Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Peda7108
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664105496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt doktorantu pedagoģisko kompetenci, attīstīt izpratni par apzinātu un mērķtiecīgu mūsdienīgu mācību metožu un e-vides izmantošanu augstkolu studiju procesā un to pielietošanu pedagoģiskajā praksē augstkolā. Studenti apgūs kritiskās domāšanas un kooperatīvās mācīšanās principus, stratēģiju, metodisko paņēmienu izmantošanas iespējas pedagoģiskajā praksē augstskolā. Apgūstot kritiskās domāšanas un kooperatīvās mācīšanās metožu būtību un izmantošanas potenciālu, tiks attīstas prasmes izvērtēt augtskolas docētāja profesionālo darbību, tās rezultativitāti un pilnveides iespējas.
Kursa kods: Peda7092
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233282448
Kursa anotācija:
Doktorantu spēja identificēt un teorētiski pamatot aktuālas metodoloģijas problēmas pedagoģijas nozares pētniecībā un izvēlētajā apakšnozarē, sagatavoties promocijas eksāmeniem vispārīgajā pedagoģijā, izvēlētajā apakšnozarē un svešvalodā. Doktorantiem tiek piedāvāta iespēja apzināt pedagoģiskā pētījumu būtību un aktualitātes metodoloģijā un vispārējās pedagoģijas teorijās Latvijas pedagoģijā un pasaulē, kā arī to specifiku izvēlētajā apakšnozarē. Kursa uzdevumi: Palīdzēt doktorantiem identificēt aktuālas izpētes problēmas teorijā un praksē, salīdzināt metodoloģiskās sistēmas un pieredzi; rosināt doktorantus kritiski analizēt atšķirīgas pētnieciskās pieejas un pamatot tās; palīdzēt doktorantiem izvēlēties un modificēt pētījuma veidus, to struktūras izpētes metodes un noformēt pētījumu, ievērojot izvēlētās pedagoģijas pētījumu specifiku; palīdzēt doktorantiem izvēlēties kvalitatīvo un kvantitatīvo datu ieguves, apstrādes, analīzes un interpretācijas instrumentus.
Kursa kods: LitZ5061
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332221048
Kursa anotācija:
Kurss sniedz zināšanas par būtiskākajiem latviešu literatūras vēstures problēmjautājumiem un mūsdienu latviešu literatūras jaunākajām tendencēm. Latviešu literatūras procesi un personības tiek skatīti sava laika Latvijas kultūras un politiskās dzīves norišu, kā arī cittautu, īpaši krievu literatūras, kontekstā. Kursa mērķis veicināt daudzveidīgu pieeju izmantojumu latviešu literatūras interpretācijā.
Kursa kods: Soci5073
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:

Kurss mērķis ir raksturot laukus kā īpašu sociālu struktūru, lauku dzīvesveida specifiskās iezīmes, lai rosinātu studējošos analizēt aktuālās Latvijas lauku sociālās problēmas, to rašanās iemeslus un izpausmes. Kursā studējošie tiek iepazīstināti ar nozīmīgakajām metodoloģiskajām pieejām sociālo problēmu identificēšanā, analyze un risināšanā.Īpaša uzmanība pievērsta sociālā darba lauku apvidos organizācijas īpatnībām.

Kursa kods: Teol5129
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar izcilā Ziemeļāfrikas teologa Augustīna(354-430) garīgo mantojumu, kas ne tikai lielā mērā ir noteicis patristikas laikmeta teoloģisko pētījumu paradigmu, bet ir pamatā gan Austrumu, gan Rietumu Baznīcu teoloģijai, Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu interpretācijas tradīcijai, līdz pat mūsu dienām. Kursa ietvaros, balstoties uz viņa darbu „Atzīšanās”, aplūkota Augustīna dzīve un viņa teoloģiskās domas attīstība no viņa jaunības līdz mūža beigām. Īpaša vērība pievērsta tālaika dažādajām Romas impērijas mācībām, ar kurām polemizējot, veidojās Augustīna doma un teoloģija, proti, neoplatonismam, maniheismam, donātismam, pelagiānismam, ariānismam, kuri iespaidoja teologa pētījumu virziena attīstību un darbu tematikas izvēli. Prezentētas ar jaunu nosaukumu, šo mācību paradigma sastopama arī uz II un III gadu tūkstoša Baznīcas vēstures skatuves, atkārtojoties tai pašai polemikai, ar ko satopamies patristikas zelta laikmetā.
Kursa kods: Mate1139
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Apdrošināšana un riska vadība ir ļoti cieši saistītas. Pēdējos gados jēdziens Uzņēmuma Riska vadība jeb Enterprise Risk Management (ERM) ir pilnveidots un aizvien vairāk apdrošinātāju to pielieto uzņēmuma pārvaldības prakses uzlabošanai. Aktuāro risku vadības kursā tiks apskatītas sekojošas tēmas: risku vide, risku identificēšana, risku mērīšana, modelēšana un risku 'vadība, uzsverot risku teorijas praktisko pusi apdrošināšanā.
Kursa kods: PedaP485
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursā studenti tiek iepazīstināti ar alālijas, afāzijas būtību, to etioloģiju, klasifikāciju, diagnostiku. Studenti gūst teorētiskas un praktiskas zināšanas par dažādām korekcijmetodēm. Tiek dota iespēja iepazīties ar bērnu psihosociālo raksturojumu, diferencēt atbilstošas metodes, koriģējot smagus runas traucējumus. Kursa materiālus un saturu izveidoja Dr. Sarmīte Tūbele un Irēna Miltiņa.
Kursa kods: Mate1009
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kurss sniedz algebras pamatzināšanas, kas nepieciešamas katram datorikas studentam, kā arī attīsta prasmes, kas nepieciešamas matemātisku pierādījumu veidošanā. Tēmas: lineāru vienādojumu sistēmas, determinanti, matricas, kompleksie skaitļi, polinomi, jēdziens par laukiem, gredzeniem un grupām. Lineārās algebras dziļāka apguve ir izdalīta atsevišķā kursā.
Kursa kods: Mate1023
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
57804832120
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par lineārās algebras teorētiskajiem pamatiem un lineārās algebras mūsdienīgām metodēm praktiskā nozīmē. Kursa uzdevumi: 1) aplūkot lineārās algebras pamatnodaļas - matricas, determinantus, lineāro vienādojumu sistēmas; 2) sniegt zināšanas par komplekso skaitļu kopu kā reālo skaitļu kopas algebrisku paplašinājumu; 3) sniegt zināšanas par lineāro telpu teoriju, kā modernās algebras ģeometrisko pamatu; 4) padziļināt priekšstatus par konstruktīvo un aksiomātisko pētījuma metodi matemātikā; 5) iepazīt matemātisko teoriju vispārinājumu metodes.
Kursa kods: Mate1031
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par algebras teorētiskajiem pamatiem un algebras mūsdienīgo metožu praktisko nozīmi. Kursa uzdevumi : 1) aplūkot algebras pamatnodaļas - lineārs operators (morfisms), kvadrātiskās formas, polinomu algebra; 2) sniegt zināšanas par matemātisko struktūru teoriju kā modernās algebras pamatu; 3) padziļināt priekšstatus par konstruktīvo un aksiomātisko matemātikas pētījuma metodi; 4) iepazīt matemātikas teorijas vispārinājumu metodes.
Rezultātu skaits lapā