Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Kultūras un sociālā antropoloģija - bakalaura studiju programma

Studiju virziens
Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
Fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds antropoloģijā
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Akreditācijas termiņš
26.06.2013 - 25.06.2019
Programmas direktors
Aivita Putniņa
Programmas apjoms
120 KP jeb 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2018.rudens semestrī
budžeta vietas - 7
2018.rudens semestrī
maksas vietas - 50
minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma
Studiju valoda
Latviešu, Angļu
Programmas anotācija
Antropoloģija ir zinātne par cilvēku tā radītās kultūras un sociālo formu daudzveidībā. Antropoloģijas popularitāte pēdējās skaidrojama gan ar attālumu sarukšanu pasaulē, cilvēku migrāciju un intensīvu dažādu kultūru kontaktu, gan ar atskārsmi par šķietami pazīstamās vietējās sabiedrības iekšējo dažādību.
 
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte piedāvā Latvijā pirmo un šobrīd vienīgo bakalaura studiju programmu Kultūras un sociālajā antropoloģijā. Lai pētītu sabiedrību, antropologi apgūst pētniecības metodes un pieejas (teoriju). Studenti mācās organizēt pētniecību, runāt ar cilvēkiem jeb pētījuma dalībniekiem, atlasīt un izmantot citu vizuālu un audiālu informāciju, šo informāciju datēt un analizēt. Studenti padziļināti apgūst vairākas antropoloģijas jomas - politikas, ekonomikas, kultūras procesu antropoloģiju ar īpašu fokusu uz Baltijas reģionu, jo šīs ir jomas, kas Latvijas tautsaimniecībā prasīs izpēti un antropoloģisku tulkošanu.
 
Kopš 2014. gada studijas pamatā notiek angļu valodā, atverot programmu ārzemju studentiem. Vienlaicīgi studentiem tiek piedāvāta iespēja universitātes pamata un brīvās izvēles kursus apgūt latviski. Latviski iespējams izstrādāt arī studiju darbus.
 
Studiju laikā studentiem ir iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes tautsaimniecībai nozīmīgu pētījjumu veikšanā un publiskošanā, kas tiek organizēti sadarbībā ar LU Fondu un partneriem.
 
Plašākai informācijai skatīt mājas lapu.
 
Programmas mērķis un uzdevumi
Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt humanitāro zinātņu bakalaura grādu antropoloģijā ar specializāciju Baltijas reģionā, kā arī sagatavot konkurētspējīgus kultūras un sociālās antropoloģijas speciālistus, kas spētu orientēties antropoloģijas nozares pamatnostādnēs, patstāvīgi spētu veikt praktisku kādas sociālās un
kultūras problēmas izpēti un asistētu pētnieciskajā darbā.

Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura programmas uzdevumi:
 • sniegt akadēmiskās rakstības un elektroniskās saziņas prasmes;
 • sniegt akadēmiskas zināšanas kultūras un sociālajā antropoloģijā bakalaura kvalifikācijai atbilstošā līmenī, nodrošinot zināšanas antropoloģijas teorijās, pētnieciskajos pamata un specializētajos virzienos ar uzsvaru uz Baltijas reģionu, kā arī pētniecības metodēs, lauka darbā un pētījuma ētikā;
 • sagatavot kultūras un sociālās antropoloģijas speciālistus, kuri prot izmantot iegūtās teorētiskās, metodoloģiskās un faktoloģiskās zināšanas, prasmes un iemaņas profesionālām un pētnieciskām darbībām valsts, nevalstiskajā sektorā un
 • uzņēmējdarbībā Baltijas reģionā;
 • attīstīt un pilnveidot prasmes, zināšanas un kompetences sabiedrisko un kultūras procesu, pētniecisko problēmu aprakstīšanā, novērtēšanā un analīzē, pielietojot atbilstošas pētījumu metodes, datu ievākšanu, apstrādi, analīzi un interpretāciju un spējot akadēmiski saprotami pasniegt pētījuma pieteikumu, iegūtos izpētes rezultātus un secinājumus;
 • attīstīt praktisko pieredzi zinātniskā un pētnieciskā darba veikšanā individuāli un kolektīvi, attīstot spēju veidot slēdzienus un formulēt izmantoto argumentāciju, kritiski izvērtējot pētniecisko atbildību, īstenojot ētisku attieksmi pret informantiem un kolēģiem, kā arī izmantojot kritisku un analītisku domāšanu;
 • attīstīt izglītības patstāvīgai pilnveidošanai nepieciešamās prasmes, uzņēmību un atbildību, atjaunojot zināšanas ar tālākizglītības un mūžizglītības palīdzību, kā arī profesionāli pilnveidojoties.
Programmas studiju rezultāti
Zināšanas:
 • akadēmiskajā rakstībā un interneta lietošanas etiķetē;
 • sociālās antropoloģijas klasisikajās un mūsdienu teorijās;
 • šādos antropoloģijas pamatvirzienos ar uzsvaru uz Baltijas reģionu:
  • politikas antropoloģijā;
  •  ekonomikas antropoloģijā;
  • reliģijas antropoloģijā;
  • radniecības antropoloģijā;
  • kultūras procesu antropoloģijā.
 • pētījuma un pētnieka ētikā;
 • antropoloģijas pētījumu metodēs;
 • lauka darbā;
 • specializētām zināšanām divos no piedāvātajiem pieciem studiju virziena moduļiem:
  • politikā un pārvaldībā;
  • ekonomikā un uzņēmējdarbībā;
  • reliģijā;
  • kultūrā un sabiedrībā;
  • pētniecības metodēs.
Spēja pielietot zināšanas:
Izmantojot iegūtās teorētiskās, metodoloģiskās un faktoloģiskās zināšanas, prasmes un iemaņas:
 • turpināt tālākas studijas;
 • veidot profesionālu karjeru uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē, starptautiskās institūcijās un nevalstiskajā sektorā;
