2011. gadā LU aizstāvētie promocijas darbi

Vārds, uzvārds

Studijas LU doktorantūrā

Zinātniskais vadītājs

Promocijas darba nosaukums

Studiju programma

Zinātnes nozare

Zinātnes apakšnozare

Andrejs Berdņikovs

2005-2008

Dr.polit. R.Kārkliņa

Jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ietekme uz protestu kustību darbību

Politikas zinātne

Salīdzinošā politika

Politikas teorija

Andrejs

Umbraško

2002-2006

Dr.fiz. A.Jakovičs

Siltuma un vielas pārneses procesi elektromagnētiski ierosinātās recirkulatīvās plūsmās

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Šķidrumu un gāzu mehānika

Marians

Rižijs

2005-2009

Dr.h.filol.

J.Kursīte-Pakule

Ulda Bērziņa dzejas poētika (laika un telpas aspekts)

Filoloģija

Literatūrzinātne

Latviešu literatūras vēsture

Gunta Čekstere

2006-2010

Dr.ģeogr. O.Nikodemuss

Vides faktoru ietekme uz Holandes liepu (Tilia x vulgaris) vitalitāti Rīgas ielu apstādījumos

Vides zinātne

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Inese Lūsēna-Ezera

2005-2008

Dr.ekon. D.Celma

(LiepU)

Komandas darba principi Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadīšanā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Agnija Skuja

2004-2007

Dr.biol. V.Spuņģis

Maksteņu kāpuru (Trichoptera) sabiedrību ekoloģija Latvijas vidēja lieluma ritrāla tipa upēs

Bioloģija

Bioloģija

Hidrobioloģija

Sandra Ratniece

2004-2007

Dr.h.filol. J.Kursīte-Pakule

Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu literatūrā laika posmā no 20.gs. sākuma līdz Pirmajam pasaules karam

Filoloģija

Literatūrzinātne

Literatūras teorija

Zane Pētersone

2005-2009

Dr.jur. J.Rozenfelds

Civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas tiesā piemērojami intelektuālā īpašuma tiesību lietās

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Jānis Pleps

2006-2009

Dr.jur. D.Rezevska

Satversmes iztulkošanas konstitucionāli tiesiskie un metodoloģiskie problēmjautājumi

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Tiesību teorija un vēsture

Sandra Šūmane

2000-2003

Dr.soc. T.Tisenkopfs

Lauku inovācija: jaunu attīstības prakšu veidošana. Bioloģiskās lauksaimniecības piemērs.

Socioloģija

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

Santa Purviņa

1999-2002

Dr.biol. M.Balode

Izšķīdušo organisko vielu bioloģiskā izmantojamība bakterioplanktona un fitoplanktona klātbūtnē Rīgas līcī

Bioloģija

Bioloģija

Hidrobioloģija

Ināra Kampenusa

2006-2009

Dr.h.biol. P.Zikmanis; Dr.biol. O.Mutere

Proteobaktēriju neklasiski sekretējamo olbaltumvielu sekvenču diskriminatīvās pazīmes

Bioloģija

Bioloģija

Mikrobioloģija

Inese Čakstiņa

2001-2007

Dr.h.biol. I.Muižnieks

Retīnskābes ietekme uz TGFβ2 proteīna un mRNS sintēzi kardiovaskulārās sistēmas agrīnās attīstības stadijās in vito un in vitro

Bioloģija

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Edgars Elsts

2001-2005

Dr.h.fiz. U.Rogulis

Scintilatoru materiālu spektroskopiskie pētījumi: CsT: TI, CdWO4 : Mo un ar Tb aktivēti oksifluorīdi

Fizika

Fizika

Cietvielu fizika

Ligita Zīlīte

2005-2009

Dr.h.ped.; Dr.ekon. R.Garleja

Socionikas informācijas lietošanas iespējas Latvijā izglītības procesa vadībā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Rita Kiseļova

