2012. gadā

Vārds, uzvārds

Studijas LU doktorantūrā

Zinātniskais vadītājs

Promocijas darba nosaukums

Studiju programma

Zinātnes nozare

Zinātnes apakšnozare

Ieva Garda-Rozenberga

2005-2010

Dr.filol. I.Kalniņa

Personiskie stāstījumi Alsungas novadā 21.gadsimtā

Filoloģija

Folkloristika

Latviešu folkloristika

Sandis Laime

2006-2010

Dr.h.filol. J.Kursīte-Pakule

Raganu tradīcija Ziemeļaustrumu Latvijā

Filoloģija

Folkloristika

Mitoloģija

Rūdolfs Kalvāns

2007-2010

Dr.fiz. A.Kangro

Izglītības iestādes vadītāja loma izglītības kvalitātes nodrošināšanā Latvijā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Hermanis Rullis

2003-2007

Dr.ekon. B.Sloka

Mārketinga iespējas, problēmas un risinājumi komercbanku internetbankās

Ekonomika

Ekonomika

Tirgzinība

Aleksejs Miščuks

2006-2009

Dr.h.med. M.Mihelsons

Jauns reģionālās anestēzijas problēmu risinājums

Medicīna un farmācija

Medicīna

Ķirurģija

Sanita Bērziņa – Reinsone

2005-2011

Dr.filol. D.Bula

Apmaldīšanās stāsti: priekšstati, interpretācija, stāstījuma poētika

Filoloģija

Folkloristika

Latviešu folkloristika

Aigars Lielbārdis

2007-2010

Dr.h.filol. J.Kursīte-Pakule

Latviešu buramvārdu tradīcija

Filoloģija

Folkloristika

Latviešu folkloristika

Marina Borkoveca

2007-2010

Dr.jur. J.Neimanis

Dalībvalstu tiesību normu un Eiropas Savienības tiesību normu kolīziju risināšanas problēmjautājumi

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Starptautiskās tiesības

Dmitrijs Bočarovs

2006-2009

Dr.ķīm. J.Žukovskis

Virsmas īpašību un reakcijas spēju modelēšana no pirmajiem principiem nitrīdu kodolu degvielai

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Cietvielu fizika

Jevgenija Ņečajeva

2007-2010

Dr.h.biol. Ģ.Ieviņš

Jūras piekrastes augu dīgšanas ekofizioloģija: sēklu miera periods un vides faktoru ietekme

Bioloģija

Bioloģija

Augu fizioloģija

Andžela Rožcenkova

2006-2010

Dr.psihol. Ģ.Dimdiņš

Komandiera transformatīvās līderības, emocionālā intelekta un karavīru sociālās identifikācijas savstarpējās sakarības militārajās struktūrvienībās

Psiholoģija

Psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Jūlija Oļeņeva

2007-2010

Dr.teol. R.Kokins

Koheleta grāmatas koncepta hebel interpretācijas rabīnistiskajos avotos un Baznīcas Tēvu (Aleksandrijas Didima, Nisas Gregora un Hieronīma komentāros)

Teoloģija un reliģiju zinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

Bībeles teoloģija

Sanita Šaitere

2007-2010

PhD I.Austers

Bezdarbnieku darba meklēšanas nodomus prognozējošie faktori

Psiholoģija

Psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Ineta Daiktere

2003-2007

Dr.ped. O.Zīds

Vispārizglītojošās skolas direktora loma skolas kultūras pilnveidošanā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Lilija Berzinska

2005-2010

Dr.filoz. V.Tēraudkalns

Māsa Marija Stefana kā Terēzes no Lizjē tēla pārņēmēja: reliģiski pētnieciskā kritiskā analīze

Teoloģija un reliģiju zinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

Baznīcas un reliģiju vēsture

Andis Karlsons

2006-2009

Dr.h.biol. Ģ.Ieviņš

Minerālās barošanās adaptīvie mehānismi un minerālelementu nodrošinājuma īpatnības jūras piekrastes augiem

