2008. gadā LU aizstāvētie promocijas darbi

Vārds, uzvārds Studijas LU doktorantūrā Zinātniskais vadītājs Promocijas darba nosaukums Studiju programma Zinātnes nozare Zinātnes apakšnozare
Aleksandrs Sokols 2002-2005 Dr.h.filol.I.Kramiņa Izgudrojumdomāšanas attīstība valodu mācībās   Valodniecība Pedagoģija Skolas pedagoģija
Andrejs Vasiļenko 2003-2006 Dr.filol. E.Ošiņš Apokalipses tēma postmodernajā literatūrā (U.Eko, T.Pinčons, G.Grass, V.Sorokins)   Filoloģija Literatūrzinātne Salīdzināmā literatūrzinātne
Marina Marčenoka 2001-2006 Dr.h.ped. Z.Čehlova Mūzikas uztvere kā skolēnu muzikālās gaumes pilnveidošanās nosacījums   Pedagoģija Pedagoģija Skolas pedagoģija
Rita Poikāne 2000-2005 Dr.ģeogr. J.Aigars; Dr. ķīm. A.Vīksna Suspendēto daļiņu un nogulumu loma metālisko elementu apritē Rīgas līcī   Vides zinātne Vides zinātne Vides ķīmija un ekotoksikoloģija
Rita Birziņa 2001-2005 Dr.h.ped. T.Koķe Pieaugušo datorpratības izpēte humānisma paradigmā   Pedagoģija Pedagoģija Pieaugušo pedagoģija
Evija Tērauda 2003-2006 Dr.ģeogr. O.Nikodemus Ķīmisko vielu plūsmas Latvijas priežu mežu ekosistēmās   Vides zinātne Vides zinātne Dabas aizsardzība
Aivars Gilucis 2005-2008 Dr.ģeol. V.Segliņš Mikro un makro elementu satura un izplatības likumsakarības Latvijas augšņu virsējos horizontos   Ģeoloģija Ģeoloģija Lietišķā ģeoloģija
Valērijs Ņikuļins 2006-2008 Dr.ģeol. V.Segliņš Latvijas seismotektoniskie apstākļi un seismiskā bīstamība   Ģeoloģija Ģeoloģija Lietišķā ģeoloģija
Baiba Kalna-Puķīte 1997-2001 Dr.h.māksl. S.Radzobe Latviešu teātris (1940-1945) totalitārisma mākslas kontekstā Filoloģija Mākslas zinātne Teātra un kino teorija un vēsture  
Mārtiņš Mintaurs 2003-2006 Dr.vēst. A.Gavriļins Arhitektūras pieminekļu saglabāšana Latvijā 19.gadsimta otrā puse – 1940.gads   Vēsture Vēsture Latvijas vēsture
Marija Mihailova 2002-2006 Dr.biol. I.Sominska HCV prototipa vakcīna izveidota uz hepatīta B kora vīrusveidīgo daļiņu pamata   Bioloģija Bioloģija Molekulārā bioloģija
Arnolds Jezupovs 2002-2005 Dr.h.med. M.Mihelsons Vēdera priekšējās sienas trūču slēgšana ar polipropilēna protēzi un tās vērtēšana   Medicīna un farmācija Medicīna Ķirurģija
Irina Surkova 2001-2006 Dr.h.filol. I.Kramiņa Kreativitāte mērķvalodas lietojumā   Valodniecība Valodniecība Lietišķā valodniecība
Andis Rudevičs 2003-2006 Dr.fiz. A.Muižnieks Silīcija kristālu audzēšanas procesa ar peldošās zonas metodi kausējuma formas nestacionaritāte un 3D raksturs   Fizika un astronomija Fizika Šķidrumu un gāzu mehānika
Antra Sakne 2006-2008 Z.Priede-Kalniņš PhD Veselības aprūpes organizāciju vadības sistēmas pārmaiņas Rīgā   Vadībzinātne Vadībzinātne Sabiedrības vadība
Vladislavs Malahovskis 2001-2007 Dr.h.vēst. K.Počs Agrārā reforma Latgalē 20.gadsimta 20.gados   Vēsture Vēsture Latvijas vēsture
Laila Niedrīte   2000-2005 Dr.dat. M.Treimanis Datu noliktavu konceptuālo modeļu izstrādes metodes un realizācijas mehānismi   Datorzinātne Datorzinātne Datoru un sistēmu programmatūra
