Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vispārīgie nosacījumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.11.2017

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Konkursa vērtējuma aprēķināšana un reflektantu ranžēšana:

1.1.1. konkursa vērtējumu aprēķina pēc formulas, kurā tiek summēti šādi konkursa kritēriji:

1.1.1.1. vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. variantā – centralizētie eksāmeni, norādot: centralizētā eksāmena nosaukums (centralizētā eksāmena daļas nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti));

1.1.1.2. vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. variantā – vidējās izglītības dokumenta gada atzīmes, norādot: atzīmes nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti);

1.1.1.3. ja vērtējuma aprēķināšanā bez centralizētajiem eksāmeniem un vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm tiek izmantots arī iestājpārbaudījums LU, formulā tiek norādīts: iestājpārbaudījuma nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti);

1.1.2. papildu punktus iegūst personas, kuras ieguvušas godalgotas vietas Latvijas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs, LU organizētajos zinātniski pētniecisko un radošo darbu konkursos un LU organizēto jauno speciālistu skolu nodarbībās, saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās. Papildu punkti tiek summēti ar konkursa vērtējumu pēc konkursa kritērijiem;

1.1.3. priekšrocības pretendēt uz studiju vietu tiek noteiktas personām, kuras ieguvušas godalgotas vietas Latvijas valsts, starptautiskajās un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs, LU organizētajos zinātniski pētniecisko un radošo darbu konkursos un LU organizēto jauno speciālistu skolu nodarbībās, saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās. Priekšrocības minētajām personām dod tiesības iegūt studiju vietu ārpus konkursa. Gadījumos, kad priekšrocību ieguvušo personu skaits ir lielāks par studiju programmā noteikto budžeta studiju vietu skaitu, studiju vietu ārpus konkursa iegūst personas ar augstāku konkursa vērtējumu pēc konkursa kritērijiem;

1.1.4. reflektantu ranžēšana tiek veikta pēc konkursā iegūto punktu skaita summas, kuru veido konkursa vērtējums pēc konkursa kritērijiem 1000 punktu skalā, papildu punkti un priekšrocības.

1.2. Pamatstudiju programmās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, kuru apliecina vidējās izglītības dokuments – atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību, kurš apliecina apgūtu vidējās profesionālās izglītības programmu, kuru izglītojamais sāk pēc pamatizglītības ieguves.

1.3. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada, tiek uzņemtas studiju programmās, pamatojoties uz noteiktu centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Konkursa vērtējumu šīm personām nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. varianta. Konkursa vērtējuma aprēķināšanai nepieciešamo centralizēto eksāmenu daļu vidējam punktu skaitam procentos ir jābūt ne zemākam kā 10 (desmit) procenti. Centralizēto eksāmenu sertifikāti ir derīgi no to izdošanas gada, kad minētajā sertifikātā ir norādīts punktu skaits procentos katrā no eksāmena daļām.

1.4. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām var tikt uzņemtas studiju programmās, pamatojoties uz noteiktām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. Konkursa vērtējumu šīm personām nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Konkursa vērtējuma aprēķināšanai nepieciešamajām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm jābūt sekmīgām (ne zemākām par 4).

1.5. Personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, bet nav uzskatāmas par personām ar īpašām vajadzībām, ir tiesīgas tikt uzņemtas studiju programmās tādā pašā kārtībā kā personas ar īpašām vajadzībām.

1.6. Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamajām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm (saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās) jābūt sekmīgām (ne zemākām par 4).

1.7. Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamā vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos tiek aprēķināta no šādiem vidējās izglītības mācību priekšmetiem:

1.7.1. izglītības programmās ar latviešu mācībvalodu: latviešu valoda, latviešu literatūra, angļu valoda, krievu valoda, vācu valoda, franču valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā;

1.7.2. mazākumtautību izglītības programmās: latviešu valoda un literatūra, mazākumtautību valoda, mazākumtautību literatūra, mazākumtautību valoda un literatūra, angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā.

1.8. Ja vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ir noteikta pēc 5 ballu skalas, tā tiek pielīdzināta vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei pēc 10 ballu skalas. Mācību priekšmetā iegūtā gada atzīme 5 (teicami) tiek pielīdzināta gada atzīmei 9 (teicami), atzīme 4 (labi) – atzīmei 7 (labi), atzīme 3 (viduvēji) – atzīmei 5 (viduvēji).

1.9. Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo mācību priekšmeta gada atzīmi vidējās izglītības dokumentā var aizstāt ar centralizētā eksāmena vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā, uzrādot centralizētā eksāmena sertifikātu. Vidējās izglītības dokumenta atzīme tiek aizstāta ar centralizētā eksāmena daļu vidējo punktu skaitu procentos, dalot to ar 10. Centralizētā eksāmena daļu vidējam punktu skaitam procentos ir jābūt ne zemākam kā 10 (desmit) procenti.