 • pielietot antropoloģijas zināšanas un kompteneces valsts pārvaldības, pilsoniskās sabiedrības un uzņēmējdarbības jautājumu risināšanā;
 • veidot praktisko pieredzi zinātniskā un pētnieciskā darba veikšanā individuāli un kolektīvi;
 • sniegt zināšanas LU akadēmiskajā darbā un pētniecībā;
 • veikt profesionālās un pētnieciskās darbības visā Baltijas reģionā;
 • izmantot jaunākās apmācības tehnoloģijas, kas ļauj izmantot tālākizglītības iespējas.
Analīzes, sintēzes un novērtēšanas prasmes:
 • pārvaldīt, atlasīt, apgūt un analizēt speciālo zinātnisko literatūru;
 • pielietot teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, lai identificētu, analizētu, interpretētu un risinātu pētnieciskās problēmas, tajā skaitā valsts, nevalstiskajā sektorā un uzņēmējdarbībā;
 • veidot slēdzienus un spēt formulēt to tapšanā izmantoto argumentāciju;
 • patstāvīgi noformēt, plānot un veikt antropoloģisko pētījumu un analizēt iegūtos datus;
 • pārvaldīt antropoloģijā pielietojamo pētniecisko instrumentāriju;
 • nodibināt saikni ar informantiem;
 • kritiski izvērtēt pētniecisko atbildību;
 • īstenot ētisku attieksmi pret informantiem un kolēģiem;
 • izmantot kritisku un analītisku domāšanu;
 • izvēloties un pielietojot atbilstošas metodes, datu ievākšanu, apstrādi, analīzi un interpretāciju, aprakstīt, novērtēt un analizēt sabiedriskos un kultūras procesus.
Komunikācijas prasmes:
 • pārvaldīt akadēmiskās rakstības un komunikācijas pamatprasmes – orientēties akadēmiskajā procesā, īstenot un veicināt akadēmiskās ētikas principu pielietošanu;
 • pārzināt latviešu/akadēmiskās valodas kultūru un interneta lietošanas etiķeti;
 • akadēmiski saprotami pasniegt pētījuma pieteikumu, iegūtos izpētes rezultātus un secinājumus.
Tālākās izglītības prasmes:
Attīstot izglītības patstāvīgai pilnveidošanai nepieciešamās prasmes, uzņēmību un atbildību:
 • regulāri atjaunot zināšanas ar tālākizglītības un mūžizglītības palīdzību;
 • profesionāli pilnveidoties.
Citas vispārējās prasmes:
 • darboties radoši;
 • strādāt starpdisciplinārās komandās;
 • strādāt dinamiski, izmantojot virtuālās saziņas priekšrocības;
 • izmantot dažādas grupu darba prasmes.
Darba iespējas
Antropoloģijas programma veido ne tikai akadēmiski izglītotus antropologus, bet noder arī kā pirmais vai tālākais pakāpiens attīstībā, sniedzot mācīšanās un dzīves prasmes, ko varēs izmantot gan uzņēmējdarbībā, gan darbā valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi:
vidējās izglītības dokumentā jābūt vismaz viduvējam (ne zemākam par 5) vērtējumam angļu valodā

