Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5976
Kursa kods: Teol7013
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Zinātniskas publikācijas mērķis ir iepazīstināt akadēmisku sabiedrību ar disertācijas izstrādes gaitā veiktā pētījuma rezultātiem. Doktorantam ir jāpublicē pētījuma rezultāti recenzējamā izdevumā. Latvijā atzītu recenzējamu izdevumu sarakstu ir apstiprinājusi Latvijas Zinātņu padome (pieejams tiešsaistē http://www.lzp.lv/latv/journ.htm). Tajā iekļauts arī LU TF izdotais rakstu krājums „Ceļš”. Zinātniskā publikācija tiek izstrādāta konsultējoties ar darba vadītāju. Par katru publikāciju doktorants saņem 4 krp.
Kursa kods: Peda7107
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233223048
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir palīdzēt doktorantiem apzināt prasības zinātniska raksta sagatavošanai, loģiku, struktūras variantus atkarībā no raksta mērķa un satura; semināru nodarbībās analizēt dažādu veidu rakstus un radīt iespēju doktorantiem praktizēties publikāciju sagatavošanā.
Kursa kods: JurZ7114
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Kursa mērķis - doktorantam spēt izstrādāt zinātniskus darbus, kas būs noderīgi darbam pie promocijas darba izstrādes. Doktorantiem pēc studiju plāna ir jāpiedalās zinātniskās konferencēs un līdz ar to uz konferencēm ir jāgatavo arī referāts. Šā kursa ietvaros doktorants izstrādā zinātnisku referātu vismaz 0,5 autorloksnes apjomā.
Kursa kods: Fizi7034
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir doktoranta iemaņu trenēšana sava pētījuma rezultātu prezentēšanai, kā arī apgūt prasmi diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Par piedalīšanos zinātniskā konferencē doktoranti var saņemt divus kredītpunktus. Programmā ir paredzēts, ka doktorants katru studiju semestri piedalās vismaz vienā konferencē. Doktorantam jāpiedalās konferences darbā un jānolasa referāts. Tās var būt, piemēram, augstskolu zinātniskās konferences, Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkotas konferences, tematiskas zinātniskas konferences, zinātniski praktiskas konferences u.tml. gan Latvijā, gan ārzemēs. Promocijas darba vadītājs var izvērtēt, vai konference ir kvalificējama kā zinātnisks pasākums un atbilst zinātnisku konferenču standartiem.
Kursa kods: Fizi7044
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir doktoranta iemaņu trenēšana sava pētījuma rezultātu prezentēšanai, kā arī apgūt prasmi diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Par piedalīšanos zinātniskā konferencē doktoranti var saņemt divus kredītpunktus. Programmā ir paredzēts, ka doktorants katru studiju semestri piedalās vismaz vienā konferencē. Doktorantam jāpiedalās konferences darbā un jānolasa referāts. Tās var būt, piemēram, augstskolu zinātniskās konferences, Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkotas konferences, tematiskas zinātniskas konferences, zinātniski praktiskas konferences u.tml. gan Latvijā, gan ārzemēs. Promocijas darba vadītājs var izvērtēt, vai konference ir kvalificējama kā zinātnisks pasākums un atbilst zinātnisku konferenču standartiem.
Kursa kods: Fizi7045
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir doktoranta iemaņu trenēšana sava pētījuma rezultātu prezentēšanai, kā arī apgūt prasmi diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Par piedalīšanos zinātniskā konferencē doktoranti var saņemt divus kredītpunktus. Programmā ir paredzēts, ka doktorants katru studiju semestri piedalās vismaz vienā konferencē. Doktorantam jāpiedalās konferences darbā un jānolasa referāts. Tās var būt, piemēram, augstskolu zinātniskās konferences, Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkotas konferences, tematiskas zinātniskas konferences, zinātniski praktiskas konferences u.tml. gan Latvijā, gan ārzemēs. Promocijas darba vadītājs var izvērtēt, vai konference ir kvalificējama kā zinātnisks pasākums un atbilst zinātnisku konferenču standartiem
Kursa kods: Fizi7046
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir doktoranta iemaņu trenēšana sava pētījuma rezultātu prezentēšanai, kā arī apgūt prasmi diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Par piedalīšanos zinātniskā konferencē doktoranti var saņemt divus kredītpunktus. Programmā ir paredzēts, ka doktorants katru studiju semestri piedalās vismaz vienā konferencē. Doktorantam jāpiedalās konferences darbā un jānolasa referāts. Tās var būt, piemēram, augstskolu zinātniskās konferences, Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkotas konferences, tematiskas zinātniskas konferences, zinātniski praktiskas konferences u.tml. gan Latvijā, gan ārzemēs. Promocijas darba vadītājs var izvērtēt, vai konference ir kvalificējama kā zinātnisks pasākums un atbilst zinātnisku konferenču standartiem
Kursa kods: Fizi7048
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir doktoranta iemaņu trenēšana sava pētījuma rezultātu prezentēšanai, kā arī apgūt prasmi diskutēt un aizstāvēt savu viedokli. Par piedalīšanos zinātniskā konferencē doktoranti var saņemt divus kredītpunktus. Programmā ir paredzēts, ka doktorants katru studiju semestri piedalās vismaz vienā konferencē. Doktorantam jāpiedalās konferences darbā un jānolasa referāts. Tās var būt, piemēram, augstskolu zinātniskās konferences, Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkotas konferences, tematiskas zinātniskas konferences, zinātniski praktiskas konferences u.tml. gan Latvijā, gan ārzemēs. Promocijas darba vadītājs var izvērtēt, vai konference ir kvalificējama kā zinātnisks pasākums un atbilst zinātnisku konferenču standartiem.
Kursa kods: LitZ7011
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis. Sniegt sistemātisku ieskatu par promocijas darbā izmantojamās zinātniskās literatūras, darbā izmantojamo avotu atlases un analīzes principiem, kā arī par pieejamām folkloras, mākslas un literatūras tekstu analīzē. Studiju kursa satura īss izklāsts. Studiju kurss sastāv no dažādās humanitāro zinātņu apakšnozarēs iespējamā zinātniskās literatūras saraksta, tā atlases principu un analīzes izklāsta, kā arī no promocijas darbā izmantojamo avotu (daiļliteratūras, folkloras, mākslas tekstu) izvērtējuma un analīzes principu, veidu izklāsta.
Kursa kods: JurZ7115
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Kursa mērķis - doktorantam apzināt savam promocijas darbam nepieciešamo literatūru un citus materiālus, iemācīties atrast nepieciešamos materiālus un iemācīties tos klasificēt. Šā kursa ietvaros doktorants veido zinātniskās literatūras un citu materiālu zinātnisko bāzi, uz kā pamata tiks uzsākts darbs pie promocijas darba izstrādes.
Rezultātu skaits lapā