Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Datorzinātnes - bakalaura studiju programma

Studiju virziens
Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Fakultāte
Datorikas fakultāte
Iegūstamais grāds
Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Akreditācijas termiņš
22.08.2017 - 21.08.2023
Programmas direktors
Laila Niedrīte
Programmas apjoms
160 KP jeb 240 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2018.rudens semestrī
budžeta vietas - 220
2018.rudens semestrī
maksas vietas - 0
minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Studiju programmā tiek piedāvāta arī iespēja studēt angļu valodas grupā. Angļu valodas grupai noteiktas 50 maksas studiju vietas.
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Studiju programma ieguvusi Eiropas kvalitātes zīmi

Latvijas Universitātes Datorzinātņu bakalaura programma ir viena no 38 līdzīgām programmām pasaulē, kuras ieguvušas Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīmi „Euro-Inf Label”, un programma ir starp tām 26 programmām, kuras kvalitātes zīmi ieguvušas uz maksimālo termiņu. 

Studiju programmā pastāv gan moduļi, gan specializācijas. Tiek nodrošinātas sešas specializācijas:
 • Datorzinātne
 • Informācijas tehnoloģijas
 • Informācijas sistēmas
 • Programmatūras inženierija
 • Datoru inženierija
 • Datorikas didaktika
   
Tiek realizēti šādi studiju moduļi – klasiskā programmēšana, speciālā programmēšana, algoritmi, programmatūras izstrāde, datoru aparatūra, datoru tīkli, operētājsistēmas, datu bāzes, datorzinātnes matemātiskie pamati, vizuālās informācijas apstrāde, klasiskā matemātika, speciālā matemātika, vispārizglītojošie kursi, studiju darbi un prakses, projektu vadība, modelēšana un specifikācijas. Specializācijas un moduļu apgūšana sākas ar 1. semestri.

Studiju programmā A daļā paredzēts apgūt kursus 96 kredītpunktu apjomā, B daļā 58 kredītpunktu apjomā, C daļā 6 kredītpunktu apjomā. A daļā apgūstamie studiju kursi ir Programmēšana, Datu struktūras un pamatalgoritmi, Datorsistēmu uzbūve, Datoru tīkli, Datu bāzes, Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums, Formālās gramatikas, Diskrētā matemātika, Matemātiskā analīze, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Matemātiskā loģika, Programmēšanas valodas, Automātu teorija, Algebra, Analītiskā ģeometrija, Algoritmu teorija, Modelēšanas pamati, Programminženierija, Operētājsistēmu koncepcijas, IT projektu pārvaldība, Mašīnorientētā programmēšana, Ekonomikas teorijas pamati, Uzņēmējdarbības pamati un Komunikācija un kognitīvās zinātnes.

Paredzēta prakse IT organizācijās.

Sadarbība ar Degendorfas Tehnisko augstskolu, Vismāras Tehnisko augstskolu Vācijā, Bocenes-Bolcano Brīvo universitāti Itālijā, Briseles Brīvo universitāti Beļģijā, Blekinges Tehnisko augstskolu Zviedrijā, Ālborgas Universitāti Dānijā, Granadas Universitāti Spānijā un Fafes Tehnoloģisko augstskolu Portugālē.
Programmas mērķis un uzdevumi
Datorzinātņu bakalaura akadēmiskās programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas spēj projektēt un izstrādāt sarežģītas lietojumprogrammas un informatīvās sistēmas.
Lai nodrošinātu bakalaura programmas mērķi, programma paredz šādus uzdevumus:
 1. sniegt pamatzināšanas datorikas nozarē kopumā un izvēlētajā studiju virzienā;
 2. sniegt pamatzināšanas matemātikā;
 3. sniegt zināšanas, attīstīt prasmes, kas nepieciešamas sarežģītu lietojumprogrammu un informatīvo sistēmu projektēšanai un izstrādei;
 4. attīstīt pirmās zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kas ļaus piedalīties pētnieciskos projektos, turpināt studijas maģistrantūrā;
 5. attīstīt prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgai izglītības turpināšanai, atjaunojot zināšanas un profesionāli pilnveidojoties. 
Programmas studiju rezultāti
Pēc sekmīgi izpildītas bakalaura studiju programmas bakalaura grāda ieguvējam/-ai ir jāpiemīt šādām kompetencēm:
Zināšanām:
 • pamatzināšanām datorikas nozarē kopumā;
 • pamatzināšanas matemātikā;
 • specializētām zināšanām, kas nepieciešamas sarežģītu lietojumprogrammu un informatīvo sistēmu projektēšanai un izstrādei;
 • specializētām zināšanām izvēlētajā studiju virzienā.
Spējai pielietot zināšanas, izmantojot iegūtās teorētiskās, metodoloģiskās un tehnoloģiskās zināšanas un prasmes:
 • turpināt tālākas studijas;
 • veidot profesionālu karjeru IKT nozares uzņēmumos, citos uzņēmumos un valsts pārvaldē;
 • piedalīties sarežģītu lietojumprogrammu un informatīvo sistēmu projektēšanā un izstrādē, izmantojot jaunākās izstrādes vides un rīkus;
 • piedalīties pētnieciskos projektos;
 • izmantot jaunākās apmācības tehnoloģijas, nodrošinot tālākizglītības iespējas.
Analīzes, sintēzes un novērtēšanas prasmēm:
 • patstāvīgi plānot savu darbu;
 • pārzināt, prast atlasīt, apgūt un analizēt speciālo zinātnisko literatūru;
 • veidot slēdzienus un spēt formulēt izmantoto argumentāciju, domāt kritiski un analītiski;
 • pārvaldīt IKT nozarē lietojamās tehnoloģijas, programmatūra sistēmas, vides un rīkus;
 • izvēlēties uzdevuma risināšanai piemērotāko metodi, tehnoloģiju, rīku.
   
