Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Valo2384
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir nodrošināt mākslas kursa studentiem angļu valodas speciāliem mērķiem apguvi, sekmējot studiju virzienam atbilstošu tekstu padziļinātas lasīšanas un komunikatīvo iemaņu attīstību. Uzdevumi: veicināt padziļinātu lasīšanas iemaņu attīstību; turpināt vārdu krājuma atlasi un apguvi (tematika: dizains, grafiskais dizains; interjera dizains; foto dizains); pilnveidot studentu prasmi komentēt tekstu, diskutēt par tekstā izklāstītajām tēmām, izstrādāt tēzes un kopsavilkumu; prezentēt izstrādāto tēmu grupā. Kursā tiks pilnveidotas studentu prasmes diskutēt; iztirzātas ar studiju procesu saistītas tēmas, attīstot specialitātes un zinātniskās literatūras lasīšanas, referēšanas un tulkošanas prasmes, pilnveidojot un izkopjot prezentēšanas un komunikācijas, klausīšanās, valodas lietojuma un rakstveida runas kompetences specialitātes un vispārējās angļu valodas kontekstā. Kursa ietvaros paredzēts apgūt prasmes plānot un realizēt patstāvīgo darbu, sistematizēt un strukturēt speciālās terminoloģijas apguvi un lietojumu komunikācijai profesionālā vidē.
Kursa kods: Valo1478
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sagatavot studentus profesionālās literatūras lasīšanai un komunikācijai angļu valodā. Uzdevumi: sekmēt specialitātes terminu apguvi (tematika: dizains, grafiskais dizains; datordizains; fotodizains, mākslas vēsture); veicināt lasīšanas iemaņu attīstību; iepazīstināt ar lasīšanas veidiem un pamatstratēģijām; attīstīt studentu prasmi lietot valodu profesionālā vidē.
Kursa kods: Valo1477
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir nodrošināt mākslas kursa studentiem angļu valodas speciāliem mērķiem apguvi, īpašu uzmanību pievēršot mutvārdu komunikācijas prasmju pilnveidošanai, attīstīšanai un nostiprināšanai. Kursā tiks pilnveidotas studentu sarunvalodas iemaņas un prasmes ikdienas komunikācijai, attīstītas prasmes diskutēt; iztirzātas ar studiju procesu saistītas tēmas, attīstot specialitātes un zinātniskās literatūras lasīšanas, referēšanas un tulkošanas prasmes, pilnveidojot un izkopjot prezentēšanas un komunikācijas, klausīšanās, valodas lietojuma kompetences specialitātes un vispārējās angļu valodas kontekstā. Kursa ietvaros paredzēts apgūt prasmes plānot un realizēt patstāvīgo darbu, sistematizēt un strukturēt speciālās terminoloģijas apguvi un lietojumu komunikācijai profesionālā vidē.
Kursa kods: Valo3262
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
34484872
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts tiesību zinātņu studentiem, lai attīstītu prasmes darbam ar nozares literatūru angļu valodā. Kursā studējošie strādā ar teorētisko literatūru, starptautiskiem līgumiem, likumiem, tiesu nolēmumiem, shēmām, meklējot juridiski nozīmīgu informāciju un risinot nozarei raksturīgas problēmas. Kurss akcentēts uz receptīvo prasmju veidošanu, paredzēta arī produktīvā darbība kā iegūto zināšanu nostiprināšanas metode.
Kursa kods: Valo1416
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
233232
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu zināšanas svešvalodā, īpašu uzmanību pievēršot ķīmijas tekstu lasīšanai. Nodarbību laikā paredzētas diskusijas par dažādām ķīmijas nozaru tēmām.
Kursa kods: Valo1888
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664105496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar klasiskās filoloģijas studiju jomā lietojamo terminu un reāliju lietojumu angļu valodā, sniegt ieskatu tematiskajā un ar klasiskās filoloģijas studijām saistītajā literatūrā. Kurss sniedz zināšanas par iemaņām darbā ar tekstu angļu valodā, pievēršot uzmanību tekstos sastopamajai tematiskajai leksikai un veicinot tās aktīvu lietošanu. Kursā iestrādāta gramatikas un angļu valodas lietojuma problemātika.
Kursa kods: Valo1453
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās angļu valodas prasmes pielietošanai dažādās komercdarbības jomās. Kursā ietvertās vispārējās darbinieka un uzņēmuma raksturojuma tēmas sasaista norises uzņēmumā ar to lingvistisko atspoguļojumu angļu valodā, sniedzot saturiski un lingvistiski pamatota valodas lietojuma prasmes. Kursā tiek apgūtas tādas akadēmiskās prasmes kā akadēmisko kopsavikumu, diskusiju un prezentāciju veidošana. Studenti angļu valodā patstāvīgi lasa savas nozares literatūru, iepazīstas ar lietišķās korespondences pamatiem, gatavo prezentāciju par darbinieka lomu uzņēmumā, kā arī tiek stimulēti izteikt un pamatot savu viedokli diskusijās.
Kursa kods: Valo1849
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot studentu lasīšanas, klausīšanās, runāšanas un rakstīšanas iemaņas angļu valodā uz nozares leksikas bāzes, apgūt nozares tekstu tēžu un pārskatu veidošanu, kā arī papildināt studentu vārdu krājumu. Tiks strādāts pie aktīvā vārdu krājuma veidošanas specialitātē, lai attīstītu nozares tekstu sapratni un šo tekstu mutvārdu un rakstveida prezentācijas iemaņas. Kursā studenti tiek iepazīstināti ar pamattēmām izvēlētajā specialitātē angļu valodā, strādājot ar savas nozares angliski rakstīto teorētisko literatūru, meklējot nozīmīgu informāciju un apkopojot to. Kursā galvenokārt tiek pilnveidotas receptīvās prasmes, produktīvās prasmes izmantojot kā vienu no pārbaudes instrumentiem. Sekojošā kursā produktīvās prasmes tiek nostiprinātas un attīstītas.
Kursa kods: Valo1451
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
233232
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir nostiprināt studentu iepriekšējās zināšanas, kā arī pilnveidot studentu komunikatīvās iemaņas; attīstīt studentu prasmes un iemaņas profesionālās literatūras patstāvīgai tulkošanai, izpratnei.
Kursa kods: Valo5212
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
34484872
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir aktivizēt studentu angļu valodas prasmes, mutvārdos risinot nozarei raksturīgas problēmas studiju procesā, saskarsmē ar kolēģiem un pacientiem. Studenti attīsta prasmi patstāvīgi papildināt nozarei raksturīgo vārdu krājumu, izmantojot zināšanas par medicīnas leksikas veidošanu angļu valodā. Studenti attīsta komunikatīvo, lingvistisko un sociolingvistisko kompetenci.
Rezultātu skaits lapā