Indāns

2007-2011

Dr.h.ekon. P.Zvidriņš

Starptautiskās migrācijas procesi un to pārvaldība Latvijā pēc pievienošanās ES

Demogrāfija

Demogrāfija

Sociāli ekonomiskā demogrāfija

Paulis Paulins

1989-1992

Dr.fiz. A.Muižnieks

Paaugstinātas grūtības eksperimentālie un demonstrējumu pētnieciskie uzdevumi vidusskolēniem

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Fizikas didaktika

Jānis Buholcs

2006-2011

Dr.soc. A.Tabuns

Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos

Komunikācijas zinātne

Komunikācijas zinātne

Komunikācijas teorija

Ļaisana Šakirova

2008-2011

Dr.h.biol. P.Zikmanis; Dr.biol. M.Grūbe

Kultivācijas apstākļu ietekme uz etanolveidojošo un pienskābes baktēriju virsmas īpašībām un fizioloģisko noturību

Bioloģija

Bioloģija

Mikrobioloģija

Ineta Robiņa

2005-2010

Dr.h.ped. I.Maslo

Vecāka gadagājuma cilvēku subjektīvā labizjūta integrācijas kā līdzdalības procesā sociālās aprūpes mājā

Pedagoģija

Pedagoģija

Sociālā pedagoģija

Edgars Kviesis-Kipge

2008-2011

Dr.h.fiz. J.Spīgulis

Optisko metožu un ierīču izstrāde kardiovaskulārā stāvokļa kontrolei reālā laikā

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Medicīniskā fizika

Māris Vecvagars

-

Dr.filoz. E.Buceniece

Antīkās filozofijas recepcija Latvijā

-

Filozofija

Filozofijas vēsture

Ģirts Jankovskis

2008-2011

Dr.h.filoz. M.Kūle

Zināšanas izpratne Hēgeļa gara fenomenoloģijā. Hermeneitiskā dialektika

Filozofija

Filozofija

Filozofijas vēsture

Indra Miķelsone

2007-2011

Dr.biol. P.Tretjakovs

Vazodilatācijas intensitātes un insulīna rezistences rādītāju saistība ar endoteliālo (dis)funkciju raksturojošo signākmolekulu koncentrācijām hroniskiem smēķētājiem

 

Bioloģija

Bioloģija

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Ingrīda Muraškovska

2004-2010

Dr.h.ped. T.Koķe

Pieaugušā mūžmācīšanās izpēte

Pedagoģija

Pedagoģija

Pieaugušo pedagoģija

Zbigņevs Marcinkevičs

2006-2009

Dr.h.biol. J.I.Aivars

M. quadriceps statisku slodzi pavadošās hemodinamiskās reakcijas augšstilba maģistrālo artēriju gultnēs

Bioloģija

Bioloģija

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Eva Birzniece

2007-2011

Dr.filol. A.Cimdiņa

Kara, trimdas un izsūtījuma pieredze autobiogrāfiskajos latviešu rakstnieču darbos 20./21.gs. mijā: laikmeta konteksts, teorijas un prakse

Filoloģija

Literatūrzinātne

Literatūras teorija

Gunta Kraģe

2006-2011

Dr.fiz. A.Grīnfelds

Augstskolas kultūras ietekme uz topošo pedagogu profesionālo motivāciju

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Dace Šulmane

2006-2011

Dr.jur. R.Apsītis

Tiesību normu efektivitātes problemātika un aktualitāte XX un XXI gadsimta tiesību socioloģija

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Tiesību teorija un vēsture

Elīna Skujiņa

2006-2010

Dr.filol. A.Cimdiņa

Pikareskais romāns un tā transformācijas latviešu romānistikā

Filoloģija

Literatūrzinātne

Latviešu literatūras vēsture

Inese Indričāne

2007-2011

Dr.filol. J.Grigorjevs

Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu akustisks un auditīvs raksturojums

