Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Tiesību zinātne - bakalaura studiju programma

Studiju virziens
Tiesību zinātne
Fakultāte
Juridiskā fakultāte
Iegūstamais grāds
Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves
Akreditācijas termiņš
05.06.2013 - 04.06.2019
Programmas direktors
Anita Rodiņa
Programmas apjoms
120 KP jeb 180 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
6 semestri
nepilns laiks: klātiene
7 semestri
nepilns laiks: neklātiene
8 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2018. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2060 EUR studiju maksa gadā - 1760 EUR studiju maksa gadā - 1540 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai
2018.rudens semestrī
budžeta vietas - 45
2018.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2018.rudens semestrī
budžeta vietas - 0
2018.rudens semestrī
maksas vietas - 225
2018.rudens semestrī
maksas vietas - 120
2018.rudens semestrī
maksas vietas - 150
minimālais studējošo skaits - 55 minimālais studējošo skaits - 30 minimālais studējošo skaits - 30
Studiju uzsākšana
2018. rudens semestrī2018. rudens semestrī2018. rudens semestrī
Studiju organizācija
Darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma
Katru darba dienu no plkst. 18.15 līdz 21.30, atkarībā no konkrētās dienas lekciju grafika
Lekcijas tiek organizētas divas reizes mēnesī sestdienās no plkst. 9.00 - 18:00
Studiju valoda
Latviešu
Programmas anotācija
Bakalaura studiju programma ir pirmais solis ceļā uz jurista izglītības (kvalifikācijas)  iegūšanu. Studiju programmas galvenais mērķis ir sniegt pamatzināšanas un kompetences tiesībās. Tādēļ studiju programmas obligātā daļa paredz pienākumu apgūt dažādus studiju kursus, kas aptver visas tiesību zinātnes apakšnozares. Studentiem pašiem ir iespēja specializēties, izvēloties studiju kursus no obligātās izvēles daļas studiju kursu kataloga. Studijas notiek augsti kvalificētu mācībspēku vadībā, starp kuriem ir tiesneši, zvērināti advokāti, dažādu valsts institūciju vadītāji un citi izcili juristi. Lai arī studiju programma praksi neparedz, praktiskās iemaņas tiek iegūtas, izmantojot visdažādākās studiju metodes studiju laikā (kāzusu risināšana, tiesu izspēles un tml.).

Studiju laikā tiek piedāvātas visas iespējas, ko piedāvā ERASMUS+ apmaiņas programma. Studējošiem ir iespējams doties apmaiņas programmas ietvarā studēt gandrīz 50 visdažādākās  augstākās izglītības iestādēs, tai skaitā Brēmenes, Minsteres, Berlīnes, Roterdamas, Orhūsas, Lisabonas, Florences, Sofijas Universitātēs. 
 
Programmas mērķis un uzdevumi
Studiju programmas mērķi ir šādi:
 • realizēt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas akadēmiskās studijas tiesību zinātnē;
 • nodrošināt studējošiem iespēju apgūt teorētisko zināšanu un pētniecības kompetences tiesību zinātnē, tādejādi nodrošinot iespējas iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu akadēmisko izglītību;
 • sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus;
 • sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves varētu turpināt studijas maģistrantūrā. 
Studiju programmas mērķi tiks sasniegti, risinot šādus uzdevumus:
 • sniedzot studējošiem nepieciešamās zināšanas un prasmes tiesību zinātnē, realizējot studiju programmā paredzētos studiju kursus;
 • nodrošinot secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē;
 • piesaistot viskvalificētākos mācībspēkus studiju kursu docēšanai, tai skaitā ārvalstu lektorus;
 • sniedzot studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavojot studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām;
 • sekmējot studējošo konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū;
 • realizējot iekšējo kvalitātes kontroli studiju programmas kvalitātes nodrošināšanai;
 • sadarbojoties ar darba devējiem, citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā radot plašākas iespējas studējošiem studijām citās ārvalstu augstskolās;
 • piesaistot arvien vairāk ārvalstu studentus;
 • veicinot studējošo personības vispusīgu attīstību.
Programmas studiju rezultāti
Studiju programmas rezultāti (learning outcomes) ir plānoti šādi:
Kvalificētu un konkurētspējīgu tiesību zinātnesspeciālistu sagatavošana, kuri:
 • spēj patstāvīgi realizēt (tai skaitā piemērot) Latvijas un starptautisko tiesību normas, principus;
 • spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju; 
 • spēj patstāvīgi sagatavot tiesību aktus;
 • spēj risināt konkrētus uzdevumus un problēmjautājumus, izmantojot juridisko jautājumu risināšanas metodoloģiju, tai skaitā debates, argumentēšanu, kā arī citas pieejas un metodes;
 • spēj neatkarīgi demonstrēt un argumentēt savu viedokli, ieteikt risinājumus problēmjautājumu šķetināšanai,spēj demonstrēt prasmes, kas profesionālām problēmām ļauj rast radošus risinājumus;
 • spēj patstāvīgi demonstrēt zināšanas un izpratni, profesionālu pieeju darba pienākumu izpildē;
 • pēc nepieciešamības spēj darboties grupā vai arī strādāt individuāli, sagatavot precīzus un akurātus pētījumus, ziņojumus, uzņemties atbildību un iniciatīvu;
 • spēj izvērtēt savas darbības ietekmi uz sabiedrību un valsti;
 • spēj patstāvīgi veikt pētniecību izvēlētajā apakšnozarē; 
Spēj demonstrēt tādas kompetences kā saskarsmes, komunikāciju prasmes, organizatoriskās un plānošanas prasmes, spēj uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, izprot jurista ētiku.
 
