Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5918
Kursa kods: LitZ5074
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664244096
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pievērsties konkrētu antīkā kultūrmantojuma faktu/parādību izvērtēšanai to recepcijas kontekstā vēlāko laiku Eiropas sabiedrībā un kultūrvidē, novērtējot antīkās kultūras nozīmi un iespaidu. Kursa teorētiskā daļa (lekcijas): docētāju piedāvātas antīkā kultūrmantojuma jomas to recepcijas aspektā. Kursa praktiskā daļa (patstāvīgais darbs un prezentāciju semināri): studentu izvēlētu recepcijas izpētes tēmu izstrāde prezentācijai.
Kursa kods: LitZ3076
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
69963066144
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina: -ar grieķu arhaiskās (tātad - senākās Eiropā) lirikas rašanās laiku, žanrisko daudzveidību un īpatnībām; -ar slavenāko autoru darbu fragmentiem oriģinālvalodā un tulkojumos. Tie tiek iztirzāti formas un satura daudzveidībā un novatorismā (salīdzinot ar eposu), pievēršot uzmanību žanru tapšanas un attīstīšanās jautājumiem (atsevišķi recepcijas aspekti romiešu lirikā). Kurss sniedz ieskatu būtiskākajos metrikas jautājumos. Kursā ietverts darbs ar teksta valodu: stabilizējot zināšanas morfoloģijā, bagātinot leksikas krājumu, iepazīstot spilgtākās dialektu formas.
Kursa kods: Folk1002
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīties ar seno grieķu un romiešu mitoloģiju, aplūkojot nozīmīgākos mītus, mītu personāžus, dievu un cilvēku attiecības, galvenos mītu ciklus un mītiskos varoņus. Mīta dziļākās nozīmes izpratnes sekmēšanai kursā īsi tiek aplūkotas dažādas mītu interpretācijas metodes: alegorija, strukturālisms, feminisms, psiholoģija.
Kursa kods: Valo5500
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Mērķis: pievērsties runas prasmes attīstīšanas un pastāvēsanas pamatjautājumiem, iepazīstot Eiropā kultūrvēsturiski senākos - grieķu/romiešu - runas prasmes paraugtekstus, piesaistot atsevišķas tā laika attiecīgās teorētiskās literatūras nostādnes. Kursa seminārnodarbības paredz klasiskas oratordiskursa situācijas modelēšanu un diskusijas par tādas potenciālo vietu/lomu mūsdienās.
Kursa kods: Filz5037
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664541096
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir, pirmkārt, sniegt ieskatu par nozīmīgākajām antīkās filozofijas personālijām, jautājumiem un tekstiem, un, otrkārt, iepazīstināt ar antīkās filozofijas kā zinātņu nozares specifiku. Īpaša uzmanība veltīta Platona un Aristoteļa darbiem.
Kursa kods: SDSK2070
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Antīkās kultūras pamati ir vispārizglītojošs kurss, kura mērķis ir iepazīstināt studentus ar antīko kultūru, akcentējot nozīmīgākos vēstures faktus, svarīgākās kultūrnorises un izcilāko personību devumu seno grieķu un romiešu kultūrā. Kursā tiek aplūkota arī sengrieķu mitoloģija kā būtisks antīkās pasaules fenomens un kā pamats seno grieķu un romiešu literatūrai. Sengrieķu un seno romiešu literatūras vēsture tiek aplūkota, atklājot dažādu žanru attīstību, būtiskāko autoru devumu katra žanra izveidē un attīstībā, kā arī akcentēta antīkās literatūras ietekme uz turpmāko literatūras attīstības gaitu Eiropā. Kursā tiek vērsta uzmanība arī uz antīkās kultūras mantojuma recepciju latviešu literatūrā.
Kursa kods: MākZ2038
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Kurss mērķis ir iepazīstināt studentus ar Senās Grieķijas un Senās Romas arhitektūras un mākslas nozīmīgākajiem sasniegumiem. Pēc hronoloģiskās pēctecības principa strukturētajā kursā studenti iepazīst antīkās pasaules mākslas dažādu jomu izveidi un attīstību, grieķu un romiešu mākslas ietekmes un sinerģiju, kā arī gūst ieskatu par antīkās mākslas ietekmi uz vēlāko mākslu.
Kursa kods: LitZ2163
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448183072
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir padziļināt zināšanas par antīkās vēsturiskās prozas kultūrfenomenu grieķu un romiešu kultūrtelpā žanra izveides, attīstības un savdabības diskursā. Kursa saturu veido teorētiskā daļa (lekcijas), kā arī antīko autoru tekstu fragmentu lasījumi oriģinālvalodā un apguve tulkojumos, īpaši akcentējot paradigmas „autors – teksts – mērķauditorija” transformāciju konkrētā kultūrvidē un laiktelpā.
Kursa kods: Filz1064
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448341472
Kursa anotācija:
"Antīkā un viduslaiku filozofija I" ir pirmais kurss vispārējā "Filozofijas vēstures" kursu cikla ietvaros. Šā ievadkursa galvenais uzdevums ir veidot izpratni par filozofijas tradicionālās problemātikas ģenēzi, kā arī iepazīstināt ar nozīmīgākajiem antīkās filozofijas tekstiem, īpašu vērību veltot Platona un Aristoteļa darbiem, t.i., antīkās filozofijas klasiskajam standartam. Tematiski kursam ir 4 daļas: 1) Pirmssokratiskā doma; 2) Sokrats un Platons; 3) Aristotelis; 4) Hellēnisma filozofijas skolas.
Kursa kods: Filz1065
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
"Antīkā un viduslaiku filozofija II" turpina kursā "Antīkā un viduslaiku filozofija I" (Filz1064) iesākto filozofijas tradicionālās problemātikas ģenēzes aplūkojumu saistībā ar nozīmīgākajiem vēlīnās antīkās un viduslaiku filozofijas tekstiem. Tematiski kursam ir 3 daļas: 1) Vēlīnā hellēnisma filozofija; 2) Viduslaiku filozofija no Augustīna līdz Anselmam; 3) Sholastiskā viduslaiku filozofija.
Rezultātu skaits lapā