Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Programmēšana un datortīklu administrēšana - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Studiju virziens
Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Fakultāte
Datorikas fakultāte
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt bakalaura studiju programmās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās
Akreditācijas termiņš
22.08.2017 - 22.08.2023
Programmas apjoms
100 KP jeb 150 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
5 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2018.rudens semestrī
budžeta vietas - 40
2018.rudens semestrī
maksas vietas - 0
minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Programmas kopējais apjoms ir 100 kredītpunkti, ieskaitot praksi un kvalifikācijas darba izstrādi.

Studiju programmā ir divas apakšprogrammas:
PI – programmatūras inženierija,
IT – informācijas tehnoloģijas.

Tiek nodrošināta moduļu apguve – klasiskā programmēšana, speciālā programmēšana, algoritmi, programmatūras izstrāde, datoru aparatūra, datoru tīkli, operētājsistēmas, datu bāzes, datorzinātnes matemātiskie pamati, vizuālās informācijas apstrāde, klasiskā matemātika, speciālā matemātika, vispārizglītojošie kursi, studiju darbi un prakses.

Studiju programmā A daļā paredzēts apgūt 60 kredītpunktus, B daļā 14 kredītpunktus, prakse IT organizācijās –18 kredītpunkti, kvalifikācijas darbs 8 kredītpunkti.
A daļā apgūstamie studiju kursi ir Algebra, Algoritmi un programmēšana, Analītiskā ģeometrija, Automātu teorija, Civilā aizsardzība, Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati I, Datoru tīkli I un ieskats nozarē, Datu bāzes un informācijas sistēmu pamati, Diskrētā matemātika I, Diskrētā matemātika II, Ekonomikas teorijas pamati, Formālās gramatikas, Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums, Matemātiskā analīze I, Matemātiskā loģika, Operētājsistēmas, Programmatūras izstrādes pamati, Programminženierija, Tīmekļa tehnoloģijas I, Tīmekļa tehnoloģijas II, Uzņēmējdarbības pamati, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Vides aizsardzība.

Programmas absolvents var iesaistīties darba tirgū vai arī turpināt studijas datorzinātņu bakalaura programmā no 6. studiju semestra (vai no 8. semestra – NLK gadījumā).
Programmas kvalitāti lielā mērā nodrošina arī nozares profesionāļu nozīmīgā iesaiste programmas realizācijā, jo, vērtējot praksi un kvalifikācijas darbu, tieši viņi dod būtiskāko novērtējumu studentiem un līdz ar to arī netieši programmai kopumā.
 
Sadarbība ar Degendorfas Tehnisko augstskolu, Vismāras Tehnisko augstskolu Vācijā, Bocenes-Bolcano Brīvo universitāti Itālijā, Briseles Brīvo universitāti Beļģijā, Blekinges Tehnisko augstskolu Zviedrijā, Ālborgas Universitāti Dānijā, Granadas Universitāti Spānijā un Fafes Tehnoloģisko augstskolu Portugālē.
Programmas mērķis un uzdevumi
Studiju programmas mērķis ir divu ar pusi gadu laikā sagatavot IKT industrijā strādāt varošus speciālistus, kas ir gatavi apgūt jaunas tehnoloģijas strauji mainīgā vidē un var piedalīties:
1. lietojumprogrammu un informācijas sistēmu izstrādē (apakšprogrammai PI),
2. datoru tīklu izveidē un datoru tīklu un datoru sistēmu administrēšanā (apakšprogrammai IT).
 
Izvirzītā mērķa sasniegšanai ir jāveic šādi uzdevumi:
1. sniegt teorētiskās zināšanas gan datorikas matemātiskajos pamatos, gan programmatūras izstrādes, datortīklu un citās informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī IKT nozares standartos un uzņēmējdarbības pamatos;
2. veidot prasmes programmatūras izstrādē, datortīklu konfigurēšanā, sistēmu dokumentēšanā un citās IKT aktivitātēs, kā arī grupas darbā un savstarpējā komunikācijā atbilstoši labajai praksei;
3. sniegt speciālistiem tādu akadēmisku un teorētisku bāzi, lai tiem būtu gan motivācija, gan iespējas turpināt studijas bakalaura studiju programmā.
Programmas studiju rezultāti
Pamata zināšanas un prasmes
Programmētāja kvalifikāciju ieguvušās personas spēj: lietot operētājsistēmas, lietot teksta un grafikas redaktorus u.c. biroja lietojumprogrammas, konfigurēt darba vietu un darba rīkus, lietot programmatūras izstrādes rīkus, lietot informācijas  tehnoloģijas nozares standartus.