1.10.Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo centralizēto eksāmenu angļu, franču vai vācu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču vai vācu valodas testa rezultātu, kas nav zemāks par B1 līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm (EKP). Starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 40-103. Aizstājot centralizēto eksāmenu, starptautiskā valodas testa rezultāta koeficients konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulā ir centralizētā eksāmena daļu koeficientu summa.

1.11.Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi angļu, franču, vācu vai krievu valodā var aizstāt ar sekmīgu, ja nav noteikts citādi, starptautiska angļu, franču krievu vai vācu valodas testa rezultātu. Starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 30-103. Aizstājot vidējās izglītības dokumenta atzīmi, tas tiek dalīts ar 10.

1.12. Reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai nepieciešamās gada atzīmes latviešu valodā, to var aizstāt:

1.12.1. valsts valodas prasmes pārbaudē iegūtais līmenis, ko apliecina šādi dokumenti:

1.12.1.1. Tieslietu ministrijas izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas prasmi vismaz otrā (vidējā) pakāpē (no 1992. gada 1. janvāra līdz 2000. gada 31. augustam);

1.12.1.2. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas prasmi vismaz otrā līmeņa A pakāpes līmenī (no 2000. gada 1. septembra līdz 2009. gada 31. augustam);

1.12.1.3. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas prasmi vismaz vidējā līmeņa 1. pakāpē (B1) (no 2009. gada 1. septembra);

1.12.2.LU Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centra latviešu valodas prasmes pārbaudē iegūtais vērtējums, kuram jābūt vismaz 4 (gandrīz viduvēji) 10 ballu skalā.

1.13. Valsts valodas prasmes pārbaudē iegūtais līmenis atbilst šādām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm:

No 1992. gada 1. janvāra līdz 2000. gada 31. augustam

No 2000. gada 1. septembra līdz 2009. gada 31. augustam

No 2009. gada 1. septembra

10 ballu atzīme

5 ballu atzīme

Trešā (augstākā) pakāpe

III B

C2

10

5

 

III A

C1

9

5

Otrā (vidējā) pakāpe

II B

B2

7

4

 

II A

B1

6

4

 

 

 

 

 

 

1.14. Ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, piesakoties studiju programmās ar angļu, vācu, franču, spāņu vai itāliešu studiju valodu, nepieciešams apliecināt attiecīgās valodas prasmi ar
1.15. punktā minēto starptautisko valodu testu rezultātiem, izņemot gadījumus, kad attiecīgā valoda ir dzimtā valoda un/vai vidējā izglītība iegūta attiecīgajā valodā (angļu valodā – ASV, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Lielbritānijā, Skotijā un Īrijā). Studentu servisu departamentam sadarbībā ar studiju programmas pārstāvjiem ir tiesības izvērtēt citus iesniegtos valodas prasmi apliecinošos dokumentus un lemt par to atzīšanu vai noteikt papildu valodas pārbaudi.

1.15. Valodas prasmi ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, apliecina šādi starptautisku valodas testu rezultāti:

1.15.1. angļu valodu:

1.15.1.1. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based vismaz 80 punkti;

1.15.1.2. International English Language Testing System (IELTS) vismaz 5,5 punkti;

1.15.1.3. Cambridge English: Proficiency (CPE) jebkurš līmenis;

1.15.1.4. Cambridge English: Advanced (CAE) jebkurš līmenis;

1.15.1.5. Cambridge English: First (FCE) – B;

1.15.1.6. Pearson Test of English (PTE) General vismaz B2;

1.15.1.7. apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm;

1.15.2. vācu valodu:

1.15.2.1. Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz 2. pakāpe;

1.15.2.2. Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) vismaz 2. pakāpe;

1.15.2.3. Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) vismaz 4. pakāpe visās daļās;

1.15.2.4. Goethe – Zertifikat vismaz B2;

1.15.2.5. apliecinājums par vācu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm;

1.15.3. franču valodu:

1.15.3.1. Diplôme d'études en langue française (DELF) B2;

1.15.3.2. Diplôme approfondi de langue française (DALF) vismaz C1;

1.15.3.3. Test de connaissance du français (TCF) vismaz 400 punkti;

1.15.3.4. Test d’Evaluation du Français (TEF) vismaz 541 punkts;

1.15.3.5. apliecinājums par franču valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm;

1.15.4. spāņu valodu:

1.15.4.1. DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) vismaz B2;

1.15.4.2. apliecinājums par spāņu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm;

1.15.5. itāliešu valodu:

1.15.5.1. CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Universita per Stranieri di Siena) vismaz B2;

1.15.5.2. CELI (Certificati di Conoscenza della Lingua Italiana (Perugia)) vismaz B2;

1.15.5.3. PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) vismaz B2;

1.15.5.4. apliecinājums par itāliešu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm.

1.16. Ja nav noteikts citādi, tad studiju valoda studiju programmās ir latviešu valoda.