Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5918
Kursa kods: Vēst2320
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt padziļinātu priekšstatu par apgaismības ideju izpausmēm Latvijā 18.gadsimtā. Kurss aplūko minēto problemātiku Eiropas ideju vēstures kontekstā, pievēršot uzmanību personību lomai apgaismībā, kā arī aplūko visas biedrības, kuras nodarbojās ar apgaismības popularizēšanu Latvijā un Baltijā kopumā.
Kursa kods: Filz5078
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Apgaismība ir nozīmīgākais domas virziens 18.gs. Eiropā, apgaismības ideāli – dogmatisma un māņticības kritika, paļaušanās uz cilvēka prātu, pieņēmums par sociālo, politisko un tehnoloģisko attīstību, tradicionālā domāšanas veida un reliģijas kritika, dodot priekšroku cilvēka individuālajai atbildībai un lēmumiem – joprojām ir spēkā kā eiropiešu un rietumu pasaules iedzīvotāju sociāli politiskās premisas. Saskaņā ar apgaismības ideju kritiķiem, šie ideāli noteikuši ne vien Rietumu sabiedrības panākumus, bet arī kļūdas un traģēdijas. Apgaismības nozīmes un turpmākas tās ideālu ekspluatācijas nosacījums ir tās kā sarežģīta un lielākoties filozofiska fenomena izpratne. Kursa vielas apguves rezultātā, studenti spēs orientēties apgaismības fenomena kompleksajā filozofiskajā raksturā, izprotot zināmajiem apgaismības ideāliem pamatā esošās niansētās filozofiskās premisas un pretrunīgos filozofisko ideju strāvojumus, kas ļaus izprast mūsdienu sabiedrības organizācijai pamatā esošo pieņēmumu raksturu, vērtību un trūkumus.
Kursa kods: Teol2194
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar izšķirošo reliģiskā autoritārisma un dogmatisma laikiem sekojošo 17.-18. gs. apgaismības laika reliģijas izpratnes jauno paradigmu, ko nosaka autonoma racionalitāte, skepticisms, dabas un sociālo zinātņu atziņas. Ar apgaismības laiku saistīti ļoti daudzi ievērojami domātāji, tādēļ atsevišķas nodarbības tiks veltītas tikai dažiem filosofiem (kā Dekarts, Paskāls, Ruso, Kants). Lielākās daļas apgaismības laikmeta domātāju (kā Voltēra, Didro, Hjūma, Loka, Spinozas, Reimāra, Mendelsona, Lesinga u.c.) reliģijas interpretācijai svarīgie uzskati tiks atspoguļoti tematiskajās nodarbībās (skat. kursa plānu).
Kursa kods: KomZ2128
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233282448
Kursa anotācija:
Apraksts ir mūsdienu žurnālistikā plaši lietots žanrs, kas digitālo mediju un lietotāju radīta satura iespaidā iegūst jaunus raksturojumus. Semestra laikā studenti apgūst gan aprakstu materiālu rakstīšanas pamatprincipus – materiāla struktūra, līds un nobeigums, rindkopu veidošana, satura veidošana, u.c., gan arī analizē un praktizējas, kā sagatavot parakstu materiākus dažādām auditorijām. Apgūstot kursu, studentiem būs idejas un zināšanas par aprakstu rakstīšanu un praktiskas iemaņas.
Kursa kods: KomZP041
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
46963660
Kursa anotācija:
Kurss "Apraksts" ir viens no svarīgākajiem koledžas programmā "Žurnālistika", jo tā galvenais mērķis ir teorētiski iepazīstināt ar apraksta būtību, kā arī sniegt atbalstu studentiem, lai tie varētu praktiski apgūt dažādus ši žanra paveidus un apraksta izmantojumu dažādos medijos: laikrakstos, žurnālos, reģionālajā presē. Kursa gaitā studenti apgūs apraksta veidošanās vēsturiskos cēloņus, teorētisko pamatojumu dažāda tipa apraksta veidošanai, aprakstu struktūras modeļus, kā arī praktiski rakstīs dažādus aprakstus.
