Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Mate1022
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448321672
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot pamatzināšanas analītiskajā ģeometrijā un tās lietojumiem citās zinātņu un tehnikas nozarēs. Kursā ir aplūkoti galvenie analītiskās ģeometrijas objekti (ģeometriskie vektori, lineāri ģeometriski objekti, otrās kārtas līnijas un virsmas, koniskas, cilindriskas virsmas un rotācijas virsmas) un to koordinātu formas. Teorētiskais materiāls tiek ilustrēts ar piemēriem.
Kursa kods: Ķīmi7001
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
1015400
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts ķīmijas doktora studijas programmas kursa ietvaros. Kursa mērķis ir nostiprināt un paplašināt doktorantu zināšanas analītiskajā ķīmijā. Analītiskās ķīmijas kursā apskatītas svarīgākās metodes, to teorētiskie jautājumi (vielu stāvoklis šķīdumos, ķīmiskais līdzsvars protolītiskās, oksidēšanās-reducēšanās un kompleksveidošanās reakcijās, starpfāzu līdzsvari) un praktiskie aspekti apskatot gan klasiskās analīzes metodes, gan instrumentālās.
Kursa kods: ĶīmiP026
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
468032163280
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par analītiskās ķīmijas metodēm, kuras lietojot var iegūt informāciju par dažādu objektu, tai skaitā arī farmaceitisko preparātu, sastāvu un daudzumu.
Kursa kods: Ķīmi1062
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
468824164872
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar analītiskās ķīmijas svarīgākajām metodēm un teorētiskajiem pamatjautājumiem (vielu stāvoklis šķīdumos, ķīmiskais līdzsvars protolītiskās, oksidēšanās-reducēšanās un kompleksveidošanās reakcijās, starpfāzu līdzsvari) un to pielietojumu vielu atdalīšanas un identificēšanas procesos. Studiju kursā studenti apgūst analītiskajā ķīmijā lietojamās aprēķinu metodes un datoru izmantošanu to veikšanā, kā arī veic iegūto rezultātu interpretāciju un analītiskās ķīmijas procesu modelēšanu (MS Excel vidē). Laboratorijas nodarbībās studenti apgūst kvalitatīvās ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes metodes (selektīvā un sistemātiskā ķīmiskā analīze, fluorescences un emisijas spektrālanalīze, hromatogrāfija), iepazīstas ar laboratorijas tehniku un darba drošības noteikumiem, īpaši darbā ar gāzes degļiem, centrifūgām.
Kursa kods: Ķīmi3013
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
5711434166486
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts ķīmijas bakalaura kursa ietvaros 4. studiju semestrī. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar kvantitatīvās ķīmiskās analīzes svarīgākajām metodēm (gravimetriju un titrimetriju), kā arī ķīmiskās analīzes rezultātu izvērtēšanu un matemātisko apstrādi. Semināru un praktiskajās nodarbībās studenti apgūst analītiskajā ķīmijā lietojamās aprēķinu metodes un datoru izmantošanu titrēšanas līkņu zīmēšanai(Excel vai Spreadsheets). Laboratorijas nodarbībās studenti praktiski apgūst kvantitatīvās ķīmiskās analīzes metodes (gravimetriju, titrimetriju). Kursa darbā studenti izmanto kursa ietvaros apgūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas dažādu vielu paraugu komponentu kvantitatīvajā noteikšanā.
Kursa kods: KomZ3119
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664481696
Kursa anotācija:
Kursa mērķi ir iepazīt pētnieciskās žurnālistikas pamatprincipus, analizēt pašmāju un ārzemju žurnālistiskos pētījumus, kā arī apgūt dažādas pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas metodes, apzināt informācijas avotu spektru, mācēt tos efektīvi pielietot. Kursa ietvaros studentam rodas priekšstats patstāvīgi spriedumi par analītiskās un pētnieciskās žurnālistikas vietu Latvijas mūsdienu medijos.
Kursa kods: Mate4174
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir ievadīt matemātikas specialitāšu studentus analītisko metožu izstrādē nepārtrauktajām un diskrētajām t.i. diferenču shēmām (DS) matemātiskās fizikas problēmām. Lekciju kurss iepazīstina ar DS analītiskajām risināšanas metodēm, kur diskrēto problēmu atrisinājumus var pierakstīt formulu veidā. Nepārtrauktajām problēmām, kas balstās uz parciālajiem diferenciālvienādojumiem (PDV), šie atrisinājumi izsakās ar Furjē rindu palīdzību, kuras apskata matemātiskās fizikas kursā, bet diskrētajām (DS) tie ir Furjē rindu nogriežņi (diskrētās rindas vai galīgas lineāras kombinācijas). Lekciju kursu pavada patstāvīgie (mājas) darbi, kuros risina konkrētus piemērus, pētot DS precizitāti.
Kursa kods: Ķīmi7012
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
812320
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts ķīmijas doktora studijas programmas kursa ietvaros. Kursa mērķis ir nostiprināt un paplašināt doktorantu zināšanas analītiskās pētīšanas metodēs. Šajā kursā apskatītas modernās analīzes metodes analītiskajā ķīmijā un to lietošanas iespējas dažādu analītisko objektu pētniecībā
Kursa kods: Medi1022
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3460243660
Kursa anotācija:
Kursa mērķis sniegt zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi, orgānu un orgānu sistēmu uzbūvi, veidot sapratni par orgānu sistēmu savstarpējo darbību.
Kursa kods: Medi1149
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
34483241272
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentam cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamatzināšanas dažādos organisma organizācijas līmeņos – no šūnu, audu, orgānu, orgānu sistēmu līmeņa līdz organismam kopumā, kā arī apgūt organisma uzbūves un fizioloģisko funkciju (veģetatīvo, somatisko, sensoro un psihisko) regulācijas principus un mehānismus. Laboratorijas darbu mērķis ir sniegt studentam iemaņas darbā ar eksperimentālās fizioloģijas un funkcionālās klīniskās izmeklēšanas pamatmetodēm.
Rezultātu skaits lapā