Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: ValoP857
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju kursa laikā attīstīt un nostiprināt iemaņas angļu rakstu valodā. Kursa laikā studentiem tiek dota iespēja pilnveidot prasmi rakstīt dažāda veida tekstus, kā arī ieteikti temati individuālajām studijām, ņemot vērā studentu profesionālās vajadzības un zināšanu līmeni. Uzmanība tiek pievērsta pareizrakstībai, rindkopas rakstīšanai un temata teikumam, teksta vienotībai, kā arī dažāda veida eseju, vēstuļu, kopsavilkuma un anotācijas rakstīšanai. Kurss noslēdzas ar rakstisku eksāmenu.
Kursa kods: ValoP804
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par skolotāja runas kultūru un skolotāja balss nozīmību un dot zināšanas par angļu valodas skaņām un fonētiskajiem aspektiem. Kursa uzdevumi: 1) veicināt valodas kompetences un izrunas pilnveidi, izmantojot izrunas vingrinājumus par valodas skaņām un iepazīstoties ar angļu valodas izrunu ietekmējošiem aspektiem; 2) rosināt studentus izprast izrunas nozīmību, atšķirību starp dažādiem valodas dialektiem un atšķirību starp angļu valodas rakstību un izrunu.
Kursa kods: ValoP132
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju attīstīt autentisku angļu valodas tekstu leksiski gramatiskās analizēšanas prasmes un iemaņas. Kursa uzdevumi: 1) palīdzēt studentiem veidot autentisku angļu valodas tekstu lasītprasmi, proti, prasmi izprast un analizēt dažāda veida un sarežģītības pakāpes tekstus angļu valodā; 2) dot studentiem iespēju apgūt jaunu leksiku angļu valodā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu polisēmijai, sinonīmiem, antonīmiem, homonīmiem, kā arī frazeoloģijai, tādējādi bagātinot studentu vārdu krājumu un nostiprinot zināšanas apgūtās leksikas pielietošanai dažādās dzīves situācijās (gan formālos, gan neformālos kontekstos); 3) rosināt studentus kursa apguves laikā darboties ar dažāda veida vārdnīcām.
Kursa kods: ValoP133
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju uzlabot jau apgūtās autentisku angļu valodas tekstu leksiski gramatiskās analizēšanas prasmes un iemaņas. Kursa uzdevumi: 1) palīdzēt studentiem uzlabot autentisku angļu valodas tekstu lasītprasmi, proti, prasmi izprast un analizēt dažāda veida un sarežģītības pakāpes tekstus angļu valodā; 2) dot studentiem iespēju papildināt jau apgūto leksiku angļu valodā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu polisēmijai, sinonīmiem, antonīmiem, homonīmiem, kā arī frazeoloģijai, tādējādi bagātinot studentu vārdu krājumu un nostiprinot zināšanas apgūtās leksikas pielietošanai dažādās dzīves situācijās (gan formālos, gan neformālos kontekstos); 3) dot studentiem iespēju darboties ar dažāda veida vārdnīcām.
Kursa kods: ValoP194
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par dažādiem angļu valodas izrunas aspektiem, kā arī attīstīt studentu prasmi uzstāties publiski angļu valodā. Kursa uzdevumi: 1) veicināt valodas kompetences un izrunas pilnveidi, 2) veicināt studentu izpratni par skolotāja balss nozīmību, 3) rosināt studentus izprast izrunas nozīmību, 4) veicināt studentu izpratni par atšķirībām starp dažādiem valodas dialektiem un atšķirību starp valodas rakstību un izrunu, 5) veicināt publiskās uzstāšanās prasmes pilnveidi angļu valodā.
Kursa kods: Valo3172
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
466460496
Kursa anotācija:
Kursa teorētiskās gramatikas daļa atspoguļo mūsdienu angļu valodas kā analītiskas valodas svarīgākās gramatiskās struktūras iezīmes. Tiek analizētas tradicionālās vārdšķiras, to semantiskās, morfoloģiskās un sintaksiskās īpatnības. Gramatisko kategoriju apskats ietver gramatiskās formas un nozīmes korelācijas analīzi, leksisko un gramatisko nozīmju savstarpējo mijiedarbību. Teikuma struktūra tiek apskatīta teikuma argumentu struktūras kontekstā norādot uz teikuma priekšmeta un predikāta semantiskajām un sintaktiskajām iezīmēm. Frāzes tiek apskatītas pēc to uzbūves un funkcijas. Teikuma centrālie strukturālie elementi - verba frāze un tā papildinātāji, tiek analizēti pēc to izvietojuma teikumā un subkategorizācijas. Kursa teorētiskās fonētikas daļa aplūko fonētiku un fonoloģiju kā valodniecības nozari, norāda to saistību ar citām valodniecības nozarēm un zinātnēm, kā arī iepazīstina ar dažādu fonētiskās zinātnes attīstības periodu teorijām un sasniegumiem. Kurss dod ieskatu segmentālās (skaņu struktūra) un suprasegmentālās (uzsvara struktūra, zilbes struktūra, intonācija) valodas parādībās. Angļu valodas fonētisko un fonēmisko pētījumu apskatu ievada terminu skaņas un fonēmas skaidrojums. Fonētisko parādību raksturojums aplūkots gan izolētā izrunā, gan saistītā runā, īpašu vērību veltot britu angļu valodas izrunas standartam un tā novitātēm.
Kursa kods: Valo1881
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23404040
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot radiogrāfijas studentiem iespēju mācīties specialitātē pielietojamos terminus angļu valodā. Kursa ietvaros paredzēts apgūt dažādu radioloģisko izmeklējumu terminoloģiju angļu valodā, apgūt terminu izrunu un rakstību, kā arī terminoloģijas veidošanas pamatprincipus.
Kursa kods: Valo4087
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
Kursa anotācija:
Kurss domāts jaunāko kursu studentiem, lai iepazīstinātu ar dažādiem angļu valodas variantiem, galveno uzmanību pievēršot attiecīgo variantu leksikai un izrunai. Kursa struktūra paredz 13 lekcijas un 3 seminārus, kuros studentiem tiks piedāvāti audio un video materiāli ar dažādiem angļu valodas variantiem kopā ar konkrētiem uzdevumiem variantu īpatnību noteikšanai un atpazīšanai.
Kursa kods: Valo3032
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursā ietverti angļu valodas attīstības pamatjautājumi laika periodā no 5. gs. līdz 20. gs. Uzsvars tiek likts uz modernās angļu valodas attīstības vēsturisko izpratni, attīstot studenta spēju analizēt angļu valodas vārdu un pareizrakstības īpatnības, kā arī skaidrot valodas parādības kopumā. Kurss attīsta analītiskas iemaņas filoloģisku problēmu risināšanā.
Kursa kods: Valo1467
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
466464
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās angļu valodas prasmes komercdarbības vadības jomā. Kursā ietvertas tādas tēmas kā vadītāja loma un funkcijas, lēmumu pieņemšana, darbinieku atlases principi, motivācijas teorijas, uzņēmuma raksturojums, vadības struktūras analīze, prezentāciju veidošanas pamatprincipi. Studenti patstāvīgi lasa literatūru specialitātē, kā arī sagatavo prezentācijas par motivācijas teorijām un uzņēmuma raksturojumu.
Rezultātu skaits lapā