Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: VadZR003
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt studentu studiju laikā iegūtās zināšanas praksē, kā arī papildināt teorētiskās zināšanas. Prakses uzdevumi ietver praktiskās uzņēmējdarbības/biznesa vadības analīzi un novērtēšanu uzņēmumos/iestādēs, ar kurām LU slēdz līgumu par prakses vadīšanu. Prakses laikā studenti veic uzņēmuma/iestādes darbības analīzi, novērtē iekšējās vides stāvokli un ārējās vides ietekmes līmeni, izvērtē biznesa procesu pilnveidošanas iespējas, pēta uzņēmuma tālākas attīstības iespējas, izmantojot kvantitatīvās analīzes metodes.
Kursa kods: Soci5033
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kurss ir veidots ar mērķi (1) padziļināt studentu izpratni par akadēmiskiem tekstiem kā specifisku žanru un sociālu praksi; (2) padziļināt studentu zināšanas un prasmes sistemātiskam darbam ar tekstiem – gan rakstīšanas, gan lasīšanas un analīzes iemaņas; (3) sagatavot studentus maģistra darba rakstīšanai. Studenti gūst padziļinātas zināšanas par dažādu akadēmiska rakstura tekstu specifiku (anotācijas, kritika, akadēmisks kvalifikācijas darbs, pētījuma ziņojums, raksti akadēmiskos, populārzinātniskos izdevumos un plašsaziņas līdzekļos, uzstāšanās ar referātu vai mutisku ziņojumu) .
Kursa kods: PedaPC00
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
 
Kursa mērķis – balstoties uz studentu esošajām pētnieciskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, nodrošināt iespēju studentiem sagatavoties zinātniskā darba izstrādei vācu valodā.
Kursa uzdevumi ir dot iespēju studentiem:
1)      pilnveidot savas zinātniski – pētnieciskā darba iemaņas;
2)      iepazīties ar dažādu pētniecisko darbu uzbūvi;
3)      uzlabot pētījuma izstrādes procesa organizēšanas prasmes;
4)      apgūt zinātnisko valodu un pedagoģisko pētījumu terminoloģiju vācu valodā.
Kursa kods: Valo5497
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis – balstoties uz studentu esošajām pētnieciskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, nodrošināt iespēju studentiem sagatavoties zinātniskā darba izstrādei angļu valodā. Kursa uzdevumi ir dot iespēju studentiem: 1)pilnveidot savas zinātniski – pētnieciskā darba iemaņas; 2)iepazīties ar dažādu pētniecisko darbu uzbūvi; 3)uzlabot pētījuma izstrādes procesa organizēšanas prasmes; 4)apgūt zinātnisko valodu un pedagoģisko pētījumu terminoloģiju angļu valodā.
Kursa kods: JurZ4037
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
11168824
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir radīt studējošajiem padziļinātu izpratni par akcīzes nodokļa tiesību avotiem, jēdzieniem, teorijām, subjektiem un objektiem, tiesisko regulējumu, kā arī prasmi orientēties šajos jautājumos un izmantot iegūtās zināšanas juridiska rakstura problēmu praktiskai risināšanai.
Kursa kods: Filz5059
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursā "Aksioloģija" paredēts apgūt filosofijas apakšnozares - vērtībteorijas galvenās atziņas gan vēsturiskā skatījumā, gan mūsdienu teorijas, kā arī iepazīties ar pasaules, Eiropas un Latvijas līmenī notiekošajiem pētījumiem par vērtībām. Paredzēts pievērsties tēmai Eiropas vērtības Latvijā, nacionālās un kultūras identitāšu saistībai ar vērtībām, vērtību klasifikācijām, Eiropas Savienības, demokrātisko sistēmu, multikulturālisma vērtībām. Studiju kurss dod filosofijas maģistra programmā piesaisti sociālajām, kultūras un politiskajām aktualitātēm, paredz akcentēt vērtībspriedumu specifikas iepazīšanu, izpratni par vērtību hierarhijām un dzīves formām.
Kursa kods: SDSK5134
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis nodrošināt studentiem iespēju pilnveidot prasmi izstrādāt latviešu valodas mācību satura lingvodidaktisko apdari atbilstoši mūsdienu izglītības tendencēm un saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem valodniecībā. Studiju kursa uzdevumi: • iepazīstināt topošos skolotājus ar valodnieku jaunāko pētījumu ievirzi, problemātiku dažādās valodniecības nozarēs un valodas izpētes metodēm, kā arī radīt priekšstatu par starpnozaru pētījumiem un to rezultātu izmantošanas iespējām latviešu valodas mācību satura pilnveidošanā, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un valodas pasaulainas veidošanā pedagoģiskajā procesā, • attīstīt prasmi analītiski un kritiski izvērtēt valodnieku atziņas un adaptēt tās pedagoģiskajā darbībā, lai audzinātu skolēnos cieņpilnu attieksmi pret valodu un radītu interesi par tās izpēti, • pilnveidot prasmi iegūt pedagoģiskajam un audzināšanas darbam nepieciešamo jaunāko lingvistisko informāciju un izmantot to latviešu valodas apguves procesā, • pilnveidot prasmi izmantot nozares pētniecības metodes un speciālistu atziņas pedagoģiskajā darbībā, attīstot skolēnu valodpratību un veidojot pozitīvu attieksmi pret latviešu valodas prasmes izkopšanu.
Kursa kods: Fizi5039
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir paplašināt studentu priekšstatus par materiālu un cietvielu fizikas daudzveidību, klausoties LU CFI zinātnieku, ārzemju zinātnieku un studiju biedru lekcijas, kā arī trenēt studentu iemaņas referātu gatavošanā un prezentēšanā.
Kursa kods: Fizi5040
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir paplašināt studentu priekšstatus par materiālu un cietvielu fizikas daudzveidību, klausoties LU CFI zinātnieku, ārzemju zinātnieku un studiju biedru lekcijas, kā arī trenēt studentu iemaņas referātu gatavošanā un prezentēšanā.
Kursa kods: Fizi5041
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir paplašināt studentu priekšstatus par materiālu un cietvielu fizikas daudzveidību, klausoties LU CFI zinātnieku, ārzemju zinātnieku un studiju biedru lekcijas, kā arī trenēt studentu iemaņas referātu gatavošanā un prezentēšanā.
Rezultātu skaits lapā