Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: LitZ7011
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis. Sniegt sistemātisku ieskatu par promocijas darbā izmantojamās zinātniskās literatūras, darbā izmantojamo avotu atlases un analīzes principiem, kā arī par pieejamām folkloras, mākslas un literatūras tekstu analīzē. Studiju kursa satura īss izklāsts. Studiju kurss sastāv no dažādās humanitāro zinātņu apakšnozarēs iespējamā zinātniskās literatūras saraksta, tā atlases principu un analīzes izklāsta, kā arī no promocijas darbā izmantojamo avotu (daiļliteratūras, folkloras, mākslas tekstu) izvērtējuma un analīzes principu, veidu izklāsta.
Kursa kods: JurZ7115
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Kursa mērķis - doktorantam apzināt savam promocijas darbam nepieciešamo literatūru un citus materiālus, iemācīties atrast nepieciešamos materiālus un iemācīties tos klasificēt. Šā kursa ietvaros doktorants veido zinātniskās literatūras un citu materiālu zinātnisko bāzi, uz kā pamata tiks uzsākts darbs pie promocijas darba izstrādes.
Kursa kods: PolZ2066
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar akadēmiskās un zinātniskās pētniecības teoriju un praksi. Kursa uzdevums ir sagatavot studentus kursa darbu rakstīšanai pirmajā un otrajā kursā, bakalaura darbu izstrādei trešajā kursā un citiem turpmākajiem pētnieciskajiem darbiem.Studenti apgūs četras prasmes - pētījuma veikšanu, lasīšanu, un rezultātu izklāstīšanu rakstveidā un materiāla prezentāciju.
Kursa kods: Filz5201
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentos zinātniskā darba iemaņas, palīdzēt studentiem sagatavot maģistra darbu, dot iespēju studentiem pilnveidot viņu prasmi uzstāties auditorijas priekšā, pamatot savu viedokli diskusijas laikā. Kursa uzdevums ir dot iespēju studentiem iepazīties ar citu studentu zinātnisko darbu, problēmām, kādas ir jārisina, strādājot gan pie konkrētiem maģistra darbiem, gan zinātniskā darba vispār. Semināra I uzdevums ir arī palīdzēt uzsākt darbu pie maģistra darba tēmas, satura, bibliogrāfijas un satura izstrādes. Kursa uzdevums ir arī palīdzēt saprast zinātniska darba filosofijā specifiku tiem maģistrantiem, kam ir citu specialitāšu bakalaura grādi.
Kursa kods: Medi3138
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332122048
Kursa anotācija:
Šī kursa ietvaros studentiem būs iespēja apgūt zinātnisko pētījumu rezultātu publicēšanas pamatprincipus. Kurss ir veidots tā, lai studenti, kas iepazinušies ar kursa programmu, spētu patstāvīgi sagatavot dažādu veidu zinātniskās publikācijas, ievērojot zinātniska darba noformējuma loģiku un prasības. Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar zinātnisko publikāciju veidiem, to struktūras un noformēšanas principiem, ētikas principiem zinātniskajām publikācijās, citēšanas un atsauču veidošanas principiem un prasībām.
Kursa kods: JurZ7097
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir doktorantiem apgūt zināšanas par zinātnisku rakstu sagatavošanu, struktūru, argumentāciju un noformēšanu. Promocijas darba aizstāvēšanai ir nepieciešamas publikācijas zinātniskos izdevumos. Kursa ietvaros tiek sagatavots un zinātniskos izdevumos publicēts zinātniskais raksts. Raksts ir saistīts ar promocijas darba tēmu, promocijas darba teorētisko vai empīrisko materiālu. Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes zinātnisku publikāciju sagatavošanā. Rakstu var publicēt zinātniskos izdevumos, piemēram: LU rakstos, citu augstskolu zinātniskajos izdevumos, kolektīvās monogrāfijās, zinātnisku rakstu krājumos u. tml., kuros notiek rakstu zinātniskā recenzēšana un ir nodrošināta izdevuma zinātniskā kvalitāte. Doktoranti var publicēt rakstus arī starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos.
Kursa kods: JurZ7098
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir doktorantiem apgūt zināšanas par zinātnisku rakstu sagatavošanu, struktūru, argumentāciju un noformēšanu. Promocijas darba aizstāvēšanai ir nepieciešamas publikācijas zinātniskos izdevumos. Kursa ietvaros tiek sagatavots un zinātniskos izdevumos publicēts zinātniskais raksts. Raksts ir saistīts ar promocijas darba tēmu, promocijas darba teorētisko vai empīrisko materiālu. Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes zinātnisku publikāciju sagatavošanā. Rakstu var publicēt zinātniskos izdevumos, piemēram: LU rakstos, citu augstskolu zinātniskajos izdevumos, kolektīvās monogrāfijās, zinātnisku rakstu krājumos u. tml., kuros notiek rakstu zinātniskā recenzēšana un ir nodrošināta izdevuma zinātniskā kvalitāte. Doktoranti var publicēt rakstus arī starptautiski recenzējamos zinātniskos žurnālos.
Kursa kods: Fizi7035
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Doktorantam jāapgūst prasme izstrādāt zinātniskus darbus, ko varēs izmantot promocijas darbā. Doktorantiem pēc studiju plāna ir jāpiedalās zinātniskās konferencēs un līdz ar to uz konferencēm ir jāgatavo arī referāts. Referāta materiālus sagatavot publikācijai konferences rakstu krājumā (Proceedings).
Kursa kods: Valo6052
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu iemaņas un prasmes darbā ar zinātnisko tekstu. Kursa gaitā studenti apgūst darba metodes ar primāriem avotiem, efektīvas lasīšanas paņēmienus, tiek risināti uzdevumi, kas ir orientēti uz zinātniskās informācijas satura sapratni dažādās zinātniskā teksta žanra formās.
Kursa kods: Filz7025
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Zinātniskā doktorantūras semināra mērķis ir veicināt studentu izpratni par Latvijas filosofiskās domas attīstību, veicināt doktorantu līdzdalību zinātniskajā procesā un izvērtēt doktorantu referātu un publikāciju sagatavošanu. Trešais semināru cikls saistās ar promocijas darbu metodoloģiju un jaunāko virzienu nostādņu noskaidrošanu. Uzmanība tiek pievērsta promocijas darbos paredzēto jautājumu apspriešanai pasaules, Eiropas un Latvijas filozofiskās domas kontekstā. Semināru tematisko plānu saskaņo katra semestra sākumā saistot to ar doktorantu individuālajiem plāniem.
Rezultātu skaits lapā