Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:
Atrasto kursu skaits - 29
Kursa kods: Farm3015
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2340241640
Kursa anotācija:
Lekciju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par aktīvo vielu biosintēzi medicīnā un farmaceitiskajā rūpniecībā lietotajiem ārstniecības augiem. Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar svarīgāko aktīvo vielu biosintēzes ceļiem, biotehnoloģiju, paņēmieniem, kā uzlabot vajadzīgās vielas sintēzi augos. Semināru laikā studentu uzdevums ir iepazīties un analizēt individuālu vielu biosintēzi un zinātniskos pētījumus par aktīvajiem augu komponentiem.
Kursa kods: Farm3025
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
1015400
Kursa anotācija:
Bakalaura darbs ir studējošā patstāvīgi veikts pētījums par izvēlētu tēmu, kurā students izstrādā un aizstāv darbu Farmācijas bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijai kā studiju programmas gala pārbaudījumu. Kursa mērķis ir sniegt iespēju studentiem parādīt savu gatavību patstāvīgi izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaņas pētniecisku un profesionālu problēmu risināšanā. Kursa uzdevums ir veidot studentiem izpratni par farmaceita darba atbildīgumu, tiesībām un pienākumiem veselības aprūpē, ka arī apzināties profesionālās ētikas nozīmi.
Kursa kods: Farm5005
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Biofarmācija pēta dažādu zāļu formu uzsūkšanos un izplatīšanos atkarībā no zāļu vielas fizikālķimiskajām īpašībām, zāļu formas un ievadīšanas veida. Lekciju kursā padziļināti tiks apskatītas biofarmaceitiskās zāles, kā piemēram, antivielas, peptīdi, augšanas hormoni un to iegūšanas tehnoloģijas augu, dzīvnieku un mikroorganismu šūnās. Studenti iegūs zināšanas par uzlabotās terapijas zālēm, tai skaitā, gēnu terapiju, šūnu terapiju un audu inženieriju, un šo produktu kvalitātes prasībām. Studenti tiks informēti par labas ražošanas prakses prasībām biotehnoloģiskiem produktiem.
Kursa kods: FarmP007
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2436960
Kursa anotācija:
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/55/ES, ieviešot kopējus apmācības nosacījumus farmaceita izglītībā, nosaka, ka farmācijas studiju programmā teorētiskās un praktiskās apmācības laikā vai tās beigās ir jābūt sešus mēnešus ilgai stažēšanās publiski pieejamā aptiekā vai slimnīcā šīs slimnīcas farmaceitiskās nodaļas pārraudzībā. Studenti praksi veic farmācijas maģistra studiju programmas 2. kursā un to veic aptiekās sertificēta farmaceita vadībā. Farmaceitiskās prakses mērķis ir teorētisko atziņu aprobēšana aptiekās. Prakse nostiprina studentu zināšanas par augsta līmeņa sabiedrības veselības un pacientu drošības pasākumu īstenošanu. Farmaceitiskās prakses uzdevums ir sniegt studentiem pieredzi, kā aptiekās notiek zāļu gatavošana, klientu apkalpošana un farmaceitiskā aprūpe, kā arī sniegt iespēju pielietot dzīvē teorētiskajos kursos gūtās zināšanas par saskarsmes psiholoģiju ar klientu, ētiku, farmācijas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem un darba aizsardzību.
Kursa kods: Farm1004
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2340284840
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir gūt izpratni par šūnu kā zāļu vielu darbības galamērķi un farmakoloģiski aktīvu vielu producētāju. Lekcijās tiks apskatīti procesi, kas nodrošina šūnas vielmaiņu, dalīšanos, signālu pārnesi, ģenētiskās informācijas uzglabāšanu un izmantošanu. Lekcijās tiks aplūkotas galvenās šūnas bioloģijas pētījumu metodes: gaismas mikroskopija, fluorescentā un konfokālā mikroskopija, plūsmas citometrija, imūnfenotipēšana, primāro šūnu kultūru un šūnu līniju kultivēšana laboratorijā, farmakoloģiski aktīvu vielu skrīninga metodes.
