Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: LitZ5178
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332122048
Kursa anotācija:
Angļu vēsturiskais romāns – starpdisciplinārs kurss, kas pēta dažādas pieejas vēstures attēlojumam mūsdienu angļu literatūrā. Kursa sākumā tiek sniegts vispārējs vēstures attēlojuma problēmu un īpatnību apskats literāros darbos. Nākošās nodarbības veltītas atsevišķu laika posmu izpētei pašu ievērojamāko mūsdienu angļu vēsturisko romānu autoru darbos. Lekcijās un semināros iekļautie darbi sagrupēti atkarībā no vēstures perioda, kurš atspoguļots darbā. Kursā iekļauto piecu periodu analīzē tiek izmantota kritiskā un salīdzinošā metode. Studenti iepazīstas ar romānos attēloto vēsturisko periodu īpatnībām.
Kursa kods: MākZ2017
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir animācijas pamatprincipu izpratne. Apgūt vienkāršu un stilizētu tēlu uzbūves principus, proporcijas un novietojumu telpā. Eksperimentēt, meklēt radošus risinājumus un atraktīvi pielietot iegūtās zināšanas. Pamatuzdevums realizējams tādos mākslinieciskos darbības veidos: tēlainā domāšana , lineārā izpilde, perspektīvas izpratne un anatomiskā uzbūve.
Kursa kods: MākZ3017
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
Izmantojot pirmajā pusgadā gūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, uzzīmēt 12 – 15 sekunžu garu īsfilmiņu. Darbā tiek izmantoti jau izstrādātie tēli un uzzīmētais komikss. Komikss ir miniatūras animācijas filmas kadrējums. Īsfilmiņā jāietilpst galvas pagriezienam, gaitai vai skrējienam un tuvplāna zīmējumiem, lai parādītu sīkdetaļu nianses. Pārējais darbības spraigums ir katra studenta individuāls risinājums.Galvenā tēla grafiskai izstrādei jābūt zīmuļa tehnikā un silueta līnijai skaidri nolasāmai. Tēla stilizācija un sarežģītības pakāpe atkarīga no autora individualitātes, ideju svaiguma un tehniskās prasmes.
Kursa kods: DatZ3064
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664303496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir studentiem iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar multivides tehnoloģiju, izveidot praktiskas iemaņas multivides tehnoloģijas komponenšu projektēšanā, formēšanā, apstrādē un izmantošanā multivides prezentāciju veidošanā. Kursa uzdevumi: 1. Iepazīties ar multivides tehnoloģiju; 2. Apgūt iemaņas darbā ar multivides objektiem (tekstu, attēlu, skaņu, animācijas un video failiem); 3. Apgūt iemaņas animācijas un video failu veidošanā; 4. Iepazīties ar prezentāciju veidošanas un izstrādes lietojumprogrammām; 5. Izveidot prezentācijas scenārija realizācijas iemaņas multividē.
Kursa kods: SDSK5132
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664343096
Kursa anotācija:
Aptaujas anketas ir galvenais instruments, ar kura palīdzību sociālie zinātnieki pēta sociālo realitāti (sal. Krosnick, 1999). Tādējādi, anketu konstruēšanas prasme ir ļoti svarīga gan sociologiem, gan politikas zinātniekiem, kā arī tirgus pētniekiem un mediju un komunikācijas speciālistiem. Šis kurss izmanto lietišķu, praktisku pieeju anketu veidošanai, iepazīstinot studentus ar tās procesu no sākuma līdz beigām. Studenti apgūs svarīgākos principus anketu veidošanā un lietošanā, jautājumus veidus pēc satura, formāta un mērīšanas līmeņa, iemācīsies veidot, izvērtēt, pārbaudīt un uzlabot pētījuma anketas. Kursa gaitā studenti strādās grupās, katra no kurām izstrādās savu pētījuma anketas projektu un aizstāvēs to kursa noslēgumā.
Kursa kods: LitZ3095
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
344884072
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina ar biogrāfiskās prozas žanru antīkajā literatūrā. Materiāls: grieķu autora Plūtarha darbs "Paralēlās dzīves" un romiešu autoru darbi (Tacita monogrāfija "Agrikola" un Svetonija "Divpadsmit Cēzaru dzīves"). Kursa teorētiskajā daļā sasaistē ar vēsturiskās prozas žanru tiek apskatīta biogrāfiskās prozas žanra priekšvēsture, sākumi un raksturiezīmes, kursā iztirzāto autoru dzīves laiks un dzīves fakti, biogrāfiskās prozas žanra darbu literārā un izziņas vērtība. Kursa praktiskā daļa ietver tekstu materiāla analīzi 2 līmeņos: -darbs ar tulkojumu (žanra, saturisko iezīmju, vēstures un indivīdu raksturojošo faktu izvērtēšana); -darbs ar oriģināltekstu: fragmentu lasījumi, tulkošana, valodas faktu, autora izteiksmes iezīmju analīze.
Kursa kods: SDSK2000
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448183072
Kursa anotācija:
Kurss veltīts atsevišķa nozīmīga antīkās literatūras žanra - dialoga - kompleksai izpētei. Uzmanība veltīta žanra aizsākumiem un būtiskākajiem tālākās attīstības momentiem. Tiek aplūkoti dialoga žanra paveidi, tos pārstāvošie autori, teksti un to raksturīgākās kā satura, tā formas, t.sk. valodas iezīmes. Teorētisko jautājumu apguvi papildina praktiski nozīmīgāko sengrieķu un romiešu dialoģiskās prozas autoru tekstu lasījumi oriģinālvalodā un tulkojumos, to kontekstuāla, literatūrzinātniska un lingvistiska analīze.
Kursa kods: LitZ5175
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664244096
Kursa anotācija:
Kursā paredzēts sniegt priekšstatu par sengrieķu drāmas vēstures/teorijas pamatjautājumiem; par traģēdijas un komēdijas kā žanru būtību un vietu šī literatūras veida ietvaros. Praktiskā daļa: klasiskās (atiskās) grieķu traģēdijas/komēdijas tekstu fragmentu lasījumi, tulkošana, analizējot tos dažādos valodas līmeņos (īpaši akcentējot leksiski semantisko); pievērsta uzmanība metrikas aspektam, traģēdijas kompozīcijas un struktūras momentiem, autora attieksmei pret izmantoto mīta materiālu. Lai iepazītu drāmas attīstības galvenās tendences hellēnisma un romiešu literatūras kontekstā, paredzēts patstāvīgais darbs ar mācību un zinātnisko literatūru un drāmas tekstu tulkojumiem.
Kursa kods: LitZ2129
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
69962670144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar antīko episko dzeju, tās žanrisko daudzveidību un attīstības gaitu grieķu un romiešu kultūrtelpās. Kursa apguves pamats ir tekstu lasījumi oriģinālā – sengrieķu un latīņu valodās.
Kursa kods: LitZ5033
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448143472
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt ieskatu par antīkās historiogrāfijas teorijas galvenajiem principiem, akcentējot to nozīmi antīkā cilvēka kultūridentitātes un vērtību sistēmas apzināšanā. Izmantotais materiāls - liecības historiogrāfijas tekstos un teorētiskajos avotos. Teorētiskie uzstādījumi ieskata veidā tiek sastatīti historiogrāfijas praksi. Kursa strukturējumu veido teorētiskās ievadlekcijas un semināri – konkrēta historiogrāfijas aspekta analīze, izmantojot antīkos avotus tulkojumos un oriģinālā.
Rezultātu skaits lapā