Bioloģija

Bioloģija

Augu fizioloģija

Aleksandrs Feigmanis

2006-2010

Dr.vēst. A.Priede

Rabīniskā literatūra Latvijā līdz 1940.gadam: virzieni un personības

Teoloģija un reliģiju zinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

Reliģiju vēsture

Zane Cunska

2004-2010

Dr.h.ekon. J.Krūmiņš

Demogrāfisko un sociālo faktoru loma iedzīvotāju augstākās izglītības līmeņa veidošanā un attīstībā Latvijā

Demogrāfija

Demogrāfija

Sociāli ekonomiskā demogrāfija

Dita Rietuma

2007-2010

Dr.filol. V.Freibergs

Film noir stila ģenealoģija

Filoloģija

Mākslas zinātne

Teātra un kino vēsture un teorija

Agate Zaķe

2007-2010

Dr.ekon. B.Sloka

Dzimums kā kavējošs faktors sieviešu darbībai vadošajos amatos publiskajā pārvaldē Latvijā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Sabiedrības vadība

Līva Van Skotere

2005-2010

Dr.psihol. V.Reņģe

Vadītāju un padoto personības iezīmju un grupas lomu nozīme darba grupu efektivitātes prognozēšanā

Psiholoģija

Psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Antra Ozola

2007-2010

Dr.ekon. A.Geske

Zēnu tekstizpratības uzlabošanas iespējas izglītības vadības kontekstā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Mārtiņš Kalniņš

2003-2006

Dr.biol. V.Spuņģis

Spāru (Odonata) sugu sastāva izmaiņas, telpiskais sadalījums un to ietekmējošie faktori Latvijā

Bioloģija

Bioloģija

Hidrobioloģija

Gints Putiķis

2005-2008

Dr.vēst. I.Butulis

Dzelzceļa transporta faktors Latvijas Republikas sociāli ekonomiskajā un politiskajā dzīvē no 1918.gada līdz 1940.gadam

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Edgars Rencis

2007-2010

Dr.dat. J.Bārzdiņš

Uz modeļu transformācijām balstītu rīku būves metožu izstrāde un realizācija

Datorzinātne

Datorzinātne

Programmēšanas valodas un sistēmas

Līga Mazure

2007-2010

Dr.h.jur. K.Torgāns

Pacienta griba un tās civiltiesiskā aizsardzība

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Jana Andžāne

2005-2008

Dr.ķīm. D.Erts

Nanovadu un nanocaurulīšu pielietojums nanoelektromehāniskās ierīcēs

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Cietvielu fizika

Ilze Šūmane

2001-2005

Dr.ped. R.Andersone

Pusaudžu mācību sasniegumus veicinoša mācību vide

Pedagoģija

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Ainārs Bambals

2004-2007

Dr.h.vēst. A.Stranga

Latvijas PSR represīvo iestāžu dokumenti kā vēstures avots 1940.-1941.; 1944.-1991.

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Margarita Puķīte

2005-2010

Dr.psihol., L.Rutka

Medicīnas studentu pedagoģiskās kompetences veidošanās studiju procesā

Pedagoģija

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Iveta Boge

2007-2010

Dr.ped. D.Blūma

Valodu politikas īstenošanas vadība Latvijas valsts augstskolās

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Kaspars Sudars

2007-2010

Dr.h.dat. I.Biļinskis

Datu ieguve no reālās pasaules objektiem

Datorzinātne

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Ieva Dmitričenko

2007-2010

Dr.polit. D.Bāra

Rietumu politiskās konsultēšanas tehnikas un postpadomju polittehnoloģijas politiskajās kampaņās  Latvijā

Politikas zinātne

Politikas zinātne

Salīdzinošā politika

Aleksandrs Kaļinko

2007-2010

Dr.fiz. A.Kuzmins

Molekulārās dinamikas metodes izmantošana rentgenabsorbcijas spektru interpretācijā