Kursa kods: Farm2003
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46803264280
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts farmācijas bakalaura programmas 4. studiju semestrī. Farmācijas ķīmija ir zinātnes apakšnozare par zāļu vielu ķīmisko uzbūvi, to stabilitāti, jaunu zāļu izgudrošanas, iegūšanas, sintēzes un analīzes metodēm un ķīmiskās uzbūves saistību ar farmakoloģisko iedarbību. Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par medicīnā un farmaceitiskajā rūpniecībā lietotajiem savienojumiem, to avotiem, īpašībām, identificēšanas iespējām saliktās zāļu formās, raksturojot arī, kā tiek izstrādātas metodes zāļu kvalitātes noteikšanai. Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar zāļu izpētes metodēm un dot praktiskās iemaņas zāļu iegūšanas, identificēšanas un kvalitātes kontroles metodēs. Laboratorijas darbos studenti apgūst metodes aktīvo vielu pierādīšanai un noteikšanai saliktās zāļu formās, kā arī aktīvo vielu iegūšanā un attīrīšanā.
Kursa kods: Farm1001
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4680483280
Kursa anotācija:
Farmakognozija ir specifisks farmācijas priekšmets, kas nodarbojas ar medicīnā lietoto dabīgo augu un dzīvnieku valsts produktu raksturojumu, to aktīvo vielu grupu un darbības skaidrojumu, drogu sagatavošanu un fitopreparātu lietošanu. Lekciju kursu mērķis ir sniegt pamatzināšanas par medicīnā un farmaceitiskajā rūpniecībā lietotajiem ārstniecības augiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem. Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar augu un dzīvnieku izcelsmes aktīvo vielu sastāva noteikšanu, drogu sagatavošanu, drogu kvalitātes pārbaudes metodēm un uzglabāšanas termiņiem, kā arī dot aktīvo vielu raksturojumu, kas nosaka individuālā auga vai dzīvnieku izcelsmes produktu lietošanu un izskaidrot drogu medicīniskās indikācijas un kontrindikācijas. Kursa apguves laikā students iepazīstas ar zinātniskās literatūras izmantošanu, jaunākiem pētījumiem par augu un dzīvnieku izcelsmes aktīvo vielu darbību, izmantošanu ārstniecībā.
Kursa kods: Farm5000
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Fitoterapijas kursā tiek apskatīts augu substanču (lapu, lakstu, sakņu, sakneņu, mizas, ziedu, sēklu, augļu, ēterisko ēļļu) pielietojums medicīnā dažādās tradicionālas lietošanas indikācijās. Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par fitoterapijas pielietojums sekojošos gadījumos: iekaisuma un sāpju mazināšanai, miega traucējumu, augšējo elpceļu, urīntrakta un ginekoloģisko saslimšanu, garastāvokļa traucējumu, garīgās pārslodzes, nespēka un noguruma gadījumos, gastrointestinālā trakta traucējumu, venozās atteces traucējumu, ādas bojājumu un nelielu brūču gadījumos un fitoterapijas pielietojumu pediatrijā. Students zinās fitopreparātu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, informāciju par augu vēsturisko izmantošanu, medicīniskajās datu bāzēs pieejamiem preklīniskajiem un klīniskajiem pētījumu datiem, terapeitiskām indikācijām, kontraindikācijām un nevēlamām blakusparādībām. Kursa uzdevums ir studentiem iegūt prasmes patstāvīgi analizēt un vērtēt fitomedicīnas stratēģijas lietderību dažādu vieglu saslimšanu gadījumos un augu substanču devu atbilstību iedarbībai un varbūtējos blakusefektus. Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst kompetenci izprast racionālu augu substanču medikamentu izmantošanu vieglu saslimšanu gadījumos un konsultēt aptiekas klientu par atbilstošāko augu medikamentu.
Kursa kods: Farm5017
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas kā paredzēt pacienta problēmas saistībā ar medikamentu lietošanu, kā izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu. Praktisko nodarbību laikā studenti apgūst iemaņas kā informēt pacientu, tuviniekus, citus veselības aprūpes darbiniekus un sabiedrību par medikamentu iespējamo iedarbību, ar zāļu lietošanu saistītām problēmām un zāļu blakņu mazināšanas iespējām.
Kursa kods: Farm5004
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2340301040
Kursa anotācija:
Jaunu zāļu radīšanai nepieciešama racionāla speciālo zinātņu nozaru un starpdisciplināro zinātņu saliedēšana vienā veselā. Nemitīgi notiek jaunu selektīvāku, aktīvāku, ar citu darbības mehānismu zāļvielu meklējumi. Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par jaunu zāļu radīšanas stratēģiju, pētījumu metodēm un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus, kā zāļu viela no idejas nonāk līdz pārdošanai aptiekās, kā notiek mūsdienīgs zāļu dizains, kā tiek ieviestas jaunas alternatīvas zāļu kvalitātes un farmakoloģiskās darbības pārbaudes metodes.
1
2
3
Rezultātu skaits lapā