Komunikācijas prasmēm:
 • pārvaldīt akadēmiskās rakstības un komunikācijas pamatprasmes;
 • īstenot un veicināt akadēmiskās ētikas principu pielietošanu;
 • īstenot ētisku attieksmi pret kolēģiem.
Citām vispārējām prasmēm:
 • darboties radoši;
 • izmantot grupu darba prasmes;
 • izmantot e-saziņas priekšrocības. 
Darba iespējas
Pēc studiju programmas beigšanas studentiem nebūs problēmas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.
 

Izmēģini profesiju!

Dabaszinātņu bakalaura grāda datorzinātnēs ieguvēji ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās datorikā kā Latvijas, tā arī citu pasaules valstu universitātēs.

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:


CE latviešu valodā
CE matemātikā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences informātikas sekcijas vai matemātikas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2017. un 2018. gadā; atklātās matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2017. un 2018. gadā; LU DF un SZF kopīgi rīkotā radošā konkursa „Izveido savu mājaslapu” 1. – 3. vietas ieguvējiem 2018. gadā
Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200))

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)

 
Kontaktinformācija
Datorikas fakultāte, Rīgā, Raiņa bulv. 19
Studiju programmas direktore Dr.sc.comp. prof. Laila Niedrīte, e-pasts: laila.niedrite@lu.lv
Vecākā metodiķe: ​Ārija Sproģe, tālrunis: 67034505, e-pasts:arija.sproge@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Datorzinātnes
160
Obligātie kursi
102
Vispārizglītojošie studiju kursi
26
Mate1009 Algebra Eksāmens 2
Mate2005 Analītiskā ģeometrija Eksāmens 2
Ķīmi1059 Civilā aizsardzība Eksāmens 1
DatZ1143 Diskrētā matemātika datoriķiem Eksāmens 4
Ekon1006 Ekonomikas teorijas pamati Eksāmens 2
DatZ4023 IT projektu pārvaldība Eksāmens 2
VadZ1091 Ievads uzņēmējdarbībā Eksāmens 4
SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
KomZ3120 Komunikācija un kognitīvās zinātnes Eksāmens 2
Mate1014 Matemātiskā analīze I Eksāmens 2
Mate2012 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika Eksāmens 2
VidZ1032 Vides aizsardzība Eksāmens 1
Nozares teorētiskie pamatkursi
46
DatZ1165 Algoritmi un programmēšana Eksāmens 6
DatZ1037 Automātu teorija Eksāmens 2
DatZ1164 Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati I Eksāmens 3
DatZ1172 Datoru tīkli I un ieskats nozarē Eksāmens 3
DatZ1139 Datu bāzes un informācijas sistēmu pamati Eksāmens 3
DatZ2029 Formālās gramatikas Eksāmens 2
DatZ3169 Kvalifikācijas projekts Kvalifikācijas darbs 8
Mate3044 Matemātiskā loģika Eksāmens 2
DatZ1053 Operētājsistēmas Eksāmens 2
DatZ1166 Programmatūras izstrādes pamati Eksāmens 5
DatZ2072 Programminženierija Eksāmens 6
DatZ1031 Tīmekļa tehnoloģijas I Eksāmens 2
DatZ2019 Tīmekļa tehnoloģijas II Eksāmens 2
Prakse
18
DatZR003 Prakse Prakse 18
Gala pārbaudījums
12
DatZN008 Bakalaura darbs datorzinātnēs Bakalaura darbs 12
Ierobežotās izvēles kursi
52
Datoru inženierija
52
Datoru inženierija - obligātā
36
DatZ3050 Algoritmu teorija Eksāmens 2
DatZ3070 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ2159 Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati II Eksāmens 2
DatZ3072 Digitālā signālu apstrāde Eksāmens 2
DatZ3074 Ievads digitālajā projektēšanā Eksāmens 4
DatZ4033 Informācijas un kodēšanas teorija Eksāmens 2
DatZ3055 Kursa darbs datorzinātnēs Kursa darbs/projekts 4
DatZ3122 Linux sistēmas programmēšana Eksāmens 4
Mate2004 Matemātiskā analīze II Eksāmens 2
DatZ4017 Mašīnorientētā programmēšana Eksāmens 4
DatZ3123 Modelēšanas pamati Eksāmens 2
DatZ4022 Operētājsistēmu koncepcijas* Eksāmens 2
DatZ2035 Specseminārs I Eksāmens 2
Datoru inženierija - izvēles
16
DatZ3065 AB Suite programmēšanas vide Eksāmens 4
DatZ4026 Algoritmu sarežģītība Eksāmens 2
DatZ2024 Biroja informācijas sistēmas Eksāmens 2
DatZ3029 Cilvēka-datora saskarne Eksāmens 2
