Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Vēst5130
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Studiju kursā tiek aplūkoti un skaidroti aizvēstures un seno laiku vēstures nozīmīgākie procesi un galvenās norises, ietverot gan antropoģenēzi un sabiedrības un kultūras attīstību akmens, bronzas un dzelzs laikmetos, gan Seno Tuvo Austrumu un antīkās vēstures problemātiku. Kursa nodarbībās studenti iepazīstas ar dažādu pasaules reģionu sociālo, ekonomisko, politisko un kultūras attīstību līdz m.ē. I g. t. vidum, pievēršot uzmanību arī to kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.
Kursa kods: PolZ5098
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233242848
Kursa anotācija:
Kursa uzdevums ir stiprināt studentos interesi par zinātniski pētniecisko darbu, piedāvājot viņiem iespēju veikt patstāvīgu pētījumu un sagatavot akadēmisku publikāciju kādam zinātniskam izdevumam. Kursa ietvaros studenti iepazīstas ar zinātnisku rakstu sagatavošanu, apgūst praktiskas iemaņas darbā ar tekstu, tā zinātnisko un literāro rediģēšanu, iepazīstas ar rakstu recenzēšanas kritērijiem un procesu.
Kursa kods: Psih7035
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
812422316
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veicināt doktoranta akadēmiskās kompetences un prasmes docēt kursus psiholoģijā augstskolas programmā.
Kursa kods: Psih7054
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
461688144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veicināt doktoranta akadēmiskās kompetences un prasmes izstrādāt un docēt kursus psiholoģijā augstskolu programmā. Kurss satur divas pamataktivitātes - psiholoģijas kursa lekciju/semināra satura un prezentācijas materiālu izstrāde (3 kredītpunkti) un kursa docēšana vismaz 16 stundu apjomā (1 kr.p.).
Kursa kods: Soci3059
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sagatavot studentus veiksmīgai bakalaura darba un citu akadēmisko darbu (referāti, prezentācijas, kursa projekti) izstrādei, teksta sagatavošanai, pētījumu rezultātu prezentācijai, kā arī sagatavot studentus patstāvīgai pētniecībai maģistratūrā. Kursā sniegtas pamatzināšanas par dažādiem akadēmisko darbu žanriem studiju procesā, teoriju nozīmi un izmantošanu akadēmiskā darbā, empīriska pētījuma pamatelementiem, savu ideju publisku prezentāciju un aizstāvēšanu.
Kursa kods: MateR003
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
812320
Kursa anotācija:
Prakses mērķis ir matemātikas programmā apgūto zināšanu un prasmju pielietošana reālā profesionālā darbībā, prakses mērķiem atbilstīgā vidē. Prakse notiek uzņēmumos, organizācijās un iestādēs ar kuru Latvijas Universitātes Fizikas matemātikas fakultātei ir noslēgts prakses nodrošinājuma līgums. Prakses laikā matemātikas bakalaura studiju programmas studentiem ir iespēja pielietot matemātikas, programmēšanas un dabaszinātņu nodarbībās apgūtās iemaņas piemērotu problēmu risināšanā akadēmiskā pētniecībā, izglītībā vai lietišķos matemātikas pielietojumos.
Kursa kods: VadZR001
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:

Akadēmiskās prakses mērķi biznesa informācijas vadības studentiem ir nostiprināt teorētiskās zināšanas par informācijas pārvaldību uzņēmumos un organizācijās, iegūt reālu skatījumu uz uzņēmuma informācijas sistēmām un informācijas izmantošanas iespējām vadības lēmumu pieņemšanā, kā arī apgūt praktiskās iemaņas informācijas iegūšanā, analīzē un prezentācijā, kas nepieciešamas vadības zinātnes speciālistiem. Akadēmiskās prakses laikā studentiem jasavāc bakalaura darba izstrādei nepieciešamie dati.
Prakses laikā studentiem jāiepazīstas ar uzņēmuma struktūru un raksturojumu, izmantojamām informācijas sistēmām, to arhitektūru, lietojumprogrammām informācijas iegūšanai, uzkrāšanai, apmaiņai, apstrādei, analīzei, prezentācijai, jaunu sistēmu un programmu izstrādes, iegūšanas un ieviešanas kārtību, sistēmu un programmu izmantošanas, uzturēšanas un attīstības procedūrām, uzņēmuma Interneta vietnes vai sistēmas mērķiem, funkcijām, uzbūvi, arhitektūru, izmantotām tehnoloģijām, satura atjaunošanas procesu.

Kursa kods: ValoR001
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Akadēmiskās prakses mērķis ir attīstīt praktiskās iemaņas, izmantojot teorētiskajos un praktiskajos studiju kursos iegūtās zināšanas un prasmes. Prakses uzdevums ir filoloģijas studentu profesionālo iemaņu attīstīšana. Prakses laikā studenti attīsta izpratni par aktuāliem filoloģijas jautājumiem apgūto svešvalodu jomā. Studentiem ir iespēja veikt praksi Eiropas Savienības, valsts un privātajās institūcijās (tulks-referents, tulks/tulkotājs), valodu apguves centros (valodu docētājs), tūrisma aģentūrās (gids), vēstniecībās (tulks-referents, lietvedis), izdevniecībās (redaktors), u.c. Studenti attīstīta kompetenci izmantot lekcijās un praktiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas ar filoloģiju saistīto darba uzdevumu izpildē, vērojot speciālista darbu izvēlētajā prakses vietā, darbojoties patstāvīgi, izvērtējot savu darbu un plānojot tā pilnveidi. Akadēmiskā prakse norit saskaņā ar LU studējošo prakses organizēšanas kārtību. Prakses laikā studentiem ir iespēja iegūt nepieciešamos datus bakalaura darba izstrādei.
Kursa kods: FiziR000
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Prakses mērķis ir fiziķa profesionālo prasmju un iemaņu apguve reālā profesionālā darbībā, prakses mērķiem atbilstīgā vidē. Prakse notiek uzņēmumos, organizācijās un iestādēs ar kuru Latvijas Universitātes Fizikas matemātikas fakultātei ir noslēgts prakses nodrošinājuma līgums. Prakses laikā fizikas bakalaura studiju programmas studentiem ir iespēja pielietot fizikas, matemātikas un programmēšanas nodarbībās apgūtās iemaņas mūsdienu fizikas problēmu risināšanā akadēmiskā pētniecībā, izglītībā vai lietišķos fizikas pielietojumos.
Kursa kods: KomZR000
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Prakses mērķis – nostiprināt un padziļināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas informācijas lietotāju apkalpošanas un informācijpratības jomā un pielietot tās praktiskajā darbā.
 
Prakses uzdevumi - iegūt un pilnveidot praktiskās iemaņas lietotāju apkalpošanā; iepazīt jauno informācijas tehnoloģiju pielietojumu lietotāju apkalpošanā; piedalīties lietotāju informācijpratības apmācībā.
 
Prakses laikā studenti iepazīstas ar informācijas lietotāju apkalpošanu abonementā un lasītavā (bibliotēkas krājums, lietotāju sastāvs, apkalpošanas darba tehnoloģija u.t.t.), darbu starpbibliotēku abonementā, informācijas pakalpojumiem (uzziņu un informācijas darbs bibliotēkā), lietotāju apmācību bibliotēkā.
 
Rezultātu skaits lapā