Kursa kods: Medi1119
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448321672
Kursa anotācija:
Sniedz ieskatu par aprūpes dokumentācijas juridiskiem aspektiem un praktiskās pielietošanas iespējām. Aprūpes dokumentācijas veidiem un izstrādes priekšnoteikumiem. Sniedz zināšanas par aprūpes plānošanas elementiem, aprūpes mērķa noteikšanas kritērijiem un pielietojamiem ētikas principiem un prakses standartiem attīstot aprūpes plānu.
Kursa kods: Mate5054
Fakultāte:
Fizikas un matemātikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar aktuālo apsekojumu statistikas problemātiku – palīginformācijas izmantošana un neatbildētības problemātika. Kursa laikā tiks apskatīti galvenie apsekojuma veikšanas soļi, katrā solī izvērtējot palīginformācijas izmantošanas iespējas kā arī analizējot neatbildētības ietekmi.
Kursa kods: Medi6003
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332221048
Kursa anotācija:
Apgūstot kursu studenti iegūst padziļinātu izpratni un zināšanas par aptaukošanos un tās ārstēšanu. Kursa nozīmību nosaka straujais aptaukošanās pieaugums Latvijā pēdējos gados. Kursa mērķis - dot zināšanas par aptaukošanās etioloģiju, aptaukošanās klasifikāciju, metabolo sindromu, aptaukošanās ietekmi uz veselību un dzīvildzi. Īpaši uzsvērta kā ļoti nozīmīga šobrīd Latvijā bērnu un pusaudžu aptaukošanās. Tiek izklāstītas aptaukošanās ārstēšanas metodes (uztura terapija, alternatīvās diētas, medikamentozā un ķirurģiskā ārstēšana) , kā arī Latvijas Diētas ārstu asociācijas izstrādātie ieteikumi aptaukošanās ārstēšanā. Kursa uzdevums: 1. Dot zināšanas par aptaukošanās slimības ārstēšanu no praktiskā diētas ārsta viedokļa un pieredzes, 2. Dot izpratni par svara samazinošām diētām gan no vēsturiskā aspekta, gan mūsdienu viedokļa, 3. Dot vērtējumu un kritiku populārākajām dietām, izceļot uz pierādījumiem balstītas medicīnas nozīmi.
Kursa kods: SpoZP128
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332122048
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir studentu izglītošana apvidus sporta veidu jautājumos, sniedzot ieskatu tūrisma, orientēšanās sporta, slēpošanas un nūjošanas evolucionārās attīstības jautājumos, kā arī izprast apvidus sporta veidu iespējas fiziskās aktivitātes un aktīvās atpūtas realizācijai. Radīt iespējas studentiem apgūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas apvidus sporta veidu apguvei un pielietošanai pedagoģiskajā darbībībā un pašizaugsmē.
Kursa kods: Filz3015
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
KURSA MĒRĶIS Piedāvātais studiju kurss atklāj filozofijas darbības jomu, kurā tiek pētītas tādas svarīgas problēmas kā: psihes un apziņas daba un to zinātniski grūti izskaidrojami fenomeni; attiecības starp cilvēka apziņu, smadzenēm un ķermeni; attiecības starp cilvēku, viņa apziņu un apkārtējo ārējo pasauli; citu cilvēku apziņas izpratnes grūtības; apziņas modelēšanas perspektīvas (mākslīgā intelekta izveide), piemēram, datora vai robota veidā. Kursa uzdevumi: 1.Nodrošināt mūsdienu teorētisku priekšstatu apguvi par apziņu, prātu, domāšanu, pētot apziņas dažādas koncepcijas. 2.Iepazīstināt studentus ar apziņas izskaidrojuma pieejām ( duālisms, biheiviorisms, fizikālisms, fenomenoloģisms, intencionālisms), lai viņi spētu skaidri un kritiski vērtēt dažādas koncepcijas.
Rezultātu skaits lapā