Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5918
Kursa kods: Valo1455
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentu angļu valodas prasmes finanšu jomā. Kursa gaitā studenti gūst ieskatu naudas un banku rašanās vēsturē, to raksturojumā un funkcijās. Studenti apspriež un analizē dažādu finanšu institūciju darbību un svarīgākos ekonomikas indikatorus. Nodarbību gaitā apgūtās prasmes tiek papildinātas patstāvīgi lasot un gatavojot anotācijas par profesionālās literatūras tēm ām(3). Studentu zināšanas un prasmes tiek novērtētas ar pārbaudes darbiem (3) un eksāmenu.
Kursa kods: Valo2366
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu angļu valodas prasmes finanšu jomā un, finanšu institūciju un rezultātu prezentēšanā. Kursa gaitā studenti gūst informāciju un profesionāli apspriež komercdarbības formas, kapitāla veidus, finanšu dokumentāciju, kā arī uzņēmuma rentabilitātes rādītājus, un nodokļu veidus. Nodarbību gaitā apgūtās prasmes tiek papildinātas patstāvīgi lasot un gatavojot anotācijas par profesionālās literatūras tēmām (2). Kursa nobeiguma daļā studenti apgūst prasmi prezentēt finanšu institūciju rādītājus. Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas ar pārbaudes darbiem (2), un noslēguma eksāmenu- prezentāciju.
Kursa kods: ValoP079
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt angļu valodas un sazināšanās prasmes, lai varētu iegūt un sniegt profesionālu informāciju, kā arī sazināties noteiktās ikdienas un lietišķās situācijās, prezentējot savu uzņēmumu, raksturojot tās darbības galvenos virzienus, piedaloties darba intervijās, sarunājoties pa telefonu ar biznesa partneriem, braucot komandējumā uz ārzemēm. Gramatika tiek mācīta ciešā saistībā ar tekstiem un tēmām.
Kursa kods: ValoP081
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt angļu valodas un sazināšanās prasmes, lai varētu iegūt un sniegt profesionālu informāciju, kā arī sazināties noteiktās ikdienas un lietišķās situācijās, prezentējot savu uzņēmumu, raksturojot tās darbības galvenos virzienus, veicot pasūtījumus un maksājumus, rakstot lietišķas vēstules, sarunājoties pa telefonu ar biznesa partneriem, braucot komandējumā uz ārzemēm.
Kursa kods: Valo1051
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaņas, veidot iemaņas un prasmes komunikācijai savā specialitātē, prast iegūt informāciju klausoties audio materiālus. Šajā nolūkā tiek pievērsta uzmanība biežāk lietotajai leksikai un valodas struktūrai. Studenti analizē iegūto informāciju, argumentē un iebilst, klausās audioierakstus.Veidojot prezentācijas studenti pilnveido publiskas uzstāšanās iemaņas.
Kursa kods: Valo1013
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaņas, veidot iemaņas un prasmes komunikācijai savā specialitātē, prast iegūt informāciju klausoties audio materiālus. Šajā nolūkā tiek pievērsta uzmanība biežāk lietotajai leksikai un valodas struktūrai. Studenti analizē iegūto informāciju, argumentē un iebilst, klausās audio ierakstus, veidojot prezentācijas studenti pilnveido publiskas uzstāšanās iemaņas.
Kursa kods: Valo1282
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu sazināšanās prasmi, lai attīstītu spēju iegūt un sniegt informāciju starptautiskās konferencēs un semināros. Kursa uzdevums ir mācīt diskutēt par aktuālām tēmām bioloģijas nozarē, rakstīt referātus, tēzes.
Kursa kods: Valo1021
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu sazināšanās prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, spēju iegūt un sniegt informāciju starptautiskās konferencēs un semināros. Kursa uzdevums ir mācīt diskutēt par aktuālām tēmām ģeogrāfijas, vides zinātnes un ģeoloģijas nozarē, rakstīt referātus, tēzes.
Kursa kods: Valo2384
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir nodrošināt mākslas kursa studentiem angļu valodas speciāliem mērķiem apguvi, sekmējot studiju virzienam atbilstošu tekstu padziļinātas lasīšanas un komunikatīvo iemaņu attīstību. Uzdevumi: veicināt padziļinātu lasīšanas iemaņu attīstību; turpināt vārdu krājuma atlasi un apguvi (tematika: dizains, grafiskais dizains; interjera dizains; foto dizains); pilnveidot studentu prasmi komentēt tekstu, diskutēt par tekstā izklāstītajām tēmām, izstrādāt tēzes un kopsavilkumu; prezentēt izstrādāto tēmu grupā. Kursā tiks pilnveidotas studentu prasmes diskutēt; iztirzātas ar studiju procesu saistītas tēmas, attīstot specialitātes un zinātniskās literatūras lasīšanas, referēšanas un tulkošanas prasmes, pilnveidojot un izkopjot prezentēšanas un komunikācijas, klausīšanās, valodas lietojuma un rakstveida runas kompetences specialitātes un vispārējās angļu valodas kontekstā. Kursa ietvaros paredzēts apgūt prasmes plānot un realizēt patstāvīgo darbu, sistematizēt un strukturēt speciālās terminoloģijas apguvi un lietojumu komunikācijai profesionālā vidē.
Kursa kods: Valo1478
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sagatavot studentus profesionālās literatūras lasīšanai un komunikācijai angļu valodā. Uzdevumi: sekmēt specialitātes terminu apguvi (tematika: dizains, grafiskais dizains; datordizains; fotodizains, mākslas vēsture); veicināt lasīšanas iemaņu attīstību; iepazīstināt ar lasīšanas veidiem un pamatstratēģijām; attīstīt studentu prasmi lietot valodu profesionālā vidē.
Rezultātu skaits lapā