Analīze un projektēšana
Programmētāja kvalifikāciju ieguvušās personas spēj: analizēt ieejas un izejas datus, lasīt un saprast programmatūras prasību specifikāciju, izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus līdzekļus, lasīt un saprast programmatūras projektējuma aprakstus, lasīt un saprast uzturamās sistēmas dokumentāciju un kodu, lasīt un saprast datu konceptuālo modeli un veidot datubāzes fizisko modeli, projektēt, veidojot realizācijas modeli (klašu un funkciju hierarhiju) un konstruējot un aprakstot algoritmus.

Kodēšana, testēšana un ieviešana
Programmētāja kvalifikāciju ieguvušās personas spēj: ģenerēt, rakstīt programmas kodu saskaņā ar projektējumu un kodēšanas vadlīnijām un apstrādājot un realizējot izmaiņu pieprasījumus un problēmu ziņojumus, kodēt, lasot un analizējot svešus programmu tekstus, atkļūdot programmas un veikt vienībtestēšanu, sagatavot un izpildīt programmatūras testpiemērus, uzturēt programmatūru, veicot izmaiņu ietekmes analīzi, izmaiņas programmatūrā un uzturamās programmatūras  konfigurācijas pārvaldību, sistematizējot uzturēšanas gaitā uzkrāto atbalsta informāciju.

Darba organizācija un plānošana
Programmētāja kvalifikāciju ieguvušās personas spēj: prognozēt darba uzdevuma darbietilpību un izpildes laiku, veikt individuālā darba plānošanu un kontroli, strādāt komandā, sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā, ievērot darba tiesisko attiecību normas, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
Darba iespējas
Pēc studiju programmas beigšanas studentiem nebūs problēmas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.
 
 
Pēc LU diploma un profesionālās kvalifikācijas iegūšanas ir iespēja bez konkursa turpināt studijas Datorzinātņu bakalaura studiju programmas 6.semestrī.
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātika

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
 
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības:
Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences informātikas sekcijas vai matemātikas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2017. un 2018. gadā; atklātās matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2017. un 2018. gadā; LU DF un SZF kopīgi rīkotā radošā konkursa „Izveido savu mājaslapu” 1. – 3. vietas ieguvējiem 2018. gadā
Konkursa aprēķina formulas
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)
Kontaktinformācija
Datorikas fakultāte, Rīgā, Raiņa bulv. 19
Studiju programmas direktors asoc.prof. Jānis Zuters, tālr. 67034506, e-pasts: janis.zuters@lu.lv
Vecākā metodiķe: ​Ārija Sproģe, tālrunis: 67034505, e-pasts:arija.sproge@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Programmēšana un datortīklu administrēšana
100
Obligātie kursi
86
Vispārizglītojošie kursi
22
Mate1009 Algebra Eksāmens 2
Mate2005 Analītiskā ģeometrija Eksāmens 2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Eksāmens 1
DatZ1143 Diskrētā matemātika datoriķiem Eksāmens 4
Ekon1006 Ekonomikas teorijas pamati Eksāmens 2
VadZ1091 Ievads uzņēmējdarbībā Eksāmens 4
SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
Mate1014 Matemātiskā analīze I Eksāmens 2
Mate2012 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika Eksāmens 2
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Nozares teorētiskie pamatkursi
38
DatZ1165 Algoritmi un programmēšana Eksāmens 6
DatZ1037 Automātu teorija Eksāmens 2
DatZ1164 Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati I Eksāmens 3
DatZ1172 Datoru tīkli I un ieskats nozarē Eksāmens 3
DatZ1139 Datu bāzes un informācijas sistēmu pamati Eksāmens 3
DatZ2029 Formālās gramatikas Eksāmens 2
Mate3044 Matemātiskā loģika Eksāmens 2
DatZ1053 Operētājsistēmas Eksāmens 2
DatZ1166 Programmatūras izstrādes pamati Eksāmens 5
DatZ2072 Programminženierija Eksāmens 6
DatZ1031 Tīmekļa tehnoloģijas I Eksāmens 2
DatZ2019 Tīmekļa tehnoloģijas II Eksāmens 2
Prakse
18
DatZR003 Prakse Prakse 18
Valsts pārbaudījums
8
DatZN009 Kvalifikācijas darbs programmēšanā un datortīklu administrēšanā Eksāmens 8
Ierobežotās izvēles kursi
14
Informācijas tehnoloģijas
14
Informācijas tehnoloģijas - obligātā
6
DatZ2159 Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati II Eksāmens 2
DatZ1039 Datoru tīkli II Eksāmens 2
DatZ2076 Datoru tīklu administrēšana Eksāmens 2
Informācijas tehnoloģijas - izvēles
8
DatZ2024 Biroja informācijas sistēmas Eksāmens 2
DatZ3029 Cilvēka-datora saskarne Eksāmens 2
DatZ2159 Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati II Eksāmens 2
DatZ1039 Datoru tīkli II Eksāmens 2
DatZ2076 Datoru tīklu administrēšana Eksāmens 2
DatZ3045 Datu bāzes II Eksāmens 2
DatZ3168 Datu struktūras un algoritmi Eksāmens 4
Mate1005 Grafu teorijas elementi Eksāmens 2
DatZ1091 Lietotņu izstrāde .NET vidē Eksāmens 2
Mate1015 Lineārā algebra I Eksāmens 2
DatZ3122 Linux sistēmas programmēšana Eksāmens 4
Mate2004 Matemātiskā analīze II Eksāmens 2
Valo2335 Nozares angļu valoda datorzinātnē Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
DatZ3038 Programmatūras testēšana Eksāmens 2
DatZ2036 Specseminārs II Eksāmens 2
DatZ3056 Specseminārs III Eksāmens 2
Programmatūras inženierija
14
Programmatūras inženierija - izvēles
14
DatZ2024 Biroja informācijas sistēmas Eksāmens 2
DatZ3029 Cilvēka-datora saskarne Eksāmens 2
DatZ2076 Datoru tīklu administrēšana Eksāmens 2
DatZ3045 Datu bāzes II Eksāmens 2
DatZ3168 Datu struktūras un algoritmi Eksāmens 4
Mate1005 Grafu teorijas elementi Eksāmens 2
DatZ1091 Lietotņu izstrāde .NET vidē Eksāmens 2
Mate1015 Lineārā algebra I Eksāmens 2
DatZ3122 Linux sistēmas programmēšana Eksāmens 4
Mate2004 Matemātiskā analīze II Eksāmens 2
Valo2335 Nozares angļu valoda datorzinātnē Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
DatZ3038 Programmatūras testēšana Eksāmens 2
DatZ2036 Specseminārs II Eksāmens 2
DatZ3056 Specseminārs III Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Datorzinātne
EKI līmenis
5
Programmas praktiskā īstenošana
 