DatZ4024 DBPS Oracle Eksāmens 4
Fizi3021 Dabas zinātnes Eksāmens 4
DatZ3073 Datoru grafikas un attēlu apstrādes pamati Eksāmens 2
DatZ1039 Datoru tīkli II Eksāmens 2
DatZ3057 Datoru tīkli III Eksāmens 2
DatZ3058 Datoru tīkli IV Eksāmens 2
DatZ2076 Datoru tīklu administrēšana Eksāmens 2
DatZ3045 Datu bāzes II Eksāmens 2
DatZ3048 Datu bāzu praktikums Eksāmens 2
DatZ3047 Datu noliktavas Eksāmens 4
DatZ3168 Datu struktūras un algoritmi Eksāmens 4
Mate1005 Grafu teorijas elementi Eksāmens 2
DatZ1131 Ievads dabiskās valodas apstrādē Eksāmens 2
Mate1017 Ievads skaitļu teorijā Eksāmens 2
DatZ3037 Informācijas sistēmu drošība* Eksāmens 2
DatZ3151 Interneta meklēšanas tehnoloģijas Eksāmens 2
Mate3003 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ4028 Kvantu skaitļošana Eksāmens 2
DatZ4020 Lietišķie algoritmi Eksāmens 2
DatZ3150 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
DatZ1109 Lietotāja saskarnes grafiskais dizains Eksāmens 4
DatZ1091 Lietotņu izstrāde .NET vidē Eksāmens 2
Mate1015 Lineārā algebra I Eksāmens 2
Mate2006 Lineārā algebra II Eksāmens 2
Mate4005 Matemātikas pamatjēdzieni Eksāmens 4
DatZ3167 Mašīnmācīšanās koncepcijas Eksāmens 2
Valo2335 Nozares angļu valoda datorzinātnē Eksāmens 2
DatZ3036 ORACLE projektēšanas rīki Eksāmens 2
DatZ4019 Objektorientētā programmēšana Eksāmens 4
DatZ3185 Praktiskā dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
DatZ3025 Programmatūras prasību analīze Eksāmens 4
DatZ3038 Programmatūras testēšana Eksāmens 2
DatZ4002 Programmēšanas valodas Eksāmens 2
DatZ2055 Programmēšanas valodu sintakse un semantika Eksāmens 2
DatZ2161 RouterOS pamata tehnoloģijas Eksāmens 2
DatZ3068 Semantiskais tīmeklis Eksāmens 2
DatZ1052 Specifikāciju valodu pamati Eksāmens 2
DatZ2036 Specseminārs II Eksāmens 2
DatZ3056 Specseminārs III Eksāmens 2
DatZ4034 Specseminārs IV Eksāmens 2
DatZ1000 Tīmekļa dizaina pamati Eksāmens 4
Mate3028 Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Datorzinātne
52
Datorzinātne - obligātā
38
DatZ4026 Algoritmu sarežģītība Eksāmens 2
DatZ3050 Algoritmu teorija Eksāmens 2
DatZ3168 Datu struktūras un algoritmi Eksāmens 4
Mate3003 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ3055 Kursa darbs datorzinātnēs Kursa darbs/projekts 4
DatZ4028 Kvantu skaitļošana Eksāmens 2
DatZ3150 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
Mate1015 Lineārā algebra I Aizstāvēšana 2
Mate4005 Matemātikas pamatjēdzieni Eksāmens 4
Mate2004 Matemātiskā analīze II Eksāmens 2
DatZ3123 Modelēšanas pamati Eksāmens 2
DatZ4022 Operētājsistēmu koncepcijas* Eksāmens 2
DatZ4002 Programmēšanas valodas Eksāmens 2
DatZ2055 Programmēšanas valodu sintakse un semantika Eksāmens 2
DatZ2035 Specseminārs I Eksāmens 2
Mate3028 Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Datorzinātne - izvēles
14
DatZ3065 AB Suite programmēšanas vide Eksāmens 4
DatZ3070 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ2024 Biroja informācijas sistēmas Eksāmens 2
DatZ3029 Cilvēka-datora saskarne Eksāmens 2
DatZ4024 DBPS Oracle Eksāmens 4
Fizi3021 Dabas zinātnes Eksāmens 4
DatZ2159 Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati II Eksāmens 2
DatZ3073 Datoru grafikas un attēlu apstrādes pamati Eksāmens 2
DatZ1039 Datoru tīkli II Eksāmens 2
DatZ3057 Datoru tīkli III Eksāmens 2
DatZ3058 Datoru tīkli IV Eksāmens 2
DatZ2076 Datoru tīklu administrēšana Eksāmens 2
DatZ3045 Datu bāzes II Eksāmens 2
DatZ3048 Datu bāzu praktikums Eksāmens 2
DatZ3047 Datu noliktavas Eksāmens 4
DatZ3072 Digitālā signālu apstrāde Eksāmens 2
Mate1005 Grafu teorijas elementi Eksāmens 2
DatZ1131 Ievads dabiskās valodas apstrādē Eksāmens 2
DatZ3074 Ievads digitālajā projektēšanā Eksāmens 4
Mate1017 Ievads skaitļu teorijā Eksāmens 2
DatZ3037 Informācijas sistēmu drošība* Eksāmens 2
DatZ4033 Informācijas un kodēšanas teorija Eksāmens 2
DatZ3151 Interneta meklēšanas tehnoloģijas Eksāmens 2