2003-2007

Dr.fiz. A.Kangro

Latvijas pamatizglītības kvalitātes starptautiskas novērtēšanas rezultāti un analīze kā informatīvā bāze izglītības vadības lēmumu pieņemšanai

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Ieva Rudzinska

2004-2007

Dr.ped. D.Blūma

Kvalitātes vadīšana studentu profesionālās svešvalodas kompetences veidošanā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Karīna Siliņa

2005-2008

Dr.biol. A.Linē

Pretvēža humorālās atbildes antigēni: imunogenitātes iemesli un nozīme audzēju terapijā

Bioloģija

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Ina Baļķe

2005-2008

Dr.biol. A.Zeltiņš

Daudzziedu airenes raibuma vīrusa genoma organizācija un tā kodēto proteīnu raksturojums

Bioloģija

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Dāvids Fridmanis

2004-2007

Dr.biol. J.Kloviņš

Melanokortīna receptoru saimes evolūcija koncentrējoties uz ACTHR funkcionālo specifiskumu

Bioloģija

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Tālis Kauliņš

2004-2007

Dr.h.med. M.Mihelsons

Malignā hipertermija: diagnostikas, ārstēšanas un profilakses sistēmas ieviešana Latvijā

Medicīna un farmācija

Medicīna

Ķirurģija

Ineta Salmane

1998-2002

Dr.biol. V.Melecis

Mesostigmata ērču (Acari, Parasitiformes) fauna un sadalījums dzīvotnēs Latvijā

Bioloģija

Bioloģija

Zooloģija

Jolanta Stauga

2000-2004

Dr.h.filol. J.Kursīte-Pakule

Dzīvnieki latviešu folklorā: mītiski maģiskais aspekts (pēc latviešu tautasdziesmu un mūsdienu folkloras materiāliem)

Filoloģija

Folkloristika

Latviešu folkloristika

Inta Līsmane

2003-2008

Dr.h.ped. Z.Čehlova

Ārstniecības specialitātes ārzemju studentu profesionālās latviešu valodas kompetences veidošanās

Pedagoģija

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Ilmārs Kangro

1999-2003

Dr.h.ped. R.Garleja

Studentu matemātiskās domāšanas attīstība profesionālās kompetences veidošanās procesā

Pedagoģija

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Vadims Mantrovs

2006-2009

Dr.jur. J.Rozenfelds

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības tiesiskie aspekti Latvijā Eiropas Savienības tiesību kontekstā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Ginta Sniedzīte

2005-2008

Dr.jur. D.Rezevska

Tiesnešu tiesību jēdziens, evolūcija un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Tiesību teorija un vēsture

Austra Gaigala

2005-2008

Dr.filol. A.Cimdiņa

Juris Kunnoss: dzīve un teksts

Filoloģija

Literatūrzinātne

Latviešu literatūras vēsture

Ilze Sproģe

1998-2001

Dr.h.ekon. E.Zelgalvis

Nodokļu politika ekonomikas attīstības mainīgajos apstākļos

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Sabiedrības vadība

Brigita Aleksejeva

2005-2008

Dr.filol. I.Rūmniece

Sengrieķu filoloģisko tekstu valoda

Valodniecība

Valodniecība

Klasiskā filoloģija

Dina Šavlovska

2005-2008

Dr.filol. J.Vladimirska

Nominālā determinācija franču valodā: gramatiskās kategorijas apguve

Valodniecība

Valodniecība

Lietišķā valodniecība

Iluta Dauškane

2004-2007

Dr.biol. G.Brūmelis

Purvos augošās parastās priedes Pinus sylvestris L. Radiālā pieauguma saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā

Bioloģija

Bioloģija

Ekoloģija

Ainārs Auniņš

-

Dr.biol. J.Priednieks

Putnu populācijas lauksaimniecības zemēs Latvijā: izvietojums un izmaiņu tendences