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Cietvielu fizika

Juris Vuguls

1998-2001

Dr.filoz. S.Krūmiņa-Koņkova

Pareizticības un hēsihasma idejas Latvijā 1836-1934

Filozofija

Filozofija

Ideju filozofija

Varis Karitāns

2007-2010

Dr.h.fiz. M.Ozoliņš

Optisko un neirālo faktoru ietekme uz uztvertā attēla kvalitāti

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Medicīniskā fizika

Anita Piliksere

2004-2007

Dr.h.mat. A.Buiķis

Matemātikas modeļi un to risinājumi dažiem siltuma pārneses procesiem vidēs ar kārtainu struktūru

Matemātika

Matemātika

Matemātiskā modelēšana

Gints Zelmenis

2003-2006

Dr.vēst. I.Butulis

Latvijas Republikas kultūras politika 1918.-1934.

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Inese Šūpule

2005-2010

Dr.soc. B.Zepa

Etniskās un nacionālās identitātes sociālā konstruēšana mijiedarbībā: Latvijas gadījuma izpēte

Socioloģija

Socioloģija

Politikas socioloģija

Laura Kalniņa

2006-2010

Dr.ekon. A.Putniņš

Elastdrošu attiecību vadīšanas sistēma uzņēmumā un tās ieviešanas metodoloģija

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Jūlija Stukaļina

2006-2010

Dr.ped. I.Ivanova

Augstskolas izglītības vides vadība

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Raja Kočanova

2006-2010

Dr.ekon. V.Niedrīte

Organizāciju ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas stratēģiskās vadīšanas sistēma

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Gunārs Strods

2000-2004

Dr.h.ped. I.Maslo

Studentu pašnoteikšanās veicināšana kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā

Pedagoģija

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Ilona Lejniece

2006-2009

Dr.ekon. A.Rigerts

Patērētāju uzvedība kredītu tirgū

Ekonomika

Ekonomika

Tirgzinība

Astrīda Rijkure

2004-2008

Dr.ekon. R.Škapars

Latvijas autoceļu attīstībai nepieciešamo resursu piesaiste un sadale

Ekonomika

Ekonomika

Latvijas tautsaimniecība

Viola Korpa

2006-2009

Dr.soc. T.Tisenkopfs

Darba un ģimenes dzīves saskaņošana privātā sektora organizācijās

Socioloģija

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

Ingrīda Trups-Kalne

2004-2010

PhD Ģ.Dimdiņš

Morālās spriešanas spēju, morāles intuitīvo pamatu, politiskās orientācijas un reliģiozitātes saistība

Psiholoģija

Psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Valdis Rocēns

2004-2008

Dr.ped. A.Baumanis

Augstākās izglītības konkurences vide, ekonomiskā efektivitāte un valsts ekonomiskā izaugsme

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Inese Stepiņa

2007-2010

Dr.soc. D.Bāra

Interešu pārstāvniecība Eiropas Savienības Tiesā: enerģētikas politikas gadījuma analīze

Politikas zinātne

Politikas zinātne

Salīdzinošā politika

Ilze Medne

1984-1987

Dr.h.ekon. G.Oļevskis

Patērētāju apmierinātība Latvijas tūrisma tirgū

-

Ekonomika

Tirgzinība

Artūrs Tomsons

2007-2010

Dr.h.vēst. A.Vasks

Divasmeņu zobeni Latvijas arheoloģiskajā materiālā 9.-13.gs.

Vēsture

Vēsture

Arheoloģija

Jānis Šiliņš

2007-2010

Dr.vēst. Ē.Jēkabsons

Padomju Latvijas militārā un politiskā attīstība (1918.gada decembris – 1919.gada jūnijs)

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Andrejs Cekuls

2002-2006

Dr.ekon. A.Putniņš

Konkurences izzināšanas vadīšana Latvijas uzņēmumos

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Gita Vērdiņa

2000-2004

Dr.ped. D.Blūma

Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas iespējas studiju programmas īstenošanas procesā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Marija Aleksandrovska

