Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Vēst7009
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664125296
Kursa anotācija:
Alternatīvā vēsture ir samērā jauns virziens vēstures zinātnē, kas mūsdienās iegūst arvien vairāk piekritēju. Alternatīvās vēstures lielais jautājums „Kas būtu noticis, ja…” slepeni vienmēr ir bijis pats mīļākais vēsturnieku jautājums. Ar alternatīvās vēstures palīdzību vēsturē var atklāt īstus pagrieziena punktus, zināmā mērā tai ir hipotēzes funkcija.
Kursa kods: LitZ5109
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332102248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar aluzivitāti /intertekstualitāti/ kā mūsdienīgu zinātnisko paradigmu, kā arī ar tās izmantojuma iespējām klasiskās filoloģijas jomā, pētot Senās Romas laika literāros tekstus. Romiešu literāro tekstu fragmentu lasījumos tiek koncentrēta uzmanība uz antīko tekstu raksturīgu iezīmi – tekstu savstarpējo saikni un atkarību, ko nodrošina alūzija. Literārā alūzija tiek iepazīta kā poētiska figūra, kas semantiski bagātina tekstus un var veidot poētisku tradīciju.
Kursa kods: MākZ5249
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664442096
Kursa anotācija:
Kurss sniedz zināšanas par amerikāņu drāmu un teātri no tā rašanās pirmsākumiem 19. gs. vidū līdz 21.gs., raksturojot ASV teātru sistēmu ar Brodvejas, ārpus Brodvejas un ārpus ārpus Brodvejas teātriem. Īpašu uzmanība pievērsta specifiski amerikāniskajai teātra formai mūziklam, kā arī tradīcijām, kas to rada. Analizēta arī 20. gs. 60. gadu teātra avangarda kustība, kam liela ietekme arī Eiropas teātra attīstībā. Īpaša uzmanība kursā pievērsta tādiem 20.gs. autoriem kā J. O`Nīls, A. Millers, T. Viljamss un viņu radītās estētikas ietekmei uz mūsdienu amerikāņu un Eiropas teātri.
Kursa kods: MākZ7003
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
Kursa anotācija:
Kurss sniedz zināšanas par amerikāņi drāmu un teātri no tā rašanās pirmsākumiem 19. gs. beigās līdz 21.gs. sākumam, apskatot gan dažādu teātra modeļu - ceļojošā, komerciālā, neatkarīgā - izveidošanos un transformācijas, gan arī izcilāko amerikāņu aktieru un režisoru darbību. Īpaša uzmanība pievērsta 20. gs. modernajai amerikāņu dramaturģijai, tādiem autoriem kā J. O`Nīls, A. Millers, T. Viljamss u.c. un viņu radītās estētikas ietekmei uz mūsdienu amerikāņu un Eiropas teātri. Kursā paredzēts analizēt arī mūsdienu amerikāņu kino un teātra mijiedarbību, un tās radīto aktieru - "zvaigžņu" fenomenu. Analizēta tiek amerikāņu 20.gs. 60.gadu avangarda kustība mūzikā, performatīvajās mākslās, teātrī un to ietekme uz pasaules teātra attīstību. Uzmanība pievērsta arī specifiski amerikāniskā muzikālā teātra žanra – mūzikla – struktūrai un attīstībai.
Kursa kods: JurZ6063
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kurss sniedz iespēju apgūt Amerikas, Āfrikas un Āzijas reģiona cilvēktiesību aizsardzības standartus un to ietekmi uz cilvēktiesību īstenošanu nacionālā līmenī. Kurss ir sadalīts piecās daļās. Pirmā daļa sniedz ieskatu starptautisko cilvēktiesību pamatos, kas nepieciešama tiesību zinātnes nestudējošiem studentiem sekmīgai kursa apguvei. Tiek aplūkoti arī starptautisko un nacionālo cilvēktiesību standartu mijiedarbības modeļi un juridiskais pamats starptautisko cilvēktiesību garantiju īstenošanai nacionālajos tiesību aktos. Otrā daļā tiek aplūkoti Amerikas cilvēktiesību aizsardzības sistēmas pamati un analizēta reģionālo cilvēktiesību standartu īstenošana Amerikas Savienotajās valstīs un Latīņamerikas valstīs, galvenokārt, izmantojot praktisku pieeju – analizējot jaunākos starptautiskos cilvēktiesību līgumus uzraugošo institūciju secinājumus attiecībā uz Amerikas valstu nacionālajiem ziņojumiem par to, kā valsts īsteno šajos līgumos uzņemtās saistības. Īpaša nozīme šajā sadaļā būs Amerikas Cilvēktiesību konvencijas un Amerikas Cilvēktiesību tiesas spriedumu, kā arī ASV Augstākās tiesas spriedumu analīzei. Trešajā daļā tiek aplūkota Āfrikas cilvēktiesību aizsardzības sistēma un analizēta reģionālo cilvēktiesību standartu īstenošana Āfrikas Savienības valstīs, īpašu vērību veltot Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību hartas un Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību komisijas un tiesas prakses apskatam. Papildus tam tiks pētīti ANO starptautiskos cilvēktiesību līgumus uzraugošo institūciju secinājumi attiecībā uz Āfrikas valstu nacionālajiem ziņojumiem, kā arī aktuālā Starptautiskās krimināltiesas prakse. Kursa ceturtajā daļā tiek aplūkoti reģionālās organizācijas un avoti, kas veido pamatu Āzijas valstu cilvēktiesību aizsardzības sistēmai, kā arī pētīti starptautiskos cilvēktiesību līgumus uzraugošo institūciju secinājumi attiecībā uz Āzijas valstīm. Kursa piektā daļa veltīta Amerikas, Āfrikas un Āzijas reģionālās cilvēktiesību aizsardzības sistēmu un aktuālo cilvēktiesību aizsardzības problēmu salīdzinošai analīzei.