Ineta Lūka 2003-2008 Dr.h.ped. I.Žogla Studentu profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās tūrisma studijās   Pedagoģija Pedagoģija Augstskolas pedagoģija
Gundars Ratnieks 1999-2004 Dr.fiz. A.Muižnieks Silīcija monokristālu ar diametru līdz 8 collām audzēšanas ar peldošās zonas metodi modelēšana   Fizika un astronomija Fizika Šķidrumu un gāzu mehānika
Gundega Lapiņa 2003-2008 Dr.h.ped. T.Koķe Inovācijas pedagoģiskā izpratne augstskolā   Pedagoģija Pedagoģija Augstskolas pedagoģija
Andra Fernāte 2005-2008 Dr.ped. J.Grants; Dr.h.ped. T.Koķe Transdisciplināra pieeja ķermeniskas izpratības izpētē   Pedagoģija Pedagoģija Sporta pedagoģija
Rita Veilande 2003-2006 Dr.h.fiz. I.Bērsons Vien-dimensionāla Ridberga atoma mijiedarbība ar pusperioda impulsiem   Fizika un astronomija Fizika Teorētiskā fizika
Juris Paiders 2005-2008 Dr.ģeogr. P.Šķiņķis Kvantitatīvu indikatoru izmantošana reģionālās attīstības analīzē Ģeogrāfija Ģeogrāfija Lietišķā ģeogrāfija
Sergejs Tarasovs 1998-2002 Dr.h.inž. V.Tamužs Nelineāras plaisu problēmas ar pielietojumiem kompozītos un ģeomehānikā   Fizika un astronomija Fizika Materiālu fizika
Māra Kiope 2004-2007 Dr.h.filoz. M.Kūle Patiesības pieredzes iespējamība valodiskumā   Filozofija Filozofija Filozofijas vēsture
Ineta Kivle 2003-2007 Dr.h.filoz. M.Kūle Skaņa, runa, balss un mūzika fenomenoloģiskajā perspektīvā   Filozofija Filozofija Filozofijas vēsture
Iluta Skrūzkalne 2002-2006 Dr.ekon. B.Sloka Mārketinga virzītājspēku ietekmes uz patērētāju uzvedību modelēšana. Ātrās aprites produktu kategorijas piemērs   Ekonomika Ekonomika Ekonometrija
Toms Rostoks 2000-2004 Dr.ped. Ž.Ozoliņa Integrācija un reģionalizācija Baltijas jūras reģionā   Politikas zinātne Politikas zinātne Starptautiskā politika
Vita Roga 2001-2005 Dr.ped. A.Vilciņa Sociālā pedagoga ekoloģiskās kompetences veidošanās lauku kopienā   Pedagoģija Pedagoģija Sociālā pedagoģija
Una Smilgaine 2002-2005 Dr.h.filol. J.Kursīte-Pakule Šūpuļdziesmas un ucināmās dziesmas latviešu bērnu folklorā   Filoloģija Folkloristika Latviešu folkloristika
Antra Leine 2002-2006 Dr.filol. V.Freibergs Literāra teksta interpretācija Dž.Ostenas romānu ekranizācijās   Filoloģija Literatūrzinātne Salīdzināmā literatūrzinātne
Gaļina Vaviļina 2005-2008 Dr.h.ķīm. A.Zicmanis Ambidento anjonu alkilēšana jonu šķidrumu vidē   Ķīmija Ķīmija Organiskā ķīmija
Inta Millere 2004-2008 Dr.ekon. I.Ludboržs Grāmatvedības attīstība Latvijā Ekonomika Ekonomika   Grāmatvedības un uzskaites teorija  
Ojārs Balcers 2003-2006 Dr.fiz. J.Teteris Halkogenīdu amorfu plānu kārtiņu fototermiskās īpašības   Fizika un astronomija Fizika Materiālu fizika  
Ieva Margeviča 2001-2005 Dr. A.Medina Rivilla Skolotāju starpkultūru izglītība multikulturālā sabiedrībā   Pedagoģija Pedagoģija Augstskolas pedagoģija
Egita Zviedre 2002-2005 Dr.biol.G.Brūmelis Latvijas saldūdens mieturaļģu (Charophyta) flora un ekoloģija   Bioloģija Bioloģija Botānika