Spēj motivēt savu izvēli turpmākajām studijām jurista kvalifikācijas ieguvei, kompetenču pilnveidošanai.
Darba iespējas
Tā kā bakalaura studiju programmas sekmīga apguve ir priekšnoteikums studiju turpināšanai divgadīgajā Tiesību zinātnes profesionālajā maģistra studiju programmā, bakalaura studiju programmas absolventi var strādāt gan valsts pārvaldē, gan privātos uzņēmumos, kā arī tiesās, advokatūrā, prokuratūrā, notariātā, ES un starptautiskās institūcijās.
 

Izmēģini profesiju!


Uzzini par mūsu absolventu profesionālo darbību un karjeru:

Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība:
Vidējā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)
 
 
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
gada atzīme vēsturē
gada atzīme matemātikā vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā

CE angļu, franču vai vācu valodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada atzīme vēsturē
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Papildu punkti: LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa kārtotāji 2018. gadā, kuri ieguvuši vismaz 70% no vērtējuma, papildus iegūst 50 punktus;

Priekšrocības:
Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences tieslietu sekcijas 1. – 3.  pakāpes ieguvējiem 2017. un 2018. gadā; LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa 1.-3. vietas ieguvējiem 2018. gadā

Konkursa aprēķina formulas
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,5 x 100 = 50) + lasīšana (0,5 x 100 = 50) + valodas lietojums (0,5 x 100 = 50) + rakstīšana (0,5 x 100 = 50) + runāšana (0,5 x 100 = 50)) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (25 x 10 = 250) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme vēsturē (25 x 10 = 250)
 
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme vēsturē (20 x 10 = 200) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) (20 x 10 =200) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200)
Kontaktinformācija
Juridiskā fakultāte, Rīgā, Raiņa bulvārī 19 ​
Studiju programmas direktor​e: asoc.prof. Anita Rodiņa, e-pasts: anita.rodina@lu.lv
Studiju metodiķes, 257.kab.:
​Kristīne Ābele, e-pasts: kristine.abele@lu.lv, tālrunis: 67034598
Laura Millere, e-pasts: laura.millere@lu.lv, tālrunis: 67034523