-

Bioloģija

Zooloģija

Baiba Bankava

2004-2008

Dr.filol. O.Bušs

Eponīmi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts

Valodniecība

Valodniecība

Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Linda Apse

2003-2007

Dr.filol. J.Dorošenko

Telpiskās nozīmes prievārdu semantika un leksikalizācijas kognitīvie aspekti latviešu valodā

Valodniecība

Valodniecība

Vispārīgā valodniecība

Ilze Damberga

2003-2008

PhD S.Sebre

Disociācija un šizotipiskas personības pazīmes sievietēm ar šizofrēnijas diagnozi un vardarbības pieredzi

Psiholoģija

Psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Rubens Agadžanjans

2005-2008

Dr.h.mat. R.M.Freivalds

Kvantu vaicājošo algoritmu sarežģītība

Datorzinātne

Datorzinātne

Datorzinātnes matemātiskie pamati

Aivars Tērauds

2004-2007

Dr.ģeogr. O.Nikodemus

Ainavas struktūras izmaiņu ainavekoloģiska analīze un vērtējums Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā

Vides zinātne

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Māris Bērziņš

2005-2008

Dr.ģeogr. Z.Krišjāne

Iedzīvotāju ģeogrāfiskās mobilitātes loma suburbanizācijas norisēs Latvijā

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Eva Eihmane

2003-2007

Dr.vēst. I.Misāns

Rietumeiropas 14.gadsimta krīze Livonijā?

Vēsture

Vēsture

Vispārējā vēsture

Oksana Ščeguļnaja-Dubrovska

2002-2006

Dr.h.mat. R.M.Freivalds

Kvantu skaitļošanas konstrukcijas

Datorzinātne

Datorzinātne

Datorzinātnes matemātiskie pamati

Inta Jaunzeme

2002-2007

Dr.h.ekon. J.Krūmiņš

Karjeras vadības un atbalsta sistēmas pilnveidošanas problēmas augstākajā izglītībā Latvijā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Sabiedrības vadība

Dmitrijs Teļnovs

-

Dr.biol. V.Spuņģis

Indo – Austrālijas pārejas zonas Anthicidae (Insecta: Coleoptera): taksonomija, daudzveidība un bioģeogrāfija

-

Bioloģija

Zooloģija

Ilze Briška

2002-2008

Dr.filoz. V.Kincāns

Topošo skolotāju profesionālo vērtību veidošanās mākslinieciski radošā darbībā

Pedagoģija

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Linards Kalvāns

2006-2009

Dr.h.fiz. M.Auziņš

Magneto-optisko rezonanšu signālu īpatnību izpēte sārmu metālu tvaikos

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija

Sergejs Fomins

2006-2009

Dr.h.fiz. M.Ozoliņš

Krāsu un formas nozīme attēlu atpazīšanā

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Medicīniskā fizika

Ilona Baumane-Vītoliņa

2005-2009

Dr.ekon. Ē.Šumilo

Uzņēmumu resursi kā inovācijas ietekmējošais faktors

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Andrejs Mūrnieks

2006-2009

Dr.ped. D.Blūma

Sabiedrības kultūras ietekme uz izglītības mērķu veidošanu izglītības vadībā Latvijā

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Inga Skreitule-Pikše

2004-2009

PhD S.B.Sebre

Mātes kompetences izjūtas, mātes – bērna emocionālās pieejamības un bērna uzvedības izmaiņas pēc mātes piedalīšanās vecāku mācību programmā „Bērna emocionālā audzināšana”

Psiholoģija

Psiholoģija

Attīstības psiholoģija

Mihails Šorohovs

2006-2009

Dr.h.fiz. L.Grigorjeva

TlBr kristālu optisko, elektrisko un virsmas īpašību izpēte; rentgena un gamma-staru detektoru izstrāde