DatZ4020 Lietišķie algoritmi Eksāmens 2
DatZ1109 Lietotāja saskarnes grafiskais dizains Eksāmens 4
DatZ1091 Lietotņu izstrāde .NET vidē Eksāmens 2
Mate2006 Lineārā algebra II Eksāmens 2
DatZ3122 Linux sistēmas programmēšana Eksāmens 4
DatZ3167 Mašīnmācīšanās koncepcijas Eksāmens 2
DatZ4017 Mašīnorientētā programmēšana Eksāmens 4
Valo2335 Nozares angļu valoda datorzinātnē Eksāmens 2
DatZ3036 ORACLE projektēšanas rīki Eksāmens 2
DatZ4019 Objektorientētā programmēšana Eksāmens 4
DatZ3185 Praktiskā dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
DatZ3025 Programmatūras prasību analīze Eksāmens 4
DatZ3038 Programmatūras testēšana Eksāmens 2
DatZ2161 RouterOS pamata tehnoloģijas Eksāmens 2
DatZ3068 Semantiskais tīmeklis Eksāmens 2
DatZ1052 Specifikāciju valodu pamati Eksāmens 2
DatZ2036 Specseminārs II Eksāmens 2
DatZ3056 Specseminārs III Eksāmens 2
DatZ4034 Specseminārs IV Eksāmens 2
DatZ1000 Tīmekļa dizaina pamati Eksāmens 4
Programmatūras inženierija
52
Programmatūras inženierija - obligātā
34
DatZ3050 Algoritmu teorija Eksāmens 2
DatZ3045 Datu bāzes II Eksāmens 2
DatZ3168 Datu struktūras un algoritmi Eksāmens 4
DatZ3055 Kursa darbs datorzinātnēs Kursa darbs/projekts 4
DatZ4017 Mašīnorientētā programmēšana Eksāmens 4
DatZ3123 Modelēšanas pamati Eksāmens 2
DatZ4019 Objektorientētā programmēšana Eksāmens 4
DatZ4022 Operētājsistēmu koncepcijas* Eksāmens 2
DatZ3025 Programmatūras prasību analīze Eksāmens 4
DatZ3038 Programmatūras testēšana Eksāmens 2
DatZ4002 Programmēšanas valodas Eksāmens 2
DatZ2035 Specseminārs I Eksāmens 2
Programmatūras inženierija - izvēles
18
DatZ3065 AB Suite programmēšanas vide Eksāmens 4
DatZ4026 Algoritmu sarežģītība Eksāmens 2
DatZ3070 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ2024 Biroja informācijas sistēmas Eksāmens 2
DatZ3029 Cilvēka-datora saskarne Eksāmens 2
DatZ4024 DBPS Oracle Eksāmens 4
Fizi3021 Dabas zinātnes Eksāmens 4
DatZ2159 Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati II Eksāmens 2
DatZ3073 Datoru grafikas un attēlu apstrādes pamati Eksāmens 2
DatZ1039 Datoru tīkli II Eksāmens 2
DatZ3057 Datoru tīkli III Eksāmens 2
DatZ3058 Datoru tīkli IV Eksāmens 2
DatZ2076 Datoru tīklu administrēšana Eksāmens 2
DatZ3048 Datu bāzu praktikums Eksāmens 2
DatZ3047 Datu noliktavas Eksāmens 4
DatZ3072 Digitālā signālu apstrāde Eksāmens 2
Mate1005 Grafu teorijas elementi Eksāmens 2
DatZ1131 Ievads dabiskās valodas apstrādē Eksāmens 2
DatZ3074 Ievads digitālajā projektēšanā Eksāmens 4
Mate1017 Ievads skaitļu teorijā Eksāmens 2
DatZ3037 Informācijas sistēmu drošība* Eksāmens 2
DatZ4033 Informācijas un kodēšanas teorija Eksāmens 2
DatZ3151 Interneta meklēšanas tehnoloģijas Eksāmens 2
Mate3003 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ4028 Kvantu skaitļošana Eksāmens 2
DatZ4020 Lietišķie algoritmi Eksāmens 2
DatZ3150 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
DatZ1109 Lietotāja saskarnes grafiskais dizains Eksāmens 4
DatZ1091 Lietotņu izstrāde .NET vidē Eksāmens 2
Mate1015 Lineārā algebra I Eksāmens 2
Mate2006 Lineārā algebra II Eksāmens 2
DatZ3122 Linux sistēmas programmēšana Eksāmens 4
Mate4005 Matemātikas pamatjēdzieni Eksāmens 4
Mate2004 Matemātiskā analīze II Eksāmens 2
DatZ3167 Mašīnmācīšanās koncepcijas Eksāmens 2
Valo2335 Nozares angļu valoda datorzinātnē Eksāmens 2
DatZ3036 ORACLE projektēšanas rīki Eksāmens 2
DatZ3185 Praktiskā dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
DatZ2055 Programmēšanas valodu sintakse un semantika Eksāmens 2
DatZ2161 RouterOS pamata tehnoloģijas Eksāmens 2
DatZ3068 Semantiskais tīmeklis Eksāmens 2
DatZ1052 Specifikāciju valodu pamati Eksāmens 2
DatZ2036 Specseminārs II Eksāmens 2
DatZ3056 Specseminārs III Eksāmens 2
DatZ4034 Specseminārs IV Eksāmens 2
DatZ1000 Tīmekļa dizaina pamati Eksāmens 4
Mate3028 Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Informācijas tehnoloģijas
