Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5918
Kursa kods: Vēst1136
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par Arābu civilizāciju, kas ir viena no lielākajām pasaulē. Arābu kultūras elementi ir atrodami visur tur, kur ir atrodams islāms. Līdz ar to iepazīšanās ar arābu civilizāciju ir Āzijas studiju neatņemama sastāvdaļa "Arābu civilizācija I" ietver ziņas par tā dēvētās Džahilījas, jeb pirmsislāma laikmetu, tomēr galvenokārt runa ir par to kultūras mantojumu, kas iegūts agrīnā kalifāta veidošanās posmā, kad notiek arābu islāma kultūras pašapzināšanās iepretim blakus esošo jūdu, kristiešu, persiešu civilizācijām. Kursa uzdevums ir sniegt zināšanas un metodes TAZA civilizāciju patstāvīgai izpētei.
Kursa kods: Vēst2145
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kurss aptver galvenās modernās arābu valstu vēstures vadlīnijas. Aplūkoti ir moderno arābu valstu veidojošie elemanti, kā tie ir veidojušies kopš senākiem laikiem līdz 19.gs. Osmaņu politiskajai sistēmai, kopējot Eiropas paraugus, tos pieņemot visā Auglīgajā pusmēnesī. Īpaši ir aplūkots, kā Libānā parādījās arābu nacionālisms kā protests pret Portas varu, modernizācija un jaunas politiskās apziņas izveidošanās; Eiropas ekonomiskās, politiskās un izglītības ienākšana. Tāpat šī kursa ietvarā ir Tanzimata reforma, modernizācija un 22 arābu valstu kustība par neatkarību no osmaņu Portas
Kursa kods: Filz4019
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir radīt priekšstatu par klasisko arābu filozofiju (IX-XVII gs.). Kursa uzdevumi: 1) iepazīstināt studentus ar arābu filozofijas pamatjēdzieniem; 2) izveidot priekšstatu par galvenajām problēmām, kuras nodarbināja arābu filozofisko domu, un to risinājuma meklējumiem; 3) iepazīstināt ar izcilākajiem arābu domātājiem; 4) attīstīt arābu filozofisko tekstu (oriğinālā un tulkojumā) lasīšanas prasmes.
Kursa kods: SDSK5129
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
466456896
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot studentiem zināšanas par arābu kultūru un tradīcijām, pievēršot sevišķu uzmanību praktiskajiem aspektiem starpkultūru komunikācijā. Kurss iepazīstina ar arābu kultūras vienojošajiem pamatprincipiem, kā arī ar dažādu sociālo, politisko un ekonomisko faktoru ietekmi uz arābu dzīvesveidu un tradīciju saglabāšanu. Kursa ietvaros tiek aplūkota sociālo, etnisko un reliģisko grupu daudzveidība arābu kultūras ietvaros, to mijiedarbība un ietekme uz kultūru un politiku. Līdztekus vēsturiskajam apskatam tēmu izklāstā tiek iekļautas arī mūsdienu aktualitātes, it sevišķi, saistībā ar reliģiskajiem un starpkultūru konfliktiem Eiropā un Tuvajos Austrumos.
Kursa kods: Valo1345
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
101516052108240
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem pašas elementārākās zināšanas par arābu valodu. Kursa uzdevumi ir: 1) iemācīt studentiem arābu fonētikas pamatus; 2) iemācīt arābu alfabētu; 3) iepazīstināt studentus ar dažām vienkāršākajām gramatikas struktūrām; 4) radīt pašu nepieciešamāko arābu vārdu un frāžu krājumu (vismaz 400 vārdu).
Kursa kods: Valo1438
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
812128128192
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iemācīt studentus pastāvīgi lasīt un saprast tekstus modernajā arābu valodā. Kursa ietvaros studenti analizē leksisko nozīmi, mācās tulkot arābu tekstus literārā latviešu valodā, pildot vingrinājumus, iepazīstas ar nozīmīgākajām gramatikas formām. Kursa vidū lasīšana tiek apvienota ar audiokursu, un studenti turpina apgūt sarunvalodu.
