2006. gadā LU aizstāvētie promocijas darbi

Uzvārds, vārdsStudijas LU doktorantūrāZinātniskais vadītājsPromocijas darba nosaukumsStudiju programmaZinātnes nozareZinātnes apakšnozare
Čeirāns Andris1998-2002Priednieks J.,Dr.biol.Latvijas rāpuļu ekoloģija: vides faktoru saistība ar sauszemes rāpuļu izplatību un skaitu.bioloģijabioloģijazooloģija
Kasalis Jānis1997-2002Paupa V.,Dr.ekon.Uzņēmumu finanšu pārskatu analīzes modeļi un to pielietojums dažādām lietotāju grupām.ekonomikaekonomikagrāmatvedības un uzskaites teorija
Jadčenko Ludmila2002-2005Vasermanis E.,Dr.h.ekon.Valsts ekonomiskās drošības indikatoru prognozēšanas matemātiskais modelis.ekonomikaekonomikaLatvijas tautsaimniecība
Prauliņš Artūrs2005-2006Paupa V.,Dr.ekon.Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse.ekonomikaekonomikagrāmatvedības un uzskaites teorija
Kakānis Raivis1999-2003Beleviča V.,Dr.ekon.Akciju tirgus cenu veidošanās principi un novērtējums.ekonomikaekonomikafinanses un kredīts
Eglīte Sandra2002-2005Krūmiņš J.,Dr.h.ekon.Fiskālās un monetārās politikas piemērošana Latvijas ekonomikas attīstībā.ekonomikaekonomikaLatvijas tautsaimniecība
Ozoliņš Gatis Kursīte-Pakule J., Dr.h.filol.Latviešu tautasdziesmu totēmiskā simbolika (radību, krustību un kāzu rituāli).filoloģijafolkloristikamitoloģija
Briede Jautrīte1996-2000Balodis R.,Dr.jur.Administratīvais akts.juridiskā zinātnejuridiskā zinātnevalsts tiesības
Ķinis Uldis2001-2004Krastiņš U.,Dr.h.jur.Noziedzīgi nodarījumi pret informācijas sistēmu drošību (Kibernoziegumi).juridiskā zinātnejuridiskā zinātnekrimināltiesības
Rudzīte Jana2000-2003Kursīte-Pakule J., Dr.h.filol.Dadaisms un tā interpretācijas konteksti.filoloģijaliteratūrzinātnesalīdzināmā literatūrzinātne
Mortukāne Agnese1981-1985Dubašinskis J.,Dr.filol.Ričards Brinslijs Šeridans un angļu 18.gadsimta komēdija.filoloģijaliteratūrzinātnecittautu literatūras vēsture
Guseinovs Šarifs2002-2005Buiķis A.,Dr.h.mat.Risināšanas metodes dažām inversām lineārām un nelineārām matemātiskās fizikas problēmām.matemātikamatemātikamatemātiskā fizika
Duka Uldis2003-2006Škapars R.,Dr.ekon.Latvijas sabiedrisko radiokanālu konkurētspējas nodrošināšana.vadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Trumpa Anta1998-2003Vanags P.,Dr.h.filol.Adjektīvu semantiskā diferenciācija latviešu un lietuviešu valodā.valodniecībavalodniecībabaltu valodniecība
Roze Anitra1999-2003Jansone I.,Dr.h.filol.Krāsu nosaukumi: lingvistiskais aspekts latviešu valodā.valodniecībavalodniecībalatviešu sinhroniskā valodniecība
Roziņa Gunta1999-2004Kramiņa I.,Dr.h.filol.Lingvistiskie un pragmatiskie principi banku un finanšu rakstveida saziņā angļu valodā un to īstenošana mērķvalodas studijās Latvijā.valodniecībavalodniecībalietišķā valodniecība
Grigorjevs Juris  Markus D.,Dr.h.filol.Latviešu valodas patskaņu sistēmas akustisks un auditīvs.valodniecībavalodniecībalatviešu sinhroniskā valodniecība
Auziņa Ilze1998-2001Markus D.,Dr.h.filol., Spektors A.,Dr.fiz.Latviešu valodas izrunas datormodelēšana.valodniecībavalodniecībalatviešu sinhroniskā valodniecība
Šalme Arvils1989-1993Markus D.,Dr.h.filol.Novitātes latviešu valodas kā otrās valodas mācību priekšmetā izglītības pārmaiņu procesā.valodniecībavalodniecībalietišķā valodniecība
Boriss Poļakovs 2002 - 2006 Dr.ķīm. D.Erts Nanomateriālu struktūra, mehāniskās un elektrovadāmības īpašības Fizika Fizika Ķīmiskā fizika
Normunds Jurka 1999 - 2002 Dr.h.med. I.Taivans Smēķēšanas ietekme uz hroniska iekaisuma būtiskām pazīmēm ierosinātajās krēpās un asinīs slimniekiem ar obstruktīvām plaušu pataloģijām Medicīna un farmācija Bioloģija Cilvēku un dzīvnieka fizioloģija
Andrejs Ērglis 2000-2004 Dr.med. U.Kalniņš Sarežģītu sirds vainagartēriju bojājumu ārstēšana ar perkutāno koronāro intervenci un restenoze Medicīna un farmācija Medicīna Internā medicīna
Olga Docenko 2002 - 2004 Dr.h.fiz. R.Ferbers Dr.h.fiz. M.Tamanis NaRb un NaCs molekulu pamatstāvokļu un atsevišķu ierosinātu stāvokļu augstas izšķirtspējas spektroskopija Fizika un astronomija Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija
Kaspars Mičulis 2004 - 2006 Dr.h.fiz. M.Auziņš Stohastiskā dinamika, jonizācija un starojuma enerģijas pārnese optiski ierosinātās sārmu metālu gāzēs Fizika un astronomija Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija
Maksims Kravcevs 2001 - 2004 Dr.h.mat. R.-M..Freivalds Kvantu un varbūtisko automātu darba spējas Datorzinātne Datorzinātne Datorzinātnes matemātiskie pamati
Gustavs Latkovskis 2000 - 2005 Dr.med. U.Kalniņš Interleikīnu ģenētisko variāciju ietekme uz koronārās sirds slimības gaitu Medicīna un farmācija Medicīna Internā medicīna
Uldis Kopeika 2001 - 2004 Dr.h.med. M.Mihelsons Komplikāciju un plaušu ventilācijas funkcijas prognozēšana pēc plaušu vēža operācijas Medicīna un farmācija Medicīna Ķirurģija, onkoloģija un hemotoloģija
Ineta Helmane 2000 – 2003 Dr.h.ped. A. Sākumskolēnu matemātisko prasmju apguves un emociju mijsakarība Pedagoģija Pedagoģija Skolas pedagoģija
Solvita Rūsiņa 1999- 2002 Dr.h.ģeogr. M.Laiviņš Latvijas mezofīto un kserofīto zālāju daudzveidība un kontaktsabiedrības Ģeogrāfija Ģeogrāfija Dabas ģeogrāfija
Anita Draveniece 1998-2003 Dr.h.ģeogr.  Ā.Krauklis Okeāniskās un kontinentālās gaisa masas Latvijā Ģeogrāfija Ģeogrāfija Dabas ģeogrāfija
Sarmīte Tūbele 2001-2005 Dr.h.ped. A.Kopeloviča Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas traucējumu noteikšana un korekcijas iespējas Pedagoģija Pedagoģija Nozaru pedagoģija