Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Valo3169
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
466460496
Kursa anotācija:
Angļu valodas leksikoloģijas modulis sniedz izpratni par angļu valodas leksikonu kā sistēmisku veidojumu, tā attīstību, jaunākajām atziņām par šiem procesiem. Kursā aplūkota valodas pamatvienība - vārds (leksēma), tā struktūra, nozīmes, etimoloģija, varianti. Vārds aplūkots 3 aspektos: strukturālā, semantiskā un funkcionālā. Aplūkoti homonīmijas, sinonīmijas, antonīmijas, hiponīmijas jautājumi. Plaši apskatīti vārdu veidošanas jautājumi, tās vēsturiskā attīstība, semantiskie un morfoloģiskie aspekti. Frazeoloģija. Liela uzmanība pievērsta modernās leksikas īpatnībām, angļu valodas reģionālajiem (dialekti, Velsas, Skotijas, Īrijas, ASV, Kanādas, Austrālijas, Singapūras, Indijas, Karību jūras reģiona varianti), sociālajiem un stilistiskajiem variantiem. Kurss ietver arī leksikogrāfijas apskatu (šķirkļu atlase, vārdnīcu tipi, apjoms, skaidrojums, tulkojums, leksikogrāfijas datorizācija, datu bāzes). Sniegts pārskats par galvenajām angļu un ASV vārdnīcām. Angļu valodas stilistikas modulis rāda stilistikas attiecības ar citām lingvistikas jomām, stilistikas kā zinātnes nozares attīstību, tās saistību ar retoriku, kā arī attīstības tendencēm 20. gadsimtā, apskatot angļu valodas normas veidošanās gaitu, angļu valodas leksikona stilistisko klasifikāciju, raksturojot funkcionālo stilu īpatnības un stilistisko izteiksmes līdzekļu un paņēmienu potenciālu. Kursā tiek iztirzāts semantisko, sintaksisko, grafoloģisko un fonoloģisko stilu līmeni tekstos un diskursā, autora individuālā stila aspekti, kā arī un stila un satura attiecības teksta dekodēšanā.
Kursa kods: Peda4205
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kurss studentiem dos iespēju papildināt zināšanas, prasmes un iemaņas svešvalodu mācību metodikā. Kursā uzsvars tiek likts uz studentu pašizvērtējuma prasmju attīstību, valodas mācību metodikas attīstības vēsturiskajiem aspektiem. Kursa ietvaros studenti turpina veidot un pamatot savu personīgo angļu valodas mācību metodikas filozofiju.
Kursa kods: PedaPI05
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332122048
Kursa anotācija:
Kursā studenti iepazīsies ar jaunākajām tendencēm un mācību modeļiem angļu valodas apguvē un mācīšanā vidusskolā, kas dos iespēju turpināt savu kā skolotāja profesionālo pilnveidi. Kursa ietvaros studenti turpinās veidot un pamatot savu personīgo angļu valodas mācību metodikas filozofiju, ko arī praktiski demonstrēs mini nodarbībās, diskusijās, kritiskos izvērtējuma darbos, pašizvērtējumos un video sesijās. Kursa nodarbību saturs veicinās studentu refleksiju par personīgo un profesionālo izaugsmi, būs praktiski izmantojams klasē un pilnveidos mācību metožu repertuāru.
Kursa kods: Valo2274
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Angļu valodas mācīšanas un mācīšanās metodikas kurss sniedz 1) analītisku pārskatu par valodas apguves un mācīšanas teorijām un praktiskas iemaņas kā teorijas pielietot praksē veidojot savus mācību projektus. 2) teorētiskas zināšanas par pasaulē populārām svešvalodas mācīšanas metodēm, iemācīsies atpazīt tās un pielietos paši mācot viens otru. Studenti apgūs valodas mācīšanās prasmes, ar kuru palīdzību viņi varēs paši mācīties un uzlabot savas svešvalodu zināšanas un mācīt citiem mācīties. 3) prasmes veidot mācību uzdevumus, piemērot tos dažādām vecuma grupām un izmēģinās savu spēju valodas mācīšanā citiem. 4) informāciju par skolotāja profesiju, tās iespējām un izaicinājumiem Latvijā un Eiropas Savienībā.
Kursa kods: ValoP858
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir dot topošajiem angļu valodas skolotājiem iespēju attīstīt un pilnveidot savas monoloģiskās runas prasmes, dialogu veidošanas iemaņas, prezentācijas prasmes; mācīties tekoši un pareizi runāt, izsakot savu viedokli diskusijās par dažādām jautājumiem saistībā ar pamatskolas angļu valodas kursā aplūkojamām tēmām. Kursa mērķis ir radīt mācību vidi, kas veicinātu studentu aktīvu iesaistīšanos savā profesionālajā izaugsmes procesā.
