Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: LitZP026
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursā studenti iepazīstas ar 19.gadsimta reālistisko literatūru, kā arī ar 20.gadsimta sākuma un starpkaru (I. un 2.pasaules kari) perioda kultūru un literatūru, akcentējot šīs paaudzes traģiku un likteņus, kursā tiek analizēti nozīmīgākie angļu literatūras paraugi, sākot ar 19. gadsimtu un gadsimtu mijas darbiem līdz 20.gadsimta vidējam posmam. Kursā tiek studēti literārie procesi to vēsturiskā secībā, tiek apskatīti svarīgāko literāro žanru un tēmu veidošanās un transformācija. Kursa uzdevumi:1) palīdzēt studentiem pilnveidot literāro tekstu analīzes un interpretācijas iemaņas un prasmes,2) palīdzēt studentiem izprast un novērtēt klasiskās un laikmetīgās angļu literatūras saturisko nozīmi un vērtības,3) palīdzēt studentiem pilnveidot prasmes pareizi un pamatoti formulēt savus vērtējumus un secinājumus par literāriem darbiem un tajos izteiktajām atziņām,4) palīdzēt studentiem apgūt radoša izpētes darba prasmes, pētot dažādu autoru daiļradi, to stilistiku.
Kursa kods: LitZ5094
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par angliski rakstīto īru literatūras attīstību, sākot no Džonatana Svifta Īrijas problēmām veltītajiem pamfletiem, līdz mūsdienu īru autoru dzejas, prozas un dramaturģijas darbiem, uzsverot mijiedarbību starp īru nacionālo raksturu, vēsturi, kultūru un literatūru. Kursā tiek sīkāk aplūkota V.B. Jeitsa, Džeimsa Džoisa, Frenka O’ Konora, Viljama Trevora, Braiena Frīla un citu 20. gadsimta rakstnieku daiļrade.
Kursa kods: LitZ5090
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot zināšanas un izpratni par vienu no jaunākajiem virzieniem literatūrā – postkoloniālismu. Kursā tiek aplūkotas galvenās postkoloniālisma teorijas un to izpausme mūsdienu anglofonajā literatūrā, kas rakstīta ārpus Lielbritānijas bijušajās Britu impērijas zemēs: Karību jūras salās, Āfrikā, Indijā, Austrālijā, Īrijā. Sīkāk tiek analizēti Dž.M.Kucī, Dž.Rīsas, S.Rušdī, P.Kērija, B.Frīla u.c. autoru darbi.
Kursa kods: LitZ5202
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina studentus ar anglofonās dzejas attīstību no vēlīnajiem viduslaikiem līdz 20. gs. beigām. Dzeja tiek traktēta kā jūtu un domu izpausme vārsmotā valodā, poētiskais – kā realitātes īpašs atspoguļošanas veids. Tiek analizēta dzejas tēlaina valoda, kā arī dzejas dažādas formas. Anglofonās dzejas attīstība tiek skatīta plašākā kultūrvēsturiskā kontekstā, pievēršoties dzejas formu un žanru evolūcijai, kā arī konkrētu dzejnieku devumam anglofonās dzejas vēsturē.
Kursa kods: LitZ3203
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332221048
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar angļu 19. gadsimta reālistiskās literatūras bagāto mantojumu, galvenokārt koncentrējoties uz Viktorijas laikmeta romānu ar tā daudzpusīgo problemātiku. Kā spilgtākie šīs literatūras paraugi kursā tiek analizēti Č.Dikensa, V.M.Tekerija, Š. un E.Brontē, Dž.Eliota un T.Hārdija darbi.
Kursa kods: LitZ2207
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt tā klausītājus ar angļu literatūras attīstību 17., 18. gadsimtā, sākot ar Renesanses norietu un beidzot ar Sentimentālismu. Kurss pievēršas klasicismam kā literatūras un mākslas metodei, kas Anglijā bija valdošā Renesanses norieta, Restaurācijas un Apgaismības laikā .Sīkāk tiek aplūkota metafiziķu dzeja, Restaurācijas laikmeta tikumu komēdija, Apgais'mības laikmeta dzeja un proza, jo īpaši pievēršoties jaunradītajam romāna žanram. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Džona Donna, Džon Miltona, Aleksandra Poupa, Daniela Defo, Džonatana Swifta, Henrija Fīldinga, Lorensa Stērna u.c. Apgaismības autoru darbiem.
Kursa kods: LitZ6014
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir parādīt britu literatūras attīstību postmodernisma laikmetā, izmantojot angļu literatūras kanona tekstus kā vienu no intertekstualitātes veidiem un postmodernisma paņēmieniem, kā arī dot ieskatu par anglofonās literatūras attīstību postmodernisma laikmetā ārpus Lielbritānijas. Kursā tiek analizēti un salīdzināti V.Šekspīra, D. Defo, J. K. Kucē, māsu Brontē, Dž.R. Viljamsas, Dž. Konrada, P. Vaita, Č. Ačebes, Č. Dikensa, P. Kerija un citu autoru darbi.
Kursa kods: Valo1589
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veicināt angļu rakstu valodas prasmju apguvi, kas nepieciešama akadēmiskajās studijās un turpmākajā profesionālajā darbībā. Kurss veicina 1) rindkopu un eseju rakstīšanas prasmju pilnveidošanu, 2) diskursa marķieru un interpunkcijas funkciju rakstveida saziņā apguvi, 3) rediģēšanas prasmju attīstību, 4) leksisko kompetenci, dodot studentiem iespēju izteikties rakstiski, integrējot citos studiju kursos apgūtās zināšanas.
Kursa kods: Valo5259
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332122048
Kursa anotācija:
Kurss ir iekļauts Angļu filoloģijas maģistra studiju programmas A daļā. Kursa mērķis ir turpināt attīstīt studentu rakstveida saziņas prasmes darbam pie maģistra līmeņa pētījumu veikšanas un apraksta dažādiem saziņas mērķiem. Maģistranti turpinās attīstīt rakstu darbu pašvērtēšanas un vērtēšanas prasmes, rakstot recenzijas, kā arī prasmes prezentēt sava pētījuma rezultātus.
Kursa kods: Valo3158
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664125296
Kursa anotācija:
Angļu valodas kurss speciāliem nolūkiem (ESP) domāts Krievu filoloģijas bakalaura programmas studentiem svešvalodas zināšanu pilnveidei līdz profesionālas izmantošanas līmenim. Kursa pamatā ir zinātniskās terminoloģijas apgūšana literatūrzinātnē un valodniecībā angļu un krievu valodās sastatāmā aspektā. Kursa mērķis: padziļināt angļu valodas zināšanas speciāliem nolūkiem. Uzdevumi: •Uzlabot angļu valodas praktiskās prasmes; •Paplašināt studentu leksikona līmeni; •Apgūt valodniecības un literatūrzinātnes terminoloģiju angļu valodā; •Sistematizēt priekšstatus par angļu valodas gramatikas sistēmu; •Attīstīt zinātnisku tekstu lasīšanas un referēšanas prasmi. Kursa gaitā studentiem ir jāattīsta dažādas komunikatīvas iemaņas, kā arī referātu un prezentāciju sagatavošanas prasme, izmantojot specialitātes terminoloģiju.
Rezultātu skaits lapā