Valodniecība

Valodniecība

Latviešu sinhroniskā valodniecība

Andreass Mihaēls Gīza

2011-2013

Dr.ekon. I.Vorončuka

Komandas veiktspēju noteicošie faktori komercorganizācijās

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Anete Keiša

2007-2010

Dr.biol. N.Rostoks

Miežu hipersensitīvās atbildes regulācija

Bioloģija

Bioloģija

Augu fizioloģija

Nikolajs Nahimovs

2007-2010

Dr.dat. A.Ambainis

Kvantu automātu un meklēšanas algoritmu iespējas un ierobežojumi

Datorzinātne

Datorzinātne

Datorzinātnes matemātiskie pamati

Artis Mednis

2007-2011

Dr.dat. G.Arnicāns

Dalīto sistēmu izmantošana transporta līdzekļu kustības raksturlielumu fiksēšanā un apstrādē

Datorzinātne

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Aivars Niedrītis

2007-2011

Dr.dat. M.Treimanis

Daudzu nomnieku adaptīvas tīmekļa informācijas sistēmas arhitektūra

Datorzinātne

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Vineta Arnicāne

2006-2009

Dr.dat. J.Bičevskis

Sarežģītību ietekmēta programmatūras testēšana

Datorzinātne

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Aiga Švede

2001-2005

Dr.fiz. J.Dzenis

Eksperimentāls verģences atbildes un fiksācijas disparitātes pētījums

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Medicīniskā fizika

Henrijs Kaļķis

2009-2012

Dr.h.ekon. V.Praude

Ergonomikas integrācija ražošanas procesu vadības pilnveidošanā Latvijas uzņēmumos

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Juris Juriss

2000-2006 LPA

Dr.jur. V.Liholaja

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

Juridiskā zinātne (LPA)

Juridiskā zinātne

Krimināltiesības

Jānis Rozenbergs

2002-2008

Dr.jur. V.Liholaja

Vainas institūts krimināltiesībās un tā nozīme noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Krimināltiesības

Petra Janule

2010-2011

Dr.jur. V.Liholaja

Cilvēka dzīvības aizsardzības krimināltiesiskie aspekti

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Krimināltiesības

Nataļja van Gejeka

2006-2009 DU

Dr.psihol. I.Kokina

Audzēkņu integratīvā sadarbība profesionālajā vidusskolā

Pedagoģija (DU)

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Inamora Zaiceva

Rēzeknes augstskola

Dr.psihol. L.Brokāne;

Dr.ped. A.Strode

Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem

Pedagoģija (RA)

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Arnis Buka

2003-2006

Dr.jur. A.Kučs

Prejudiciālie nolēmumi Eiropas Savienībā: aktuālie problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma pilnveidošanas iespējas

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Starptautiskās tiesības

Aija Cunska

2008-2011

Dr.h.mat. A.Andžāns.; Dr.mat. D.Kūma

IKT lietojuma iespējas matemātikas mācīšanā skolā

Matemātika

Matemātika

Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika

Daina Ose

2009-2012

Dr.jur. J.Rozenfelds

Pierādījumi un pierādīšana civilprocesā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Zane Āķīte

2008-2011

Dr.ped. I.Ķestere

Vācbaltu sociālpolitiskās intereses latviešu skolotāju izglītībā Vidzemē un Kurzemē (1802-1856)

Pedagoģija

Pedagoģija

Pedagoģijas vēsture

Juris Millers

2008-2011

Dr.h.filol. J.Kursīte-Pakule

Galvenās Literatūras pārvaldes darbība Latvijā. 1985.-1990.gads

Filoloģija

Literatūrzinātne

Latviešu literatūras vēsture

Roberts Matisons

2008-2012

Dr.biol. G.Brūmelis

Parastā ozola koksnes pieaugums, pavasara koksnes traheju izmērs un to saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā

