Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Soci3037
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Kurss piedāvā antropoloģijas teorētisko pieredzi, kura arvien svarīgāka paliek laikā, kad sabiedrību, kultūru, identitātes un sociālas grupas vairs nevar konceptualizēt vecajās vienas kultūras, vienas valsts un vienas sabiedrības robežās. Kurss piedāvā skatījumu uz sociālo pasauli no citu kultūru redzespunkta, piedāvājot kritisku sociālo zinātņu pamatkonceptu – sabiedrības, indivīda, kultūras – izvērtējumu.
Kursa kods: Fizi7037
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa apguves laikā doktorantam patstāvīgi, pēc darba vadītāja norādījumiem, jāapgūst izvēlētās promocijas darba apakšnozares galvenās teorētisko un eksperimentālo pētījumu metodikas, sevišķu uzmanību pievēršot promocijas darbā plānotajiem pētījumiem nepieciešamajām metodikām, aprēķinu programmām un promocijas darbā izmantojamajām mēriekārtām.
Kursa kods: Fizi7038
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa apguves laikā doktorantam patstāvīgi, pēc darba vadītāja norādījumiem, jāapgūst izvēlētās promocijas darba apakšnozares galvenās teorētisko un eksperimentālo pētījumu metodikas, sevišķu uzmanību pievēršot promocijas darbā plānotajiem pētījumiem nepieciešamajām metodikām, aprēķinu programmām un promocijas darbā izmantojamajām mēriekārtām.
Kursa kods: Fizi7036
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
466465896
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir paplašināt studentu priekšstatus un zināšanas par aktuāliem pētījumiem un pētniecības metodēm izvēlētajā fizikas apakšnozarē.
Kursa kods: Peda5094
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
343663084
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dažādībās pedagoģisko risinājumu specializētas zināšanas par to, kā noteikt cilvēku ar īpašām intelektuālām vajadzībām izglītojošo intervenču raksturīgās īpatnības. Šis studiju kurss iepazīstinās studentus ar cilvēku "Augstas kapacitātes" teoriju vēsturi un "Apdāvināto cilvēku rašanās modeli”. Kursa galvenie temati ir: Cilvēki ar augstu kapacitāti. Rekomendācijas ģimenēm un skolotājiem. Vissvarīgākie cilvēku ar augstu kapacitāti diagnosticēšanas izvērtēšanas aspekti. Dažādas metodes, kā izglītot talantīgos ļaudis. „Bagātināšanās programma apdāvinātiem un talantīgiem cilvēkiem”, tās mērķis un saturs. Studiju procesā studentiem tiek radītas iespējas: - mācīties atpazīt cilvēkus ar augstu kapacitāti, izteikt rekomendācijas ģimenēm un skolotājiem; - iepazīt svarīgākos cilvēku ar augstu kapacitāti izvērtēšanas aspektus; - demonstrēt kritiskas zināšanas par dažādām metodēm talantīgo cilvēku izglītošanā; - izskaidrot „Bagātināšanās programmu apdāvinātiem un talantīgiem cilvēkiem”, tās mērķus un saturu. Kursa saturu izstrādāja Dr. Cristina Sánchez Romero (UNED, Spānija).
Kursa kods: EkonP011
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23321614248
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar apdrošināšanu kā vienu no uzņēmējdarbības veidiem un riska pārvaldes metodēm. Studiju kurss ievada studentus apdrošināšanas zinātnē, precizē apdrošināšanas būtību un pamatfunkcijas, iepazīstina ar apdrošināšanas terminoloģiju un sniedz ieskatu par apdrošināšanas nozarēm, apakšnozarēm un veidiem, apdrošināšanas tirgus dalībniekiem un to darbības pamatprincipiem, apdrošināšanas kompānijas finanšu menedžmenta pamatiem un krāpšanas novēršanas un apkarošanas iespējām.
Kursa kods: Ekon3071
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar apdrošināšanas sabiedrības finanšu novērtēšanu un pārvaldību, kompānijas budžetu sastādīšanas principiem, sabiedrības likviditātes un pelnītspējas uzturēšanas metodēm.
Kursa kods: Ekon4308
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar normatīvo regulējumu un grāmatvedības prasībām apdrošināšanas iestāžu komercdarbībā. Studenti tiek iepazīstināti ar ienākumu un izdevumu veidošanās īpatnībām apdrošināšanā, kā arī ar rādītājiem, kurus izmanto analizējot apdrošināšanas sabiedrību finansiālo darbību.
Kursa kods: EkonP000
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir ievadīt studentus apdrošināšanas zinātnē, noskaidrot apdrošināšanas būtību un pamatfunkcijas, iepazīstināt ar apdrošināšanas terminoloģiju un sniegt ieskatu par apdrošināšanas nozarēm, apakšnozarēm un veidiem, apdrošināšana tirgus darbības pamatprincipiem, pārapdrošināšanas būtību.
Kursa kods: JurZ2031
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar apdrošināšanas tiesību jēdzienu, būtību un pamatprincipiem; apdrošināšanas tiesību normatīvo regulējumu Latvijā; apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku darbības un uzraudzības kārtību; apdrošināšanas līguma īpatnībām un prasījumiem, kas izriet no apdrošināšanas tiesībām.
Rezultātu skaits lapā