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Cietvielu fizika

Sergejs Osipovs

2000-2004

Dr.ķīm. A.Vīksna

Biomasas ģeneratorgāzes darvu analīzes metožu izveide

Ķīmija

Ķīmija

Analītiskā ķīmija

Vitolds Muižnieks

2002-2005

Dr.vēst. A.Vijups

Arheoloģiskās liecības par 14.-18.gs. apbedīšanas tradīcijām Latvijas teritorijā

Vēsture

Vēsture

Arheoloģija

Aleksejs Ļihačovs

2005-2008

Dr.h.fiz. J.Spīgulis

Lāzeru ierosinātas in-vivo ādas autofluorescences un remisijas kinētika

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Medicīniskā fizika

Ivars Neiders

2002-2006

Dr.h.filoz. M.Rubene

Racionalitāte un motivācija: morāles psiholoģija Platona sokratiskajos dialogos

Filozofija

Filozofija

Filozofijas vēsture

Jeļena Vediščeva

1997-2003

Dr.ped. A.Krūze

Mazākumtautību pamatizglītība Latvijā (1918-1940)

Pedagoģija

Pedagoģija

Vispārīgā pedagoģija

Jūlija Hodakovska

2005-2008

Dr.fiz. J.Kleperis

Membrānas un membrānas-elektrodu kompleksa materiālu pētījumi pielietojumiem degvielas šūnās

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Cietvielu fizika

Kristīne Vrubļevska

2006-2009

Dr.h.biol. R.Muceniece

Farmakovigilance un psihotropo zāļu patēriņš Latvijā

Medicīna un farmācija

Farmācija

Farmaceitiskā farmakoloģija

Uldis Straujums

-

Dr.dat. J.Bičevskis

ONTO6 metodoloģija informatizācijas konceptualizācijai

-

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Daiga Kalniņa

2003-2008

Dr.h.ped. I.Žogla

Skolēnu pētnieciskās prasmes attīstība dabaszinību mācību procesā pamatskolā (5.-6.klasē)

Pedagoģija

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Ināra Klekere-Krekele

2004-2007

Dr.filol. V.Zanders

Latviešu dzejas publikācijas un vienotas literārās telpas veidošanās: 1789-1855

Filoloģija

Komunikācijas zinātne

Bibliotēkzinātne

Līga Peiseniece

2005-2009

Dr.ekon. T.Volkova

Cilvēkresursu vadīšanas novērtēšanas metodes un to pilnveidošanas virzieni Latvijas lielajos uzņēmumos

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Līga Rasnača

2003-2006

Dr.soc. A.Tabuns

Darba tirgus attiecības Latvijas mazajās pilsētās un laukos

Socioloģija

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

Margarita Buiķe

1986-1990

Dr.h.mat. A.Buiķis

Analītiskie un skaitliskie risinājumi siltuma un masas pārneses procesiem kārtainās vidēs

Matemātika

Matemātika

Matemātiskā modelēšana

Austra Avotiņa

-

Dr.h.ped. I.Žogla

Vidusskolēna kultūrkompetences veidošanās kultūras vēstures mācību procesā

-

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Laura Hansone

2000-2005

Dr.vēst. A.Priede

Laiks kā pozitīvs jēdziens Augustīna mācībā

Teoloģija un reliģiju zinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

Baznīcas un reliģiju vēsture

Darja Solodovņikova

2006-2009

Dr.dat. L.Niedrīte

Uz datu noliktavas shēmas evolūciju orientēts vaicājumu definēšanas un attēlošanas rīks

Datorzinātne

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Ilmārs Krampis

2005-2008

Dr.h.ģeogr. M.Laiviņš

Boreālā un nemorālā bioma kokaugu sugu reģionālā izplatība Latvijā

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Dabas ģeogrāfija

Ilze Koroļeva

-

Dr.soc. R.Rungule

Subjektīvā labklājība: apmierinātības un dzīves sasniegumu vērtējums jauniešu pārejā uz pieaugušo statusu

-

Socioloģija

Lietišķā socioloģija

Dace Megre

2002-2007

Dr.biol. U.Kondratovičs

Anatomiskās un fizioloģiskās izmaiņas mūžzaļajos rododendros to veģetatīvās pavairošanas laikā