52
Informācijas tehnoloģijas - obligātā
28
DatZ3050 Algoritmu teorija Eksāmens 2
DatZ2159 Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati II Eksāmens 2
DatZ1039 Datoru tīkli II Eksāmens 2
DatZ3057 Datoru tīkli III Eksāmens 2
DatZ3058 Datoru tīkli IV Eksāmens 2
DatZ2076 Datoru tīklu administrēšana Eksāmens 2
DatZ3037 Informācijas sistēmu drošība* Eksāmens 2
DatZ4033 Informācijas un kodēšanas teorija Eksāmens 2
DatZ3055 Kursa darbs datorzinātnēs Kursa darbs/projekts 4
DatZ3123 Modelēšanas pamati Eksāmens 2
DatZ4022 Operētājsistēmu koncepcijas* Eksāmens 2
DatZ2161 RouterOS pamata tehnoloģijas Eksāmens 2
DatZ2035 Specseminārs I Eksāmens 2
Informācijas tehnoloģijas - izvēles
24
DatZ3065 AB Suite programmēšanas vide Eksāmens 4
DatZ4026 Algoritmu sarežģītība Eksāmens 2
DatZ3070 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ2024 Biroja informācijas sistēmas Eksāmens 2
DatZ3029 Cilvēka-datora saskarne Eksāmens 2
DatZ4024 DBPS Oracle Eksāmens 4
Fizi3021 Dabas zinātnes Eksāmens 4
DatZ3073 Datoru grafikas un attēlu apstrādes pamati Eksāmens 2
DatZ3045 Datu bāzes II Eksāmens 2
DatZ3048 Datu bāzu praktikums Eksāmens 2
DatZ3047 Datu noliktavas Eksāmens 4
DatZ3168 Datu struktūras un algoritmi Eksāmens 4
DatZ3072 Digitālā signālu apstrāde Eksāmens 2
Mate1005 Grafu teorijas elementi Eksāmens 2
DatZ1131 Ievads dabiskās valodas apstrādē Eksāmens 2
DatZ3074 Ievads digitālajā projektēšanā Eksāmens 4
Mate1017 Ievads skaitļu teorijā Eksāmens 2
DatZ3151 Interneta meklēšanas tehnoloģijas Eksāmens 2
Mate3003 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ4028 Kvantu skaitļošana Eksāmens 2
DatZ4020 Lietišķie algoritmi Eksāmens 2
DatZ3150 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
DatZ1109 Lietotāja saskarnes grafiskais dizains Eksāmens 4
DatZ1091 Lietotņu izstrāde .NET vidē Eksāmens 2
Mate1015 Lineārā algebra I Eksāmens 2
Mate2006 Lineārā algebra II Eksāmens 2
DatZ3122 Linux sistēmas programmēšana Eksāmens 4
Mate4005 Matemātikas pamatjēdzieni Eksāmens 4
Mate2004 Matemātiskā analīze II Eksāmens 2
DatZ3167 Mašīnmācīšanās koncepcijas Eksāmens 2
DatZ4017 Mašīnorientētā programmēšana Eksāmens 4
Valo2335 Nozares angļu valoda datorzinātnē Eksāmens 2
DatZ3036 ORACLE projektēšanas rīki Eksāmens 2
DatZ4019 Objektorientētā programmēšana Eksāmens 4
DatZ3185 Praktiskā dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
DatZ3025 Programmatūras prasību analīze Eksāmens 4
DatZ3038 Programmatūras testēšana Eksāmens 2
DatZ4002 Programmēšanas valodas Eksāmens 2
DatZ2055 Programmēšanas valodu sintakse un semantika Eksāmens 2
DatZ3068 Semantiskais tīmeklis Eksāmens 2
DatZ1052 Specifikāciju valodu pamati Eksāmens 2
DatZ2036 Specseminārs II Eksāmens 2
DatZ3056 Specseminārs III Eksāmens 2
DatZ4034 Specseminārs IV Eksāmens 2
DatZ1000 Tīmekļa dizaina pamati Eksāmens 4
Mate3028 Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Informācijas sistēmas
52
Informācijas sistēmas - obligātā
30
DatZ3050 Algoritmu teorija Eksāmens 2
DatZ3029 Cilvēka-datora saskarne Eksāmens 2
DatZ3045 Datu bāzes II Eksāmens 2
DatZ3047 Datu noliktavas Eksāmens 4
DatZ3037 Informācijas sistēmu drošība* Eksāmens 2
DatZ3055 Kursa darbs datorzinātnēs Kursa darbs/projekts 4
DatZ3123 Modelēšanas pamati Eksāmens 2
DatZ3036 ORACLE projektēšanas rīki Eksāmens 2
DatZ4022 Operētājsistēmu koncepcijas* Eksāmens 2
DatZ3025 Programmatūras prasību analīze Eksāmens 4
DatZ3038 Programmatūras testēšana Eksāmens 2
DatZ2035 Specseminārs I Eksāmens 2
Informācijas sistēmas - izvēles
22
DatZ3065 AB Suite programmēšanas vide Eksāmens 4
DatZ4026 Algoritmu sarežģītība Eksāmens 2
DatZ3070 Bezvadu sensoru tīkli Eksāmens 4
DatZ2024 Biroja informācijas sistēmas Eksāmens 2
DatZ4024 DBPS Oracle Eksāmens 4
Fizi3021 Dabas zinātnes Eksāmens 4
DatZ2159 Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati II Eksāmens 2