Kursa kods: Valo2238
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
81212824104192
Kursa anotācija:
Šis kurss ir turpinājums kursam „Arābu valoda II”. Tā mērķis ir pilnveidot studentu arābu valodas zināšanas un prasmes, tuvojoties viduvējam līmenim. Kursa uzdevumi ir: 1) tālāk attīstīt studentu lasīt, klausīties, runāt un rakstīt prasmes; 2) iemācīt studentus apspriest arābu valodā dažas kultūras un sociālas tēmas; 3) iepazīstināt studentus ar sarežğītākām gramatiskām struktūrām; 4) papildināt studenta arābu vārdu un izteicienu krājumu par vismaz 300 vārdiem.
Kursa kods: Valo2239
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaits
812128128
Kursa anotācija:
Mērķis - sniegt zināšanas mūsdienu literārajā arābu valodā, kā arī praktisko un mājas darbu laikā attīstīt sarunvalodas iemaņas tādā veidā, kā to lieto mūsdienu arābu pasaulē. Lai to sasniegtu, kurss dalās lekciju daļā, kur ievada arābu valodas vēstures, izplatības un nozīmes jautājumus, skaidro gramatisko materiālu un praktisko darbu daļā, kurā uz 14 pamata tekstu un sekundāro tekstu (dialogu) bāzes studenti apgūst arābu sarunu valodas leksiku un vingrinājas gramatikā. Šis kurss nedod zināšanas arābu sarunvalodās (dialektu valodās), kuru skaits ir ļoti liels, bet māca tikai to mūsdienu literāro arābu valodu, kuru apgūst skolās visā arābu pasaulē, un kas kalpo kā rakstu valoda grāmatās, presē un kā mutiska sarunvaloda noteiktā izglītoto cilvēku vidē. Kurss paredz attīstīt mūsdienu literārās arābu valodas izrunas un rakstības iemaņas.
Kursa kods: Valo6068
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts kā Āzijas studiju MSP arābu valodas kursu turpinājums. Students apgūs plašsaziņas līdzekļu leksiku. Kursa ietvaros piedāvāta drukāto un tīmekļa plašsaziņas līdzekļu arābu valoda studentiem ar mērķi iegūt augstākā līmeņa valodas zināšanas.Tādējādi studentiem sniegta iespēja pārzināt laikrakstu pirmajās lappusēs ievietotajās ziņās izmantotajai valodai raksturīgo pamata vārdu krājumu un teikumu konstrukcijas, kā arī pazīt dažādus notikumu atspoguļošanas veidus, atšķirt faktus no viedokļiem un kritiski lasīt ziņas arābu valodā. Studenti apgūst, kā precīzāk lasīt garus, augstākā līmeņa valodā sagatavotus tekstus, pievēršot uzmanību nozīmei, valodas formai, saistīta teksta izteiksmes līdzekļiem. Uzdevumi ietver diskusijas pirms lasīšanas un plašu vingrinājumu klāstu saistībā ar vārdu krājumu kontekstā, informācijas izklāstīšanas struktūru, pārskatīšanu, kritisku lasīšanu un satura analītisku izvērtēšanu. Kursā iekļautas pašvērtējuma sadaļas, kā ietvaros studenti pārskata iepriekšējās nodaļās apgūtās zināšanas. Studentiem tiek sniegta piekļuve ziņu informācijai no oriģināliem avotiem arābu valodā. Kurss izstrādāts tā, lai studentiem nodrošinātu ziņu virsrakstu un jaunāko notikumu pilnīgai izpratnei nepieciešamos valodas un informatīvos rīkus. Lai sasniegtu minēto līmeni, studenti veic dažādus rakstīšanas, runāšanas un lasīšanas uzdevumus. Daži uzdevumi veicami patstāvīgi, savukārt citi - pāros un kopā ar pasniedzēju un visu grupu. Studentiem būs iespēja izzināt arābu plašsaziņas līdzekļus šādos posmos: lasīšana, meklējot galvenās idejas; teksta struktūras izpratne; lasīšana, meklējot detalizētu informāciju.
Kursa kods: Valo5333
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332141848
Kursa anotācija:
Pēc sekmīgi apgūtiem valodu vidējā līmeņa pamatkursiem, studentiem tiek dota iespēja pielietot savas zināšanas praksē. Kursa gaitā plānots dot ievadu par mutiskās tulkošanas nozīmi kultūru komunikācijas kontekstā, kā arī sīkāk analizēt konsekutīvās un sinhronās tulkošanas metodes. Tiek dots pārskats par mutiskās tulkošanas praksi Eiropā, kā arī par praksi un problemātiku Tuvo Austrumu valodās, it īpaši arābu valodā.
Rezultātu skaits lapā