Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Zinātnes nozare
Ekonomika

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Atrasto kursu skaits - 337
Kursa kods: Ekon3092
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot Ekonomikas un vadības fakultātes ekonomikas bakalauru studentiem zināšanas par „tradicionālām”: zemo izmaksu līdera, preču diferencēšanas, tirgus nišas, cenas, globālās konkurences stratēģijām, kā arī „netradicionālām” : 36 konkurences stratagēmām un Zilo okeānu stratēģiju. Tiek dots augstāk minēto stratēģiju salīdzinājums un aizstāšanas iespējas.
Kursa kods: EkonP011
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23321614248
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar apdrošināšanu kā vienu no uzņēmējdarbības veidiem un riska pārvaldes metodēm. Studiju kurss ievada studentus apdrošināšanas zinātnē, precizē apdrošināšanas būtību un pamatfunkcijas, iepazīstina ar apdrošināšanas terminoloģiju un sniedz ieskatu par apdrošināšanas nozarēm, apakšnozarēm un veidiem, apdrošināšanas tirgus dalībniekiem un to darbības pamatprincipiem, apdrošināšanas kompānijas finanšu menedžmenta pamatiem un krāpšanas novēršanas un apkarošanas iespējām.
Kursa kods: Ekon3071
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar apdrošināšanas sabiedrības finanšu novērtēšanu un pārvaldību, kompānijas budžetu sastādīšanas principiem, sabiedrības likviditātes un pelnītspējas uzturēšanas metodēm.
Kursa kods: Ekon4308
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar normatīvo regulējumu un grāmatvedības prasībām apdrošināšanas iestāžu komercdarbībā. Studenti tiek iepazīstināti ar ienākumu un izdevumu veidošanās īpatnībām apdrošināšanā, kā arī ar rādītājiem, kurus izmanto analizējot apdrošināšanas sabiedrību finansiālo darbību.
Kursa kods: EkonP000
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir ievadīt studentus apdrošināšanas zinātnē, noskaidrot apdrošināšanas būtību un pamatfunkcijas, iepazīstināt ar apdrošināšanas terminoloģiju un sniegt ieskatu par apdrošināšanas nozarēm, apakšnozarēm un veidiem, apdrošināšana tirgus darbības pamatprincipiem, pārapdrošināšanas būtību.
Kursa kods: Ekon3249
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par revīzijas teorētiskajiem pamatiem un sniegt ieskatu standartos, kurus izdod Starptautiskās Grāmatvežu federācijas un Starptautiskās revīzijas un apliecinājuma uzdevumu standartu padome (IFAC IAASB), kā arī Latvijas Republikas revīziju regulējošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un attīstīt kompetenci finanšu pārskata revīzijas teorētiskajiem pamatiem. Veidot padziļinātu izpratni par zvērinātu revidentu darbu Finanšu pārskatu revīzijas procesā un attīstīt prasmes par dažādām metodēm un paņēmieniem Finanšu pārskatu revīzijā, revīzijas plānošanu, dokumentēšanu un pierādījumu gūšanas posmu, veicot praktiskos seminārus un patstāvīgos darbus.
Kursa kods: Ekon4001
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veidot izpratni par audita būtību, tā metodēm, funkcijām, uzdevumiem, uz risku balstītām revīzijām. Iepazīstināt ar dažādām pieejām un metodēm, ko izmanto audita darbā. Kursa uzdevumi: izskaidrot audita mērķus, uzdevumus un metodiku; raksturot audita regulējošās prasības un pamatprincipus; iepazīties ar audita praksi un nozīmi.
Kursa kods: Ekon3256
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
46643232
Kursa anotācija:
Priekšmeta studiju pamatkurss pēc divdaļīgas programmas apskata revīzijas (audita) profesionālās prakses pamatnostādnes un procedūras. Kursa saturā ietverti revīzijas (audita) konceptuālais un tehniskais līmenis. Pirmajā daļā konceptuālajā līmenī tiek apskatīta revīzijas (audita) sociālā loma, iekšējo un ārējo revidentu sniedzamie pakalpojumi, kā arī ētiskie un tehniskie profesionālie standarti.
Kursa kods: Ekon5015
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
46643232
Kursa anotācija:
ATM kurss nepieciešams veiksmīgai karjerai ekonomikas pētniecības jomā. Studenti padziļina laikrindu un paneļdatu modelēšanas prasmes, uz augsmes modeļu pamata apgūst mūsdienu ekonometrijas metodes kā stāvokļa-telpas vienādojumu sistēmas un Bejiesa modeļu svēršana. Kurss ļauj studentiem integrēt makroekonomikas analīzes un ekonometrijas modelēšanas prasmes, attīsta radošumu un kritisko domāšanu.
Kursa kods: Ekon4025
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Students izvēlas bakalaura darba tēmu un apstiprina to pie programmas direktora. Darba izvēlētai tēmai jābūt aktuālai, veltītai konkrētas problēmas izpētei. Students apspriež ar programmas direktora apstiprinātu vadītāju bakalaura darba saturu un iesniedz darba vadītājam teorētiskās daļas pirmo redakciju.
Rezultātu skaits lapā