Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Biol5055
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332221048
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par zivsaimniecības nozari un tās attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Studenti tiek iepazīstināti ar zivju krājumu ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipiem un galvenajām zivju krājumu novērtēšanas metodēm. Kursā ar praktiskiem piemēriem tiek raksturota zivju krājumu dinamika un to ietekmējošie faktori. Kursa uzdevums ir sniegt priekšstatu par zinātnes lomu zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanā.
Kursa kods: Biol2187
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
699662232144
Kursa anotācija:
Veidot priekšstatu par Pasaules dzīvnieku daudzveidību, tās izcelšanos, galvenajām dzīvnieku uzbūves, attīstības, bioloģijas un ekoloģijas īpatnībām. Veidot padziļinātu priekšstatu par Latvijas dzīvnieku pasaules daudzveidību, faunas veidošanās vēsturi un mūsdienu izmaiņām, kā arī aizsardzību. Integrētā daļa visās lekcijās ir - Pārskats par Latvijas faunu, Latvijas aizsargājamās un apdraudētās dzīvnieku sugas, to ekoloģijas īpatnības, praktiskajos darbos - sugu noteikšana. Tiek apskatīti sauszemes ekosistēmu, saldūdens, jūras faunas kompleksi, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju loma dzīvnieku sugu daudzveidības un īpaši aizsargājamu sugu dzīvotņu saglabāšanā. Nodarbībās apskatāmie jautājumi ietver arī sugu aizsardzību in situ un ex situ, kā arī Latvijas faunas ilgtspējīgas izmantošanas un saglabāšanas pamatnosacījumus.
Kursa kods: KomZ3086
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233223048
Kursa anotācija:
Kurss paredz nostiprināt un attīstīt žurnālista darbā nepieciešamās prasmes un iemaņas, tajā skaitā sadarbojoties ar kolēģiem - multimediju producēšanas studentiem. Iemaņas tiek attīstītas, praktiski veicot dažādus žurnālista profesijai raksturīgus uzdevumus.
Kursa kods: KomZ5085
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kurss ir orientēts uz studējošo individuālo darbu, kas vērsts 2 virzienos: (1) radošu savas prakses pilnveidošanu un (2) savas prakses jomas kritiku.
Kursa kods: KomZ5081
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664164896
Kursa anotācija:
Žurnālistikas kultūra ir praksē plaši lietots jēdziens, kar arvien vairāk piesaista akadēmisko uzmanību. Kurss orientēts uz šī fenomena teorētisko apzināšanos dažādu teorētisko virzienu kontekstā – kritisko teoriju, ētikas, Burdje lauku teorijas, Habermasa publiskās sfēras, informācijas pārvaldības un informācijas sabiedrības kontekstā. Kursa apguve ir cieši saistīta ar pētniecisko darbu – kursa realizācijas laikā studenti izstrādā pētniecisko projektu.
Kursa kods: KomZ3091
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Iepazīstināt topošos žurnālistus ar žurnālu producēšanas pamatprincipiem, aptverot visu žurnāla veidošanas ciklu, bet akcentējot tieši žurnālistu un redaktoru darbu. Kurss sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorijā apgūstamo papildina 5 dažādu Latvijā izdotu žurnālu galveno redaktoru vieslekcijas. Praktiskajā daļā studenti veido paši savu žurnālu – izstrādā ideju, definē mērķauditoriju, raksta rakstus, rediģē un piedalās rakstu maketēšanas procesā. Žurnāls tiek nodrukāts.
Kursa kods: Valo1148
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
Kurss sniedz pamatzināšanas zviedru valodas apguves sākuma līmenī mutvārdos un rakstveidā. Īpaša uzmaniba tiek veltīta iepazīstināšanas frāzēm, ikdienas nodarbes, mācību procesa aprakstam, arī pamata skaitļu vārdu lietojumam. Gramatikā studenti apgūst darbības vārdu tagadnes formas, personu vietniekvārdus, kā arī lietvārdu nenoteikto un noteikto formu darināšanu.
Kursa kods: Valo1264
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
Kurss tiek piedāvāts studentiem, kuri interesējas par zviedru valodu un vēlas to turpināt apgūt pamatlīmenī mutvārdos un rakstveidā. Kursa laikā studenti papildina zināšanas zviedru valodas leksikā, izrunā un intonācijā, viņi turpina apgūt gramatikas pamatkategorijas un pamatlikumus, kā arī nostiprina un attīsta komunikatīvās iemaņas runā un rakstos.
Rezultātu skaits lapā