2009. gadā LU aizstāvētie promocijas darbi

Vārds, uzvārds

Studijas LU doktorantūrā

Zinātniskais vadītājs

Promocijas darba nosaukums

Studiju programma

Zinātnes nozare

Zinātnes apakšnozare

Ineta Samsone

2000-2003

Dr.h.biol. Ģ.Ieviņš

Fizioloģiskais pamats dārza zemeņu (Fragaria x ananassa Duch.) šķirņu dažādai izturībai pret parasto tīklērci (Tetranychus urticae Koch), nozīmīgu zemeņu kaitēkli

Bioloģija

Bioloģija

Augu fizioloģija

Una Andersone

1999-2003

Dr.h.biol. Ģ.Ieviņš

Fizioloģiskais pamats parastās priedes (Pinus sylvestris) pavairošanai audu kultūrā

Bioloģija

Bioloģija

Augu fizioloģija

Solvita Strāķe

1997-2000

Dr.biol. A.Andrušaitis

Mezozooplanktona struktūra un funkcionālā loma Baltijas jūras piekrastes ekosistēmā

Bioloģija

Bioloģija

Hidrobioloģija

Ingrīda Uļjane

2002-2005

Dr.h.mat. A.Šostaks

Dažu L-vērtīgu kopu un daudzvērtīgu topoloģisku telpu teorijas pamati

Matemātika

Matemātika

Ģeometrija un topoloģija

Sarmīte Katkeviča

2005-

Dr.h.ķīm. A.Zicmanis

Pārgrupēšanās reakcijas jonu šķidrumu vidēs

Ķīmija

Ķīmija

Organiskā ķīmija

Laura Beķere

2005-2008

Dr.h.ķīm. A.Zicmanis; Dr.ķīm. A.Krauze

Bioloģiski aktīvu amlodipīna analogu sintēze un enantiosadalīšana

Ķīmija

Ķīmija

Organiskā ķīmija

Zane Cekula

2001-2004

Dr.ģeogr. Z.Krišjāne

Latgales apdzīvoto vietu nosaukumu standartizācija

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Lietišķā ģeogrāfija

Maksims Kirpo

2003-2006

Dr.h.fiz. A.Jakovičs

Turbulences raksturlielumu un daļiņu pārneses modelēšana recirkulatīvās plūsmās

Fizika un astronomija

Fizika

Šķidrumu un gāzu mehānika

Elijs Fels

2003-2007

Dr.ekon. M.Purgailis

Efektīvas patērētāju vajadzību novērtēšanas ietekme uz mazumtirdzniecības piegādātāju darba rezultātiem Latvijā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Aldis Pundurs

2003-2008

Dr.jur. K.Strada-Rozenberga

Pierādīšanas teorija un brīvie pierādījumi jeb pierādījumi ar procesuālu nozīmi kriminālprocesā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Krimināltiesības

Imands Šaddāds (RTU)

-

Dr.mat. A.Koliškins

Sienas negluduma ietekme uz MHD plūsmas struktūru un sekla ūdens plūsmas stabilitāti

-

Matemātika

Matemātiskā modelēšana

Ineta Grīne

2000-2003

Dr.ģeogr. P.Šķiņķis

Lauku iedzīvotāju izmaiņas un to ietekme uz apdzīvojumu pēc Otrā pasaules kara (Cēsu rajona teritorijas)

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Inta Čamane

2000-2004

Dr.h.ped. A.Špona

Klases audzinātāja darbība pusaudža pašaudzināšanas sekmēšanā

Pedagoģija

Pedagoģija

Vispārīgā pedagoģija

Deniss Titarenko

2003-2006

Dr.ekon. E.Dubra

Investīcijas kā Latvijas ekonomikas izaugsmes faktors

Ekonomika

Ekonomika

Latvijas tautsaimniecība

Linda Daniela

2005-2009

Dr.ped. R.Andersone

Mācību disciplīna kā pusaudžu attieksmes izpausme pret mācībām

Pedagoģija

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Žanete Narkēviča

-

Dr.filoz. R.Kūlis

Iztēle un valodas jaunrade Pola Rikēra filozofijā

-

Filozofija

Filozofijas vēsture

Aleksejs Taube

2001-2005

Dr.filol. V.Freibergs

Saprāts un neprāts apgaismības kultūrā: postmodernā interpretācija

Filoloģija

Literatūrzinātne

Cittautu literatūras vēsture

Aurika Gulbe

2003-2006

Dr.māksl., Dr.ped. T.Bogdanova

Metodoloģiskā kultūra topošā klavierspēles skolotāja darbībā

Pedagoģija

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Viktorija Jarkina

2005-2008

Dr.h.jur. J.Bojārs

Franšīzes tiesiskais regulējums ārvalstīs un Latvijā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Civiltiesības