Bioloģija

Bioloģija

Augu fizioloģija

Gita Bērziņa

1998-2002

Dr.filol. I.Rūmniece

Dialoga žanra teksti sengrieķu prozā: lingvostilistiskais aspekts

Valodniecība

Valodniecība

Klasiskā filoloģija

Ausma Golubeva

2003-2007

Dr.ped. O.Zīds

Studiju programmas direktora kā vadītāja darbības kompetence un profesionālā pilnveide

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Iveta Nātriņa

2004-2009

Dr.filoz. R.Kūlis

Utopiskā diskursa mainība Jauno laiku kultūras kontekstā

Filozofija

Filozofija

Kultūras filozofija

Sandra Godiņa

2006-2009

Dr.filol. O.Lāms

Eksistenciālisma iezīmes latviešu literatūrā 20.gadsimta 60., 70.gados

Filoloģija

Literatūrzinātne

Latviešu literatūras vēsture

Kārlis Cīrulis

2006-2009

Dr.filol. T.Taterka

Stāstot par stāstīšanu. Naratīvā struktūra Johannesa Bobrovska prozā

Filoloģija

Literatūrzinātne

Literatūras teorija

Sigita Šnē

2000-2003

Dr.vēst. A.Vijups

Municipālās heraldikas veidošanās un attīstība Latvijā 13.-20.gs.

Vēsture

Vēsture

Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

Ērika Vugule

2001-2004

Dr.ped. A.Krūze

Skolotāju profesionālo organizāciju darbība Latvijā (1918-1940)

Pedagoģija

Pedagoģija

Vispārīgā pedagoģija

Kristīne Ante

2005-2009

Dr.vēst. A.Gavriļins

Kurzemes guberņas kristīgās draudzes 19.gs. otrajā pusē: konfesionālisma iezīmes

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Sanita Madalāne

2004-2008

Dr.ped. M.Marnauza

Topošo skolotāju pētnieciskās kompetences pilnveidošanās pētnieciskajā darbībā augstskolā

Pedagoģija

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Kaspars Zellis

2003-2006

Dr.vēst. I.Butulis

Nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas režīma propaganda Latvijā (1941-1945)

Vēsture

Vēsture

Vispārīgā vēsture

Māris Strazds

2006-2009

Dr.biol. J.Priednieks

Melnā stārķa saglabāšanas ekoloģija Latvijā

Bioloģija

Bioloģija

Zooloģija

Jānis Ventiņš

-

Dr.biol. V.Melecis

Slieku (Oligochaeta, Lumbricidae) cenožu izmaiņas uz antropogēno un dabisko faktoru fona

-

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Normunds Grūzītis

2005-2009

Dr.fiz. A.Spektors

Ierobežotas latviešu valodas formālā gramatika un semantika

Datorzinātne

Datorzinātne

Datoru un sistēmu programmatūra

Gunda Reire

2004-2009

Dr.ped. Ž.Ozoliņa

Apvienoto Nāciju Organizācijas nozīme starptautiskā miera un drošības uzturēšanā

Politikas zinātne

Politikas zinātne

Starptautiskā politika

Aivars Markots

-

Dr.ģeol. V.Zelčs

Plakanvirsmas pauguru morfoloģija, uzbūve un veidošanās apstākļi salveida akumulatīvi glaciostrukturālajās augstienēs Latvijā

-

Ģeoloģija

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija

Valts Apinis

2006-2009

Dr.teol. R.Kokins

Zoroastrisma ietekme uz jūdaismu priekšstatos par pēcnāves dzīvi: elles sodu sistēma Ardā Virāz un viduslaiku vizionārajos midrāšos

Teoloģija un reliģiju zinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

Vispārīgā un salīdzināmā reliģijpētniecība

Marina Platonova

2004-2008

Dr.h.filol. A.Veisbergs

Terminu darināšana un lietošana tematiskajā laukā „vide un ekoloģija” : kontrastīvā analīze

