Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Valo3170
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par angļu valodas lietojumu profesionālā vidē. Kursa uzdevumi ir: 1) iepazīt jurisprudencē (English for Law) lietojamās angļu valodas būtību un specifiku; 2) padziļināt priekšstatus par saziņas specifiku mutvārdos un rakstveidā profesionālā vidē;3) attīstīt studējošo valodas komunikatīvo kompetenci, kas nepieciešama, lietojot angļu valodu profesionālā diskursā.
Kursa kods: Valo1105
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233282448
Kursa anotācija:
Kursa mērķis – attīstīt studentu fonoloģisko kompetenci, vienlaicīgi pilnveidojot klausīšanās un runas prasmes angļu valodā. Kursa uzdevumi: 1. Sniegt ieskatu par dažādu angļu valodas izrunu variantu lietojumu mūsdienu pasaulē; 2. Iepazīstināt studentus ar angļu valodas skaņu sistēmu, līdzskaņu artikulācijas īpatnībām salīdzinājumā ar dzimto valodu, kā arī ar skaņu transkripciju angļu valodā; 3. Paplašināt studentu zināšanas par skaņu izmaiņām saistītā runā, teikuma uzsvaru un angļu valodas ritmisko struktūru, kā arī pilnveidot studentu prasmes lietot šos izrunas aspektus mutvārdu diskursā un fonētiskajā transkripcijā.
Kursa kods: Valo1113
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332102248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis – turpināt attīstīt studentu fonoloģisko kompetenci, vienlaicīgi pilnveidojot klausīšanās un runas prasmes angļu valodā. Kursa uzdevumi: 1. Iepazīstināt studentus ar patskņu (monoftongu un divskaņu) artikulācijas īpatnībām angļu un dzimtajā valodā; 2. Paplašināt studentu zināšanas par līdzskaņu un patskaņu modifikāciju saistītā runā; 3. Iepazīstināt ar zilbes veidošanas principiem angļu valodā; 4. Sniegt ieskatu vārda un teikuma uzsvara lietujumā, kā arī iepazīstināt ar intonācijas funkcijām mutvārdu saziņā. Artikulācijas un intonācijas lietošanas iemaņu izkopšanai angļu valodā tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas, vingrinājumi un autentisku tekstu ieraksti.
Kursa kods: Valo1371
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332102248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt, papildināt, padziļināt un nostiprināt zināšanas par angļu valodas normatīvo gramatiku, tās morfoloģisko un sintaktisko struktūru. Kursa uzdevumi: 1) iepazīt un padziļināt priekšstatus par kursa plānā norādītām tēmām salīdzinājumā ar L1/L2 2) attīstīt un pilnveidot studentu angļu valodas komunikatīvo kompetenci rakstveida un mutvārdu diskursā.
Kursa kods: ValoP830
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332141848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt, papildināt, padziļināt un nostiprināt zināšanas angļu valodas normatīvajā gramatikā, tās morfoloģisko un sintaktisko struktūru. Kursa uzdevumi: 1) iepazīt un padziļināt priekšstatus par kursa plānā norādītajām tēmām salīdzinājumā ar L1/L2 2) attīstīt un pilnveidot studentu angļu valodas komunikatīvo kompetenci rakstveida un mutvārdu diskursā.
Kursa kods: Valo2269
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt, papildināt, padziļināt un nostiprināt zināšanas par angļu valodas normatīvo gramatiku, tās morfoloģisko un sintaktisko struktūru. Kursa uzdevumi: 1) iepazīt un padziļināt priekšstatus par kursa plānā norādītām tēmām salīdzinājumā ar L1/L2 2) attīstīt un pilnveidot studentu angļu valodas komunikatīvo kompetenci rakstveida un mutvārdu diskursā 3) attīstīt prasmes analizēt un interpretēt gramatikas struktūru lietojumu oriģinālos tekstos.
Kursa kods: Valo2271
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
466465896
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt, papildināt, padziļināt un nostiprināt zināšanas par angļu valodas normatīvo gramatiku, tās morfoloģisko un sintaktisko struktūru. Kursa uzdevumi: 1) iepazīt un padziļināt priekšstatus par kursa plānā norādītām tēmām salīdzinājumā ar L1/L2 2) attīstīt un pilnveidot studentu angļu valodas komunikatīvo kompetenci rakstveida un mutvārdu diskursā 3) attīstīt prasmes analizēt un interpretēt gramatikas struktūru lietojumu oriģinālos tekstos.
Kursa kods: Valo4245
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:

Kurss paredzēts studijās apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču apzināšanai un pilnveidei, lai sagatavotu studentus C1-C2 līmeņa starptautisko angļu valodas eksāmenu kārtošanai. Kursā paredzēts apskatīt  problemātiskos angļu valodas fonētikas, leksikas un gramatikas lietojuma elementus un pilnveidot studentu komunikatīvo (lasīšana, rakstīšana, klausīšanās un runāšana) kompetenci. Kurss ļauj studentiem izprast starptautisko angļu valodas eksāmenu prasības un novērtēt angļu valodas zināšanas attiecībā uz visām eksāmenu daļām.

Kursa kods: ValoP179
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par angļu valodas skaņām un to izrunu, kā arī attīstīt studentu prasmi uzstāties publiski angļu valodā. Kursa uzdevumi: 1) veicināt valodas kompetences un izrunas pilnveidi, izmantojot izrunas vingrinājumus, 2) dot iespēju studentiem pilnveidot angļu valodas transkripcijas rakstīšanas prasmi, 3) veicināt dzejas un prozas darbu apguvi, 4) apgūt publiskās uzstāšanās prasmes angļu valodā.
Kursa kods: PedaPI35
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju papildināt zināšanas un uzlabot prasmes angļu valodas mācību metodikā un rosināt viņus pilnveidot savu personīgo angļu valodas mācību metodikas filozofiju. Kursa uzdevumi: 1) palīdzēt studentiem padziļināt izpratni par angļu valodas stundu plānošanu (tās gaitu, mērķiem, skolēnu sasniegumiem, izmantotajiem mācību līdzekļiem); 2) palīdzēt studentiem izprast angļu valodas prasmju (lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) mācīšanas specifiku.
Rezultātu skaits lapā