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Tiesību zinātne
120
Obligātie kursi
98
Obligātā daļa
85
JurZ4082 Administratīvā procesa tiesības Eksāmens 3
JurZ4083 Administratīvās tiesības Eksāmens 4
JurZP125 Civilprocess Eksāmens 6
JurZ1090 Civiltiesību vispārīgā daļa Eksāmens 3
JurZ2015 Darba tiesības Eksāmens 3
SDSK1103 Dokumentu rakstīšana un analīze Eksāmens 4
JurZ3024 Eiropas Savienības tiesības Eksāmens 4
JurZ5011 Jurista ētika Eksāmens 2
JurZ1119 Konstitucionālās tiesības Eksāmens 6
JurZ3018 Kriminālprocess Eksāmens 6
JurZ3012 Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Eksāmens 4
JurZ2010 Krimināltiesības. Vispārīgā daļa Eksāmens 4
JurZ1068 Latvijas tiesību vēsture Eksāmens 4
Valo1955 Latīņu valoda juristiem Eksāmens 2
JurZ1124 Lietu tiesības Eksāmens 4
JurZ3020 Mantojuma tiesības Eksāmens 2
JurZ2014 Saistību tiesības. Sevišķā daļa Eksāmens 4
JurZ1030 Saistību tiesības. Vispārīgā daļa Eksāmens 4
JurZ3027 Starptautiskās privāttiesības. Mācība par kolīziju normām Eksāmens 2
JurZ4215 Starptautiskās publiskās tiesības Eksāmens 4
JurZ6066 Studiju darbs I Kursa darbs/projekts 2
JurZK000 Studiju darbs II Kursa darbs/projekts 2
JurZ1023 Tiesību teorija Eksāmens 4
JurZ3015 Ģimenes tiesības Eksāmens 2
Svešvaloda
3
Valo3262 Angļu valoda juristiem Eksāmens 3
Valo3263 Vācu valoda juristiem Eksāmens 3
Gala pārbaudījums
10
JurZN000 Bakalaura darbs Bakalaura darbs 10
Ierobežotās izvēles kursi
20
JurZ3083 Administratīvo sodu tiesības Eksāmens 2
JurZ3534 Administratīvās tiesas process Eksāmens 2
JurZP070 Apdrošināšanas tiesības Eksāmens 2
JurZ3013 Bankrota tiesības Eksāmens 2
JurZ2009 Baznīcas tiesības Eksāmens 2
JurZ4001 Datu aizsardzības tiesības Eksāmens 2
JurZ2016 Dzīvokļu tiesības Eksāmens 2
JurZ5128 Ebreju un musulmaņu tiesības Eksāmens 2
JurZ1035 Eiropas tiesību vēsture Eksāmens 4
JurZ2082 Ierēdņu tiesības Eksāmens 2
JurZ1123 Intelektuālā īpašuma tiesības Eksāmens 4
JurZ3019 Kriminoloģija Eksāmens 2
JurZ4113 Kriminālistikas pamati Eksāmens 4
JurZ4111 Kriminālās meklēšanas pamati Eksāmens 2
JurZ2025 Nodokļu tiesības Eksāmens 2
JurZ2012 Patērētāju aizsardzības tiesības Eksāmens 2
JurZ2011 Pašvaldību tiesības Eksāmens 2
JurZ1125 Romiešu civiliesību pamati Eksāmens 2
JurZ2018 Sociālās tiesības Eksāmens 2
JurZ3021 Sodu izpildes tiesības Eksāmens 2
JurZ1011 Starptautisko cilvēktiesību pamati Eksāmens 2
SDSK1043 Tiesu medicīna Eksāmens 2
SDSK1044 Tiesu psihiatrija Eksāmens 2
JurZ1180 Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs Eksāmens 2
JurZ1122 Valstszinātne Eksāmens 4
JurZP013 Ārvalstu konstitucionālās tiesības Eksāmens 2
Brīvās izvēles kursi
2