Alinta Hegmane 2003-2006 Dr.h.med. U.Vikmanis Cilvēka epidermālā augšanas faktora receptora 2 (HER2) loma krūts vēža adjuvantās ķīmijterapijas izvēlē   Medicīna un farmācija Medicīna Onkoloģija un hematoloģija
Rodrigo Sveržickis 2003-2006 Dr.h.med. I.Aksiks Galvas smadzeņu astrocitomu un metastāžu ārstēšanas efektivitāte ar neironavigāciju   Medicīna un farmācija Medicīna Ķirurģija
Jolanta Goldšteine 2002-2005 Dr.mat. V.Carkova Lineāru Markova iterāciju konverģences analīzes asimptotiskās metodes   Matemātika Matemātika Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Jānis Grasis 2003-2007 Dr.h.jur. J.Bojārs Trasta būtība, tā atzīšana un tiesiskais regulējums romāņu – ģermāņu tiesību saimes valstīs un iespējamā pārņemšana Latvijā   Juridiskā zinātne Juridiskā zinātne Starptautiskās tiesības
Annija Kārkliņa 2004-2007 Dr.jur. R.Balodis Valsts prezidenta atlaišanas institūts   Juridiskā zinātne Juridiskā zinātne Valststiesības
Didzis Elferts 2003-2006 Dr.biol. G.Brūmelis Klimatisko faktoru ietekme un parastās priedes Pinus sylvestris L. Radiālo augšanu Latvijas rietumu daļas sausieņu mežos   Bioloģija Bioloģija Ekoloģija
Sergejs Nazarovs (RTU) - Dr.mat. A.Kološkins Seklo plūsmu lineāra un vāji nelineāra stabilitātes analīze atklātās sistēmās   - Matemātika Matemātiskā modelēšana
Irina Solovjova 2003-2007 Dr.h.ekon. E.Zelgalvis Komercbanku sistēmas stabilitātes problēmas   Ekonomika Ekonomika Finanses un kredīts
Ingrīda Vilkārse 2003-2006 Dr.h.māksl. S.Radzobe Operas režijas tendences Latvijas Nacionālajā operā (1995 – 2003)   Filoloģija Mākslas zinātne Teātra un kino vēsture un teorija
Pāvels Semjonovs 2003-2006 Dr.h.biol. P.Zikmanis Dažādas izcelsmes fruktānu prebiotiskās īpašības   Bioloģija Bioloģija Biotehnoloģija
Ieva Kalve 2003-2006 Dr.fiz. A.Broks Vadības izglītība mūsdienu sabiedrībā Vadībzinātne Vadībzinātne  Izglītības vadība
Agris Upenieks 2001-2005 Dr.ped. O.Zīds Jauno izglītības iestāžu vadītāju adaptācija un sagatavošana darbam izglītības iestādēs   Izglītības vadība Vadībzinātne Izglītības vadība
Aina Joppe 2001-2005 Dr.ekon. L.Kavale Nodokļu administrēšanas pilnveidošana   Ekonomika Ekonomika Finanses un kredīts
Ilze Irbe - Dr.ķīm. B.Andersons; Dr.h.biol. I.Muižnieks Koksnes brūnā trupe: bazīdijsēnes un to destruktīvā iedarbība uz lignocelulozi - Bioloģija Mikrobioloģija
Imants Gorbāns 2004-2007 Dr.ekon. A.Geske Izšķirošās IKT izvēles nākamās digitālās dekādes robežšķirtnē Latvijas skolu izglītības politikas veidošanas sistēmā   Izglītības vadība Vadībzinātne Izglītības vadība
Dita Nīmante 2004-2009 Dr.h.ped. I.Maslo Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošās izglītības vēsturiskā attīstība   Pedagoģija Pedagoģija Sociālā pedagoģija
Roberts Paeglis 2004-2007 Dr.h.fiz. I.Lācis Acu kinemātikas mērījumi kognitīvo procesu raksturošanai   Fizika Fizika Medicīniskā  fizika