2007-2010

Dr.filol. I.Koškins

Mitoloģiskais koncepts krievu un latviešu folkloras valodā

Valodniecība

Valodniecība

Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Mārtiņš Kaprāns

2006-2010

Dr.vēst. V.Zelče

Padomju laika sociālās reprezentācijas latviešu pēcpadomju biogrāfiskajā diskursā

Komunikācijas zinātne

Komunikācijas zinātne

Komunikācijas teorija

Uldis Neiburgs

1999-2002

Dr.vēst. I.Butulis

Latviešu nacionālā pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie (1941-1945)

Vēsture

Vēsture

Vispārīgā vēsture

Ilze Boldāne

2002-2005

Dr.h.vēst. J.Bērziņš

Latviešu etniskie stereotipi 20.gs. beigās – 21.gs. sākumā: vēstures faktoru ietekme

Vēsture

Vēsture

Etnoloģija

Kārlis Vērpe

2007-2010

Dr.h.filoz. M.Rubene

(Re)prezentācija attēlā: pētījums fenomenoloģiskās attēla apziņas koncepcijās (Huserls, Sartrs, Ingardens, Finks, Vīzings)

Filozofija

Filozofija

Estētika un mākslas filozofija

Valdis Korsaks

2007-2010

Dr.h.fiz. B.Bērziņa

Luminiscences procesi dažādi strukturētos bora nitrīda materiālos

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Cietvielu fizika

Alina Vasiļjeva

2007-2010

Dr.h.mat. R.M.Freivalds

Kvantu algoritmu un komunikāciju protokolu sarežģītība

Datorzinātne

Datorzinātne

Datorzinātnes matemātiskie pamati

Ilona Laizāne

2003-2009

PhD S.B.Sebre

Jaunieši līdzatkarības pazīmju saistība ar piesaisti vecākiem, alkohola lietošanu ģimenē un internalizētām un eksternalizētām problēmām

Psiholoģija

Psiholoģija

Attīstības psiholoģija

Alla Plaude

2003-2009

Dr.psihol. M.Raščevska

Intelekts, stresa pārvarēšana un psiholoģiskās aizsardzības mehānismi bezdarbniekiem

Psiholoģija

Psiholoģija

Personības psiholoģija

Anda Ādamsone-Fiskoviča

2003-2007

Dr.soc. T.Tisenkopfs

Zinātnes un sabiedrības attiecības Latvijā: komunikatīvās prakses un diskursi

Socioloģija

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

Elīna Kalniņa

2007-2010

Dr.h.dat. A.Kalniņš

Modeļu transformāciju izstrāde, izmantojot valodu MOLA, attēlojumus un valodu Template MOLA

Datorzinātne

Datorzinātne

Programmēšanas valodas un sistēmas

Edmunds Cers

2007-2010

Dr.mat. J.Buls

Galīgi ģenerēti biideāli un mašīnu invarianto  ω-valodu pusrežģis

Matemātika

Matemātika

Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika

Antra Roskoša

2006-2010

Dr.ped. I.Ivanova

Integrācijas prasmju veidošanās sekmēšana augstskolā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Alda Bražūne

2007-2010

Dr.vēst. A.Stranga

Francijas loma Latvijas ārpolitikā, 1921-1933

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Linda Damane

2007-2010

Dr.jur. J.Rozenfelds

Notariālais akts kā mantisko un nemantisko tiesību garants

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Armands Pužulis

2007-2010

Dr.ģeogr. P.Šķiņķis

Robežu loma ģeogrāfiskajā telpas organizācijā Latvijā

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Sanita Baranova

2007-2010

Dr.h.ped. T.Koķe

Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide tālākizglītībā

Pedagoģija

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Inese Druviete

2005-2010

Dr.jur. K.Balodis

Tiesvedības izdevumu nodrošinājums kā viens no tiesību aizsardzības pagaidu līdzekļiem starptautiskajā komerciālajā šķīrējtiesā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Žanete Tauriņa

2005-2009

Dr.ped. I.Ivanova

Jauniešu mācību sasniegumu novērtēšanas procesa vadība vidējā izglītībā Latvijā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Una Libkovska

