Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5918
Kursa kods: Valo1487
Fakultāte:
Fizikas un matemātikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kurss paredz studējošo valodas zināšanu, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmju pilnveidošanu, izmantojot gan lasīšanas materiālus, gan audio-vizuālos līdzekļus. Kursā tiek attīstītas arī prezentāciju sagatavošanas prasmes un uzstāšanās semināros. Kursā liela uzmanība tiek veltīta vārdu krājuma papildināšanai, atkārtošanai un zināšanu nostiprināšanai, izmantojot uzdevumus un lasīšanas materiālus.
Kursa kods: Valo7072
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664224296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sagatavot doktorantūrā studējošos promocijas eksāmenam angļu valodā. Kursa uzdevumi ir pilnveidot studējošo zinātniski pētniecisko kompetenci angļu valodā tādā līmenī, lai viņi spētu patstāvīgi strādāt ar zinātnisko literatūru, gatavot publikācijas un mutiskas prezentācijas specialitātē, un brīvi diskutēt par pētījuma tēmu, argumentējot savu viedokli.
Kursa kods: PedaPI34
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir, integrējot studentu zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, kas papildinātas ar atziņām no novērošanas prakses, dot studentiem iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes angļu valodas mācību metodikā un veidot attieksmi pret izvēlēto profesiju, rosinot viņus radīt savu personīgo angļu valodas mācību metodikas filozofiju. Kursa uzdevumi: 1)palīdzēt studentiem veidot izpratni par angļu valodas stundu plānošanu (tās gaitu, mērķiem, skolēnu sasniegumiem, izmantotajiem mācību līdzekļiem); 2) palīdzēt studentiem izprast angļu valodas aspektu (gramatika, izruna, leksika) mācīšanas specifiku.
Kursa kods: Valo5618
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Kursa struktūra paredz klausīšanās un runāšanas praksi, lai palīdzētu studentiem apgūt adekvātu angļu valodas intonācijas pielietojumu dažādos funkcionālos stilos. Kurss galvenokārt aplūko britu angļu valodas varianta intonācijas kontūras atšķirīgās runas situācijās, atklājot runātāju attieksmi. Tas ietver arī intonācijas sistēmas raksturojumu, intonācijas komponentu apskatu un intonācijas stilu analīzi.
Kursa kods: ValoP918
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veicināt studentu pareizu angļu valodas mutvārdu un rakstu valodas pilnveidi. Kurss studentiem dod iespēju veidot iemaņas saprast angļu valodas gramatisko formu jēgu un salīdzināt tās ar attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu kārtībai teikumā un angļu valodas darbības vārdu laiku sistēmai.
Kursa kods: ValoP919
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju pilnveidot gramatikas iemaņas apgūstamo gramatikas tēmu ietvaros, saprast runu, lasīt, tulkot, atpazīstot un izprotot gramatisko formu jēgu, kā arī salīdzināt tās ar attiecīgajām konstrukcijām dzimtajā valodā, īpašu uzmanību darbības vārdu ciešamajai kārtai, nosacījuma apstākļa palīgteikumiem, vēlējuma izteiksmei, kā arī netiešajai runai.
Kursa kods: Valo1510
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentu zināšanas par gramatisko struktūru lietojumu angļu mutvārdu un rakstveida saziņā, kā arī attīstīt prasmes tās lietot saziņā dažādās situācijās (akadēmiskās, profesionālās un sadzīves). Kursa uzdevumi: 1) padziļināt zināšanas par darbības vārdu laiku, modālo vārdu, lietvārdu un to identificēšanas līdzekļu, īpašības un apstākļu vārdu kontekstuālo lietojumu saziņā dažādās situācijās; 2) pilnveidot prasmes atpazīt un lietot gramatiskās struktūras kontekstā; 3) pilnveidot prasmes diskutēt par šīm gramatiskām struktūrām un rediģēt tās tekstos.
Kursa kods: Valo1511
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentu zināšanas par gramatisko struktūru lietojumu angļu mutvārdu un rakstveida saziņā, kā arī attīstīt prasmes tās lietot saziņā dažādās situācijās (akadēmiskās, profesionālās un sadzīves). Kursa uzdevumi: 1) padziļināt zināšanas par teikumu struktūru, teikumu veidiem un to sasaisti, vēlējumu izteiksmi un netiešās runas kontekstuālo lietojumu saziņā dažādās situācijās; 2) pilnveidot prasmes atpazīt un lietot gramatiskās struktūras kontekstā; 3) pilnveidot prasmes diskutēt par šīm gramatiskām struktūrām un rediģēt tās tekstos.
Kursa kods: Valo3169
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
466460496
Kursa anotācija:
Angļu valodas leksikoloģijas modulis sniedz izpratni par angļu valodas leksikonu kā sistēmisku veidojumu, tā attīstību, jaunākajām atziņām par šiem procesiem. Kursā aplūkota valodas pamatvienība - vārds (leksēma), tā struktūra, nozīmes, etimoloģija, varianti. Vārds aplūkots 3 aspektos: strukturālā, semantiskā un funkcionālā. Aplūkoti homonīmijas, sinonīmijas, antonīmijas, hiponīmijas jautājumi. Plaši apskatīti vārdu veidošanas jautājumi, tās vēsturiskā attīstība, semantiskie un morfoloģiskie aspekti. Frazeoloģija. Liela uzmanība pievērsta modernās leksikas īpatnībām, angļu valodas reģionālajiem (dialekti, Velsas, Skotijas, Īrijas, ASV, Kanādas, Austrālijas, Singapūras, Indijas, Karību jūras reģiona varianti), sociālajiem un stilistiskajiem variantiem. Kurss ietver arī leksikogrāfijas apskatu (šķirkļu atlase, vārdnīcu tipi, apjoms, skaidrojums, tulkojums, leksikogrāfijas datorizācija, datu bāzes). Sniegts pārskats par galvenajām angļu un ASV vārdnīcām. Angļu valodas stilistikas modulis rāda stilistikas attiecības ar citām lingvistikas jomām, stilistikas kā zinātnes nozares attīstību, tās saistību ar retoriku, kā arī attīstības tendencēm 20. gadsimtā, apskatot angļu valodas normas veidošanās gaitu, angļu valodas leksikona stilistisko klasifikāciju, raksturojot funkcionālo stilu īpatnības un stilistisko izteiksmes līdzekļu un paņēmienu potenciālu. Kursā tiek iztirzāts semantisko, sintaksisko, grafoloģisko un fonoloģisko stilu līmeni tekstos un diskursā, autora individuālā stila aspekti, kā arī un stila un satura attiecības teksta dekodēšanā.
Kursa kods: Peda4205
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kurss studentiem dos iespēju papildināt zināšanas, prasmes un iemaņas svešvalodu mācību metodikā. Kursā uzsvars tiek likts uz studentu pašizvērtējuma prasmju attīstību, valodas mācību metodikas attīstības vēsturiskajiem aspektiem. Kursa ietvaros studenti turpina veidot un pamatot savu personīgo angļu valodas mācību metodikas filozofiju.
Rezultātu skaits lapā