Papildu informācija

Zinātnes nozare
Juridiskā zinātne
EKI līmenis
6
Programmas praktiskā īstenošana
Atbilstoši Augstskolu likuma normām, studijas valsts dibinātā augstskolā LU un šajā studiju programmā notiek pamatā valsts valodā. Tai pat laikā, ņemot vērā studējošo interesi un pat pieprasījumu, kā arī sadarbības iespējas, tiek piedāvāti studiju kursi angļu valodā, kā arī vācu valodā, ko nodrošina DAAD un Fulbright stipendiātu pastāvīga klātbūtne fakultātē. Jāuzsver, ka fakultātes piedāvātos studiju kursus angļu valodā Erasmus programmas studentiem iespējams apmeklēt arī šīs studiju programmas studentiem.
      Studiju kursu realizācija studiju programmā tiek organizēta lekciju un semināru formā. Lekciju galvenais uzdevums ir sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas. Tās tiek lasītas, mācībspēkiem izmantojot jaunākās pedagoģiskās metodes, tai skaitā izmantojot kodoskopus, videomateriālus, izdales materiālus, prezentāciju materiālus, īpašus rīkus un līdzekļus, piemēram, studiju kursā „Kriminālistika”.
      Semināru nodarbībās, kas parasti veido 1/3 līdz 1/2 daļu no nodarbību kopējā skaita katrā studiju kursā, studentiem tiek mācīts izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu juridisku problēmu risināšanai praksē. Tas tiek darīts, organizējot gan studējošo individuālos darbus, grupu darbus, individuālos vai grupu mājas darbus, referātu sagatavošu, diskusijas, debates, tiesu izspēles un kāzusu risināšanu. 
      Katram studiju kursam ir izstrādāts detalizēts kursa apraksts, kurā ir sniegts apraksts par kursa saturu, noteikts kursa plāns, kursa apguves prasības, rezultāti, izmantojamā literatūra. 
      Liela nozīme studijās ir studējošo patstāvīgajam jeb individuālajam darbam, kura apjoms, saturs un kontroles veids ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa. Studējošiem ir patstāvīgi jāapgūst mācībspēka norādītā obligātā literatūra, jāgatavo konkrēta kāzusa risinājumi, tiesību aktu projekti, prezentācijas un tml. 
      Tādejādi teorētiskās zināšanas studējošie apgūst:
 • lekcijās;
 • patstāvīgi pētot tiesību avotus, iepazīstoties ar mācību literatūru un iepazīstoties un analizējot zinātnisko literatūru, izpildot mācībspēka konkrētus uzdevumus.
Praktiskās iemaņas teorētisko zināšanu pielietošanai studējošie apgūst:
 • studiju kursu ietvaros, sastādot procesuālos un citus juridiskos dokumentus, izstrādājot referātus, prezentācijas un strādājot grupās;
 • semināru nodarbībās, risinot kāzusus un apmeklējot iestādes un uzņēmumus, kuros tiek veikts ar tiesību zinātni saistīts praktiskais darbs, diskutējot un strādājot grupās;
 • tiesu procesu izspēlēs, kas tiek veiktas vairākos līmeņos:
  • viena semestra studentu grupas/grupu ietvaros, tai skaitā semināra nodarbību ietvaros;
  • Latvijas Republikas augstāko izglītības iestāžu sacensībās, piemēram, prof. K.Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēlēs, prof. Minca krimināltiesību izspēlē;
  • starptautiskās sacensībās starp dažādu valstu augstākās izglītības iestāžu komandām.   
      Paralēli studijām daļa studentu tiek iesaistīti citos ar zinātnisko pētniecību saistītos darbos, ko nodrošina un organizē fakultātes struktūrvienības.
      Fakultātes studenti aktīvi piedalās dažādās starptautiskās tiesu izspēlēs, kā, piemēram, Telders International Law Moot Court Competition, Jessup International Law Moot Court Competition, Jessup Baltic Cup, The Central and East European Moot competition, The Monreo E. Price International Media Law Moot Court Competition, Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot. Studējošiem, ņemot vērā mācībspēka rekomendāciju, tiek dota iespēja piedalīties arī LU Juridiskās fakultātes organizētos pasākumos – konferencēs, semināros, nolasot referātu. Šāda iespēja nenoliedzami motivē un rada interesi studējošam iesaistīties zinātniskajā darbā. Tāpat saņemot darba vadītāja pozitīvu rekomendāciju, studējošie var publicēt savus pētnieciskos darbus, piemēram, juridiskajā periodikā žurnālā „Jurista vārds”. 