Studiju programma tiek īstenota latviešu valodā. Programmas realizācijā tiek ievērotas LU nostādnes veicināt Latvijas Universitātes personāla un studējošo latviešu valodas kā valsts valodas un angļu valodas kā starptautiski atzītas zinātniskās komunikācijas valodas prasmes, kas nodrošina absolventiem plašākas sadarbības iespējas.
Studiju pamatvaloda ir latviešu valoda, tomēr pietiekama maksas studentu apjoma gadījumā pirmajā gadā spējam nodrošināt studijas arī angļu valodā, ko praktiski jau esam realizējuši 2016./2017. studiju gada rudens semestrī. Angļu valodā runājošiem studentiem pieejamie kursi ir:

1. Algoritmi un programmēšana (Algorithms and programming)
2. Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati I (Computer Architecture and computer engineering fundamentals I)
3. Datoru tīkli I un ieskats nozarē (Computer networks I and insight into industry)
4. Diskrētā matemātika I (Discrete mathematics I)
5. Diskrētā matemātika II (Discrete Mathematics II)
6. Operētājsistēmas (Operating System)
7. Tīmekļa tehnoloģijas I (Web Technologies I)
8. Algebra (Algebra)
9. Datu bāzes un informācijas sistēmu pamati (Databases and Information Systems Fundamentals)
10. Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums (Internet, Netiquette And The Legal Regulation)
11. Matemātiskā analīze I (Calculus I)
12. Programmatūras izstrādes pamati (Software development fundamentals)
13. Tīmekļa tehnoloģijas II (Web Technologies II)
14. Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I (Practical Latvian for International Students I)

Kvalitatīvu zināšanu ieguvei tiek izmantotas dažādas studiju formas un metodes. Studiju programmās tiek izmantotas visas tradicionālās pasniegšanas metodes – lekcijas, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi, tostarp arī individuālais un grupu darbs. Īpaši jāuzsver studentu kolektīvais darbs, kad līdzīgi kā IT uzņēmumos tiek veidotas projekta izstrādes grupas no 3-5 studentiem. Tādejādi studenti mācās darboties komandās, kas IT industrijā ir īpaši nozīmīgi.
 
Papildus tradicionālajām nozīmīgas studiju formas ir 4 mēnešu ražošanas prakse, kas studentu jau studiju laikā iekļauj IT uzņēmumu ražošanas vidē un līdz ar to garantē programmas absolventa gatavību praktiskam darbam uzreiz pēc diploma iegūšanas, kā arī kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana, kas pierāda absolventa spēju atrisināt netriviālu praktisku uzdevumu programmēšanas vai datortīklu administrēšanas jomā. Būtiski paplašināta studentu e-apmācība. Visu studiju kursu mācību materiāli ir pieejami MOODLE e-vidē. Daudzos kursos arī mācību procesa organizācija, ieskaitot kontroldarbus un testus, balstās uz e-vidi. Studentu aptauja liecina, ka studenti augsti vērtē e-mācīšanās iespējas.
 
