Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Programmēšana un datortīklu administrēšana - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Studiju virziens
Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
Fakultāte
Datorikas fakultāte
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt bakalaura studiju programmās vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās
Akreditācijas termiņš
22.08.2017 - 21.08.2023
Programmas direktors
Jānis Zuters
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2017.rudens semestrī
budžeta vietas - 40
2017.rudens semestrī
maksas vietas - 0
minimālais studējošo skaits - 25
Studiju uzsākšana
neuzņem
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Tiek nodrošināta moduļu apguve – klasiskā programmēšana, speciālā programmēšana, algoritmi, programmatūras izstrāde, datoru aparatūra, datoru tīkli, operētājsistēmas, datu bāzes, datorzinātnes matemātiskie pamati, vizuālās informācijas apstrāde, klasiskā matemātika, speciālā matemātika, vispārizglītojošie kursi, studiju darbi un prakses. Moduļu apgūšana sākas ar 1. semestri. 
 
Studiju programmā obligātajā daļā paredzēti 60 kredītpunkti, ierobežotās izvēles daļā apakšprogrammai 6 kredītpunkti, ierobežotās izvēles daļā neatkarīgi no apakšprogrammas 8 kredītpunkti, kā arī valsts pārbaudījumi un prakse ir 26 kredītpunktu apjomā.   Apgūstamie studiju kursi ir Programmēšana, Datu struktūras un pamatalgoritmi, Datorsistēmu uzbūve, Datoru tīkli, Datu bāzes, Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums, Diskrētā matemātika, Matemātiskā analīze, Automātu teorija, Algebra, Analītiskā ģeometrija, Programminženierija, Ekonomikas teorijas pamati un Uzņēmējdarbības pamati. 
 
Paredzēta prakse IT organizācijās. 
 
Sadarbība ar Degendorfas Tehnisko augstskolu, Vismāras Tehnisko augstskolu Vācijā, Bocenes-Bolcano Brīvo universitāti Itālijā, Briseles Brīvo universitāti Beļģijā, Blekinges Tehnisko augstskolu Zviedrijā, Ālborgas Universitāti Dānijā, Granadas Universitāti Spānijā un Fafes Tehnoloģisko augstskolu Portugālē.
 
 
Programmas mērķis un uzdevumi
Studiju programmas mērķis ir 2,5  gadu laikā sagatavot IKT industrijā strādāt varošus speciālistus, kas ir gatavi apgūt jaunas tehnoloģijas strauji mainīgā vidē un var piedalīties:
 • lietojumprogrammu un informācijas sistēmu izstrādē (PI virzienam),
 • datoru tīklu izveidē un datoru tīklu un datoru sistēmu administrēšanā (IT virzienam).
Izvirzītā mērķa sasniegšanai ir jāveic šādi uzdevumi:
 • sniegt teorētiskās zināšanas gan datorikas matemātiskajos pamatos, gan programmatūras izstrādes, datortīklu un citās informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī IKT nozares standartos un uzņēmējdarbības pamatos;
 • veidot prasmes programmatūras izstrādē, datortīklu konfigurēšanā, sistēmu dokumentēšanā un citās IKT aktivitātēs, kā arī grupas darbā un savstarpējā komunikācijā atbilstoši labajai praksei;
 • sniegt speciālistiem tādu akadēmisku un teorētisku bāzi, lai tiem būtu gan motivācija, gan iespējas turpināt studijas bakalaura studiju programmā.
 
Programmas studiju rezultāti
Zināšanas un izpratne:
 • pamatzināšanas informācijas un komunikāciju tehnoloģijās;
 • pamatzināšanas matemātikā;
 • zināšanas lietojumprogrammu izstrādē;
 • zināšanas, kas nepieciešamas netriviālu algoritmu veidošanā un realizācijā (PI);
 • zināšanas, kas nepieciešanas datoru tīklu un datoru sistēmu izveidē un administrēšanā (IT).
Prasmes:
 • prasme izmantot iegūtās zināšanas datorsistēmu izstrādē/datortīklu veidošanā un administrēšanā;
 • komunikācijas pamatprasmes;
 • pamatprasmes darbam grupās;
 • prasmes individuāla apjomīga (programmēšanas vai datoru tīklu/datoru sistēmu administrēšanas) projekta izstrādē;
 • prasmes patstāvīgi pilnveidot savas kompetences.
Kompetence:
 • spēja patstāvīgi iegūt informāciju no dažādiem informācijas avotiem, to analizēt, pieņemt lēmumus un produktīvi risināt problēmas. 
Darba iespējas
Pēc studiju programmas beigšanas studentiem nebūs problēmas atrast darbu savā specialitātē, jo IT speciālisti ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.
 
 
Pēc LU diploma un profesionālās kvalifikācijas iegūšanas ir iespēja bez konkursa turpināt studijas Datorzinātņu bakalaura studiju programmas 6.semestrī.
 
