Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 5948
Kursa kods: Medi1045
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
571005644100
Kursa anotācija:
Iepazīstināt studentus ar cilvēka normālu anatomiju, ka arī ar anatomijā lietojamo terminoloģiju, ko plaši izmanto praktiskajā medicīnā. Iepazīstināt studējošos ar cilvēka organisma funkcijām, orgānu un orgānu sistēmu savstarpējo saistību un veidot izpratni par normālu fizioloģisko procesu pamatu. Studentam ir jāprot iegūtās zināšanas izmantot turpmākajās klīniskajās disciplīnās un izprast vesela cilvēka organisma funkcionēšanas īpatnības.
Kursa kods: Medi2030
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2340221840
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir - iepazīstināt studentus ar cilvēka normālu anatomiju, ka arī ar anatomijā lietojamo terminoloģiju, ko plaši izmanto praktiskajā medicīnā.
Kursa kods: PedaP599
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332141848
Kursa anotācija:
Andragoģijas kurss ietver darbu ar pieaugušajiem un pieaugušo mācību procesa būtību, atšķirības no pedagoģijas atbilstoši pieaugušo vecumposmiem, pieaugušo mācīšanās īpatnības, mācību metodes darbā ar pieaugušajiem. Tiek skatītas arī pieaugušo izglītības aktuālas problēmas un pieaugušo izglītības pieredze citās valstīs.
Kursa kods: Medi4022
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2340241640
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes pacientu aprūpē visa vecuma grupu pacientiem anestēzijas laikā. Studenti apgūs prasmes plānot veicamās darbības, nepieciešamo aprīkojumu, tehnoloģijas, laiku un resursus anestezioloģijā, atkarībā no anestēzijas veida un pacienta vispārējā veselības stāvokļa. Zinās anestēzijas veidus un metodes. Pratīs apkopot pacientu objektīvos un subjektīvos datus, pielietot invazīvās un neinvazīvās pacientu vitālo funkciju monitorēšanas metodes un tehnoloģijas. Attīstīs kritiskās domāšanas pieeju aprūpes un pacienta vajadzību nodrošināšanā anestēzijas laikā. Padziļināti apgūs anestezioloģijas praksē lietojamo medikamentu farmakokinētiku un farmakodinamiku, medikamentozo aprūpi, drošas vides uzturēšanu un pacientu drošības principus anestēzijas laikā.
Kursa kods: MediP002
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2344143036
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas sirds, artēriju un vēnu biežakājās saslimšanās. Kursā tiek izanalizētas mūsdienīgas šo slimību diagnostikas, ārstēšanas un profilakses principi, analizēta mijiedarbība ar citu orgānu sistēmu saslimšanām. Kursa uzdevums ir sniegt nepieciešamās priekšzināšanas, lai veiksmīgi sagatavotos klīniskai apmācībai Specializētā ķirurģijā un anestezioloģijā” Asinsvadu ķirurģijas daļā.
Kursa kods: Vēst4021
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Kursā tiek raksturotas Anglijas jaunāko laiku iekšējās un ārējās politikas attīstības tendences, analizējot britu impērijas pakāpenisku novājināšanos un sabrukumu laika posmā pēc I pasaules kara līdz mūsu dienām.
Kursa kods: Vēst3054
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kurss veltīts viduslaiku Anglijas sociālās, politiskās, saimnieciskās un kultūras dzīves norisēm. Kursā aplūkotie jautājumi aptver laikaposmu no m. ē. I g. t. vidus līdz 14. gs. beigām, ieskaitot ģermāņu (vēlāko anglosakšu) ienākšanu ķeltu un romiešu Britānijā, vikingu laikmeta norises anglosakšu karalistēs, normaņu iekarojumus, parlamentārisma noformēšanos, attīstīto un vēlo viduslaiku sociālo un politisko struktūru, baznīcas un valsts attiecību attīstību, Simtgadu un Rožu karus un Tjudoru dinastijas valdīšanas sākumposmu.
Kursa kods: SDSKP057
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332151748
Kursa anotācija:
 