DatZ3073 Datoru grafikas un attēlu apstrādes pamati Eksāmens 2
DatZ1039 Datoru tīkli II Eksāmens 2
DatZ3057 Datoru tīkli III Eksāmens 2
DatZ3058 Datoru tīkli IV Eksāmens 2
DatZ2076 Datoru tīklu administrēšana Eksāmens 2
DatZ3048 Datu bāzu praktikums Eksāmens 2
DatZ3168 Datu struktūras un algoritmi Eksāmens 4
DatZ3072 Digitālā signālu apstrāde Eksāmens 2
Mate1005 Grafu teorijas elementi Eksāmens 2
DatZ1131 Ievads dabiskās valodas apstrādē Eksāmens 2
DatZ3074 Ievads digitālajā projektēšanā Eksāmens 4
Mate1017 Ievads skaitļu teorijā Eksāmens 2
DatZ4033 Informācijas un kodēšanas teorija Eksāmens 2
DatZ3151 Interneta meklēšanas tehnoloģijas Eksāmens 2
Mate3003 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZ4028 Kvantu skaitļošana Eksāmens 2
DatZ4020 Lietišķie algoritmi Eksāmens 2
DatZ3150 Lietišķā kriptogrāfija Eksāmens 2
DatZ1109 Lietotāja saskarnes grafiskais dizains Eksāmens 4
DatZ1091 Lietotņu izstrāde .NET vidē Eksāmens 2
Mate1015 Lineārā algebra I Eksāmens 2
Mate2006 Lineārā algebra II Eksāmens 2
DatZ3122 Linux sistēmas programmēšana Eksāmens 4
Mate4005 Matemātikas pamatjēdzieni Eksāmens 4
Mate2004 Matemātiskā analīze II Eksāmens 2
DatZ3167 Mašīnmācīšanās koncepcijas Eksāmens 2
DatZ4017 Mašīnorientētā programmēšana Eksāmens 4
Valo2335 Nozares angļu valoda datorzinātnē Eksāmens 2
DatZ4019 Objektorientētā programmēšana Eksāmens 4
DatZ3185 Praktiskā dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
DatZ4002 Programmēšanas valodas Eksāmens 2
DatZ2055 Programmēšanas valodu sintakse un semantika Eksāmens 2
DatZ2161 RouterOS pamata tehnoloģijas Eksāmens 2
DatZ3068 Semantiskais tīmeklis Eksāmens 2
DatZ1052 Specifikāciju valodu pamati Eksāmens 2
DatZ2036 Specseminārs II Eksāmens 2
DatZ3056 Specseminārs III Eksāmens 2
DatZ4034 Specseminārs IV Eksāmens 2
DatZ1000 Tīmekļa dizaina pamati Eksāmens 4
Mate3028 Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas Eksāmens 2
Matemātikas un datorikas didaktika
52
Matemātikas un datorikas didaktika - obligātā
46
DatZP000 Biroja lietotņu mācību metodika Eksāmens 4
DatZP190 Datorgrafikas mācību metodika Eksāmens 2
DatZ2028 Dators mācību procesā I Eksāmens 2
DatZP196 Informātikas olimpiāžu praktikums Eksāmens 2
Mate3003 Kombinatorika Eksāmens 2
DatZK002 Kursa darbs datorikas un matemātikas didaktikā I Kursa darbs/projekts 2
DatZK003 Kursa darbs datorikas un matemātikas didaktikā II Kursa darbs/projekts 2
DatZK004 Kursa darbs datorikas un matemātikas didaktikā III Kursa darbs/projekts 2
Mate1015 Lineārā algebra I Eksāmens 2
DatZP203 Matemātikas mācību metodika I Eksāmens 2
DatZP204 Matemātikas mācību metodika II Eksāmens 4
DatZP205 Matemātikas mācību metodika III Eksāmens 4
MateP089 Matemātikas olimpiāžu praktikums Eksāmens 4
Mate2004 Matemātiskā analīze II Eksāmens 2
DatZP202 Programmēšanas pamatu mācību metodika Eksāmens 4
DatZP206 Skolas matemātikas kursa zinātniskie pamati Eksāmens 4
MateP091 Tēlotāja ģeometrija un zīmējumi stereometrijā Eksāmens 2
Matemātikas un datorikas didaktika - izvēles
6
MateP090 Augstākās matemātikas izvēlētās nodaļas Eksāmens 4
DatZ2076 Datoru tīklu administrēšana Eksāmens 2
DatZP211 Diferencēti uzdevumi elementārajā matemātikā Eksāmens 2
DatZP246 Elementārās matemātikas praktikums Eksāmens 2
Mate1017 Ievads skaitļu teorijā Eksāmens 2
PedaPA08 Izglītības un mācību programmu veidošana Eksāmens 2
PedaPA90 Izglītības vide* Aizstāvēšana 2
DatZP197 Lietojumprogrammu izvēlētas nodaļas Aizstāvēšana 2
PedaPB00 Mācīšanās: teorija un prakse Aizstāvēšana 2
SDSKP000 Personības attīstība socializācijas procesā Eksāmens 4
DatZ3185 Praktiskā dziļā mašīnmācīšanās Eksāmens 2
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I Eksāmens 4
SDSK2081 Runas māksla un saskarsme Eksāmens 2
PedaPB22 Skolotāja pētnieciskā darbība Eksāmens 2
Psih1033 Vispārīgā psiholoģija Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi
6