Uzzini par mūsu absolventu profesionālo darbību un karjeru:
 
Pa karjeras kāpnēm IT jomā 
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 


Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātika

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
 
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības:
Latvijas valsts vai starptautiskās matemātikas vai informātikas (programmēšanas) olimpiādes vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences informātikas sekcijas vai matemātikas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2017. un 2018. gadā; atklātās matemātikas olimpiādes 1. – 3. vietas ieguvējiem 2017. un 2018. gadā; LU DF un SZF kopīgi rīkotā radošā konkursa „Izveido savu mājaslapu” 1. – 3. vietas ieguvējiem 2018. gadā
Konkursa aprēķina formulas
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE matemātikā līdz 2008. gadam (zināšanas un pamatprasmes (3,75 x 100 = 375) + situāciju analīze (3,75 x 100 = 375)) vai CE matemātikā no 2009. gada (zināšanas un pamatprasmes (3,5 x 100 = 350) + lietošana standartsituācijās/zināšanu lietojums standartsituācijās (2 x 100 = 200) + problēmsituāciju risināšana/zināšanu lietojums nestandarta situācijās (2 x 100 = 200))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (60 x 10 = 600) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)
Kontaktinformācija
Datorikas fakultāte, Rīgā, Raiņa bulv. 19
Studiju programmas direktors asoc.prof. Jānis Zuters, tālr. 67034506, e-pasts: janis.zuters@lu.lv
Vecākā metodiķe: ​Ārija Sproģe, tālrunis: 67034505, e-pasts:arija.sproge@lu.lv

