Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Valo1505
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332171548
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot priekšstatu par studijām izvēlētajā bakalaura studiju programmā un attīstīt studentu akadēmiskās un pētnieciskās kompetences, lai viņi spētu lietot angļu valodu akadēmiskajās studijās un atbilstošo nozaru pētījumos. Kursā galvenā vērība tiek veltīta attiecīgās jomas vai arī starpdisciplīnu pētījuma plānošanai, dizainam, kā arī pētījuma rakstveida un mutvārdu prezentācijai. Kursa gaitā studenti apgūst studiju prasmes, stratēģijas un pētījuma metodes, kas vērstas uz viņu akadēmiskās un pētnieciskās kompetences attīstību.
Kursa kods: Valo1866
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentu angļu valodas kompetenci, kas nodrošinātu šīs valodas lietojumu akadēmiskās studijās. Tiek apgūta nepieciešamā angļu valodas terminoloģija akadēmiskām studijām. Kurss ietver tekstu lasīšanu, interpretēšanu un leksikas apgūšanu, lekciju ierakstu klausīšanos, konspektēšanu, kopsavilkuma un eseju rakstīšanu, kas attīstīs atbilstošās prasmes angļu valodā.
Kursa kods: Valo2393
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu angļu valodas prasmes: lasīšanu, rakstīšanu, klausīšanos un runāšanu, tās attīstot līdz akadēmiska pielietojuma nepieciešamajam līmenim. Nodarbībās tiek izmantoti galvenokārt autentiski materiāli par aktuālām tēmām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta dažādu tekstu izpratnei, prasmīgai konspektēšanai un spējai iegūt precīzu informāciju no dažādas sarežģītības pakāpes audiomateriāliem, kā arī izpratnes veicināšanai par atšķirībām dažādu teksta reģistru lietojumā.
Kursa kods: Valo2394
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot un tālāk attīstīt studentu angļu valodas prasmes, kā arī veicināt to praktisku pielietošanu gan diskusijās par nozīmīgām tēmām, gan arī rakstu darbu izstrādāšanā. Nodarbībās tiek izmantoti galvenokārt autentiski materiāli par aktuālām tēmām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta zinātniska rakstura tekstu izpratnei, diagrammu un tabulu analizēšanai, kā arī prasmei pētījuma veikšanai izmantot elektroniskus informācijas avotus.
Kursa kods: Valo3259
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentu valodas prasmes un sekmēt to pielietošanu konstruktīvu diskusiju attīstīšanā, dažādas sarežģītības pakāpes tekstu analizēšanā un kopsavilkumu rakstīšanā. Nodarbībās tiek izmantoti galvenokārt autentiski materiāli par aktuālām tēmām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta izpratnes veicināšanai par dažādām sfērām, prasmei orientēties daudzveidīgā informācijā un izvērtēt tās lietderību, tādējādi sekmējot patstāvīgas spriestspējas attīstīšanu, kā arī spējai izvērtēt faktus un izprast atšķirību starp tiem un autora viedokli.
Kursa kods: Valo3261
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu valodas prasmes un veicināt to pielietojumu akadēmiskajā sfērā, īpašu uzmanību pievēršot prasmīgai dalībai dažāda mēroga konferencēs, kā arī sekmīgai zinātniska referāta izstrādei. Nodarbībās tiek izmantoti galvenokārt autentiski materiāli par aktuālām un daudzveidīgām tēmām. Sevišķi izcelta tiek prasme patstāvīgi izdarīt secinājumus, strādāt ar dažādiem informācijas avotiem un prasmīgi prezentēt apkopoto informāciju.
Kursa kods: Valo2191
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Angļu valoda baltu filoloģijas bakalaura programmā. Zinātnisku tekstu lasīšana angļu valodā par valodniecības, folkloras, literatūrzinātnes un teātra jautājumiem tiek savienota ar rakstīšanu par literāru darbu, ar kopsavilkumu, plānu, eseju, tēžu, referātu rakstīšanu un prezentēšanu. Studenti mācās izteikties angļu valodā par filoloģijā aktuāliem tematiem, klausīties, diskutēt ar citiem runātājiem.Studenti apgūst angļu terminoloģiju, veido savu terminu vārdnīcu, tulko zinātnisku tekstu fragmentus, lasa un tulko māksliniecisku tekstu fragmentus.
Kursa kods: Valo7079
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veicināt angļu valodas un mācību prasmju attīstīšanu un pilnveidošanu, vārdu krājuma paplašināšanu, lai varētu izteikt savu domu diskusijās un konferencēs angļu valodā, kā arī paaugstināt savu izglītības līmeni dažādos kursos ārzemēs. Kurss sekmē tādu prasmju pilnveidošanu, kas var palīdzēt uzrakstīt anotāciju, referātu, rakstu un disertāciju, uzstāties semināros un konferencēs, kā arī piedalīties akadēmiskajā komunikācijā angļu valodā. Kursā paredzēts liels individuālā darba stundu skaits; būtiska vērība veltīta doktorantu darbam ar izvēlētās nozares terminoloģiju. Promocijas eksāmena mērķis ir pārbaudīt doktorantu spēju patstāvīgi strādāt ar nozares literatūru, atsaukties uz nozares literatūru angļu valodā, to citējot un pārfrāzējot, gatavot publikācijas un zinātnisko darbu prezentācijas, kā arī spēju diskutēt par izvēlēto tēmu nozares kontekstā.
Kursa kods: Valo2355
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās angļu valodas prasmes pielietošanai dažādās e-biznesa un loģistikas jomās. Kursā ietvertās tēmas sasaista šo nozaru procesus ar tiem nepieciešamo lingvistisko nodrošinājumu angļu valodā, sniedzot saturiski un lingvistiski pamatota valodas lietojuma prasmes. Kursā tiek apgūtas tādas akadēmiskās prasmes kā procesu, kā arī priekšrocību un trūkumu analīze un prezentāciju veidošana. Studenti patstāvīgi lasa literatūru specialitātē, kā arī sagatavo prezentāciju par uzņēmumu SVID analīzes formā un apgūst loģistikas jomas lietišķās korespondences pamatus. Kursa noslēgumā tiek apskatīti starpkultūru komunikācijas jautājumi.
Kursa kods: Valo1234
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir attīstīt ekonomiska satura mācību grāmatu un zinātnisku, kā arī populārzinātnisku rakstu lasīšanas prasmes, veidot nozares terminoloģijas vārdu krājumu, kā arī angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas, lai mutvārdos un rakstveidā lietotu angļu valodu ekonomikas studiju procesā, kā arī komunikācijai starptautiskajā lietišķajā vidē. Kursā piedāvātās tēmas tiek integrētas uzdevumos un vingrinājumos, kas attīsta un nostiprina lasīšanas, klausīšanās, runāšanas un rakstīšanas prasmes. Kursa tēmās iekļauta nozares diskursā būtisku komunikatīvo prasmju apguve. Kursa mērķis ir arī nostiprināt studentu patstāvīgās mācīšanās prasmes ekonomikas studiju kontekstā.
Rezultātu skaits lapā