Studiju kursā studentiem ir iespēja iepazīt un izmantot mācību satura un valodas integrētas, kā arī uz uzdevumiem balstītas angļu valodas apguves pieejas, lai padziļinātu savas zināšanas par angliski runājošo valstu ģeogrāfiju, kultūrvēsturi un izglītību un pilnveidotu savas prasmes sekmīgāk un vispusīgāk mācītu angļu valodu skolā

Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem apgūt prasmes kā integrēt kursā iegūtās zināšanas angļu valodas stundās skolā, kā izmantot dažādas mācību metodes, lai ar apgūto mācību materiālu bagātinātu skolēnu valodu, rosinātu un attīstītu skolēnu kritisko domāšanu.

Kursa uzdevumi:

1)   -sniegt iespēju studentiem iegūt vispārīgas zināšanas par angliski runājošām valstīm;

2)    -palīdzēt studentiem apgūt, kā integrēt kursa vielu angļu valodas stundās, lai sniegtu skolēniem vispārīgu        priekšstatu par apgūstamās valodas valsti un veicinātu vispusīgāku angļu valodas apguvi;

3)    -palīdzēt studentiem iemācīties, kā praktiski izmantot kursa materiālu, lai sekmīgi apgūtu kursa vielu un izpildītu kursa prasības;

4)    -pilnveidot studentu dažādas profesionālās prasmes un iemaņas, izmantojot kursa materiālu.( piemēram: prezentāciju veidošanas prasmes, diskusiju veidošanas prasmes, utt.)

 
Kursa kods: LitZ1075
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursā studenti iepazīstas ar agrīno viduslaiku kultūru un literatūru, ar sabiedriski-ekonomiskajiem priekšnoteikumiem, lai rastos un attīstītos angļu nacionālā literatūra. Kursā tiek analizēti nozīmīgākie angļu literatūras paraugi, sākot ar agrīnajiem viduslaiku sacerējumiem (Beowulf) līdz Renesances darbiem, kursā tiek studēti literārie procesi to vēsturiskā secībā, tiek apskatīti svarīgāko literāro žanru un tēmu veidošanās un transformācija (piem. pāreja no mutvārdu tradīcijas uz rakstītu literatūru utt.). Kursa uzdevumi:1) palīdzēt studentiem attīstīt literāro tekstu analīzes un interpretācijas iemaņas un prasmes,2) palīdzēt studentiem izprast un novērtēt klasiskās angļu literatūras saturisko nozīmi un vērtības,3) palīdzēt studentiem pilnveidot prasmes pareizi un pamatoti formulēt savus vērtējumus un secinājumus par literāriem darbiem un tajos izteiktajām atziņām,4) palīdzēt studentiem apgūt radoša izpētes darba prasmes, pētot dažādu autoru daiļradi, to stilistiku.
Kursa kods: LitZP025
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursa student iepazīstas ar viduslaiku un renesances kultūru un literatūru, akcentējot cilvēka nozīmi. Kursā tiek analizēti nozīmīgākie angļu literatūras paraugi, sākot ar renesances darbiem līdz 18.gadsimtam. Kursā tiek studēti literārie procesi to vēsturiskā secībā, tiek apskatīti svarīgāko literāro žanru un tēmu veidošanās un transformācija. Kursa uzdevumi:1) palīdzēt studentiem attīstīt literāro tekstu analīzes un interpretācijas iemaņas un prasmes,2) palīdzēt studentiem izprast un novērtēt klasiskās angļu literatūras saturisko nozīmi un vērtības,3) palīdzēt studentiem pilnveidot prasmes pareizi un pamatoti formulēt savus vērtējumus un secinājumus par literāriem darbiem un tajos izteiktajām atziņām,4) palīdzēt studentiem apgūt radoša izpētes darba prasmes, pētot dažādu autoru daiļradi, to stilistiku.
Rezultātu skaits lapā