      Studiju programmas izveidē un īstenošanā būtiska nozīme ir pievērsta individuālai pieejai katram studējošajam, kas izpaužas vairākos aspektos. Pirmkārt, studējošiem ir iespēja individuāli konsultēties ar ikvienu mācībspēku noteiktos konsultāciju laikos. Otrkārt, sadarbību ar studējošiem un pasniedzējiem nodrošina arī elektronisko sakaru izmantošanas iespējas, kas ļauj nosūtīt nepieciešamos studiju materiālus, vērtējumus un ieteikumus studējošiem. Tai skaitā mācībspēku pienākums ir regulāri pārbaudīt savus saņemtos elektroniskos pasta sūtījumus un atbildēt uz tiem. Treškārt, mācībspēki ir sagatavojuši gan mācību grāmatas, gan arī speciālus studiju materiālus, kas nenoliedzami atvieglo studējošiem literatūras avotu apzināšanu. Ceturtkārt, studējošajiem tiek nodrošināta brīva piekļuve fakultātes vispārējam personālam, studiju metodiķiem un vadībai.
      Lai studējošais pēc iespējas ātrāk iekļautos zinātniski pētnieciskajā darbā, jau no pirmā studiju gada studiju programmā ir iekļauta studiju darbu (studiju kurss Studiju darbs I un pēc tam Studiju darbs II) izstrāde un aizstāvēšana mācībspēka vadībā. Studiju darbs ir studējošā ikgadējs pastāvīgs pētījums par konkrētu juridisku tēmu vai problēmu 20 lappušu apjomā. Tādejādi tiek realizēts tāds zinātniskā darba neatņemams princips kā pakāpeniskums un sistemātiskums, kas ļauj nostiprināt iegūtās zināšanas un iegūt kompetences tās patstāvīgi padziļināt. Tāpat studiju darbu ikgadēja izstrāde ieliek pamatu topošā jurista izaugsmei saskaņā ar izglītības sistēmas shēmu: studiju darbs – bakalaura darbs – maģistra darbs – doktora (promocijas) darbs.
      Bakalaura darba izstrāde ir viena no būtiskām šīs studiju programmas sastāvdaļām. Lai dotu nepieciešamās ievirzes bakalaura darba rakstīšanai, tai skaitā arī praktiskus padomus zinātnisku darbu rakstīšanā, studiju kursa „Bakalaura darbs” realizācijā tiek paredzēta īpaša lekcija par šiem jautājumiem. Šis studiju kursa satura papildinājums ir izstrādāts, sadarbojoties ar Juridiskās fakultātes studējošiem. Bakalaura darbu aizstāvēšana notiek saskaņā ar apstiprinātu bakalaura darbu aizstāvēšanas grafiku gala pārbaudījumu komisijas sēdēs. 
      Ārpus fakultātes studiju procesa īstenošanā ir iesaistīts LU Valodu centrs (nodrošina studiju kursu Vācu valoda juristiem un Angļu valoda juristiem docēšanu),  bet Humanitāro zinātņu un Ekonomikas un vadības fakultātes mācībspēki ir iesaistīti jaunā studiju kursa Dokumentu rakstīšana un analīze docēšanā.
Vērtēšanas sistēma
Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi ir šādi:
 • Vērtējuma obligātuma princips. Atbilstoši šim principam programmas satura apguvi nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu katrā no studiju kursiem.
 • Vērtēšanā tiek izmantots arī pārbaudes veidu dažādības princips, kas ir atkarīgs no konkrētā studiju kursa satura, kas izklāstīts katra studiju kursa aprakstā.
 • Vērtējuma atbilstības princips paredz, ka pārbaudes darbos studējošiem tiek dota iespēja apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes.
 • Tāpat tiek ievērots vērtēšanas sistēmas skaidrības un atklātības princips, kas nodrošina katram studējošam iespēju orientēties, izprast un sekot līdzi vērtējuma objektivitātei.
 • Vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips nozīmē, ka fakultātē ir izstrādāta sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība, ja pieļauti pārkāpumi, izliekot vērtējumu. 
Zināšanu un kompetenču vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Tādejādi zemākais pozitīvais vērtējums ir 4 balles (gandrīz viduvēji).
Pārbaudījumu organizēšanas kārtību LU nosaka vairāki LU tiesību akti, tai skaitā Juridiskajā fakultātē studējošajiem ir jāievēro „Noteikumi studiju kursu sekmīgai apguvei Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē” (apstiprināti Juridiskās fakultātes Dome 2013.gada 4. Septembra sēdē).
      Studiju rezultātus studiju programmā novērtē pēc diviem rādītājiem:
 • kvalitātes rādītājs – vērtējums pēc 10 ballu skalas;
 • kvantitātes rādītājs– kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita katrā studiju kursā.Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji).