Nosacījumi personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs:
1) uzrādot latviešu valodas apliecinājumu saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu, var pretendēt uz budžeta un maksas studiju vietu. Konkursa vērtējums tiek aprēķināts pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta. Neuzrādot latviešu valodas apliecinājumu, var pretendēt uz maksas studiju vietu (konkursa vērtējums netiek aprēķināts);
2) angļu valodas prasme, kuru apliecina sekmīgs vērtējums angļu valodā vidējās izglītības dokumentā, izņemot gadījumus, kad vidējā izglītība iegūta angļu valodā.
Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (5 x 100 = 500)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (1 x 100 = 100) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1 x 100 = 100) + valodas lietojums (1 x 100 = 100) + rakstīšana (1 x 100 = 100))

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
  vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (40 x 10 = 400) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)
Kontaktinformācija
Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a
Programmas direktore asoc.prof. Aivita Putniņa, e-pasts: aivita.putnina@lu.lv,
Studiju metodiķe Māra Neikena, e-pasts: mara.neikena@lu.lv, tālr. 67034915

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Kultūras un sociālā antropoloģija
120
Obligātie kursi
70
LU pamatstudiju modulis
10
Filz1010 Filozofija Eksāmens 2
SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
Filz2007 Kultūras teorija un vēsture Eksāmens 2
Valo1568 Latviešu zinātnes valodas un terminoloģijas pamati Eksāmens 2
VadZ1023 Uzņēmējdarbības pamati Eksāmens 2
Obligātā daļa
50
Antr2003 Antropoloģijas lauka darbs I Eksāmens 6
Antr3001 Bakalaura darba seminārs Eksāmens 2
Antr2005 Ekonomikas antropoloģija Eksāmens 4
Antr1004 Ievads antropoloģijas metodēs Eksāmens 4
Antr1001 Ievads antropoloģijas pētījumos Eksāmens 2
Antr1029 Ievads bioloģiskajā antropoloģijā Eksāmens 4
Antr1002 Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā Eksāmens 4
Antr1003 Klasiskās antropoloģijas teorijas Eksāmens 2
Antr2026 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā Eksāmens 4
Antr2001 Mūsdienu antropoloģijas teorijas Eksāmens 4
Antr2006 Politikas antropoloģija Eksāmens 4
Antr2002 Pētījuma ētika Eksāmens 2
Antr2004 Radniecības antropoloģija Eksāmens 4
Antr1006 Reliģijas un rituāla antropoloģija Eksāmens 4
Gala pārbaudījums
10
AntrN000 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi
44
Antr1033 Antropoloģijas skatījums uz ēdienu Eksāmens 4
Antr1008 Attīstības antropoloģija Eksāmens 4
Antr1009 Biogrāfiskā pieeja sociālajās zinātnēs Eksāmens 2
Antr2000 Cilvēkdrošība un antropoloģija Eksāmens 2
Antr1031 Dzīvnieki antropoloģijā Eksāmens 2
Antr2007 Etniskās kopienas Eksāmens 4
Antr1010 Ievads antīkajā pasaulē Eksāmens 4
Antr1032 Ievads maņu un kustību antropoloģijā Eksāmens 2
Antr1034 Ievads mākslas antropoloģijā Eksāmens 2
Antr3004 Ievads performances antropoloģijā Eksāmens 2
Antr2027 Ievads pilsētas etnogrāfijā Eksāmens 4
Antr3003 Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Eksāmens 4
SDSK3005 Ievads Āzijas reliģiju pētniecībā II Eksāmens 4
Antr1030 Lietu antropoloģija Eksāmens 4
Antr1023 Mobilitātes antropoloģija Eksāmens 4
Antr3005 Morāles antropoloģija Eksāmens 4
Antr2025 Muzeja antropoloģija Eksāmens 4
MākZ1006 Pasaules tautu mūzika I Eksāmens 2
MākZ2001 Pasaules tautu mūzika II Eksāmens 2
Valo1552 Plašsaziņas līdzekļu diskurss Eksāmens 2
Antr1027 Praktiskā pētniecība Eksāmens 4
Antr2019 Praktiskā pētniecība I Eksāmens 4
Antr1011 Seksualitāte un dzimte antropoloģijā Eksāmens 4
Antr2009 Uzņēmējdarbības antropoloģija: Skandināvu uzņēmējdarbība Baltijas reģionā Eksāmens 4
Antr3000 Vides antropoloģija Eksāmens 2
Antr1024 Āzijas etnogrāfija I Eksāmens 4
Antr2023 Āzijas etnogrāfija II Eksāmens 4
Antr2013 Ķermeņa un medicīnas antropoloģija Eksāmens 4
Brīvās izvēles kursi
6