Valodniecība

Valodniecība

Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Jevgenijs Proskurins

2005-2008

Dr.fiz. T.Krasta

Kvantu haosa un fāzu pāreju pētījumi kodolu modeļos

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika

Teorētiskā fizika

Tatjana Glaskova

2007-2010

Dr.inž. A.Aņiskevičs

Polimēru nanokompozītmateriālu termofizikālo un mehānisko īpašību eksperimentālā izpēte un modelēšana

Fizika, astronomija un mehānika

Mehānika

Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

Guntars Bernāts

2005-2010

Dr.ped. A.Krūze

Latvijas simfoniskā orķestra diriģēšanas skolas vēsturiskā attīstība mūzikas kultūras kontekstā

Pedagoģija

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Iveta Mintāle

2005-2009

Dr.med. A.Ērglis

Slodzes testa nozīme pacientiem pēc perkutānās koronārās intervences

Medicīna un farmācija

Medicīna

Internā medicīna

Laura Grīnberga

2006-2010

Dr.biol. G.Spriņģe

Vides faktoru ietekme uz makrofītu sugu sastāvu un sastopamību vidēji lielās upēs Latvijā

Vides zinātne

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Irēna Kalniņa

2007-2010

Dr.jur. A.Kučs; Dr.jur. K.Balodis

Darbinieku aizsardzība uzņēmumu pārejas gadījumā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Starptautiskās tiesības

Irēna Kucina

2007-2010

Dr.h.jur. J.Bojārs

Bērnu pārrobežu prettiesiskās pārvietošanas vai aizturēšanas civiltiesiskie aspekti: starptautisko, Eiropas un Latvijas nacionālo tiesību dimensijā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Starptautiskās tiesības

Ženija Krūzmētra

2005-2008

Dr.ģeogr. Z.Krišjāne

Piepilsētas lauku teritorijas apdzīvojuma pārmaiņas

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Nataļja Jakušenko

2007-2010

Dr.h.med. M.Mihelsons

Siekalu alfa-amilāze kā endotraheālās intubācijas radīta stresa marķieris

Medicīna un farmācija

Medicīna

Ķirurģija

Kārlis Purmalis

1999-2002

Dr.ekon. R.Škapars

Latvijas darba tirgus analīze un tā attīstības perspektīvas

Ekonomika

Ekonomika

Latvijas tautsaimniecība

Helēna Kārkliņa

2007-2010

Dr.med. G.Knipše

Galveno antropometrisko parametru un barojuma pakāpes analīze pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem Latvijā

Medicīna un farmācija

Medicīna

Anatomija

Gunta Kalvāne

2006-2010

Dr.ģeogr. A.Briede

Fenoloģiskās izmaiņas un to ietekmējošie klimatiskie faktori

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Dabas ģeogrāfija

Irina Šķupele

2005-2010

Dr.psihol. Ģ.Dimdiņš

Uzskatos par labu un ļaunu cilvēku novērojamās kopīgāks realitātes saistība ar ideoloģisko orientāciju un morāles pamatu nozīmīgumu

Psiholoģija

Psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Ingūna Griškēviča

2001-2006

Dr.psihol. M.Raščevska

Kognitīvo spēju saistība ar sociāldemogrāfiskiem rādītājiem Latvijā

Psiholoģija

Psiholoģija

Vispārīgā psiholoģija

Inta Mieriņa

2006-2010

Dr.soc. A.Zepa

Politiskā līdzdalība un politisko attieksmju veidošanās postkomunisma valstīs

Socioloģija

Socioloģija

Politikas socioloģija

Dace Landmane

2005-2010

Dr.psihol. V.Reņģe

Identifikācija ar trūcīgajiem, nabadzības atribūcija un attieksme pret trūcīgajiem sociālo darbinieku un trūcīgo izlasē