      Pārbaudījumu formas studiju programmā ir šādas:
 • studiju programmas sekmīgai beigšanai (absolvēšanai):
  • studiju programmas prasību pilnīga izpilde;
  • sekmīga rakstiska bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.
 • studiju kursa sekmīgai apguvei:
  • sekmīga starppārbaudījumu nokārtošana;
  • studiju kursa noslēguma pārbaudījuma (eksāmena) nokārtošana.
      Par studiju kursu starppārbaudījumu un noslēguma pārbaudījumu formām, noteikumiem un prasībām studējošie tiek iepazīstināti un tie tiek izskaidroti studiju kursa pirmajās nodarbībās. Prasības studiju kursu apguvei ir norādītas studiju kursa aprakstā. Studiju kursa gala pārbaudījuma kopvērtējumu veido semestra laikā notikušo pārbaudes darbu (starppārbaudījumu) vērtējums un vērtējums, kas iegūts kursa noslēguma pārbaudījumā. Katrā studiju kursā notiek pārbaudes darbi (starppārbaudījumi). Studiju kursā ar 2 kredītpunktiem jāietver viens, studiju kursā ar 3 vai 4 kredītpunktiem divi, bet studiju kursā ar 5 un vairāk kredītpunktiem – trīs pārbaudes darbi.
Pārbaudes darbi var būt:
 • kontroldarbi,
 • testi,
 • tiesas procesa izspēles,
 • uzstāšanās ar zinātniskiem referātiem,
 • kā arī citas studiju kursa specifikai piemērotas zināšanu pārbaudes formas, ar kurām katra studējošā zināšanas tiek pārbaudītas pēc visiem studiju kursa dalībniekiem izvirzītiem vienādiem kritērijiem.
Juridiskajā fakultātē mācībspēkam ir aizliegts izlikt galīgo vērtējumu par studiju kursu, nerīkojot kursa noslēguma pārbaudījumu un pamatojoties tikai uz studējošā darba rezultātiem semestra laikā. Juridiskajā fakultātē visi eksāmeni tiek kārtoti rakstveidā. Mutisku eksāmenu var kārtot tikai izņēmuma kārtā ar studiju programmas direktora atļauju. Visos studiju kursos, kuros to pieļauj kursa specifika, kursa noslēguma pārbaudījuma obligāta sastāvdaļa ir vismaz viens praktiskais uzdevums (kāzuss).Lai iegūtu vērtējumu studiju kursos Studiju darbs I un Studiju darbs II, izstrādātie studiju darbi ir  jāiesniedz tā vadītājam un jāaizstāv atbilstoši kursa aprakstam. Studiju darbam ir sekmīgs (pozitīvs) vērtējums, ja tas atbilst studiju darba izstrādei izvirzītām prasībām pēc formas, pēc satura un aizstāvēšanas kvalitātes.
      Juridiskās fakultātes visi mācībspēki visas studējošo sekmes apkopo sistēmā estudijas.lv. Iegūtos vērtējumus studējošie var redzēt arī LUIS sistēmā.
      Lai veiktu studējošo zināšanu un kompetenču pārbaudi, studiju programmā tiek rīkota izstrādātā bakalaura darba un tā aizstāvēšanas novērtēšana. Novērtējumu par bakalaura darbu students iegūst pēc tā sekmīgas aizstāvēšanas. Bakalaura darba aizstāvēšanai tiek organizēta un to vērtē gala pārbaudījumu komisija, kura lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ievērojot koleģialitātes principu.
Vērtējot bakalaura darbu, tiek ņemti vērā kritēriji, kas noteikti LU tiesību aktos, kā Juridiskās fakultātes izstrādātā un apstiprinātā tiesību aktā „Bakalaura, maģistra un diplomdarbu aizstāvēšanas kārtība Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē”, un tie ir: 
 • rakstiski iesniegtā bakalaura darba kvalitāte (atbilstība noformēšanas prasībām, tai skaitā noteiktajam apjomam, temata aktualitāte, izpētes pakāpe, pielietoto izpētes metožu atbilstība pētījuma priekšmetam un mērķim, to pielietošana, izmantoto avotu (zinātnisko doktrīnu, normatīvo aktu) daudzums, atbilstība tematam un izpētes kvalitāte; rezultivitāte, izklāsta skaidrība, pārskatāmība un secīgums, izdarīto secinājumu un izteikto priekšlikumu oriģinalitāte, aktualitāte un pamatotība);
 • darba autora ziņojums, kurā tiek vērtēta prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma virzienus;
 • studenta atbildes uz uzdotajiem jautājumiem;
 • prasme diskutēt un argumentēt.
Diplomu par akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanu students saņem, ja viņš ir sekmīgi apguvis programmu, t.sk., aizstāvējis bakalaura darbu, saņemot vērtējumu ne mazāku par 4 ballēm.
Programmas izmaksas
Studiju izmaksas vienam studentam (gadā) atbilst norādītajai studiju maksai.