Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Filz1064
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448341472
Kursa anotācija:
"Antīkā un viduslaiku filozofija I" ir pirmais kurss vispārējā "Filozofijas vēstures" kursu cikla ietvaros. Šā ievadkursa galvenais uzdevums ir veidot izpratni par filozofijas tradicionālās problemātikas ģenēzi, kā arī iepazīstināt ar nozīmīgākajiem antīkās filozofijas tekstiem, īpašu vērību veltot Platona un Aristoteļa darbiem, t.i., antīkās filozofijas klasiskajam standartam. Tematiski kursam ir 4 daļas: 1) Pirmssokratiskā doma; 2) Sokrats un Platons; 3) Aristotelis; 4) Hellēnisma filozofijas skolas.
Kursa kods: Filz1065
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
"Antīkā un viduslaiku filozofija II" turpina kursā "Antīkā un viduslaiku filozofija I" (Filz1064) iesākto filozofijas tradicionālās problemātikas ģenēzes aplūkojumu saistībā ar nozīmīgākajiem vēlīnās antīkās un viduslaiku filozofijas tekstiem. Tematiski kursam ir 3 daļas: 1) Vēlīnā hellēnisma filozofija; 2) Viduslaiku filozofija no Augustīna līdz Anselmam; 3) Sholastiskā viduslaiku filozofija.
Kursa kods: Filz3018
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veicināt antīko filozofisko tekstu analīzes iemaņu apgūšanu, iepazīstoties ar tekstu fragmentiem oriģinālvalodā, salīdzinot tos ar tulkojumiem latviešu vai angļu valodā, izvērtējot tekstu konceptuālo aparātu un filozofisko argumentāciju. Mērķis ir īstenojams, rūpīgi izstudējot antīko filozofisko tekstu fragmentu izlasi noteiktas filozofiskas problēmas griezumā. Šajā kursā tiek aplūkots gribas vājuma jeb nesavaldības (akrasia) jautājums Platona dialogā "Protagors", Aristoteļa darbā "Nikomaha ētika", Senekas dialogā "Par Dusmām", Augustīna darbā "Atzīšanās".
Kursa kods: SDSK5024
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
46643232
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem izprast cilvēka attīstības un pilnveides komplekso būtību. Kurss ir veidots kā vienots veselums un galvenā pieeja ir interdisciplinārs skatījums uz cilvēka būtību. Galvenā kursa vadlīnija ir izglītība brīvībai un demokrātijai.
Kursa kods: Antr2003
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
69964650144
Kursa anotācija:
Kurss praktiski nostiprina studenta lauka darba iemaņas. Kursu kūrē programmas docētāji, studentiem izvēloties lauka darba tēmu no programmas B daļas moduļiem. Studenti izstrādā lauka darba plānu, konsultējoties ar lauka darba vadītāju un grupā, veic 2 nedēļu pilna lauka darbu izvēlētajā pētījuma vietā, sadarbībā ar kursa vadītāju apkopo un sistematizē datus un sagatavo lauka darba ziņojumu.
Kursa kods: Antr5007
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664204496
Kursa anotācija:
Kurss praktiski nostiprina studenta lauka darba iemaņas. Kursu kūrē programmas docētāji, studentiem izvēloties lauka darba tēmu no programmas B daļas studiju virzienu moduļiem. Studenti izstrādā lauka darba plānu, konsultējoties ar lauka darba vadītāju un grupā, veic 1 nedēļas pilna lauka darbu izvēlētajā pētījuma vietā, sadarbībā ar vadītāju apkopo un sistematizē datus un sagatavo lauka darba ziņojumu.
Kursa kods: Antr5003
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar galvenajām antropoloģiskas pētniecības metodēm, kā arī ar jautājumiem un problēmām, kas saistās ar antropoloģisko pētījumu ētiku. Studenti gan apgūs zinātnisko literatūru par antropoloģijas pētniecības metodēm, gan arī mēģinās tās pielietot praktiskos vingrinājumos. Tāpat studenti izsekos debatēm, kas raisījušās antropologu starpā par ētiski pieņemamu un nepieņemamu rīcību un tam, kā viedokļi mainījušies laika gaitā. Studenti izvērtēs arī dažus antropologu asociāciju ētikas kodeksus un pievērsīsies praktiskiem ētisku lēmumu pieņemšanas aspektiem.
Kursa kods: Antr5000
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kurss veidots, lai atbalstītu studentus padziļinātā antropoloģijas pētniecības metožu apguvē. Studenti, klausoties šo kursu būs guvuši pamatiemaņas pētniecībā ar pirmo patstāvīga lauka pētījuma organizēšanu un datu apstrādi. Kurss studentiem ļaus noslīpēt iegūtās iemaņas, strādājot ar lauka darbā izmantotajiem interviju un novērošanas protokoliem, lauka darbu datu transkriptiem. Kurss sniegs pamatiemaņas datu kodēšanā un tās izmantošanā datu analīzē ar Atlas.ti.
Kursa kods: Antr1033
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar tēmu un pētījumu kopumu antropoloģijā caur ēdiena un ēšanas prizmu. Tā kā ēdiens ir vienlaikus ikdienišķs un globālu procesu veidojošs elements, kursa laikā tiks skaidrota ēdiena loma identitātes, kultūras, ģimenes, patēriņa, ekonomisko transakciju un politizācijas konstruēšanas procesos.
Kursa kods: Antr5018
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina ar varas jēdziena attīstību antropoloģijā. Vara skatīta arī kā kolektīvs resurss, izdalot spējināšanas un piespiešanas mehānismu, leģitīmu un neleģitīmu varu. Izceltas varas un valodas saiknes, tai skaitā jēdziena lietojums Latvijas kultūrā. Īpaša vērība pievērsta biovaras jēdzienam un tā lietderīgai etnogrāfiskā analīzē. Varas un zināšanas attiecības analizētas dzimtes kontekstā, apskatot varas režīmu darbību.
Rezultātu skaits lapā