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Programmēšana un datortīklu administrēšana
80
Obligātie kursi
76
Vispārizglītojošie kursi
18
Mate1009 Algebra Eksāmens 2
Mate2005 Analītiskā ģeometrija Eksāmens 2
Mate1007 Diskrētā matemātika I Eksāmens 2
Mate1008 Diskrētā matemātika II Eksāmens 2
Ekon1006 Ekonomikas teorijas pamati Eksāmens 2
VadZ1091 Ievads uzņēmējdarbībā Eksāmens 4
SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Eksāmens 2
Mate1014 Matemātiskā analīze I Eksāmens 2
Nozares teorētiskie pamatkursi
34
DatZ1165 Algoritmi un programmēšana Eksāmens 6
DatZ1037 Automātu teorija Eksāmens 2
DatZ1164 Datorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati I Eksāmens 3
DatZ1172 Datoru tīkli I un ieskats nozarē Eksāmens 3
DatZ1139 Datu bāzes un informācijas sistēmu pamati Eksāmens 3
DatZ1053 Operētājsistēmas Eksāmens 2
DatZ1166 Programmatūras izstrādes pamati Eksāmens 5
DatZ2072 Programminženierija Eksāmens 6
DatZ1031 Tīmekļa tehnoloģijas I Eksāmens 2
DatZ2019 Tīmekļa tehnoloģijas II Eksāmens 2
Prakse
16
DatZ2033 Prakse Prakse 16
Valsts pārbaudījums
8
DatZ2052 Kvalifikācijas darbs Sad.kurss (kvalifikācijas darbs/DP) 8
Ierobežotās izvēles kursi
4
Programmēšana
4
DatZ2024 Biroja informācijas sistēmas Eksāmens 2
DatZ2076 Datoru tīklu administrēšana Eksāmens 2
DatZ1091 Lietotņu izstrāde .NET vidē Eksāmens 2
Mate2004 Matemātiskā analīze II Eksāmens 2
Valo2335 Nozares angļu valoda datorzinātnē Eksāmens 2
Datortīklu administrēšana
4
DatZ2024 Biroja informācijas sistēmas Eksāmens 2
DatZ2076 Datoru tīklu administrēšana Eksāmens 2
DatZ1091 Lietotņu izstrāde .NET vidē Eksāmens 2
Mate2004 Matemātiskā analīze II Eksāmens 2
Valo2335 Nozares angļu valoda datorzinātnē Eksāmens 2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Datorzinātne
EKI līmenis
5
Programmas praktiskā īstenošana
Praktiski visi docētāji izmanto e-studiju iespēju MOODLE vidē. Visiem datorikas kursiem e-studiju vidē ir pieejami kursu materiāli. Docētāji izmanto šo vidi komunicēšanai ar studentiem: studentu darba organizēšanai, konsultācijām, pārbaudes darbiem un vērtējumu publicēšanai. Tādejādi pasniedzēji studentiem ir pieejami visu laiku, ieskaitot sestdienas un svētdienas, un studenti to nekautrējas izmantot.
      Studiju programmās tiek izmantotas visas tradicionālās pasniegšanas metodes – lekcijas, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbi, tostarp arī individuālais un grupu darbs. Tomēr īpaši jāuzsver studentu kolektīvais darbs, kad līdzīgi kā IT uzņēmumos tiek veidotas projekta izstrādes grupas no 3-5 studentiem. Tādejādi studenti mācās darboties programmētāju komandā, kas IT industrijā ir īpaši nozīmīgi.
      Nozīmīgas studiju formas ir arī, pirmkārt, 4 mēnešu ražošanas prakse, kas studentu jau studiju laikā iekļauj IT uzņēmumu ražošanas vidē un līdz ar to garantē programmas absolventa gatavību praktiskam darbam uzreiz pēc diploma iegūšanas, otrkārt, kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana, kas pierāda absolventa spēju atrisināt netriviālu praktisku uzdevumu programmēšanas vai datortīklu administrēšanas jomā.
      Aizvadītajā laika posmā būtiski paplašināta studentu e-apmācība; visu kursu mācību materiāli ir pieejami MOODLE e-vidē. Daudzos kursos arī mācību procesa organizācija, ieskaitot kontroldarbus un testus, balstās uz e-vidi. Studentu aptauja liecina, ka studenti augsti vērtē e-mācīšanās iespējas.
      Tomēr, balstoties uz vairāku kursu pasniegšanas pieredzi un studentu aptaujām, pagaidām ir skaidrs, ka visu apmācību nav lietderīgi pārcelt uz e-vidi. Tiešais kontakts ar pieredzējušu IT speciālistu pagaidām nav aizvietojams ar jaunajām apmācības tehnoloģijām. Pāriet uz patstāvīgām studijām bez pasniedzēju klātbūtnes joprojām nav reāli, iespējams, studentu vājo angļu valodas zināšanu un patstāvīgā darba iemaņu trūkuma dēļ, bez tam ir arī subjektīvi pedagoģiski faktori, kas ir par labu klātienes nodarbību saglabāšanai.
Vērtēšanas sistēma
Studiju rezultāti studiju programmās tiek vērtēti saskaņā ar LU Senāta pieņemtajiem nolikumiem. Katra pasniedzēja pienākums ir kursa ievadlekcijā precīzi definēt savas prasības un vērtēšanas kritērijus. Prasības kursa sekmīgai nokārtošanai un vērtēšanas kritēriji ir definēti arī LUIS pieejamajos studiju kursu aprakstos; prasības un vērtēšana ir kursa apraksta sastāvdaļa.
      Atkarībā no kursa specifikas Datorikas fakultātes pasniedzēji plaši izmanto tiem atļautās brīvības studiju rezultātu vērtēšanā. Ir sastopami 4 galvenie studiju rezultātu vērtēšanas varianti:
 1. regulāri par lekcijās aplūkotām tēmām tiek uzdoti “īsie” kontroldarbi, kuru rezultāti iespaido gala vērtējumu;
 2. tiek uzdoti 1-2 “lielie” kontroldarbi, kuri sastāda daļu, piemēram, 10% no gala vērtējuma;
 3. semestra laikā tiek uzdoti 2-4 patstāvīgi risināmi uzdevumi, kurus studenti iesniedz pasniedzējam pārbaudei; risinājuma kvalitāte un izpildes termiņš iespaido gala vērtējumu tādā mērā, kā noteikts kursa aprakstā;
 4. students vai studentu grupa patstāvīgi izstrādā informācijas sistēmas projektu, realizē to un aizstāv pie datora, demonstrējot savu sistēmu pasniedzējam vai komisijai. (Projekta novērtējums sastāda, piemēram, kursā Programminženierija - 50% no gala vērtējuma).
      Speciāla kārtība un kritēriji ir kvalifikācijas darba aizstāvēšanā, kas atbilst Profesionālās augstākās izglītības standartam. Kvalifikācijas darba aizstāvēšanas tehniskās nianses aprakstītas attiecīgi programmētāja un datorsistēmu un datortīklu administratora profesiju standartos, bet galvenie kvalifikācijas darba vērtēšanas aspekti ir, ka gan recenzents, gan vismaz 50% no komisijas (ieskaitot vadītāju) ir IKT nozares pārstāvji, tādējādi nodrošinot novērtēšanu atbilstoši nozares profesionāļu prasībām un izpratnei par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. 
      Vērtēšanas metožu daudzveidību nosaka datorikas nozares specifika – sastopami teorētiska rakstura (matemātika) kursi ar tradicionāliem vērtēšanas principiem un praktiska rakstura tehnoloģiju apguves kursi, kur jāvērtē praktiskas iemaņas konkrētā tehnoloģijā.
      Novērtēšanas biežumu izvēlas katrs mācībspēks atbilstoši LU noteiktajām prasībām (piemēram, vismaz 50% no vērtējuma ir jāvar iegūt semestra laikā) un docējamā kursa specifikai. Praktiska rakstura kursosstudentiem, kur tiek doti individuāli uzdevumi un kuru izpildi pasniedzējs pārbauda pie datora, pārbaudes notiek laboratorijas darbu ietvaros reizi 1-2 nedēļās. Teorētiska rakstura kursos “mazie” kontroldarbi var tikt doti gandrīz katrā nodarbībā, bet “lielie” kontroldarbi 1-2 reizes semestrī. Kursa gala pārbaudījumi (eksāmens), kā likums, tiek organizēts rakstiski.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.