Tomēr, balstoties uz vairāku kursu pasniegšanas pieredzi un studentu aptaujām, pagaidām uzskatām, ka visu studiju īstenošanu nav lietderīgi pārcelt uz e-vidi. Tiešais kontakts ar pieredzējušu IT speciālistu pagaidām nav aizvietojams ar jaunajām apmācības tehnoloģijām. Pāriet uz patstāvīgām studijām bez pasniedzēju klātbūtnes joprojām nav iespējams studentu vājo angļu valodas zināšanu un patstāvīgā darba iemaņu trūkuma dēļ, turklāt ir arī subjektīvi pedagoģiski faktori, kas ir par labu klātienes nodarbību saglabāšanai.
Vērtēšanas sistēma
Vērtēšanas vispārējie principi
Studiju rezultāti studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar LU Senāta pieņemtajiem nolikumiem. Katra pasniedzēja pienākums ir kursa ievadlekcijā precīzi definēt savas prasības un vērtēšanas kritērijus. Prasības kursa sekmīgai nokārtošanai
un vērtēšanas kritēriji ir definēti arī LUIS pieejamajos studiju kursu aprakstos; prasības un vērtēšana ir kursa apraksta sastāvdaļa.

Atkarībā no kursa specifikas Datorikas fakultātes pasniedzēji plaši izmanto tiem atļautās brīvības studiju rezultātu vērtēšanā. Ir sastopami 4 galvenie studiju rezultātu vērtēšanas varianti:

1. regulāri par lekcijās aplūkotām tēmām tiek uzdoti “īsie” kontroldarbi, kuru rezultāti iespaido gala vērtējumu;
2. tiek uzdoti 1-2 “lielie” kontroldarbi, kuri sastāda daļu, piemēram, 10% no gala vērtējuma;
3. semestra laikā tiek uzdoti 2-4 patstāvīgi risināmi uzdevumi, kurus studenti iesniedz pasniedzējam pārbaudei; risinājuma kvalitāte un izpildes termiņš iespaido gala vērtējumu tādā mērā, kā noteikts kursa aprakstā;
4. students vai studentu grupa patstāvīgi izstrādā informācijas sistēmas projektu, realizē to un aizstāv pie datora, demonstrējot savu sistēmu pasniedzējam vai komisijai. (Projekta novērtējums sastāda, piemēram, kursā Programminženierija - 50% no gala vērtējuma).

Speciāla kārtība un kritēriji ir kvalifikācijas darba aizstāvēšanā, kas atbilst Profesionālās augstākās izglītības standartam. Kvalifikācijas darba aizstāvēšanas tehniskās nianses aprakstītas attiecīgi programmētāja un datorsistēmu un datortīklu
administratora profesiju standartos, bet galvenie kvalifikācijas darba vērtēšanas aspekti ir, ka gan recenzents, gan vismaz 50% no komisijas (ieskaitot vadītāju) ir IKT nozares pārstāvji, tādējādi nodrošinot novērtēšanu atbilstoši nozares profesionāļu prasībām un izpratnei par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Vērtēšanas metožu daudzveidību nosaka datorikas nozares specifika – sastopami teorētiska rakstura (matemātika) kursi ar tradicionāliem vērtēšanas principiem (iepriekš minētie varianti 1 un 2) un praktiska rakstura tehnoloģiju apguves kursi, kur jāvērtē praktiskas iemaņas konkrētā tehnoloģijā (varianti 3 un 4).

Novērtēšanas biežums
Novērtēšanas biežumu izvēlas katrs mācībspēks atbilstoši LU noteiktajām prasībām un docējamā kursa specifikai. Praktiska rakstura kursos (Programmēšana, Pamatalgoritmi, Programminženierija un citos) studentiem, kur tiek doti individuāli uzdevumi un kuru izpildi pasniedzējs pārbauda pie datora, pārbaudes notiek laboratorijas darbu ietvaros reizi 1-2 nedēļās. Teorētiska rakstura kursos (Matemātika, Automātu teorija un citos) “mazie” kontroldarbi ir gandrīz katrā nodarbībā, bet “lielie” kontroldarbi 1-2 reizes semestrī. Kursa gala pārbaudījumi (eksāmens), kā likums, tiek organizēts rakstiski. Konkrētais pārbaudījumu grafiks noteikts kursa apraksta.