Kursa kods: ValoP916
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir dot topošajiem angļu valodas skolotājiem iespēju turpināt attīstīt un pilnveidot monoloģiskās un dialoģiskās runas prasmes, attīstīt argumentēšanas un diskusijas iemaņas, padziļināt tematisko vārdu krājumu. Kursa mērķis ir veicināt skolotāju starpkultūru kompetences attīstīšanu, iegūstot zināšanas un izpratni par līdzīgo un atšķirīgo pašu un mērķkultūrās, kā arī sociālo un komunikatīvo prasmju pilnveidi.
Kursa kods: Valo1391
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir uzlabot studentu komunikatīvo kompetenci, kas ir būtiski nepieciešama veiksmīgai mutvārdu un rakstveida saziņai akadēmiskā kontekstā (piemēram, prasmes, kas nepieciešamas projektu darbu, prezentāciju, atsauču un referātu izveidē). Kurss dos studentiem iespēju aktivizēt un paplašināt komunikatīvo (īpaši sociālkulturālo) kompetenci, tādējādi pilnveidojot studentu zināšanas un izpratni par savas dzimtās valodas un mērķvalodas starpkultūru kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm. Mutvārdu saziņa paredz attīstīt spēju analizēt, izvērtēt savu un citu studentu mutvārdu sniegumu, kā arī diskutēt par mākslas ietekmi uz sabiedrību. Rakstveida saziņas mērķis – kompetenču pilnveide, kas nepieciešamas autentiskā rakstveida saziņā, piemēram, pareizrakstība, dažādu struktūru teikumu lietojums, informācijas atlase un izkārtojums atbilstoši teksta komunikatīvajam mērķim. Kurss paredz attīstīt spēju vērtēt savu un citu studentu rakstu darbus, kā arī pilnveidot elektroniskās rakstveida saziņas prasmes, izmantojot e-kursu un piedaloties ar tehnoloģijām uzlabotā rakstīšanas procesā.
Kursa kods: Valo1392
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis – pilnveidot komunikatīvo kompetenci veiksmīgai mutvārdu un rakstveida saziņai gan akadēmiskā, gan arī lietišķā kontekstā. Mutiskās saziņas gaitā studenti iemācīsies tekoši, precīzi un pārliecinoši izteikt viedokli diskusijās un prezentācijās par ceļošanu, izglītības jautājumiem un mūsdienu darba tirgu. Rakstveida saziņa paredz apgūt akadēmisko un lietišķo makro tekstu izveides principus: tekstu struktūras, rindkopu izkārtojuma un sasaistes stratēģiju izvēli atbilstoši rakstu darba komunikatīvajam mērķim. Kursa gaitā līdztekus rakstīšanas prasmju pilnveidošanai tiek izkoptas pašvērtēšanas un citu studentu rakstu darbu vērtēšanas prasmes, kā arī rosināta refleksija par rakstīšanas procesu.
Kursa kods: Valo2277
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par angļu valodas lietojumu profesionālā vidē. Kursa uzdevumi ir: 1) iepazīt vadībzinībās (English for Management), tirguszinībās (English for Marketing) un finanšu jomā (English for Finance) lietojamās angļu valodas būtību un specifiku; 2) padziļināt priekšstatus par saziņas specifiku mutvārdos un rakstveidā profesionālā vidē; 3) attīstīt studējošo valodas komunikatīvo kompetenci, kas nepieciešama, lietojot angļu valodu profesionālā diskursā.
Kursa kods: Valo2278
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot zināšanas un terminoloģiju saistītu ar sabiedrības dzīvi lauku un pilsētas vidē, kuras viņi izmantos politiskā un administratīvā diskursa izpētei, kā arī attīstīt studentu pētniecisko kompetenci, izmantojot tekstus, kas saistītas ar mutvārdu daļā apgūtām tēmām. Kursa uzdevumi ir 1.attīstīt terminoloģijas zināšanas par sabiedrības dzīvi lauku un pilsētas vidē; 2.padziļināt zināšanas par pētījuma aprakstu un pētniecisko darbu izstrādes procesu; 3.pilnveidot prasmes lietot mutvārdu daļā apgūto vārdu krājumu, kā arī atbilstošus lingvistiskos līdzekļus pētījumu aprakstos un to prezentācijā; 4.padziļināt zināšanas un prasmes lietot jaunākās tehnoloģijas pētījumos.
Rezultātu skaits lapā