2005-2009

Dr.ekon.V.Bikse

Skolēnu profesionālo interešu pilnveides vadība karjeras izglītībā Latvijā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Ēriks Leitis

2001-2005

Dr.h.ķīm. M.Kļaviņš

Ekotūrisms Latvijā: problēmas un risinājumi ilgtspējīgas tūrisma nozares pilnveidošanā

Vides zinātne

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Raimonds Kasparinskis

2007-2010

Dr.h.ķīm. M.Kļaviņš

Latvijas mežu augšņu daudzveidība un to ietekmējošie faktori

Vides zinātne

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Vita Rudoviča

2006-2010

Dr.ķīm. A.Vīksna

Analītisko metožu izveide arheoloģisko izrakumu antropoloģiskā materiāla izpētē

Ķīmija

Ķīmija

Analītiskā ķīmija

Pāvels Zajakins

2005-2008

Dr.biol. A.Linē

Autoantivielu profilu analīzes metodikas izstrāde un kuņģa vēža diagnostikā nozīmīgu autoantivielu identificēšana

Bioloģija

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Agnese Kukāre

2007-2010

Dr.ķīm. A.Vīksna

Metodes izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu noteikšanai

Ķīmija

Ķīmija

Analītiskā ķīmija

Sanita Skladova

2007-2010

Dr.ķīm. A.Actiņš

Fāžu līdzsvaru un fāžu pāreju kinētikas pētīšanas metožu pilnveidošana pēc polimorfisma daudzveidīguma atšķirīgu aktīvo farmaceitisko vielu izpētes ciklā

Ķīmija

Ķīmija

Fizikālā ķīmija

Večislavs Ruža

2006-2009

Dr.mat. S.Asmuss

Mērs un integrālis ar L-nestriktām vērtībām

Matemātika

Matemātika

Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze

Olga Grigorenko

2006-2009

Dr.h.mat. A.Šostaks

Daudzvērtīga sakārtojuma attiecības un monotonie attēlojumi: kategoriju teorijas konstrukcijas un lietojumi agregācijas procesā

Matemātika

Matemātika

Ģeometrija un topoloģija

Laura Karpinska

2004-2008

Dr.filol. J.Dorošenko

Angļu-latviešu leksikogrāfiskās tradīcijas kritiska analīze

Valodniecība

Valodniecība

Lietišķā valodniecība

Irina Možajeva

2006-2009

Dr.ekon. M.Hazans

Latvijas un Eiropas iedzīvotāju pašnovērtētās veselības modeļi un veselības riska faktori

Ekonomika

Ekonomika

Ekonometrija

Līga Āboltiņa

2005-2010

Dr.psihol. L.Rutka

Reflektīvā darbība sociālo darbinieku supervīzijā

Pedagoģija

Pedagoģija

Sociālā pedagoģija

Līva Muižniece

2006-2010

Dr.filoz. J.Šķilters

Daļas un veselumi Aristoteļa substances koncepcijās

Filozofija

Filozofija

Izziņas un apziņas teorija

Andrejs Balodis

2006-2010

Dr.filoz. E.Freiberga

Laiks un atmiņa: ilgstamības idejas ģenēzes problēma Anrī Bergsona filozofijā

Filozofija

Filozofija

Filozofijas vēsture

Vija Stikāne

1994-1997

Dr.vēst. I.Misāns

Sieviete Livonijas sabiedrībā viduslaikos un jauno laiku sākumā 13.-16.gs.

