Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Mate5220
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664481696
Kursa anotācija:
Kursā tiek aplūkotas afīnās, projektīvās un kombinatoriskās ģeometrijas pamatmetodes un to lietojumi elementārās ģeometrijas uzdevumu risināšanai. Tā mērķis ir paaugstināt studentu ģeometrisko kultūru un uzdevumu risināšanas prasmes.
Kursa kods: Antr6003
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem ievadu Āfrikas un tās valstu etnogrāfijā. Lai arī kurss fokusējas uz mūsdienu situācijas izpēti, tas ļauj saprast arī Āfrikas vēstures transformācijas un ar koloniālismu, verdzību vēstures atmiņu veidošanu. Kurss veidots aplūkojot tādus sabiedriskus jautājumus, kuri ietekmē ekonomisko un sociālo attīstību Āfrikā. Kurss nedaudz aplūkos arī Āfrikai raksturīgas garīgās prakses un to, kā tas saistās ar mūsdienu sociālajām praksēm.
Kursa kods: Vēst5117
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Kurss veltīts agro jauno laiku perioda specifikas atspoguļojumam pētnieciskajā literatūrā. Tā uzmanības centrā atrodas pētnieku izteiktie viedokļi par perioda definējumu un tā strukturālajām iezīmēm. Īpaša vieta ierādīta modernizācijas izpratnei un tās izpausmju traktējumam. Kursa ietvaros tiek aplūkota agro jauno laiku kā īpašas problēmas izpētes vēsture un svarīgākie mūsdienu pētījumi, nozīmīgu vietu atvēlot tēmas atspoguļojumam Latvijas vēstures historiogrāfijā.
Kursa kods: VidZ5046
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448321672
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas ainavu ekoloģijas teorijā, pētījumu metodēs un ainavu ekoloģijas principu un metožu izmantošanā vides plānošanā. Studiju kursā tiek apskatīta ainavas telpiskā struktūra, ainavas dinamika un to savstarpējā mijiedarbība dažādos mērogos. Atsevišķas tēmas veltītas ainavu ģeoķīmijas un ainavu dizaina jautājumiem. Studiju kurss ietver praktiskos darbus, kuros, izmantojot ainavu kvantitatīvās analīzes metodes, tiek pētīta ainavu struktūra un ainavu dinamika un tās ietekme uz teritorijas bioloģisko un dabas daudzveidību. Semināros tiek apskatītas nozīmīgākās un arī mūsdienās aktuālākās zinātniskās publikācijas ainavekoloģijā pasaulē un Latvijā.
Kursa kods: Ģeog5087
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664343096
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas ainavu ekoloģijas teorijā, pētījumu metodēs un ainavu ekoloģijas principu un metožu izmantošanā pētniecībā, zemes izmantošanas plānošanā un dabas aizsardzībā. Studiju kursā tiek apskatītas ainavu ekoloģijā dominējošās teorijas: hierarhijas teorija, perkolācijas teorija, polistrukturiālisma teorija u.c., ainavu telpiskās struktūras izdalīšanas un analīzes metodes, ainavu mainības virzošie spēki un to ietekme uz ainavu telpisko struktūru un ainavas dinamiku. Atsevišķa tēma studiju kursā veltītas vielu un enerģijas plūsmai ainavās globālā un vietas mērogā, tanī skaitā cilvēku darbības ietekmei uz šīm plūsmām. Liela uzmanība studiju kursā ir veltīta ainavas uztveres, vērtēšanas un plānošanas jautājumiem. Studiju kurss ietver praktiskos darbus, kuros, izmantojot tālizpētes un ainavu kvantitatīvās analīzes metodes, tiek pētīta ainavu struktūra un ainavu dinamika un tās ietekme uz teritorijas bioloģisko un dabas daudzveidību. Semināros tiek apskatītas nozīmīgākās un arī mūsdienās aktuālākās zinātniskās publikācijas ainavu ekoloģijā pasaulē un Latvijā.
Kursa kods: Ģeog3030
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448282072
Kursa anotācija:
Studiju kursa priekšmets ir ainava kā materiāla realitāte, kā uztveres telpa un kā cilvēka piešķirto nozīmju krātuve. Kursa uzdevumi ir attīstīt zināšanas par ainavas zinātnes transdisciplinaritāti, ainavu kā cilvēka dzīves vietu, ainavu kā vēsturisku ierakstu; veidot izpratni par cilvēka darbības saikni ar ainavas telpisko veidolu, procesiem un ainavas pārmaiņām; apgūt ainavas pamatpētījumu principus, metodes un tehnikas.
Kursa kods: Ģeog5026
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448222672
Kursa anotācija:
Studiju mērķis ir radīt izpratni par ainavu nozīmi cilvēka dzīvē un sabiedrības attīstībā, par labākajiem rīcības veidiem, plānojot, veidojot un apsaimniekojot ainavu. Ainava tiks skatīta no vēsturiskā, nozīmīguma, vērtību un funkcionālā ekspertu un sociālā skatupunkta. Tiks aplūkoti ainavu veidošanas jautājumi, ainavu plānošanas politikas, kā arī lauku, urbāno un īpaši aizsargājamo teritoriju ainavu plānošanas un apsaimniekošanas aspekti teorijā un praksē.
Kursa kods: Vēst1021
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
466460496
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina ar cilvēces attīstību no tās izveidošanās brīža līdz civilizāciju rašanās posmam, aplūkojot antropo- un socioģenēzi, aizvēsturisko sabiedrību attīstību; to saimniecisko un kultūras attīstību un daudzveidību. Izņemot antropoģenēzes jautājumus, kursa ģeogrāfiskās robežas aptver Eiropu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas vissenākās vēstures jautājumiem no 11. gadu tūkstoša pr. Kr. līdz 12. gadsimtam. Kursa pamatā ir arheoloģiskie avoti, taču piesaistīti arī antropoloģijas, lingvistikas, cilvēka ģeogrāfijas, paleoģeogrāfijas, paleobotānikas un daži citi dati. Kursa programmā aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar pirmiedzīvotāju ienākšana Latvijas teritorijā, mednieku un zvejnieku, agrīno lopkopju un zemkopju saimniecību un dzīvesveidu, agrāro sabiedrību rašanos. Tiek aplūkota baltu un somugru kultūru veidošanās un attīstība dažādos laika posmos, kā arī sakari ar kaimiņu tautām. Visi procesi Latvijas teritorijā tiek aplūkoti uz Austrumbaltijas, Ziemeļeiropas un Eiropas kopīgo norišu fona.
Kursa kods: Vēst5133
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar cilvēces senāko vēstures periodu – aizvēsturi, raksturojot gan cilvēka izcelšanos, fizisko attīstību un izplatību, gan sabiedrības un kultūras attīstību akmens, bronzas un dzelzs laikmetos. Līdztekus aizvēstures norisēm pasaulē kursā tiek aplūkots arī aizvēstures laikmets Latvijas teritorijā (līdz 12. gs. beigām), salīdzinot to ar Eiropas aizvēstures periodu un parādot gan kopīgās, gan atšķirīgās norises.
Kursa kods: Vēst5120
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt maģistra studiju programmas studentiem priekšstatu par izpratnes par cilvēces senāko vēsturi attīstību vēstures zinātnē no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Tā ietvaros tiek sniegts pārskats par cilvēces pagātnes ilguma izpratni, par aizvēstures pētniecības saistību ar citu zinātņu sasniegumiem un aktuāliem sociālpolitiskiem jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot 19. un 20.gs.
Rezultātu skaits lapā