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Antropoloģija
EKI līmenis
6
Programmas praktiskā īstenošana
Visi studiju kursi izmanto daudzveidīgas apmācības metodes, attīstot gan studentu analītiskās domāšanas, gan argumentēšanas, akadēmiskās rakstības un mutvārdu prezentācijas prasmes. Programmas docētāji ir izveidojuši neformālu darba grupu radošu apmācības metožu ieviešanai.
      Visi antropoloģijas specializācijas kursi tiek attīstīti e-vidē, izmantojot Moodle sniegtās iespējas gan zināšanu pārbaudei, gan patstāvīgām studijām, gan diskusijām reālajā un virtuālajā vidē, gan kolektīvajam darbam, izmantojot Wiki instrumentus (e-universitātes piedāvātie e-studiju risinājumi). Studentu rīcībā ir datorklase, datori pieejami arī fakultātes Humanitārajā lasītavā, bezvadu internets ir pieejams visā fakultātes ēkā.
      Programmas docētāji ir aktīvi pētnieki Latvijas un starptautiskos projektos. Projektos gūtā pieredze tiek nodota studentiem, nodrošinot pieeju darba materiāliem un datu bāzēm. Piemēram, ESF fonda līdzfinansētajā projektā “Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā” gūtā pieredze tiek ieguldīta kursos Biotehnoloģijas un sabiedrība, ESF fonda līdzfinansētais projekts “Savs katiņš, savs stūrītis zemes” stiprina ekonomikas antropoloģijas kursus. Projekti dod iespēju studentiem asistēt pētījumā un attīstīt individuālus pētījumus docētāju vadītajos virzienos, nostiprina un attīsta metožu un analīzes iemaņas, strādājot ar reāliem lauka datiem.
      Programmas struktūras veidošanā nozīmīgu vietu ieņem programmas veidotāju prognozētās patreizējās darba tirgus un Rietumu kultūras attīstības tendences. Būtiski ir studentus apmācīt nevis statiskā priekšmetā, bet gan sniegt akadēmisko zināšanu pamatus studenta tālākai zinātniskai, praktiskai un radošai darbībai. Darba tirgū ir pieprasītas elastīgas zināšanas, ko nodrošina spēja tās ātri apgūt un sistemātisks paradums sekot līdzi nozares attīstībai. Studenti ir iedrošināti iesaistīties Latvijas Antropologu biedrības darbībā, sekojot līdzi jaunākajām tendencēm un pētījumiem nozarē LU un citu augstskolu organizētās konferencēs, veidot kontaktus ar Latvijas antropologiem un Latvijā strādājošiem ārvalstu antropologiem.
      ERASMUS apmaiņas programma nodrošina studentu un pasniedzēju apmaiņu ar Tallinas Universitāti, Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Kopenhāgenas, Barselonas universitātēm.
Vērtēšanas sistēma
Galvenās novērtēšanas formas ir studiju kursu pārbaudījumi. Pārbaudījumi ir divu veidu – (A) starppārbaudījumi un (B) studiju kursu noslēguma pārbaudījumi. Starppārbaudījumu veidi ir:
 • kontroldarbs;
 • patstāvīgais darbs, praktiskais darbs, ziņojums, referāts vai
 • cits darba veids atbilstoši kursa specifikai.
Starppārbaudījumu skaits un veids ir noteikts studiju kursa aprakstā. To skaits, veids un saturs nemainās, ja studiju kursā ir vairākas grupas. Katra studiju kursa noslēgumā ir studiju kursa noslēguma pārbaudījums. Tas var būt divējādas formas:
 • eksāmens vai
 • aizstāvēšana - kursa darba aizstāvēšana 4.semestrī un bakalaura darba aizstāvēšana programmas noslēgumā.
Pārbaudījuma formas ir:
 • rakstisks pārbaudījums, kurā mācībspēks vērtē studējošā rakstveidā vai e-vidē izpildītu pārbaudījuma uzdevumu;
 • mutvārdu pārbaudījums, kurā vērtē studējošā mutiskās atbildes un skaidrojumus;
 • kombinēts pārbaudījums, kurā vērtē gan studējošā mutiskās atbildes, gan rakstveidā izpildītus uzdevumus. Mutvārdu un rakstveida daļu īpatsvars pārbaudījumā tiek noteikts studiju kursu aprakstā.
Studiju kursa apguves kopējo vērtējumu veido:
 • starppārbaudījumu kopējais vērtējums – ne mazāk kā 50% no kopējā vērtējuma;
 • eksāmenā iegūtais vērtējums – ne mazāk kā 10% no kopējā vērtējuma. Eksāmena kārtošana ir obligāta prasība, lai iegūtu kredītpunktus pr studiju kursa apguvi.
 • studiju kursa apguves vērtējumu aprēķina LU centralizētajā sekmju reģistrēšanas sistēmā pēc kursa noteiktā algoritma, ņemot vērā starppārbaudījumos un eksāmenā iegūtos vērtējumus, un reģistrē pārbaudījuma protokolā.
Kursa aprakstos ir norādītas katra atsevišķa kursa prasības, mērķi, apgūstamās zināšanas un prasmes. Atbilstoši katra kursa profilam pasniedzējs definē katra pārbaudes veida īpatsvaru kursā, nostiprinot to kursa aprakstā un kursa sākumā mutiski izskaidrojot studentiem pārbaudes formas un termiņus, prasības, kas studentam jāizpilda, lai varētu sekmīgi apgūt konkrēto kursu un nokārtot pārbaudījumu, nosaka pārbaudījuma formu, tā izpildes veidus (mutvārdos, rakstveidā, u.tml.) un piedāvātos pārbaudījuma kārtošanas termiņus.
      Neizturētu pārbaudījumu drīkst atkārtot kārtējās sesijas laikā, ja to pieļauj kursa specifika. Mācībspēks, kurš vada šī kursa apguvi, ir tiesīgs pieprasīt atkārtotu pierakstīšanos uz studiju kursa apgūšanu. Mācībspēka lēmumu apstiprina studiju programmas padome. Ja students nav varējis nokārtot visus plānotos pārbaudījumus, ar studiju programmas direktora atļauju ir iespējama to pārcelšana uz nākamo semestri. Pārbaudījumu uzskata par izturētu, ja vērtējums 10 punktu sistēmā nav zemāks par 4 punktiem.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.