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Oļesja Smirnova

2007-2010

Dr.fiz. L.Začs

Nestacionāru procesu pētījumi maiņzvaigznēs

Fizika, astronomija un mehānika

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

Arturs Barzdis

2007-2010

Dr.fiz. L.Začs

Galaktikas metālnabadzīgo zvaigžņu spektroskopiski pētījumi

Fizika, astronomija un mehānika

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

Andris Klepers

2007-2010

Dr.ģeogr. M.Rozīte

Tūrisma telpiskās struktūras Latvijā, to veidošanās, izpausmes un nozīme galamērķu virzībai tirgū

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Viesturs Ķerus

2007-2010

Dr.biol. J.Priednieks

Latvijas ligzdojošo putnu stāvokļa pārmaiņas laikā no 1980. līdz 2010.gadam

Bioloģija

Bioloģija

Zooloģija

Guntars Būmans

2007-2010

Dr.dat. K.Čerāns

Relāciju datu bāzu informācijas pieejamība semantiskā tīmekļa tehnoloģijām

Datorzinātne

Datorzinātne

Programmēšanas valodas un sistēmas

Dina Bite

2007-2010

Dr.soc. A.Zobena

Pašvaldību sadarbība Latvijā

Socioloģija

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

Ilze Balode

2003-2008

Dr.ekon. I.Ciemiņa

Latvijas mājsaimniecību ienākumu un patēriņa izdevumu ekonometriskās likumsakarības

Ekonomika

Ekonomika

Ekonometrija

Inta Poudžiunas

2004-2010

Dr.psihol. I.Bite

Dusmas un agresija vardarbību pārcietušiem jauniešiem (16-18 g.v.) un dusmu pārvaldīšanas programmu efektivitāte

Psiholoģija

Psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Raivis Skadiņš

2007-2010

Dr.fiz. A.Spektors

Zināšanās bāzētu un korpusā bāzētu metožu kombinētā izmantošanas mašīntulkošanā

Datorzinātne

Datorzinātne

Datoru un sistēmu programmatūra

Anita Namatēva

2007-2010

Dr.ģeogr. L.Kalniņa

Mikroainavu telpiskā struktūra un to ietekmējošie faktori Austrumlatvijas zemienes augstajos purvos

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Dabas ģeogrāfija

Jānis Rudzītis

2007-2010

Dr.teol. R.Kokins

Vardarbība pret bērniem ģimenē Vecajā Derībā

Teoloģija un reliģiju zinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

Bībeles teoloģija

Inga Bormane

2007-2010

Dr.biol. P.Tretjakovs

Citokīnu un adhēzijas molekulu koncentrācijas serumā kā endotēlija disfunkcijas pakāpes rādīt

Bioloģija

Bioloģija

 

Jānis Brizga

2007-2010

Dr.h.ped. R.Ernšteins

Ilgtspējīga patēriņa pārvaldība Latvijā: instrumenti, sadarbības tīkli un indikatori

Vides zinātne

Vides zinātne

Vides pārvaldība

Armands Sīviņš

2007-2010

Dr.med. M.Leja

Kuņģa vēža ķirurģiskās ārstēšanas rezultātu un kvalitātes rādītāju analīze

Medicīna un farmācija

Medicīna

Onkoloģija un hematoloģija

Agnese Rusakova

2004-2010

Dr.ķīm. A.Rauhvargers

Iepriekšējās izglītības atzīšana augstākajā izglītībā mūžizglītības kontekstā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Anna Zasova

2004-2008

Dr.mat. M.Hazans

Latvijas darba tirgus funkcionēšanas ekonometriskais novērtējums

Ekonomika

Ekonomika

Ekonometrija

Juris Ulmanis

1997-2002

Dr.ekon. A.Deniņš

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju apgūšanas noteicošie faktori un izmantošanas problēmas Latvijas uzņēmumu vadībā

Ekonomika

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Vita Ignatoviča

2007-2010

Dr.biol. J.Kloviņš

Melanokortīnu un purīnu receptoru funkcionalitāte un ģenētika

Bioloģija

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Ilga Prudņikova

2008-2011 (Rēzeknes augstskola)

Dr.ped. E Černova

Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā

Pedagoģija (Rēzeknes augstskola)

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Svetlana Ušča

Rēzeknes augstskola

Dr.ped. V.Ļubkina

Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpamatskolā

Pedagoģija (Rēzeknes augstskola)