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Datorzinātne
EKI līmenis
6
Programmas praktiskā īstenošana
Studiju programma pamatā tiek īstenota latviešu valodā. Ar 2014. – 2015. mācību gadu studijas tiek piedāvātas arī ārvalstu studentiem ar nosacījumu, ka pirmajā mācību gadā studijas notiek angļu valodā, bet tālākos gados lekcijas jāklausās latviešu valodā (izņēmumi - ir kursi, kas tiek docēti angļu valodā; konsultēties var angļu valodā; pārbaudījumus var kārtot angļu valodā).

Praktiski visi docētāji izmanto e-studiju iespēju Moodle vidē. Visiem datorikas kursiem e-studiju vidē ir pieejami kursu materiāli. Docētāji izmanto šo vidi komunicēšanai ar studentiem: studentu darba organizēšanai, konsultācijām, pārbaudes
darbiem un vērtējumu publicēšanai. Tādejādi pasniedzēji studentiem ir pieejami visu laiku, ieskaitot sestdienas un svētdienas, un studenti to nekautrējas izmantot.

Studiju programmās tiek izmantotas visas tradicionālās pasniegšanas metodes – lekcijas, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi, tostarp arī individuālais un grupu darbs. Tomēr īpaši jāuzsver studentu kolektīvais darbs, kad līdzīgi kā IT uzņēmumos tiek veidotas projekta izstrādes grupas no 3-5 studentiem. Tādejādi studenti mācās darboties programmētāju komandā, kas IT industrijā ir īpaši nozīmīgi. Arī presē [laikraksts „Diena”, 2009.g. 12.maijs] ir norādīts, ka LU Datorikas fakultātes absolventi ar savu darba tirgum nepieciešamo prasmju un kompetenču līmeni apsteidz citu Latvijas augstskolu studentu un absolventu zināšanas.