Psiholoģija

Psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Inese Muzikante

2007-2010

Dr.psihol. V.Reņģe

Vērtības, attieksmes un autovadītāju uzvedība

Psiholoģija

Psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Jeļena Ļubenko

2007-2010

Dr.psihol. S.B.Sebre

Pusaudžu pašefektivitāte, internalizētas un eksternalizētas problēmas ģimenes psiholoģiskās vides kontekstā. Longitudināls pētījums

Psiholoģija

Psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Dainis Dosbergs

2006-2010

Dr.h.dat. J.Borzovs

Studiju programmas kvalitātes novērtēšana

Datorzinātne

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Egita Gritāne

2006-2010

PhD I.Austers

Varas ietekme uz abstrakcijas līmeni valodā, abstrahēšanos no situatīvas sociālās identitātes un sociālās identitātes sarežģītību

Psiholoģija

Psiholoģija

Sociālā psiholoģija

Oļģerts Aleksāns

2006-2010

Dr.ģeol. V.Segliņš

Divfāzu šķidrumu plūsma gruntsūdens horizontā

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Lietišķā ģeoloģija

Ieva Upeniece

1995-1999

Dr.ģeol. E.Lukševičs

Devona bruņuzivju un akantožu paleoekoloģija un to mazuļi Lodes iegulā

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Pamatiežu ģeoloģija

Imants Muižnieks

2007-2010

Dr.h.jur. J.Bojārs

Publiskā un privātā sektora partnerību veidošanas starptautiski tiesiskie aspekti ilgtermiņa strukturālo pārmaiņu procesā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Starptautiskās tiesības

Ilona Kuzmina

2003-2006

Dr.h.fiz. J.Spīgulis

Kontakta un bezkontakta difūzās refleksijas spektrometrija ādas patoloģiju novērtējumam

Fizika un astronomija

Fizika

Medicīniskā fizika

Solveiga Čeirane

2005-2010

Dr.h.filol. D.Markus

Latviešu valodas balsīgo troksneņu akustiskais raksturojums

Valodniecība

Valodniecība

Latviešu sinhroniskā valodniecība

Kristīne Ducena

2007-2010

Dr.med. V.Pīrāgs

Jaunu molekulāro marķieru identifikācija vairogdziedzera ļaundabīgo audzēju agrīnai diagnostikai

Medicīna un farmācija

Medicīna

Internā medicīna

Diāna Liepa

2006-2011

Dr.h.ped. T.Koķe

Svešvalodas apguves komponentu integrācija studiju procesā

Pedagoģija

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Jeļena Zaščerinska

2006-2010

Dr.h.ped. I.Žogla

Studentu komunikatīvās kompetences pilnveide akadēmiskās angļu valodas studijās

Pedagoģija

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

Agita Šmitiņa

2005-2010

Dr.fiz. A.Grīnfelds

Studentu atbalsts pilnveidošanas iespējas studiju pārtraukšanas samazināšanai Latvijas augstākās izglītības iestādēs

Izglītības vadība

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Aija Ingrīda Abens

2005-2009

Dr.ped. I.Ķestere

Autoritārisma ietekme uz Latvijas vēstures mācīšanu

Pedagoģija

Pedagoģija

Vispārīgā pedagoģija

Maija Kokare

2006-2010

Dr.ped. Z.Rubene

Mācīšanās organizācijā kā pedagoģiskā procesa perspektīva

Pedagoģija

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Iveta Jurgensone

2004-2008

Dr.biol. A.Ikauniece, PhD A.Anderssone; PhD J.Karstensens

Rīgas līča fitoplanktona struktūras izmaiņas vides faktoru ietekmē

Bioloģija

Bioloģija

Hidrobioloģija

Gunta Siliņa-

Jasjukeviča

2005-2010

Dr.ped. Z.Anspoka

Novada tradicionālā kultūra lokālās kultūrpiederības veicināšanai sākumskolā

Pedagoģija

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

.