2006. gadā LU aizstāvētie promocijas darbi

Uzvārds, vārds Studijas LU doktorantūrā Zinātniskais vadītājs Promocijas darba nosaukums Studiju programma Zinātnes nozare Zinātnes apakšnozare
Čeirāns Andris 1998-2002 Priednieks J.,Dr.biol. Latvijas rāpuļu ekoloģija: vides faktoru saistība ar sauszemes rāpuļu izplatību un skaitu. bioloģija bioloģija zooloģija
Kasalis Jānis 1997-2002 Paupa V.,Dr.ekon. Uzņēmumu finanšu pārskatu analīzes modeļi un to pielietojums dažādām lietotāju grupām. ekonomika ekonomika grāmatvedības un uzskaites teorija
Jadčenko Ludmila 2002-2005 Vasermanis E.,Dr.h.ekon. Valsts ekonomiskās drošības indikatoru prognozēšanas matemātiskais modelis. ekonomika ekonomika Latvijas tautsaimniecība
Prauliņš Artūrs 2005-2006 Paupa V.,Dr.ekon. Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse. ekonomika ekonomika grāmatvedības un uzskaites teorija
Kakānis Raivis 1999-2003 Beleviča V.,Dr.ekon. Akciju tirgus cenu veidošanās principi un novērtējums. ekonomika ekonomika finanses un kredīts
Eglīte Sandra 2002-2005 Krūmiņš J.,Dr.h.ekon. Fiskālās un monetārās politikas piemērošana Latvijas ekonomikas attīstībā. ekonomika ekonomika Latvijas tautsaimniecība
Ozoliņš Gatis   Kursīte-Pakule J., Dr.h.filol. Latviešu tautasdziesmu totēmiskā simbolika (radību, krustību un kāzu rituāli). filoloģija folkloristika mitoloģija
Briede Jautrīte 1996-2000 Balodis R.,Dr.jur. Administratīvais akts. juridiskā zinātne juridiskā zinātne valsts tiesības
Ķinis Uldis 2001-2004 Krastiņš U.,Dr.h.jur. Noziedzīgi nodarījumi pret informācijas sistēmu drošību (Kibernoziegumi). juridiskā zinātne juridiskā zinātne krimināltiesības
Rudzīte Jana 2000-2003 Kursīte-Pakule J., Dr.h.filol. Dadaisms un tā interpretācijas konteksti. filoloģija literatūrzinātne salīdzināmā literatūrzinātne
Mortukāne Agnese 1981-1985 Dubašinskis J.,Dr.filol. Ričards Brinslijs Šeridans un angļu 18.gadsimta komēdija. filoloģija literatūrzinātne cittautu literatūras vēsture
Guseinovs Šarifs 2002-2005 Buiķis A.,Dr.h.mat. Risināšanas metodes dažām inversām lineārām un nelineārām matemātiskās fizikas problēmām. matemātika matemātika matemātiskā fizika
Duka Uldis 2003-2006 Škapars R.,Dr.ekon. Latvijas sabiedrisko radiokanālu konkurētspējas nodrošināšana. vadībzinātne vadībzinātne uzņēmējdarbības vadība
Trumpa Anta 1998-2003 Vanags P.,Dr.h.filol. Adjektīvu semantiskā diferenciācija latviešu un lietuviešu valodā. valodniecība valodniecība baltu valodniecība
Roze Anitra 1999-2003 Jansone I.,Dr.h.filol. Krāsu nosaukumi: lingvistiskais aspekts latviešu valodā. valodniecība valodniecība latviešu sinhroniskā valodniecība
Roziņa Gunta 1999-2004 Kramiņa I.,Dr.h.filol. Lingvistiskie un pragmatiskie principi banku un finanšu rakstveida saziņā angļu valodā un to īstenošana mērķvalodas studijās Latvijā. valodniecība valodniecība lietišķā valodniecība
Grigorjevs Juris    Markus D.,Dr.h.filol. Latviešu valodas patskaņu sistēmas akustisks un auditīvs. valodniecība valodniecība latviešu sinhroniskā valodniecība
Auziņa Ilze 1998-2001 Markus D.,Dr.h.filol., Spektors A.,Dr.fiz. Latviešu valodas izrunas datormodelēšana. valodniecība valodniecība latviešu sinhroniskā valodniecība
Šalme Arvils 1989-1993 Markus D.,Dr.h.filol. Novitātes latviešu valodas kā otrās valodas mācību priekšmetā izglītības pārmaiņu procesā. valodniecība valodniecība lietišķā valodniecība
Boriss Poļakovs 2002 - 2006 Dr.ķīm. D.Erts Nanomateriālu struktūra, mehāniskās un elektrovadāmības īpašības Fizika Fizika Ķīmiskā fizika
Normunds Jurka 1999 - 2002 Dr.h.med. I.Taivans Smēķēšanas ietekme uz hroniska iekaisuma būtiskām pazīmēm ierosinātajās krēpās un asinīs slimniekiem ar obstruktīvām plaušu pataloģijām Medicīna un farmācija Bioloģija Cilvēku un dzīvnieka fizioloģija
Andrejs Ērglis 2000-2004 Dr.med. U.Kalniņš Sarežģītu sirds vainagartēriju bojājumu ārstēšana ar perkutāno koronāro intervenci un restenoze Medicīna un farmācija Medicīna Internā medicīna
Olga Docenko 2002 - 2004 Dr.h.fiz. R.Ferbers Dr.h.fiz. M.Tamanis NaRb un NaCs molekulu pamatstāvokļu un atsevišķu ierosinātu stāvokļu augstas izšķirtspējas spektroskopija Fizika un astronomija Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija
Kaspars Mičulis 2004 - 2006 Dr.h.fiz. M.Auziņš Stohastiskā dinamika, jonizācija un starojuma enerģijas pārnese optiski ierosinātās sārmu metālu gāzēs Fizika un astronomija Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija
Maksims Kravcevs 2001 - 2004 Dr.h.mat. R.-M..Freivalds Kvantu un varbūtisko automātu darba spējas Datorzinātne Datorzinātne Datorzinātnes matemātiskie pamati
Gustavs Latkovskis 2000 - 2005 Dr.med. U.Kalniņš Interleikīnu ģenētisko variāciju ietekme uz koronārās sirds slimības gaitu Medicīna un farmācija Medicīna Internā medicīna
Uldis Kopeika 2001 - 2004 Dr.h.med. M.Mihelsons Komplikāciju un plaušu ventilācijas funkcijas prognozēšana pēc plaušu vēža operācijas Medicīna un farmācija Medicīna Ķirurģija, onkoloģija un hemotoloģija
Ineta Helmane 2000 – 2003 Dr.h.ped. A. Sākumskolēnu matemātisko prasmju apguves un emociju mijsakarība Pedagoģija Pedagoģija Skolas pedagoģija
Solvita Rūsiņa 1999- 2002 Dr.h.ģeogr. M.Laiviņš Latvijas mezofīto un kserofīto zālāju daudzveidība un kontaktsabiedrības Ģeogrāfija Ģeogrāfija Dabas ģeogrāfija
Anita Draveniece 1998-2003 Dr.h.ģeogr.  Ā.Krauklis Okeāniskās un kontinentālās gaisa masas Latvijā Ģeogrāfija Ģeogrāfija Dabas ģeogrāfija
Sarmīte Tūbele 2001-2005 Dr.h.ped. A.Kopeloviča Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas traucējumu noteikšana un korekcijas iespējas Pedagoģija Pedagoģija Nozaru pedagoģija