Bioloģija

Bioloģija

Ekoloģija

Veronika Sajadova

2006-2009

Dr.h.jur. J.Bojārs

Starptautisko tiesību pārkāpumi PSRS-Latvijas attiecībās

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Starptautiskās tiesības

Ilze Vilde

2005-2011

Dr.ped. Z.Anspoka

Sākumskolēnu muzikalitātes attīstība mūzikas mācībās

Pedagoģija

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Ērika Krutova

2007-2009

Dr.jur. K.Strada-Rozenberga

Kopējās izmeklēšanas grupas kā viens no starptautiskās sadarbības veidiem kriminālprocesā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Krimināltiesības

Māris Dauškans

2008-2011

Dr.ģeol. V.Zelčs

Kēmu terases Latvijas starplobu izometriskajās augstienēs

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Kvartārģeoloģija  un ģeomorfoloģija

Andris Bērziņš

2000-2003

Dr.h.ped. I.Žogla

Audzēkņu ekoloģiski atbildīgas attieksmes attīstība mācību procesā būvniecības specialitātē profesionālās izglītības skolā

Pedagoģija

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Juris Kalvāns

2006-2010

Dr.fiz. I.Šmelds

Tumšajos starpzvaigžņu gāzu-putekļu miglājos esošo putekļu ietekme uz šo miglāju ķīmisko sastāvu

 

Fizika, astronomija un mehānika

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

Silvija Meiere

1999-2003

Dr.jur. I.Čepāne

Tiesības uz labvēlīgu vidi un to īstenošanas tiesiskās problēmas Latvijā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Mārtiņš Liberts

2007-2010

Dr.h.mat. A.Šostaks

Izlases dizaina optimizācija

Matemātika

Matemātika

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Līga Balode

2008-2011

Dr.h.med. I.Taivans

Leikotriēna B4 un lipoksīna A4 loma plaušaudu iekaisuma hronizācijas patoģenēzē

Medicīna un farmācija

Medicīna

Patoloģija

Inga Riemere

2002-2008

Dr.ekon. V.Bikse

Uzņēmējdarbības izglītības pārvaldības pilnveide Latvijā skolēnu uzņēmējkompetences attīstības kontekstā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Sandijs Mešķis

 

2008-2011

Dr.ģeol. E.Lukševičs

Pēdu fosiliju kompleksi galvenā devona lauka Franas stāva nogulumos

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Pamatiežu ģeoloģija

Elīna Dimiņa

2006-2010

Dr.med. U.Dumpis

Antibakteriālo līdzekļu patēriņš un tā izmaiņas Latvijas slimnīcās

Medicīna un farmācija

Medicīna

Sabiedrības veselība

Diāna Apse

2003-2007

Dr.jur. R.Apsītis

Tiesību palīgavotu mijiedarbības aspekti

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Tiesību teorija un vēsture

Ligita Liepiņa

2005-2009

Dr.h.biol. Ģ.Ieviņš

Arbuskulāro mikorizu ietekmējošie ekoloģiskie faktori dabiskos biotopos un agrocenozēs

Bioloģija

Bioloģija

Botānika

Zanda Kalniņa-Lukaševica

2006-2011

Dr.ekon. M.Purgailis

Reģionu attīstība Latvijā: reģionu ekonomiskās attīstības plānošanas un novērtēšanas modelis

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Sabiedrības vadība

Inta Kulberga

2005-2009

Dr.ekon. R.Garleja

Uzņēmējdarbības vadītāja profesionālās kompetences pilnveidošana Latvijā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Viesturs Vintulis

2006-2009

Dr.biol. G.Pētersons

Sikspārņu pazemes mītņu nozīme un populāciju ilglaicīga dinamika Latvijā

Bioloģija

Bioloģija

Zooloģija

Silvija Kārkliņa

2000-2005

Dr.ped. I.Ivanova

Valodu mācīšanās atbalsts un tā vadība neformālajā izglītībā Latvijā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Kristīna Veidemane