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Ērika Žubule

2003-2007

Dr.ekon. L.Kavale

Valsts budžeta procesa analīze un pilnveidošana

Ekonomika

Ekonomika

Finanses un kredīts

Aija Van der Steina

2005-2011

Dr.ekon. B.Sloka

Latvijas kā tūrisma vietas mārketinga darbības efektivitāte

Ekonomika

Ekonomika

Tirgzinība

Manuel Joaquin

Fernandez Gonzalez

2008-2011

Dr.h.ekon. I.Maslo

Atskaņotājmākslinieka un pedagoga identitāšu integrācija mūzikas instrumentu spēles studentu pedagoģiskajā darbībā

Pedagoģija

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Larisa Maļkova

2005-2009

Dr.ped.; Dr.māksl. T.Bogdanova

Skolēnu klavierspēles apguve aksioloģiskās pieejas kontekstā

Pedagoģija

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Spodra Austruma

2008-2011

(Rēzeknes Augstskola)

Dr.filoz. V.Tēraudkalns

Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā

Pedagoģija (Rēzeknes augstskola)

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Sergejs Volvenkins

2008-2011

Dr.h.ekon. V.Praude

Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējīgu priekšrocību radīšana un virzīšana tirgū, izmantojot mārketinga instrumentus interneta vidē

Ekonomika

Ekonomika

Tirgzinība

Raja Kočanova

2006-2010

Dr.ekon. V.Niedrīte

Organizāciju ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas stratēģiskās vadīšanas sistēma

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Staņislavs Gendelis

2002-2005

Dr.fiz. A.Jakovičs

Ēkas siltumfizikālo procesu kompleksā analīze

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Siltumfizika un molekulārā fizika

Olga Dementjeva

2004-2009

Dr.ķīm. A.Rauhvargers

Profesionālās vidusskolas audzēkņu konkurētspējas attīstība studijām Eiropas Augstākās izglītības telpā

Pedagoģija

Pedagoģija

Vispārīgā pedagoģija

Miķelis Grīviņš

2008-2011

Dr.soc. B.Zepa

Izglītības aģentu vienlīdzības interpretācija

Socioloģija

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

Edgars Diebelis

2007-2011

Dr.dat. J.Bičevskis

Programmatūras paštestēšana

Datorzinātne

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Elīna Pajuste

2007-2012

Dr.ķīm. G.Ķizāne; Dr.fiz. J.Paul Coud

Tritija uzvedība kodolsintēzes reaktora materiālos

Ķīmija

Ķīmija

Fizikālā ķīmija

Inta Dimante-Deimantoviča

2005-2008

Dr.biol. A.Škute

Latvijas dziļo ezeru pelagiāla zooplanktona faunistiskās un laiktelpiskās struktūras raksturojums

Bioloģija

Bioloģija

Hidrobioloģija

Agnese Gailīte

2008-2011

Dr.h.biol. Ģ.Ieviņš

Fizioloģiskie un ģenētiskie aspekti Igaunijas rūgtlapes (Saussurea esthonica) saglabāšanā

Bioloģija

Bioloģija

Augu fizioloģija

Aivars Vembris

2008-2011

Dr.fiz. M.Rutkis

Piraniliden fragmentu saturošu krāsvielu optiskās un optoelektriskās īpašības

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Cietvielu fizika

Rufs Šmits

2006-2009

Dr.ķīm. B.Vīgante

Fluorsaturošu katjono 1,4-dihidropiridīna un 3,4-dihidropiridona amfifīlu sintēze transmembrānu nogādes pētījumiem

Ķīmija

Ķīmija

Organiskā ķīmija

Boriss Štrumfs

-

Dr.ķīm. P.Trapencieris

Jaunu C-C saišu veidošana aziridīn-2-karbonskābes atvasinājumos, saglabājot trīslocekļu slāpekļa heterociklus

-

Ķīmija

Organiskā ķīmija

Agnese Kukela

2008-2011

Dr.ģeol. V.Segliņš

Ģeoloģisko zināšanu attīstība Senās valsts laikā Ēģiptē

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Lietišķā ģeoloģija

.