Pēdējos gados būtiski uzlabota studentu e-apmācība. Daudzos kursos mācību procesa organizācija, ieskaitot kontroldarbus un testus, balstās uz e-vidi. Studentu aptauja liecina, ka studenti augsti vērtē e-mācīšanās iespējas. Tomēr vairāku kursu pasniegšanas pieredze un studentu aptaujas parāda, ka visu apmācību nav lietderīgi pārcelt uz e-vidi. Tiešais kontakts ar pieredzējušu IT speciālistu pagaidām nav aizvietojams ar jaunajām apmācības tehnoloģijām.
Vērtēšanas sistēma
Studiju rezultāti studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar LU Senāta pieņemtajiem nolikumiem. Katra pasniedzēja pienākums ir kursa ievadlekcijā precīzi definēt savas prasības un vērtēšanas kritērijus. Prasības kursa sekmīgai nokārtošanai un vērtēšanas kritēriji ir definēti arī LUIS (LU informācijas sistēma) pieejamajos studiju kursu aprakstos; prasības un vērtēšana ir kursa apraksta sastāvdaļa.

Ir sastopami 4 galvenie studiju rezultātu vērtēšanas varianti:
1. Regulāri par lekcijās aplūkotām tēmām tiek uzdoti “īsie” kontroldarbi, kuru rezultāti iespaido gala vērtējumu.
2. Tiek uzdoti 1-2 “lielie” kontroldarbi, kuri sastāda daļu, piemēram, 10% no gala vērtējuma.
3. Semestra laikā tiek uzdoti 2-4 patstāvīgi risināmi uzdevumi, kurus studenti iesniedz pasniedzējam pārbaudei; risinājuma kvalitāte un izpildes termiņš iespaido gala vērtējumu tādā mērā, kā noteikts kursa aprakstā.
4. Students vai studentu grupa patstāvīgi izstrādā informācijas sistēmas projektu, realizē to un aizstāv pie datora, demonstrējot savu sistēmu pasniedzējam vai komisijai. Projekta novērtējums sastāda, piemēram, kursā Programminženierija – 50% no gala vērtējuma.

Vērtēšanas metožu daudzveidību nosaka datorikas nozares specifika – sastopami teorētiska rakstura (matemātika) kursi ar tradicionāliem vērtēšanas principiem (iepriekš minētie varianti 1 un 2) un praktiska rakstura tehnoloģiju apguves kursi, kur jāvērtē praktiskas iemaņas konkrētā tehnoloģijā (varianti 3 un 4).

Bakalaura darbi tiek vērtēti atbilstoši kārtībai, kas noteikta dokumentos:
1. “Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē”, LU Senāts, lēmums Nr. 45, 28.12.2013.
2. “Prasības noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanai un aizstāvēšanai Latvijas Universitātē”, LU 26.02.2015. rīkojums Nr. 1/69.
3. “Bakalaura darbu nozares specifiskās prasības (LU DF)”, LU Datorikas fakultātes Domes 14.03.2014. lēmums, protokols Nr.5

Novērtēšanas biežumu izvēlas katrs mācībspēks atbilstoši LU noteiktajām prasībām (piemēram, vismaz 50% no vērtējuma ir jāvar iegūt semestra laikā) un docējamā kursa specifikai. Praktiska rakstura kursos (Programmēšana, Datu struktūras un pamatalgoritmi, Programminženierija un citos) studentiem, kur tiek doti individuāli uzdevumi un kuru izpildi pasniedzējs pārbauda pie datora, pārbaudes notiek laboratorijas darbu ietvaros reizi 1-2 nedēļās. Teorētiska rakstura kursos (Matemātika, Algoritmu teorija, Automātu teorija un citos) “mazie” kontroldarbi var tikt doti gandrīz katrā nodarbībā, bet “lielie” kontroldarbi 1-2 reizes semestrī. Kursa gala pārbaudījumi (eksāmens), kā likums, tiek organizēts rakstiski.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.