2007-2012

Dr.ģeogr. O.Nikodmus

Latvijas piekrastes ainava: tās mainība un nodrošinātie pakalpojumi

Vides zinātne

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Anda Ruskule

2008-2011

Dr.ģeogr. O.Nikodemus

Lauksaimniecības zemju aizaugšanas ainavu ekoloģiskie un sociālie aspekti

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Reģionālā un vides ģeogrāfija

Dmitrijs Bezrukovs

2008-2012

Dr.fiz. B.Rjabovs

Saules aktīvo apgabalu atmosfēras īpatnību pētījumi, izmantojot novērojumus mikroviļņu diapazonā

Fizika, astronomija un mehānika

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

Kārlis Trušinskis

2007-2010

Dr.med. A.Ērglis

ST elevāciju miokarda infarkta noteicošās artērijas intravaskulārās ultraskaņas audu raksturojuma saistība

ar aterosklerozes asins biomarķieriem un slimības klīnisko gaitu

Medicīna un farmācija

Medicīna

Kardioloģija

Elīna Grigore-Bāra

2006-2011

Dr.jur. J.Lazdiņš

Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana valsts vai sabiedriskām vajadzībām pret atlīdzību Latvijā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Tisību teorija un vēsture

Jānis Freivalds

2008-2012

Dr.biol. A.Kazāks

Vīrusveidīgo daļiņu kā mūsdienīgu vakcīnu komponentu iegūšana raugu šūnās

Bioloģija

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Gundars Bērziņš

2001-2005

Dr.ekon. V.Niedrīte

Stratēģiskās vadīšanas sistēma radošo nozaru organizācijās

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Ināra Kantāne

2008-2011

Dr.ekon. B.Sloka

Latvijas mazo uzņēmumu vadīšanas īpatnības

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbība vadība

Dmitrijs Kravčenko

2007-2010

Dr.dat. A.Ambainis

Kvantu spēles, kvantu stāvokļu īpašības un to pielietojumi

Datorzinātne

Datorzinātne

Datorzinātnes matemātiskie pamati

Ilona Krone

2009-2012

Dr.psihol. I.Bite

Pirmsskolas vecuma bērnu vadības funkcijas un vecāku bērnu mijiedarbības sakarības

Psiholoģija

Psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Justs Dimants

2009-2012

Dr.ekon. B.Sloka

Ūdeņraža enerģētikas mārketinga nepieciešamības attīstīšana Latvijā

Ekonomika

Ekonomika

Tirgzinība

Irēna Ņesterova

2009-2012

Dr.jur. Ā.Meikališa

Tiesības sevi neapsūdzēt kriminālprocesā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Krimināltiesības

Atis Elsts

2008-2012

Dr.dat. L.Seļāvo

Ietvars bezvadu sensoru tīklu lietojumprogrammu izstrādes atvieglošanai

Datorzinātne

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Laine Foga Knudsena

2009-2012

Dr.ekon. S.Bāliņa

Patērētāju pārrobežu alternatīvā strīdu risināšanas procesa pilnveidošana Eiropas Savienībā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Sabiedrības vadība

Jānis Poplavskis

2009-2012 (RA)

Dr.ped. J.Dzerviniks

Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē

Pedagoģija (RA)

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Ženija Truskovska

2008-2011 (RA)

Dr.ped. V.Ļubkina

Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā

Pedagoģija (RA)

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Imants Ļaviņš

2005-2009

Dr.h.vēst. J.Staburova

Skandināvijas un Austrumeiropas reģiona attēlojums viduslaiku arābu un persiešu vēstures avotos

Vēsture

Vēsture

Vispārējā vēsture

Edgars Ceske

2008-2011

Dr.vēst. G.Straube

Eiropa vācbaltu acīm: ceļojumu literatūras liecības (1750-1815)

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

.