Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Mate5067
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233230248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir radīt vispārēju priekšstatu par algebras problemātiku, galvenajām spriešanas metodēm, dažiem svarīgākajiem rezultātiem ar vispārmatemātisku un vispārizglītojošu nozīmi. Kurss veidots tā, lai demonstrētu aplūkojamo jautājumu sakaru arī ar skolas programmām matemātikā.
Kursa kods: Mate1103
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par algebras teorētiskajiem pamatiem un algebras mūsdienīgo metožu praktisko nozīmi. Kursa uzdevumi : 1) aplūkot algebras pamatnodaļas - lineārs operators (morfisms), kvadrātiskās formas, polinomu algebra; 2) sniegt zināšanas par matemātisko struktūru teoriju kā modernās algebras pamatu; 3) padziļināt priekšstatus par konstruktīvo un aksiomātisko matemātikas pētījuma metodi; 4) iepazīt matemātikas teorijas vispārinājumu metodes.
Kursa kods: DatZ7036
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar algoritmiskām metodēm, kas tiek lietotas NP-sarežģītu problēmu praktiskai risināšanai. Tradicionāli, algoritmisks uzdevums tiek uzskatīts par „praktiski atrisināmu”, ja tam eksistē algoritms, kas darbojas polinomiālā laikā, un par „praktiski neatrisināmu”, ja problēma ir NP-sarežģīta. Tajā pat laikā, reālajā dzīvē mums bieži nākas saskarties ar situācijām, kad ir jāatrod praktiski noderīgi risinājumi tieši šādām „praktiski neatrisināmām” problēmām. Kurss iepazīstina ar svarīgākajām metodēm NP-sarežģītu problēmu risināšanai – aproksimācijas algoritmiem, Branch-and-Bound algoritmiem, u.c., un to praktiskas izmantošanas piemēriem, lielāko kursa daļu (ap 60%) veltot, iespējams, visperspektīvākajām šādu problēmu risināšanas metodēm, kas ir strauji attīstījušās pēdējos gados – parametrizētajiem algoritmiem. Kurss iepazīstina ar parametrizētās sarežģītības un parametrizēta algoritma jēdzienu un zināmajām metodēm, kas var tikt izmantotas parametrizētu algoritmu konstruēšanai. Kursa beigās tiek dots īss ieskats par W[t] sarežģītības hierarhiju un probēmām, kas ir grūti risināmas ar parametrizētajiem algoritmiem.
Kursa kods: DatZ1165
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
6996323232144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pamatzināšanu iegūšana par algoritmiem, par programmu izstrādes procesu, kā arī praktiska programmēšanas valodas C++ programmu izstrāde, lietojot strukturētās, kā arī objektorientētās programmēšanas paradigmu.
Kursa kods: DatZ4026
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Šīs kurss ir DatZ3050 : Algoritmu teorija turpinājums. Iepazīstināties ar skaitļošanas sarežģītības teoriju, ar dažādiem skaitļošanas modeļiem, un to savstarpējām attiecībām. Galvenais kursa jautājums: Kuras ir sarežģītas problēmas, tas ir, kurām problēmām nav zināmi efektīvie algoritmi? Cik sarežģītas problēmas mēdz būt? Kā pierādīt, ka problēma ir sarežģīta?
Kursa kods: DatZ7025
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Algoritmu sarežģītība pēta dažādus skaitļošanas modeļus un skaitļošanas procesā izmantojamus resursus. Šajā kursā tiks apskatīti sekojoši skaitļošanas modeļi: determinētie algoritmi, nedeterminētie algoritmi, varbūtiskie algoritmi un loģiskās shēmas un divi svarīgākie skaitļošanā izmantojamie resursi: skaitļošanas laiks un izmantotā atmiņa (telpa).
Kursa kods: DatZ3050
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Tjūringa mašīnas kā algoritmu matemātisks modelis. Čērča-Tjūringa tēze - jebkuru algoritmu var aprakstīt ar Tjūringa mašīnu. Rekursīvas jeb izrēķināmas funkcijas un kopas. Atšķirība starp rekursivitāti un rekursīvo sanumurējamību. Reducējamība starp skaitļošanas uzdevumiem. Algoritmu sarežģītības mēri - skaitļošanas laiks un izmantotā atmiņa (telpa). Izrēķināmība polinomiālā laikā. P=NP problēma. NP-pilnas problēmas, to piemēri un redukcijas starp tām. Telpas sarežģītības klases.
Kursa kods: Peda2361
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448202872
Kursa anotācija:
Kurss sniedz ieskatu izglītības alternatīvajās teorijās, raksturo to filozofiskos un psiholoģiskos pamatus. Tiek raksturota bērna darbība R.Šteinera un M.Montesori izpratnē, brīvās audzināšanas un bērna brīvības būtība, bērna attīstība, ievērojot bērna psiholoģiskās un fizioloģiskās īpatnības, vides nozīme bērna attīstībā, pieaugušo loma bērna dzīvē. Alternatīvās pedagoģijas idejas tiek aktualizētas atbilstoši mūsdienām.
Kursa kods: PedaP328
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursā studenti tiek iepazīstināti ar alternatīvajām un augmentatīvajām komunikācijas metodēm darbā ar bērniem, kam ir smagi komunikācijas traucējumi, garīgās attīstības traucējumi. Studentiem tiek dota iespēja gūt zināšanas par alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas veidiem un izmantošanas iespējām darbā ar autiskiem bērniem, Dauna sindroma bērniem, bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, bērniem ar sarežģītu primāro traucējumu; tiek aplūkotas izvērtēšanas iespējas un nepieciešamība pareizas AAC metodes izvēlē, kā arī aplūkoti ētikas likumi darbā ar nerunājošu bērnu; tiek gūts priekšstats, kā runāt ar klientu ģimenēm, tiek sniegtas iespējas gūt zināšanas par sadarbības nozīmi komunikācijas izvērtēšanā, un par AAC palīgmateriālu izgatavošanas iespējām, palīgmateriālu iegādes veidiem; gūst zināšanas par personāla (pirmsskolas iestāžu, skolas, pansionātu u.c.) sagatavošanas nepieciešamību un nozīmi darbā ar bērniem, kam ir smagi komunikācijas traucējumi.
Kursa kods: Ekon3092
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot Ekonomikas un vadības fakultātes ekonomikas bakalauru studentiem zināšanas par „tradicionālām”: zemo izmaksu līdera, preču diferencēšanas, tirgus nišas, cenas, globālās konkurences stratēģijām, kā arī „netradicionālām” : 36 konkurences stratagēmām un Zilo okeānu stratēģiju. Tiek dots augstāk minēto stratēģiju salīdzinājums un aizstāšanas iespējas.
Rezultātu skaits lapā