Edvīns Evarts 2002-2006 Dr.h.vēst. I.Feldmanis Zemes pašpārvalde Latvijas ģenerālapgabalā (1941-1944)   Vēsture Vēsture Latvijas vēsture
Mihails Čehlovs 2005-2009 Dr.h.ped. T.Koķe Vecāko klašu skolēnu personības pašnoteikšanās attīstības humanitārie pamati Pedagoģija Pedagoģija Vispārīgā pedagoģija
Anda Gaitniece-Putāne 2000-2005 Dr.psihol. M.Raščevska Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20-25 un 30-35 gadus veciem vīriešiem un sievietēm   Psiholoģija Psiholoģija Sociālā psiholoģija
Dace Bonka 2000-2004 Dr.h.mat. A.Andžāns Interpretāciju metode elementārajā matemātikā un matemātikas sacensības pamatskolas vecuma skolēniem Matemātika Matemātika Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika
Agnese Osīte 2002-2006 Dr.ķīm. A.Vīksna Vides objektu pētīšana ar mikroanalīzes metodēm   Ķīmija Ķīmija Analītiskā ķīmija
Anita Jansone 2005-2008 Dr.h.dat. J.Borzovs Kadastra kartes novērtēšana Datorzinātne Datorzinātne Datu apstrādes sistēmas un tīkli
Lelde Lāce 2003-2006 Dr.h.mat. R.M.Freivalds Kvantu vaicājošie algoritmi Datorzinātne Datorzinātne Datorzinātnes matemātiskie pamati
Vasilijs Kravcevs 2004-2007 Dr.h.mat. R.M.Freivalds Kvantu algoritmu sarežģītības novērtējumi Datorzinātne Datorzinātne Datorzinātnes matemātiskie pamati
Guna Bagrade 2003-2006 Dr.biol. J.Ozoliņš Latvijas kaķu un suņu dzimtas savvaļas sugu helmintofauna   Bioloģija Bioloģija Zooloģija
Lita Lizuma 2000-2003 Dr.ģeogr. A.Briede Gaisa temperatūras un atmosfēras nokrišņu mainības raksturs Rīgā   Ģeogrāfija Ģeogrāfija Dabas ģeogrāfija
Ilze Aulika 2004-2007 Dr.fiz. V.Zauls Optiskā gradienta un fāzu pāreju pētījumi NaNbO3 un Pb(Zr, Ti)O3 plānās kārtiņās   Fizika un astronomija Fizika Cietvielu fizika
Aigars Atvars 2004-2007 Dr.h.fiz. M.Auziņš Magneto-optisko efektu pilnveidots modelis rubīdija un cēzija atomu tvaikos   Fizika un astronomija Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija
Aija Torklere 1999-2003 Dr.h.ģeogr. G.Eberhards Latvijas mūsdienu lēzeno jūras krastu virsūdens daļas dinamika   Ģeogrāfija Ģeogrāfija Dabas ģeogrāfija
Inna Romānova 2003-2006 Dr.ekon. E.Zelgalve Iekšējo reitingu sistēma aizņēmēju kredītriska novērtēšanai   Ekonomika Ekonomika Finanses un kredīts
Edgars Voļskis 2002-2006 Dr.h.ekon. E.Zelgalvis Pensiju sistēmas pilnveidošanas problēmas Latvijā   Ekonomika Ekonomika Finanses un kredīts
Andris Fedotovs 2004-2007 Dr.h.fiz. U.Rogulis Radiācijas defektu EPR fluorīdu kristālos un oksifluorīdu stikla keramikā   Fizika un astronomija Fizika Cietvielu fizika
Kristīne Maslovska 1999-2002 PhD S.Miezīte Latvijas sieviešu sērošanas pieredze pēc tuva cilvēka nāves, riski un iespējas   Psiholoģija Psiholoģija Klīniskā psiholoģija
Nataļja Kurbatova 2002-2007 Dr.dat. J.Vīksna Algoritmiskās metodes bioķīmisko struktūru analīzei Datorzinātne Datorzinātne Datorzinātņu matemātiskie pamati
Pauls Balodis 2003-2006 Dr.h.filol. O.Bušs Latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija   Valodniecība Valodniecība Baltu valodniecība