Jānis Ķeruss

1998-2002

Dr.h.vēst. I.Feldmanis

Latvijas neitrālā politika un neitralitāte 1933.-1940gadā

Vēsture

Vēsture

Vispārīgā vēsture

Iveta Mietule

2004-2008

Dr.ekon. I.Brūna

Personāla izmaksu uzskaites pilnveidošanas iespējas Latvijā

Ekonomika

Ekonomika

Grāmatvedība un uzskaites teorija

Sabīne Brauna

(Sabine Braun)

-

Dr.h.biol. T.Kozlovska

Iekšējās delēcijas saturošu hepatīta B vīrusa kora proteīna variantu raksturojums

-

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Jekaterina Aleksejeva

2002-2006

Dr.h.biol. T.Kozlovska

Uz alfavīrusu rekombinanto replikonu pamata izveidotā HCV prototipa vakcīna

Bioloģija

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

Uldis Rubīns

2002-2005

Dr.h.fiz. J.Spīgulis

Fotopletizmogrāfisko biosignālu formas analīze un asinsrites dinamikas modelēšana

Fizika un astronomija

Fizika

Medicīniskā fizika

Sandra Poikāne

2000-2004

Dr.h.ķīm. M.Kļaviņš

Eiropas Savienības valstu ezeru ekoloģiskā klasifikācija pēc fitoplanktona biomasas rādītājiem

Vides zinātne

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Ivars Zupiņš

 

2001-2004

Dr.ģeol. E.Lukševičs

Galvenā devona lauka osteolepiformu kārtas daivspurzivis (Sarcopterygii, Osteolepiformes)

Ģeoloģija

Ģeoloģija

Pamatiežu ģeoloģija

Oskars Vilītis

2005-2008

Dr.h.dat.

A.Kalniņš

Uz metamodeļiem un modeļu transformācijām balstīta rīku būves platforma

Datorzinātne

Datorzinātne

Programmēšanas valodas un sistēmas

Sergejs Isajevs

2005-2008

Dr.h.med. I.Taivans

Hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) patoģenēzes molekulārie mehānismi centrālajos un perifērajos elpceļos

Medicīna un farmācija

Medicīna

Patoloģija

Kārlis Kupčs

2004-2007

Dr.h.med. I.Aksiks

Intrakraniālu aneirismu endovaskulāras un ķirurģiskas ārstēšanas metodes izvēle, rezultāti un pamatojums

Medicīna un farmācija

Medicīna

Ķirurģija

Vladislavs Kremeņeckis

1998-2002

Dr.fiz. J.Freibergs

Eksaktie automodulārie atrisinājumi hidrodinamikā un magnētiskajā hidrodinamikā un to attiecība pret uzdevumiem robežslāņa tuvinājumā

Fizika un astronomija

Fizika

Šķidrumu un gāzu mehānika

Reinis Vilšķērsts

2005-2008

Dr.farm. M.Dambrova; Dr.h.med. R.Muceniece

Mildronāta protektīvās aktivitātes izpēte ar diabētu saistīto kardiovaskulāro slimību modeļos

Medicīna un farmācija

Medicīna

Farmakoloģija

Ilze Lapa

2005-2009

Dr.ekon. Ē.Šumilo

Latvijas pārtikas ražošanas uzņēmumu konkurētspēja

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

Elizabete Taivāne

1998-2003

prof. E.Grīslis (Manitobas universitāte)

XX gs. mistiskās antropoloģijas dimensijas: Hesihasma un Tibetas budisma salīdzinājums

Teoloģija un reliģiju zinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

Baznīcas un reliģiju vēsture

Kārlis Vērdiņš

2004-2007

Dr.h.filol. J.Kursīte-Pakule

Latviešu dzejproza 20.gadsimtā

Filoloģija

Literatūrzinātne

Latviešu literatūras vēsture

Gunta Purkalne

-

Dr.h.med. U.Vikmanis

Pirmsoperācijas ķīmijterapijas un molekulāro marķieru loma lokāli izplatīta krūts vēža ārstēšanā