Kursa kods: SDSK5021
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Lekciju kurss ir ievads par Amerikas kultūras studiju un kultūras antropoloģijas vēsturi, personām, teorijām un metodēm. Kursa ietvaros studentiem būs iespēja padziļināt teorētisko daļu vēsturiskajā kontekstā un reģionalajā perspektīvā, un arī tiks aplūkotas sarežģītākas kultūras studiju un antropoloģiskās izpētes parādības salīdzinošajā Amerikas kontekstā (ASV, Kanāda, Karību kultūra, Latīņamerikas kultūras).
Kursa kods: PolZ2036
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233225748
Kursa anotācija:
Lai gan tikai nesen demokrātija un ekonomiskā attīstība šķita saistoša salīdzinoši nelielai grupai Rietumu valstu, abi procesi nu ir izplatījušies visā pasaulē. Daudzām valstīm Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis ir kalpojušas par piemēru abiem procesiem, un abi šie veidojumi ar dažādu līdzekļu palīdzību ir mēģinājuši ietekmēt attīstības procesus visā pasaulē. Šī kursa mērķis būs iepazīstināt studentus ar to, kā atšķiras Eiropas Savienības un ASV attīstības vīzijas, diskutēt par demokrātijas un attīstības sasvstarpējajām attiecībām, kā arī iepazīstināt studentus ar Amerikas Savienoto Valstu valdības struktūrām, attīstības politikas aģentūrām un ar šo jomu saistītajām politikas veidošanas iniciatīvām. Kurss apskatīs arī anti-amerikānismu kā attīstības un demokratizācijas politikas blakus rezultātu. Kursa noslēgumā tiks diskutēts par šī brīža ASV administrācijas attīstības politiku, un tās ietekmi uz starptautiskajām attiecībām un pasaules attīstību, kā piemērus minot Ķīnu, Tuvos Austrumus, kā arī globālās problēmas.
Kursa kods: Demo7001
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664402496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis: apgūt demogrāfisko notikumu un procesu analīzes metodes un paņēmienus. Kursa uzdevumi: 1) apgūt iedzīvotāju skaita un sastāva dinamikas analīzes metodes: 2) apgūt iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas procesu izpētes metodes; 3) apgūt demogrāfisko aprēķinu izpildes paņēmienus un prasmi novērtēt kļūdas datu avotos, kā arī analizēt demogrāfisko situāciju populācijās. Kursā tiek aplūkotas svarīgākās iedzīvotāju atražošanas izpētes metodes, paņēmieni un to izmantošanas iespējas, analizējot iedzīvotāju sastāvu, izvietojumu un kustību.
Kursa kods: Filz1087
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Šī kursa mērķis ir pievērsties vairākām centrālām analītiskās estētikas tēmām, kas dominē kopš 20. gs. vidus. Analītiskā estētika ir pieeja estētikai, ko ir noteikuši autori, kas darbojas analītiskās filozofijas tradīcijā. Analītiskās filozofijas galvenie principi ir skaidrība, eksplicīta argumentācija, kritisks izvērtējums un diskusijas. Kursā tiek aplūkoti dažādi svarīgi analītiskās estētikas jautājumi saistībā ar ietekmīgiem tekstiem šajā laukā. Kursa apguvei nepieciešamie teksti ir izvēlēti no antoloģijas "Aesthetics and the Philosophy of Art: the Analytic Tradition" (Lamarque and Olsen 2004). Kursā tiks skarti šādi jautājumi: Kas ir māksla? Vai mākslu var definēt? Kāds ir mākslas darbu ontoloģiskais statuss jeb pastāvēšanas veids? Kādas ir mākslas darba estētiskās īpašības? Kā mākslas darbs būtu jāinterpretē? Kāda ir mākslas darba vērtība? Kā būtu jāattiecas pret fikciju? Kā attēls var kaut ko reprezentēt? Pārdomas par šiem jautājumiem kalpos par labu pamatu analītiskās estētikas un saistīto analītiskās filozofijas tēmu dziļākai izpētei.
Kursa kods: Mate2005
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Priekšmetā aplūkoti vienkāršākie Eiklīda ģeometrijas rezultāti, kas balstīti uz koordinātu metodi un vektoru rēķiniem, ar kuru palīdzību var noteikt savstarpēji viennozīmīgu atbilstību starp skaitļiem un punktiem un savstarpēji viennozīmīgu atbilstību starp vienādojumiem un punktu ģeometriskām vietām (līnijām, virsmām). Tiek apgūti vektoru rēķini, plaknes un telpas pārveidojumi, taišņu, plakņu, kā arī otrās kārtas līkņu un virsmu īpašības un lietojumi. Kursa mērķis ir attīstīt matemātisko domāšanu, ģeometrisku īpašību un sakarību formālu pierakstu, tai skaitā, lai nepieciešamos ģeometriskos aprēķinus varētu noprogrammēt.
Rezultātu skaits lapā