Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5942
Kursa kods: KomZ7024
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Doktorantam(-ei) disertācijas izstrādāšanas gaitā ir jāsagatavo un jāiesniedz publicēšanai sava darba atziņas zinātnisko rakstu formātā. Zinātniskos rakstus ir iespējams publicēt vispāratzītos recenzētos izdevumos, pie tiem pieder zinātniskie žurnāli, kuros notiek manuskriptu recenzēšana un kuri ir iekļauti starptautiski atzītos žurnālu indeksos un datubāzēs. Zinātniskais raksts tiek sagatavots konsultējoties ar zinātnisko vadītāju.
Kursa kods: Vēst7006
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
1218480
Kursa anotācija:
Zinātniska raksta publikācijas vispāratzītos recenzējamos izdevumos mērķis ir iepazīstināt akadēmisko sabiedrību ar promocijas darba sagatavošanas gaitā veikto pētījumu rezultātiem . Raksts veltīts zinātniski nozīmīgai problēmai, kas saistīta ar promocijas darba tēmu. Publikācijas recenzējamā starptautiski vai Latvijas Zinātnes padomes atzītā izdevumā nodrošina pētījuma zinātnisko kvalitāti. Raksta sagatavošana notiek konsultējoties ar zinātnisko vadītāju. Vēlamais raksta apjoms – 40 000 zīmes. Kredītpunktus doktorants var saņemt par trim publikācijām.
Kursa kods: KomZ2112
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332141848
Kursa anotācija:
Kurss aplūko ziņu rakstīšanu un ziņu vietu mūsdienu informācijas sabiedrībā un sekmē informācijas vākšanas metožu un intervēšanas apguves tehniku, kā arī nodrošina studentiem zināšanas par pamata terminoloģiju ziņu rakstīšanā. Kursā studenti apgūt ziņu rakstīšanas pamatus teorētiski un mācās pielietot teorētiskās zināšanas praksē, veidojot ziņas un analizējot ziņu saturu un formu medijos. Studenti apgūst tradicionālo ziņu rakstīšanas un reportāžas pamatus (kā atspoguļot notikumus, runas, kriminālos pārkāpumus, katastrofas utt.) un šīs pamata prasmes pielieto ziņu rakstīšanā interneta medijiem. Kurss tiek organizēts datorklasē, nepārtraukti analizējot ziņu materiālus un sagatavojot savas ziņas.
Kursa kods: VidZ4016
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Latvijas zivju faunu un tās veidošanos. Kursā tiek analizēts zivju resursu stāvoklis, dinamika, aizsardzība un izmantošana Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un Baltijas jūrā, kā arī sniegts ieskats ilgtspējīgas zivju resursu izmantošanas pamatprincipos.
Kursa kods: Biol5055
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332221048
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par zivsaimniecības nozari un tās attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Studenti tiek iepazīstināti ar zivju krājumu ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipiem un galvenajām zivju krājumu novērtēšanas metodēm. Kursā ar praktiskiem piemēriem tiek raksturota zivju krājumu dinamika un to ietekmējošie faktori. Kursa uzdevums ir sniegt priekšstatu par zinātnes lomu zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanā.
Kursa kods: Biol2187
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
699662232144
Kursa anotācija:
Veidot priekšstatu par Pasaules dzīvnieku daudzveidību, tās izcelšanos, galvenajām dzīvnieku uzbūves, attīstības, bioloģijas un ekoloģijas īpatnībām. Veidot padziļinātu priekšstatu par Latvijas dzīvnieku pasaules daudzveidību, faunas veidošanās vēsturi un mūsdienu izmaiņām, kā arī aizsardzību. Integrētā daļa visās lekcijās ir - Pārskats par Latvijas faunu, Latvijas aizsargājamās un apdraudētās dzīvnieku sugas, to ekoloģijas īpatnības, praktiskajos darbos - sugu noteikšana. Tiek apskatīti sauszemes ekosistēmu, saldūdens, jūras faunas kompleksi, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju loma dzīvnieku sugu daudzveidības un īpaši aizsargājamu sugu dzīvotņu saglabāšanā. Nodarbībās apskatāmie jautājumi ietver arī sugu aizsardzību in situ un ex situ, kā arī Latvijas faunas ilgtspējīgas izmantošanas un saglabāšanas pamatnosacījumus.
Kursa kods: KomZ3086
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233223048
Kursa anotācija:
Kurss paredz nostiprināt un attīstīt žurnālista darbā nepieciešamās prasmes un iemaņas, tajā skaitā sadarbojoties ar kolēģiem - multimediju producēšanas studentiem. Iemaņas tiek attīstītas, praktiski veicot dažādus žurnālista profesijai raksturīgus uzdevumus.
Kursa kods: KomZ5085
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kurss ir orientēts uz studējošo individuālo darbu, kas vērsts 2 virzienos: (1) radošu savas prakses pilnveidošanu un (2) savas prakses jomas kritiku.
Kursa kods: KomZ5081
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664164896
Kursa anotācija:
Žurnālistikas kultūra ir praksē plaši lietots jēdziens, kar arvien vairāk piesaista akadēmisko uzmanību. Kurss orientēts uz šī fenomena teorētisko apzināšanos dažādu teorētisko virzienu kontekstā – kritisko teoriju, ētikas, Burdje lauku teorijas, Habermasa publiskās sfēras, informācijas pārvaldības un informācijas sabiedrības kontekstā. Kursa apguve ir cieši saistīta ar pētniecisko darbu – kursa realizācijas laikā studenti izstrādā pētniecisko projektu.
Kursa kods: KomZ3091
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Iepazīstināt topošos žurnālistus ar žurnālu producēšanas pamatprincipiem, aptverot visu žurnāla veidošanas ciklu, bet akcentējot tieši žurnālistu un redaktoru darbu. Kurss sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorijā apgūstamo papildina 5 dažādu Latvijā izdotu žurnālu galveno redaktoru vieslekcijas. Praktiskajā daļā studenti veido paši savu žurnālu – izstrādā ideju, definē mērķauditoriju, raksta rakstus, rediģē un piedalās rakstu maketēšanas procesā. Žurnāls tiek nodrukāts.
Rezultātu skaits lapā