Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: LitZ2037
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664125296
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina ar eposa fenomenu antīkajā pasaulē, skatot antīko eposu kā literārā procesa daļu un antīkā cilvēka kultūridentitātes zīmi. Kursā tiek apzināta antīkā eposa un tā sazarojumu izcelsme un transformācija, akcentējot pamatparadigmu „autors – teksts – mērķauditorija”. Materiāls: grieķu un romiešu eposs (Homēra poēmas, Vergilija eposs Eneida), kā arī didaktiskās dzejas (Hēsioda Darbi un dienas) un ģenealoģiskās dzejas teksti (Hēsioda Teogonija). Kursa praktiskā daļa ietver tekstu materiāla analīzi 2 līmeņos: -darbs ar tulkojumu (žanra, saturisko iezīmju, vēstures un indivīdu raksturojošo faktu izvērtēšana); -darbs ar oriģināltekstu: konkrētu fragmentu lasījumi, tulkošana, valodas faktu, autora izteiksmes iezīmju analīze.
Kursa kods: SDSK5102
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448163272
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir antīkās pasaules nozīmīgā kultūrfenomena – episkās dzejas – kompleksa analīze. Izmantotais paradigmatiskais avots ir Homēra poēmas (īpaši "Īliada"). Vēlākie grieķu un romiešu episkās dzejas teksti tiek analizēti sastatījumā ar Homēra tekstiem pēc tipoloģiskās metodes, akcentējot nemainīgi vienveidīgos antīkā epa žanra satura un valodas / izteiksmes elementus.
Kursa kods: LitZ5074
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664244096
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pievērsties konkrētu antīkā kultūrmantojuma faktu/parādību izvērtēšanai to recepcijas kontekstā vēlāko laiku Eiropas sabiedrībā un kultūrvidē, novērtējot antīkās kultūras nozīmi un iespaidu. Kursa teorētiskā daļa (lekcijas): docētāju piedāvātas antīkā kultūrmantojuma jomas to recepcijas aspektā. Kursa praktiskā daļa (patstāvīgais darbs un prezentāciju semināri): studentu izvēlētu recepcijas izpētes tēmu izstrāde prezentācijai.
Kursa kods: LitZ3076
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
69963066144
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina: -ar grieķu arhaiskās (tātad - senākās Eiropā) lirikas rašanās laiku, žanrisko daudzveidību un īpatnībām; -ar slavenāko autoru darbu fragmentiem oriģinālvalodā un tulkojumos. Tie tiek iztirzāti formas un satura daudzveidībā un novatorismā (salīdzinot ar eposu), pievēršot uzmanību žanru tapšanas un attīstīšanās jautājumiem (atsevišķi recepcijas aspekti romiešu lirikā). Kurss sniedz ieskatu būtiskākajos metrikas jautājumos. Kursā ietverts darbs ar teksta valodu: stabilizējot zināšanas morfoloģijā, bagātinot leksikas krājumu, iepazīstot spilgtākās dialektu formas.
Kursa kods: Folk1002
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīties ar seno grieķu un romiešu mitoloģiju, aplūkojot nozīmīgākos mītus, mītu personāžus, dievu un cilvēku attiecības, galvenos mītu ciklus un mītiskos varoņus. Mīta dziļākās nozīmes izpratnes sekmēšanai kursā īsi tiek aplūkotas dažādas mītu interpretācijas metodes: alegorija, strukturālisms, feminisms, psiholoģija.
Kursa kods: Valo5500
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Mērķis: pievērsties runas prasmes attīstīšanas un pastāvēsanas pamatjautājumiem, iepazīstot Eiropā kultūrvēsturiski senākos - grieķu/romiešu - runas prasmes paraugtekstus, piesaistot atsevišķas tā laika attiecīgās teorētiskās literatūras nostādnes. Kursa seminārnodarbības paredz klasiskas oratordiskursa situācijas modelēšanu un diskusijas par tādas potenciālo vietu/lomu mūsdienās.
Kursa kods: Filz5037
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664541096
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir, pirmkārt, sniegt ieskatu par nozīmīgākajām antīkās filozofijas personālijām, jautājumiem un tekstiem, un, otrkārt, iepazīstināt ar antīkās filozofijas kā zinātņu nozares specifiku. Īpaša uzmanība veltīta Platona un Aristoteļa darbiem.
Kursa kods: SDSK2070
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Antīkās kultūras pamati ir vispārizglītojošs kurss, kura mērķis ir iepazīstināt studentus ar antīko kultūru, akcentējot nozīmīgākos vēstures faktus, svarīgākās kultūrnorises un izcilāko personību devumu seno grieķu un romiešu kultūrā. Kursā tiek aplūkota arī sengrieķu mitoloģija kā būtisks antīkās pasaules fenomens un kā pamats seno grieķu un romiešu literatūrai. Sengrieķu un seno romiešu literatūras vēsture tiek aplūkota, atklājot dažādu žanru attīstību, būtiskāko autoru devumu katra žanra izveidē un attīstībā, kā arī akcentēta antīkās literatūras ietekme uz turpmāko literatūras attīstības gaitu Eiropā. Kursā tiek vērsta uzmanība arī uz antīkās kultūras mantojuma recepciju latviešu literatūrā.
Kursa kods: MākZ2038
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Kurss mērķis ir iepazīstināt studentus ar Senās Grieķijas un Senās Romas arhitektūras un mākslas nozīmīgākajiem sasniegumiem. Pēc hronoloģiskās pēctecības principa strukturētajā kursā studenti iepazīst antīkās pasaules mākslas dažādu jomu izveidi un attīstību, grieķu un romiešu mākslas ietekmes un sinerģiju, kā arī gūst ieskatu par antīkās mākslas ietekmi uz vēlāko mākslu.
Kursa kods: LitZ2163
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448183072
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir padziļināt zināšanas par antīkās vēsturiskās prozas kultūrfenomenu grieķu un romiešu kultūrtelpā žanra izveides, attīstības un savdabības diskursā. Kursa saturu veido teorētiskā daļa (lekcijas), kā arī antīko autoru tekstu fragmentu lasījumi oriģinālvalodā un apguve tulkojumos, īpaši akcentējot paradigmas „autors – teksts – mērķauditorija” transformāciju konkrētā kultūrvidē un laiktelpā.
Rezultātu skaits lapā