-

Medicīna

Onkoloģija un hematoloģija

Ieva Johansone

2000-2005

Dr.fiz. A.Kangro

Kvalitatīvas sākumizglītības iespēju vienlīdzība Latvijā

Vadībzinātne

Vadībzinātne

Izglītības vadība

Juris Doveiko

2004-2007

Dr.h.teol. L.Taivāns

Cilvēka ontoloģiskā transformācija Ignātija Brjančaņinova teoloģijā: kritisks novērtējums

Teoloģija un reliģiju zinātne

Teoloģija un reliģiju zinātne

Baznīcas un reliģiju vēsture

Ineta Lipša

2004-2007

Dr.h.vēst. A.Stranga

Sabiedriskā tikumība Latvijā, 1918-1940

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Olga Utehina

2005-2008 (RSU)

Dr.h.med. J.Bērziņš

Agrīno stadiju krūts vēža slimnieču saudzējoša pēcoperācijas staru terapija

Medicīna (RSU)

Medicīna

Onkoloģija un hematoloģija

Ilva Nakurte

2006-2009

Dr.ķīm. P.Mekšs

Cviterjonu šķidrumu hromatogrāfija un spektrometrija

Ķīmija

Ķīmija

Fizikālā ķīmija

Līvija Tomiņa

2005-2008

Dr.ķīm. A.A.Krūmiņa

Ķīmijas uzdevums skolēna domāšanas attīstīšanai

Ķīmija

Ķīmija

Ķīmijas didaktika

Tālis Gžibovskis

2004-2008

Dr.ped. M.Marnauza

Jauniešu spēju attīstība sitaminstrumentu spēles apguvē

Pedagoģija

Pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Diāna Hamkova

2002-2008

Dr.jur. V.Liholaja

Goda un cieņas krimināltiesiskā aizsardzība

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne

Krimināltiesības

Zanda Penēze

2001-2005

Dr.ģeogr. O.Nikodemus

Latvijas lauku ainavas izmaiņas 20. un 21.gadsimtā: cēloņi, procesi un tendences

Vides zinātne

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

Renāte Siliņa-Piņķe

2002-2007

Dr.h.filol. P.Vanags

Priekšvārdi Rīgā 15.gadsimtā pēc ķemerejas reģistra materiāliem

Valodniecība

Valodniecība

Ģermāņu valodniecība

Nataļja Cigankova

2002-2007

Dr.h.filol. I.Kramiņa

Lingvistiskā variācija elektroniskajā akadēmiskajā diskursā

Valodniecība

Valodniecība

Lietišķā valodniecība

Evija Strika

1997-2002

Dr.psihol. M.Raščevska

Tiesu psihiatriskajā vai kompleksajā tiesu psiholoģiskajā un psihiatriskajā ekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju personības raksturojums

Psiholoģija

Psiholoģija

Klīniskā psiholoģija

Agnese Priede

2005-2008

Dr.h.ģeogr. M.Laiviņš

Invazīvie neofīti Latvijas florā: izplatība un dinamika

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Dabas ģeogrāfija

Sandra Cīrule

2003-2006

Dr.ped. B.Sporāne

Mūsdienu publiskā bibliotēka Latvijas pagastos

Filoloģija

Komunikācijas zinātne

Bibliotēkzinātne

Anna Mežaka

2006-2009

Dr.biol. G.Brūmelis

Epifītisko sūnu un ķērpju ekoloģija lapu koku mežos Latvijā

Bioloģija

Bioloģija

Ekoloģija

Jeļena Butikova

2004-2007

Dr.h.fiz. I.Tāle

Piemaisījumu sadalījuma lāzerablācijas spektroskopija kodolsintēzes reaktoru karstās sienas materiālu diagnostikai

Fizika un astronomija

Fizika

Cietvielu fizika

Ritvars Jansons

2004-2007

Dr.h.vēst. A.Stranga

Latvijas PSR drošības iestāžu darbība un loma okupācijas režīma nostiprināšanā 1944.-1956.

Vēsture

Vēsture

Latvijas vēsture

Zane Kalniņa

2003-2007

Dr.biol. A.Linē

Autoantivielu repertuāru noteikšana ļaundabīgo audzēju pacientiem – klasiskās un uz fāgu displeju balstītas SEREX metodes pielietojums

Bioloģija

Bioloģija

Molekulārā bioloģija